REGULAMENT din 5 februarie 2001 (*actualizat*)
de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
(actualizat până la data de 28 noiembrie 2006*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006; ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006.

  Capitolul I Organizarea activităţii executorilor judecătorești


  Secţiunea 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Executorii judecătorești sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public constand în executarea silita a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, precum şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.


  Articolul 2

  Actul indeplinit de executorul judecătoresc în limitele competentelor legale, purtând stampila şi semnatura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forta probanta prevăzută de lege.


  Articolul 3

  Executorii judecătorești îşi indeplinesc atribuţiile cu respectarea şi în limitele competentelor prevăzute de Legea nr. 188/2000
  privind executorii judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecătoresc, de Codul de procedură civila şi de alte legi aplicabile în materie.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Secţiunea a 2-a Constituirea şi functionarea birourilor de executori judecătorești


  Articolul 4

  (1) Executorii judecătorești îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civila.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) În circumscripţia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecătorești.
  (3) Competenţa teritoriala a executorului judecătoresc se intinde în întreaga circumscriptie a judecatoriei în care îşi are sediul biroul sau, cu excepţia municipiului Bucureşti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.


  Articolul 5

  (1) Numărul executorilor judecătorești din circumscripţia fiecarei judecatorii şi din municipiul Bucureşti se stabileste şi se actualizeaza de ministrul justiţiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, în functie de cerinţele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate şi de numărul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecătorești se face astfel încât la 15.000 de locuitori sa revina cel puţin un post de executor judecătoresc. Numărul posturilor executorilor judecătorești din circumscripţia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. La stabilirea numarului executorilor judecătorești se va avea în vedere şi numărul executorilor judecătorești stagiari care au promovat examenul de definitivat.
  ------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Ministrul justiţiei stabileste şi actualizeaza numărul executorilor judecătorești anual, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (3) Dispozitiile alin. (1) şi (2) nu se aplică executorilor judecătorești cărora le-a incetat suspendarea exercitarii functiei.
  ------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (4) La numirea pe posturile declarate vacante în condiţiile alin. (2) vor avea prioritate, în urmatoarea ordine:
  a) executorii judecătorești care solicită schimbarea sediului biroului dintr-o circumscriptie a judecatoriei în alta;
  b) executorii judecătorești stagiari care au promovat examenul de definitivat;
  c) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie;
  d) persoanele scutite de examen, în conformitate cu dispozitiile art. 15 lit. g) din lege, care solicită admiterea în profesie.
  ------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ------------
  Alin. (5) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 6

  (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiţiei, prin ordin, în baza cererii celui interesat şi a referatului întocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei privind indeplinirea condiţiilor de numire prevăzute de lege. Referatul directiei de specialitate va fi insotit, de regula, de propunerea motivata a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti privind indeplinirea sau neindeplinirea condiţiilor de numire prevăzute de lege şi admiterea sau respingerea cererii.
  ------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (1^1) Persoanele care au indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecătoresc stagiar şi au promovat examenul de definitivat sau, după caz, au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica şi au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie sunt numite în functie în baza hotărârii de validare a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi a referatului întocmit de directia de specialitate din Ministerul Justiţiei.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (1^2) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu condiţia sa fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesati şi după verificarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) În ordinul de numire se va specifică judecatoria în a carei circumscriptie îşi va avea sediul biroul de executor judecătoresc, precum şi obligaţia acestuia ca în termen de 90 de zile să îşi inregistreze biroul individual sau, după caz, în asociere cu alt executor judecătoresc, în condiţiile art. 17 alin. (1) din lege.
  (3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru inregistrarea biroului poate fi incuviintata de ministrul justiţiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecătoresc. Cererea, cuprinzand motivele justificate care îl împiedica să îşi inregistreze biroul în termenul prevăzut de lege, se depune la Camera executorilor judecătorești, care o inainteaza ministrului justiţiei în termen de 48 de ore de la depunere, împreună cu punctul sau de vedere.
  ------------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 7

  (1) Inregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecătoresc, într-un registru special tinut de primul-grefier al curtii de apel în a carei circumscriptie îşi are sediul biroul, pe numele executorului judecătoresc sau, după caz, al executorilor judecătorești asociaţi. Obligaţia înregistrării exista şi în cazul executorului judecătoresc care renunta la asociere şi îşi deschide birou individual.
  (2) La cererea de înregistrare se vor atasa:
  - ordinul de numire a executorului judecătoresc;
  - dovada existentei sediului biroului - act de proprietate, contract de închiriere sau alt act;
  - confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătorești cu privire la faptul ca biroul dispune de spatiul corespunzător desfăşurării activităţii şi conservarii arhivei în bune condiţii.
  (3) La inregistrarea biroului executorul judecătoresc va prezenta stampila şi specimenul de semnatura.
  (4) Documentaţia prezentată la înregistrare se păstrează în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde şi cate un exemplar al procesului-verbal incheiat cu ocazia depunerii juramantului conform art. 18 alin. (4) din lege.
  (5) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrării, pe care executorul judecătoresc îl va prezenta de îndată Camerei executorilor judecătorești, iar aceasta îl va comunică Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.


  Articolul 8

  (1) În registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) se vor inscrie şi urmatoarele operaţiuni:
  - modificari în modul de desfăşurare a activităţii în cadrul biroului;
  - schimbarea sediului biroului;
  - radierea biroului executorului judecătoresc;
  - alte operaţiuni prevăzute de prezentul regulament şi de statutul profesiei.
  (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasandu-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătorești care, după caz, poate solicita direct inregistrarea lor.
  (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va avea acces permanent la registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1), având obligaţia de a-l instiinta pe ministrul justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti despre toate inregistrarile.


  Articolul 9

  (1) Stampila executorilor judecătorești cuprinde stema României, numele, prenumele şi calitatea de executor judecătoresc, precum şi circumscripţia judecatoriei în care îşi are sediul biroul. Modelul şi dimensiunea stampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi aprobate de ministrul justiţiei prin ordin.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Pierderea sau dispariţia stampilei se inscrie în registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrandu-se în termen de 5 zile un nou model de stampila, care va contine elemente distinctive faţă de cea pierduta sau disparuta.


  Articolul 10

  (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti întocmeşte şi actualizeaza anual tabloul executorilor judecătorești, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite curtilor de apel, care au obligaţia sa îl comunice instanţelor din circumscripţia lor. Tabloul executorilor judecătorești se transmite şi directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
  (2) Acest tablou contine numele şi prenumele tuturor executorilor judecătorești care au depus juramantul, precum şi sediul biroului în care acestia funcţionează.


  Articolul 11

  (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va întocmi şi va actualiza permanent liste cuprinzand:
  - executorii judecătorești incompatibili, indicandu-se temeiul incompatibilitatii;
  - executorii judecătorești care sunt suspendati din functie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;
  - executorii judecătorești a caror calitate a incetat;
  - executorii judecătorești stagiari, indicand biroul în care sunt angajaţi şi data incheierii contractului individual de muncă.
  (2) Listele se vor comunică directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei în termen de 5 zile de la intocmirea, respectiv actualizarea acestora.
  ------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Secţiunea a 3-a Executorii judecătorești stagiari


  Articolul 12

  (1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobândirii calităţii de executor judecătoresc şi are drept scop pregătirea profesionala a executorului judecătoresc la inceputul exercitarii profesiei.
  (2) Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data incheierii contractului individual de muncă.
  (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca în activitatea profesionala pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu şi a referatului executorului judecătoresc indrumator, în condiţiile prezentului regulament.


  Articolul 13

  (1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, al concediului de maternitate şi de crestere a copilului până la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevăzute de lege. Durata stagiului se suspenda de drept până la preluarea executorului judecătoresc stagiar de către alt executor judecătoresc indrumator, dacă executorul judecătoresc indrumator este suspendat.
  ------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Perioada de stagiu efectuata anterior suspendarii intră în calculul perioadei de stagiu prevăzute la art. 12 alin. (2).
  (3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) se constata de către colegiul director al Camerei executorilor judecătorești în circumscripţia careia are sediul biroului executorul judecătoresc care a incheiat contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar.
  --------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 14

  (1) Colegiul director va solicita, în ultimul trimestru al anului, executorilor judecătorești din cadrul fiecarei Camere a executorilor judecătorești să îşi exprime opţiunea privind angajarea în anul următor a unor executori judecătorești stagiari în cadrul birourilor lor.
  --------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (2) După centralizarea optiunilor, colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecătorești propune spre aprobare Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti numărul executorilor judecătorești stagiari care pot fi angajaţi în anul următor în birourile de executori judecătorești. Până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va transmite Ministerului Justiţiei necesarul de posturi vacante de executor judecătoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numarului executorilor judecătorești.
  --------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (3) Cel care a promovat examenul de admitere în profesie devine executor judecătoresc stagiar prin incheierea unui contract individual de muncă cu executorul judecătoresc în al cărui birou îşi va desfăşura activitatea. Contractul de muncă se incheie pe durata determinata, egala cu durata stagiului.
  (4) Angajarea executorului stagiar în cadrul unui birou în care funcţionează mai mulţi executori judecătorești asociaţi se face de către executorul judecătoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civila.
  --------------
  Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (5) Pe durata suspendarii din functie a executorului judecătoresc indrumator, executorul judecătoresc stagiar poate fi preluat de către un alt executor judecătoresc care indeplineste condiţiile.
  --------------
  Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 15

  (1) În perioada de stagiu Camera executorilor judecătorești va verifica lunar stadiul de pregatire şi formare profesionala a executorului judecătoresc stagiar, precum şi modul în care acesta şi-a indeplinit atribuţiile care i-au fost delegate de executorul judecătoresc indrumator.
  (2) Conferintele de stagiu reprezinta o formă de pregatire profesionala a executorului stagiar şi sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.
  (3) Conferintele de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, care cuprinde cunoasterea legislaţiei la zi, dezbateri de spete, expuneri asupra problemelor ivite în activitatea executorilor, studiul doctrinei.
  (4) Constatarile verificărilor periodice vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecătorești şi de executorul judecătoresc în al cărui birou îşi exercită activitatea executorul judecătoresc stagiar şi vor fi aduse la cunoştinţa celui verificat.


  Secţiunea a 4-a Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere în profesie şi a examenului de capacitate

  Organizarea şi desfăşurarea concursului sau a examenului de admitere în profesie şi a examenului de definitivat
  --------------
  Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. I a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  §1. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari
  --------------
  Titlul paragrafului 1 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.

  Articolul 16

  Selecţia candidaţilor pentru admiterea în profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de cate ori este necesar de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, la solicitarea ministrului justiţiei. Concursul sau examenul se va desfăşura sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 17

  Se pot inscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecătorești stagiari persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege.


  Articolul 18

  (1) Cererea de inscriere împreună cu dovezile privind indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătorești în a carei circumscriptie se afla localitatea unde domiciliaza candidatul.
  --------------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (2) După expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate şi nu vor mai fi primite.


  Articolul 19

  (1) În termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești verifica indeplinirea cerințelor legale pentru înscrierea la concurs sau examen şi pentru dobandirea calităţii de executor judecătoresc stagiar, intocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, după caz, de respingere a cererii de inscriere la examen. Referatul de admitere sau de respingere este consultativ. Referatul de respingere trebuie motivat. În a 3-a zi se va afisa la sediul Camerei, la loc vizibil şi accesibil publicului, lista cu numele candidaţilor şi dosarele admise sau respinse. Despre aceasta se va întocmi proces-verbal, care va consemna data şi ora afisarii şi care va fi afisat împreună cu lista. La cererea candidaţilor ale caror dosare au fost respinse, li se va inmana acestora copie certificata de pe referatul de respingere.
  (2) În termen de doua zile de la afisarea listei, candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot completa dosarul de inscriere pentru a remedia, dacă este posibil, cele constatate în referatul de respingere.
  --------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 20

  (1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a dosarului de inscriere, se trimit, se înregistrează şi se centralizeaza la Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti toate dosarele de inscriere, cuprinzand cererea de inscriere, dovezile anexate şi referatul de admitere sau de respingere.
  (2) Odata cu dosarele de inscriere ale candidaţilor, Camera executorilor judecătorești va inainta situaţia centralizata privind datele de identificare a candidaţilor şi circumscripţia pentru care candideaza.
  --------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 21

  (1) Data şi locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, şi vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătorești cu 60 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor, fiind publicate şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleasi condiţii va fi publicata şi lista cuprinzand posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi Ministerului Justiţiei.
  (2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va stabili adresa exacta şi ora începerii concursului sau examenului şi le va comunică Camerelor executorilor judecătorești şi Ministerului Justiţiei. De asemenea, se va dispune afisarea acestora la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecătorești, fiind publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 22

  (1) În vederea sustinerii concursului sau examenului Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial, drept constituţional şi organizarea profesiei de executor judecătoresc.
  (2) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecătorești cu cel puţin 60 de zile inaintea datei concursului sau examenului şi va fi afisata de îndată, la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicata pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 23

  (1) Comisia prevăzută la art. 28 lit. c) va elabora subiectele şi procedura de notare a lucrărilor.
  (2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore inaintea datei concursului sau examenului şi vor fi redactate astfel încât sa acopere întreaga tematica, formulandu-se cate 20 de subiecte din fiecare materie.
  --------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (3) După redactare subiectele se introduc în plicuri sigilate şi se păstrează la sediul Ministerului Justiţiei.


  Articolul 24

  (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de 10 subiecte, cate doua din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau examen, şi va întocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.
  --------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Extragerea prin tragere la sorti se va face de către preşedintele comisiei.
  (3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnandu-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a concursului sau examenului.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 25

  (1) Repartizarea candidaţilor pe sali, acolo unde este cazul, se va afisa la locul desfăşurării concursului sau examenului, cu 3 zile înainte de data acestuia.
  (2) Apelul candidaţilor la locul desfăşurării concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute inaintea orei stabilite, în vederea indeplinirii masurilor prealabile (verificarea identităţii, primirea foilor pentru examen).
  (3) În sala în care are loc concursul sau examenul şi pe toata durata desfăşurării acestuia candidaţilor le este permis să aibă pe masa numai colile de hartie şi instrumentele de scris.
  (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului şi anularea lucrării.
  (5) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Parasirea temporara a salii se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor.
  (6) După începerea comunicarii subiectelor, accesul candidaţilor în sala de concurs sau examen, precum şi al oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiilor prevăzute la art. 28 lit. b) şi c), este interzis.
  -------------
  Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (7) Candidatul are obligaţia sa predea lucrarea comisiei de coordonare şi supraveghere din acea sala, semnand în borderoul special întocmit.
  (8) După predarea lucrării este interzisa revenirea în sala a candidatului.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 26

  (1) Notarea lucrărilor se face de comisia de examinare, în componenta prevăzută la art. 28 lit. c), de regula în termen de 15 zile de la data sustinerii concursului sau examenului.
  -------------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Notarea fiecarui subiect se face prin punctaj conform baremului întocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor.
  (3) La fiecare proba nota se va stabili prin insumarea punctajului obţinut pentru tratarea fiecarui subiect al probei.
  (4) Media lucrării constituie media aritmetica a notelor obtinute la fiecare materie.
  (5) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7,00, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00.
  -------------
  Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (6) Lucrarile candidaţilor care au fost surprinsi copiind sau lucrarile cu insemnari vadit efectuate în scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, facandu-se menţiunea "anulat" pe lucrare şi în borderou.
  (7) Lucrarile apreciate ca având insemnari conform alin. (6) nu se deschid decat după examinarea şi aprecierea acestei situaţii cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen.


  Articolul 27

  (1) Pentru buna desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc, Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti şi Ministerul Justiţiei îşi vor desemna reprezentanti în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.
  -------------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Reprezentantii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti vor fi desemnaţi în compunerea comisiilor dintre executorii licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate şi competenţa profesionala, recomandati de Camerele executorilor judecătorești. Desemnarea acestora se va face de către Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.
  -------------
  Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  -------------
  Alin. (3) al art. 27 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  --------------
  Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 28

  În vederea organizarii şi desfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc se vor constitui şi vor functiona urmatoarele comisii:
  a) Comisia pentru verificarea indeplinirii condiţiilor de inscriere la concurs sau examen, formata din 2 executori judecătorești şi 3 reprezentanti ai Ministerului Justiţiei. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare la Camera a dosarului de inscriere, comisia va verifica indeplinirea condiţiilor de inscriere şi va dispune, prin hotărâre luata cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de inscriere. Respingerea cererilor de inscriere se va motiva. În termen de 24 de ore de la sfârşitul termenului de 5 zile, hotărârea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de inscriere, la loc vizibil şi accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal care va consemna data şi ora afisarii şi care va fi afisat împreună cu hotărârea. Candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot formula contestaţie împotriva hotărârii comisiei, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afisare. Contestaţia se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de inscriere şi se comunică Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti în termen de 24 de ore de la sfârşitul termenului de depunere. Contestaţiile se solutioneaza de către Comisia pentru solutionarea contestatiilor, prevăzută la lit. a^1), constituita în acest scop pe lângă Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti;
  a^1 ) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate împotriva hotărârii comisiei prevăzute la lit. a) de către cei respinsi la înscrierea la concurs sau examen. Comisia este formata din 2 executori judecătorești şi 3 reprezentanti ai Ministerului Justiţiei, altii decat cei din comisia prevăzută la lit. a). Comisia va examina contestaţiile în termen de 48 de ore la de centralizarea şi primirea acestora, pronuntandu-se prin hotărâre motivata numai asupra acelor cereri de inscriere care au fost respinse şi împotriva cărora candidatul a formulat contestaţie. Comisia, prin hotărâre luata cu majoritate de voturi, poate admite contestaţia şi poate declara candidatul admis la înscrierea la examen sau poate respinge contestaţia şi declara candidatul respins, mentinand astfel solutia data anterior prin hotărâre de către comisia prevăzută la lit. a). Hotărârea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor este definitivă. În termen de 24 de ore de la sfârşitul termenului de solutionare a contestatiilor, hotărârea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de inscriere, la loc vizibil şi accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal, care va consemna data şi ora afisarii şi care va fi afisat împreună cu hotărârea;
  b) Comisia pentru organizarea şi supravegherea concursului sau examenului, compusa din 2 reprezentanti ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi 2 reprezentanti ai Ministerului Justiţiei. În cazul în care exista un numar mare de candidati, din comisie pot face parte mai mulţi membri, pastrandu-se însă paritatea reprezentantilor celor două institutii. Pe lângă activitatea de supraveghere, aceasta comisie asigura verificarea identităţii candidaţilor, distribuirea colilor de concurs sau examen în condiţiile prezentului regulament, respectarea de către candidati a condiţiilor regulamentare cu privire la desfăşurarea concursului sau examenului, preluarea lucrărilor predate de candidati şi predarea lor, pe bază de proces-verbal, Comisiei pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen. La primirea lucrărilor şi, respectiv, la predarea lor se verifica dacă este sigilata partea de lucrare pe care candidatul şi-a inscris datele de identificare. Lucrarile predate de candidati vor fi semnate, pe fiecare fila, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti. Suportul de scris va fi pregatit de aceasta comisie în seturi de cate 5 coli, având pe fiecare fila stampila Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
  c) Comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen, formata din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, desemnat de preşedintele acestuia; 2 reprezentanti ai Ministerului Justiţiei; doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din tara; 2 executori judecătorești desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate şi competenţa profesionala. Preşedintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, nu participa la elaborarea subiectelor şi nici la notarea lucrărilor şi vegheaza ca desfăşurarea activităţii comisiei să fie în conformitate cu prezentul regulament;
  d) Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formata din: 2 executori judecătorești numiti prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate şi competenţa profesionala; 2 reprezentanti ai Ministerului Justiţiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, altii decat cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. c).
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 29

  (1) După comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor săi, se intruneste în sedinta, stabilind baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate al fiecarui subiect şi aptitudinea de a reflecta capacitatea de înţelegere şi de sinteza a candidatului.
  (2) Baremul de notare se va întocmi, în condiţiile alin. (1), în timpul desfăşurării concursului sau examenului şi va fi afisat la sfârşitul duratei concursului sau examenului pentru consultare de către candidati.
  -------------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (3) Fiecare membru al comisiei va primi cate un exemplar al baremului de notare.


  Articolul 30

  (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen primeste, pe bază de proces-verbal, prin preşedintele sau, lucrarile de examen de la comisia prevăzută la art. 28 lit. b) şi procedeaza la notarea acestora.
  (2) Înainte de începerea notarii lucrarile se numeroteaza, fără să fie desfacut coltul unde sunt inscrise datele de identificare a candidaţilor.


  Articolul 31

  (1) După terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrărilor de către preşedintele comisiei, în prezenta tuturor membrilor acesteia.
  (2) La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului, notele şi media obtinute.
  (3) Datele prevăzute la alin. (2) se inscriu în centralizatorul final care constituie lista cuprinzand rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagina a acestei liste va fi semnata de toţi membrii comisiei.
  --------------
  Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 32

  (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va proceda la comunicarea către Camerele executorilor judecătorești a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidatii din fiecare Cameră a executorilor judecătorești.
  (2) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecătorești va afisa la sediul acesteia, la loc vizibil şi accesibil publicului, lista cuprinzand rezultatele concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, intocmind procesul-verbal de afisare, cu precizarea datei şi orei. De asemenea, lista va fi publicata şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 33

  (1) După afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot face contestaţie, în termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătorești, sub sancţiunea decaderii.
  (2) Contestaţiile se depun la Camera executorilor judecătorești unde s-a depus cererea de inscriere la concurs sau examen şi se centralizeaza la sediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti în termen de doua zile de la data expirarii termenului prevăzut la alin. (1).
  --------------
  Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 34

  (1) Contestaţiile vor fi solutionate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) în cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind ţinuta să se pronunte doar cu privire la materia invocata în contestaţie.
  (2) Comisia nu poate diminua nota obtinuta initial, în astfel de situaţii contestaţiile urmand să fie respinse.
  (3) Comisia decide pentru fiecare contestaţie, pe baza baremului folosit la notarea lucrărilor de comisia prevăzută la art. 28 lit. c).
  -------------
  Alin. (4) al art. 34 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (5) Dispozitiile art. 32 se vor aplica în mod corespunzător.
  --------------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 35

  În termen de 10 zile de la solutionarea contestatiilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va inainta Ministerului Justiţiei în termen de 5 zile de la validare.
  -------------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 36

  (1) Ocuparea posturilor de executor judecătoresc stagiar se va face, la nivelul intregii tari, în ordinea mediilor candidaţilor, în functie de optiunile exprimate în cererea de inscriere.
  (2) În cazul în care au fost exprimate mai multe optiuni pentru acelasi post, are prioritate candidatul care a obţinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, în aceasta ordine:
  a) candidatul care are titlul de doctor în drept;
  b) candidatul cu activitate mai indelungata în functii de specialitate juridica de la obtinerea licentei;
  c) candidatul care a obţinut medie mai mare la examenul de licenţă.
  --------------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 37

  (1) În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la incheierea contractului de muncă în condiţiile art. 19 şi 21 din lege şi ale art. 14 din prezentul regulament.
  (2) Executorul judecătoresc care refuza incheierea contractului individual de muncă, desi şi-a exprimat opţiunea de a angaja în anul respectiv în cadrul biroului sau un executor judecătoresc stagiar şi aceasta optiune a fost aprobata de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti şi cuprinsa în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei, raspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege.
  --------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  §2. Organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat
  -------------
  Titlul paragrafului 2 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 38

  (1) După expirarea perioadei de stagiu executorii judecătorești stagiari sunt obligati să se inscrie pentru susţinerea examenului de definitivat.
  (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti organizeaza sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei, o dată pe an, examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari care au implinit durata de stagiu, în condiţiile prezentului regulament.
  (3) Nepromovarea sau, după caz, neprezentarea nejustificata a executorului judecătoresc stagiar la doua sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept încetarea contractului sau de muncă şi pierderea calităţii de executor judecătoresc stagiar. Prin neprezentare justificata se înţelege acea neprezentare datorata unor situaţii, împrejurări insurmontabile, pe care persoana nu putea şi nici nu avea cum să le prevada pentru a preintampina aparitia lor sau a le evita.
  -------------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 39

  (1) Examenul de definitivat va consta intr-o proba teoretica, în condiţiile prevăzute la art. 22, şi o proba practica ce va consta în intocmirea unui act procedural.
  (2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10. Media examenului de definitivat se stabileste pe baza mediei aritmetice dintre media obtinuta la proba teoretica şi nota obtinuta la proba practica. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7,00 la proba teoretica, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00. De asemenea, nota obtinuta la proba practica trebuie să nu fie mai mica de 5,00.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 40

  (1) Cererile candidaţilor, împreună cu dovezile de indeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 15 din lege şi cu referatul executorului judecătoresc indrumator se vor depune cu 30 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecătorești în a carei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul.
  (2) Referatul executorului judecătoresc angajator va cuprinde:
  a) data angajarii executorului judecătoresc stagiar;
  b) conduita executorului judecătoresc stagiar pe durata stagiului;
  c) preocuparea pentru pregătirea profesionala;
  d) volumul de activitate, pe categorii de operaţiuni;
  e) comportamentul executorului judecătoresc stagiar;
  f) propunerea motivata de admitere sau de respingere a cererii de inscriere la examenul de definitivat.
  ---------------
  Litera f) a alin. (2) al art. 40 a fost modificata de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (6) Camera executorilor judecătorești va comunică, odata cu dosarele candidaţilor, situaţia centralizata a acestora, datele de identificare, circumscripţia pentru care candideaza, precum şi optiunile exprimate în cererea de inscriere.
  --------------
  Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  ---------------
  Alin. (7) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 41

  --------------
  Alin. (1) al art. 41 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (2) Dispozitiile art. 19-36 se aplică în mod corespunzător.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

  --------------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  --------------
  Art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.

  Articolul 44

  În termen de 5 zile de la validarea rezultatelor, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti va inainta ministrului justiţiei propunerile de numire a executorilor judecătorești. Acestea vor fi insotite de situaţia centralizata pe Camere, de dosarele candidaţilor declarati admisi în urma validarii rezultatelor, precum şi de cererile lor de numire în functie, indicandu-se postul obţinut în urma optiunii exprimate, în functie de pozitia de pe lista corespunzătoare notei obtinute.
  ---------------
  Art. 44 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  §3. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica
  --------------
  Titlul paragrafului 3 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 45

  Pe locurile rămase vacante după acordarea prioritatilor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b), Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei, va organiza concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica.
  ---------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 46

  Dispozitiile art. 18-36 şi 44 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.
  §4. Admiterea în profesie pentru persoanele scutite de examen în condiţiile art. 15 lit. g) teza finala din lege
  ---------------
  Paragraful 4 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 46^1

  (1) Persoanele prevăzute la art. 15 lit. g) teza finala din lege pot formula cerere pentru ocuparea unuia dintre posturile rămase vacante după acordarea prioritatilor prevăzute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c).
  (2) Cererea se depune la Camera executorilor judecătorești în a carei circumscriptie se afla localitatea în care domiciliaza candidatul, însoţită de urmatoarele documente:
  - copie legalizata a diplomei de licenţă în studii juridice;
  - copia actului de identitate;
  - declaratie pe propria răspundere că are capacitate deplina de exercitiu;
  - cazierul judiciar;
  - recomandare de la ultimul loc de muncă;
  - adeverinta medicală din care să rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecătoresc;
  - dovada ca a desfăşurat timp de cel puţin 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat şi a promovat examenul de definitivat în această profesie.
  ---------------
  Art. 46^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 46^2

  (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecătorești în a carei circumscriptie se afla localitatea în care domiciliaza candidatul, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei posturilor rămase vacante după acordarea prioritatilor prevăzute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c). Lista se afişează cel puţin la sediul Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului, şi se publică pe paginile de internet ale Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.
  (2) Camerele executorilor judecătorești formeaza dosarele cuprinzand fiecare cererea şi anexele acesteia, pe care le comunică Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti în termen de 5 zile de la data înregistrării.
  (3) Dosarele candidaţilor vor fi inaintate Ministerului Justiţiei insotite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere întocmit de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, se va transmite Ministerului Justiţiei situaţia centralizata cu candidatii, optiunile acestora şi numărul de optiuni pe fiecare post.
  ---------------
  Art. 46^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 46^3

  Când numărul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decat numărul posturilor vacante din circumscripţia unei judecatorii, ordinea de prioritate a solicitantilor se va stabili cu respectarea urmatoarelor criterii:
  1. sa nu fi fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în functia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv. Dacă nu mai este în functie, trebuie indeplinita şi condiţia ca acesta să îşi fi incetat activitatea din motive neimputabile;
  2. să aibă domiciliul intr-o localitate din circumscripţia judecatoriei în care solicită numirea;
  3. sa fi absolvit cursuri de specializare;
  4. alte aspecte relevante.
  ---------------
  Art. 46^3 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Secţiunea a 5-a Încetarea şi suspendarea calităţii de executor judecătoresc


  Articolul 47

  Încetarea calităţii de executor judecătoresc se constata sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei, după cum urmeaza:
  a) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecătorești şi se inainteaza ministrului justiţiei prin Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti;
  b) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionarii, respectiv a constatarii incapacitatii de muncă, potrivit procedurii legale;
  c) în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c), d), g) şi h) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;
  ---------------
  Litera c) a art. 47 a fost modificata de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  d) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. e) din lege, la data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti;
  ---------------
  Litera d) a art. 47 a fost introdusa de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  e) în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f), numai dacă acestea sunt imputabile executorului judecătoresc. Constatarea imputabilitatii cazurilor se face de către un inspector de specialitate din Ministerul Justiţiei.
  ---------------
  Litera e) a art. 47 a fost introdusa de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 48

  Suspendarea exercitarii functiei de executor judecătoresc se dispune sau se aproba, după caz, de ministrul justiţiei, după cum urmeaza:
  a) în cazurile prevăzute la art. 23 lit. a), b) şi c) din lege, la solicitarea motivata a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;
  b) în cazul prevăzut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecătorești;
  c) în cazul prevăzut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecătoresc, avizata de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat să solicite suspendarea.


  Articolul 49

  Încetarea suspendarii executorului judecătoresc se dispune de ministrul justiţiei din oficiu sau la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti ori a Camerei executorilor judecătorești, dacă au disparut imprejurarile care au determinat-o.
  ---------------
  Art. 49 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 50

  (1) În toate cazurile de incetare sau suspendare a calităţii de executor judecătoresc ori de schimbare a sediului biroului în circumscripţia altei judecatorii, în lipsa unui executor judecătoresc asociat sau a unui alt executor judecătoresc în aceeasi circumscriptie, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va delega, în termen de 10 zile de la data primirii ordinului de suspendare sau incetare a calităţii de executor judecătoresc, un executor judecătoresc din circumscripţia altei judecatorii situate în raza aceleiasi curti de apel, pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7 din lege.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Executorul judecătoresc delegat va putea functiona, dacă este posibil, în sediul biroului de executor judecătoresc caruia i-a incetat aceasta calitate sau, în caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va stabili pe perioada delegării un nou sediu pentru birou.


  Articolul 51

  (1) Arhiva executorului judecătoresc care şi-a incetat activitatea va fi inventariata şi sigilata de către o comisie formata din 2 reprezentanti desemnaţi de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești.
  (2) În situaţia în care în circumscripţia respectiva nu mai funcţionează nici un executor judecătoresc, arhiva va fi preluata de Camera executorilor judecătorești până la numirea unui executor judecătoresc în acea circumscriptie conform art. 48 din lege.
  (3) În situaţia în care în aceeasi circumscriptie funcţionează alt executor judecătoresc, arhiva va fi predata acestuia.
  (4) În situaţia în care în circumscriptie rămân sa functioneze mai mulţi executori judecătorești, colegiul director la Camerei executorilor judecătorești va desemna executorul judecătoresc care va prelua arhiva.


  Capitolul II Drepturile, indatoririle şi raspunderea executorului judecătoresc


  Secţiunea 1 Drepturile executorilor judecătorești


  Articolul 52

  Executorii judecătorești se bucura de stabilitate în functie, neputand fi mutati în alta localitate fără acordul lor.


  Articolul 53

  (1) Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile stabilite prin statut.
  (2) Executorii judecătorești beneficiaza de drepturi de asigurări sociale, pe baza contributiei la sistemele de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de legea speciala.


  Articolul 54

  (1) Dacă în circumscripţia unei judecatorii funcţionează un singur birou de executori judecătorești şi executorul judecătoresc se afla în concediu de odihnă sau absenteaza mai mult de 5 zile, fără a depăşi 6 luni, în lipsa unui executor judecătoresc asociat Camera executorilor judecătorești va delega un alt executor judecătoresc pentru a asigura functionarea acestui birou, în afară de cazul în care executorul judecătoresc titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostintand în acest scop Camera executorilor judecătorești.
  (2) În situaţia în care în circumscripţia acelei judecatorii funcţionează mai multe birouri de executori judecătorești, pentru cazurile aratate la alin. (1) Camera executorilor judecătorești va lua măsuri pentru a se asigura continuarea lucrărilor de către un alt birou din aceeasi circumscriptie.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care executorul judecătoresc nu îşi poate exercita profesia pe o perioadă mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești ca fiind intemeiate.


  Articolul 55

  (1) Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata, stabilit în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) Ministrul justiţiei stabileste, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, onorariile minimale şi maximale pentru activitatea executorilor judecătorești.
  (3) La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea şi valoarea actului, precum şi raspunderea executorului judecătoresc pentru actul indeplinit.
  (4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, ministrul justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale speciale, precum şi posibilitatea achitarii lor în mai multe transe.
  (5) Onorariile se actualizeaza în aceleasi condiţii prevăzute de lege pentru stabilirea lor.
  --------------
  Art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Secţiunea a 2-a Indatoririle şi raspunderea executorilor judecătorești


  Articolul 56

  (1) Obligaţia executorilor judecătorești de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informaţii cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţa în cadrul activităţii lor, precum şi de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, în afara părţilor, succesorilor şi reprezentantilor acestora, precum şi acelora care justifica un drept sau un interes legitim.
  (2) Aceeasi obligaţie revine şi personalului angajat la biroul executorului judecătoresc.
  (3) Executorul judecătoresc chemat ca martor în faţa unei instante judecătorești sau a unui organ de urmărire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati în apararea secretului sau în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) În condiţiile legii, inscrisurile originale aflate în arhiva biroului executorului judecătoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciara competenţa, iar dacă acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate şi rămân la dosarul cauzei dacă sunt declarate false, cu obligaţia comunicarii hotărârii sau a ordonantei procurorului; în caz contrar actul se va restitui.
  (5) Punerea la dispoziţie a dosarelor de executare către autoritatea judiciara competenţa se va face numai în copii certificate de către executorul judecătoresc ca fiind conforme cu originalul.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 56 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 57

  (1) Prestigiul profesional îi impune executorului judecătoresc interdictia de a-şi face reclama prin orice mijloace, în afară de cazurile în care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta şi sediul biroului, programul de lucru şi conţinutul activităţii.
  (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activităţi a executorilor judecătorești.


  Articolul 58

  Este interzis executorilor judecătorești sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activităţii de executare silita.


  Articolul 58^1

  (1) Executorii judecătorești au obligaţia sa participe, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, de Camerele executorilor judecătorești de pe lângă curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
  (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea Camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecătorești.
  (3) Formarea profesionala continua a executorilor judecătorești se realizează ţinându-se seama de necesitatea specializarii lor.
  --------------
  Art. 58^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 58^2

  (1) În cadrul fiecarei Camere a executorilor judecătorești de pe lângă curtile de apel se organizeaza periodic cursuri de formare profesionala continua. Tematica acestora este unitara la nivelul intregii tari şi se aproba de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti.
  (2) Preşedintele Camerei executorilor judecătorești raspunde de organizarea activităţii de formare profesionala continua a executorilor judecătorești din circumscripţia Camerei şi de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti.
  (3) La cursurile de formare profesionala vor participa şi reprezentanti ai directiei de specialitate, precum şi inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei, în vederea cunoasterii problemelor teoretice şi practice cu care se confrunta executorii judecătorești în activitatea de executare silita.
  (4) În vederea verificării şi evaluării indeplinirii obligaţiei de formare profesionala, directiei de specialitate din Ministerul Justiţiei i se vor trimite, după fiecare curs, materialele privind tematica, precum şi o prezentare a problemelor dezbatute, a punctelor în divergenta şi a propunerilor de solutionare a acestora.
  --------------
  Art. 58^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 59

  (1) Raspunderea civila a executorului judecătoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul în care îşi exercită oblibaţiile profesionale ce îi revin este garantata prin casa de asigurări constituita în condiţiile art. 34 din lege.
  (2) La inceputul activităţii sale executorul judecătoresc devine membru al casei de asigurări pentru garantarea raspunderii civile, care funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti potrivit statutului propriu.


  Articolul 60

  În cazul abaterilor disciplinare prevăzute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecătorești sau ministrul justiţiei exercita actiunea disciplinara în termen de 1 an de la data când au luat cunoştinţa de existenta unei abateri, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii ei.


  Articolul 61

  (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina ales de adunarea generală a Camerei executorilor judecătorești pentru o perioadă de 3 ani, care este format din 3 membri.
  (1^1) Adunarea generală a fiecarei Camere va alege pe durata mandatului membrilor Consiliului de disciplina un numar de 3 supleanti.
  ---------------
  Alin. (1^1) al art. 61 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (2) După confirmarea de către Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, Consiliul de disciplina îşi desemneaza preşedintele şi vicepresedintele.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (3) Consiliul de disciplina îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi nu se subordoneaza colegiului director al Camerei.
  (4) Pentru situaţii excepţionale în care Consiliul de disciplina nu poate fi legal constituit, preşedintele Comisiei superioare de disciplina va asigura legala constituire a acestuia prin delegarea unui numar corespunzător de membri ai comisiei din cadrul membrilor supleanti.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 61 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 62

  (1) Sedintele de judecată se ţin la sediul Camerei executorilor judecătorești.
  (2) La sedintele de judecată poate asista orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective.


  Articolul 63

  Evidenta lucrărilor Consiliului de disciplina va fi ţinuta de un secretar.


  Articolul 64

  Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplina membrii Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, presedintii şi vicepresedintii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecătorești.


  Articolul 65

  Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atribuţiilor care le revin în calitate de membri ai Consiliului de disciplina executorii judecătorești pot fi revocati de adunarea generală a Camerei.


  Articolul 66

  Consiliul de disciplina are competenţa de a judeca orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective, pentru abaterile prevăzute la art. 44 din lege.
  ---------------
  Art. 66 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 67

  (1) Titularul actiunii disciplinare este ministrul justiţiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecătorești.
  (2) În cazul exercitarii actiunii disciplinare, cercetarea prealabila este obligatorie şi se efectueaza de inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 67 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 68

  (1) În vederea cercetării prealabile a executorului judecătoresc, ministrul justiţiei se autosesizeaza.
  (2) Dacă actiunea disciplinara este exercitata de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti prin presedinte sau inlocuitorul acestuia.
  (3) În termen de 60 de zile de la data sesizarii, respectiv a autosesizarii, ministrul justiţiei, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectueaza cercetarea prealabila, ancheteaza executorul judecătoresc în cauza şi îi aduc la cunoştinţa conţinutul dosarului, urmand a promova sau nu actiunea disciplinara.
  (4) Colegiul director are obligaţia de a comunică, în cel mai scurt timp, masurile dispuse prin hotărâre de Consiliul de disciplina atât Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, cat şi ministrului justiţiei.
  --------------
  Art. 68 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 69

  (1) Executorul judecătoresc împotriva caruia a fost promovata actiunea disciplinara are dreptul sa cunoasca toate actele dosarului, să solicite probe în aparare şi să fie asistat de un avocat.
  (2) Refuzul executorului judecătoresc cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării.


  Articolul 70

  Dacă se constată că executorul judecătoresc cercetat a savarsit una dintre abaterile disciplinare prevăzute la art. 44 din lege, ministrul justiţiei sau colegiul director sesizeaza Consiliul de disciplina.
  --------------
  Art. 70 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 71

  (1) În cazul în care Consiliul de disciplina este sesizat, preşedintele acestuia înregistrează cauza, fixeaza termenul sedintei, citeaza părţile şi, după caz, martorii.
  (2) În cazul în care, desi legal citat, executorul judecătoresc nu se prezinta la termen, judecarea se face în lipsa.


  Articolul 72

  (1) La termenul fixat, după ce preşedintele expune conţinutul sesizarii se asculta părţile, eventualii martori şi se administreaza alte probe şi dovezi necesare rezolvarii cauzei.
  (2) Declaratiile se consemneaza în scris şi vor fi semnate de părţi, precum şi de presedinte.
  (3) Părţile au obligaţia ca la cererea presedintelui completului sa îi puna la dispoziţie toate informaţiile şi actele solicitate.
  (4) În caz de amanare a judecatii se întocmeşte un proces-verbal, aratandu-se motivele care au determinat amanarea.


  Articolul 73

  După administrarea probelor preşedintele da cuvantul părţilor, iar când considera necesar, poate da cuvantul şi altor persoane care asista la dezbateri, după ce se stabileste identitatea acestora.


  Articolul 74

  (1) Dacă se constată că executorul judecătoresc a savarsit abaterea, completul dispune aplicarea uneia dintre sanctiunile prevăzute la art. 46 din lege.
  (2) În cazul în care executorul nu a fost gasit vinovat, completul dispune închiderea dosarului.


  Articolul 75

  (1) Hotărârea Consiliului de disciplina se ia cu majoritatea voturilor completului şi se comunică părţilor în termen de 15 zile.
  (2) Hotărârea cuprinde numărul dosarului, numele membrilor completului şi al secretarului, numele şi, după caz, domiciliul sau sediul părţilor, sustinerile acestora, descrierea pe scurt a abaterii disciplinare, probele administrate, textele de lege aplicate, solutia şi data pronuntarii, indicarea caii de atac şi menţiunea dacă pronuntarea s-a facut în prezenta sau în lipsa părţilor.
  (3) Hotărârea se semneaza de preşedintele completului şi de secretar şi se comunică părţilor.


  Articolul 76

  Împotriva hotărârii părţile pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Superioara de Disciplina a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, formata din reprezentantii camerelor aleşi conform art. 31 alin. (1) lit. d) din lege.


  Articolul 77

  Toate cheltuielile efectuate în legătură cu solutionarea cauzei vor fi suportate de Camera executorilor judecătorești în cazul în care actiunea este respinsa sau de executorul judecătoresc dacă actiunea este admisa.


  Capitolul III Biroul şi evidenta activităţii executorului judecătoresc


  Articolul 78

  (1) Executorul judecătoresc îşi stabileste sediul biroului intr-o localitate din circumscripţia judecatoriei în care a fost numit prin ordin al ministrului justiţiei sau, în caz de asociere, în localitatea în care îşi are sediul biroului unul dintre executorii judecătorești cu care se asociaza.
  --------------
  Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (2) În situaţia în care intr-o anumita perioada este necesară suplimentarea numarului de executori judecătorești în circumscripţia unei judecatorii, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești poate dispune delegarea pe o perioadă determinata a unor executori judecătorești din circumscripţia altei judecatorii aflate în raza aceleiasi Camere a executorilor judecătorești.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 79

  (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscriptie în alta se face, la cerere, pe post vacant, potrivit art. 5 alin. (4) lit. a).
  ---------------
  Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 79 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (3) Cererea de schimbare a sediului biroului se face în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei cuprinzand posturile vacante. Lista se publică şi pe paginile de internet ale Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, lista se va afisa la sediul Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (4) Cererea va fi avizata favorabil de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, cu condiţia ca în circumscripţia judecatoriei de unde se solicita schimbarea sediului să îşi desfasoare în continuare activitatea cel puţin un executor judecătoresc. Schimbarea sediului se dispune de ministrul justiţiei, prin ordin.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 79 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (5) Executorul judecătoresc a cărui cerere de schimbare de sediu a fost aprobata are obligaţia de a face inscrierile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 7 şi 8; cu privire la arhiva fiind aplicabile dispozitiile art. 51.
  --------------
  Art. 79 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 79^1

  (1) Când numărul cererilor de schimbare de sediu este mai mare decat numărul posturilor vacante dintr-o circumscriptie a judecatoriei, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obtinute de candidati.
  (2) Concursul pentru schimbari de sediu dintr-o circumscriptie în alta va fi organizat de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei.
  (3) Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil - cartea a V-a - despre executarea silita şi organizarea profesiei de executor judecătoresc.
  (4) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecătorești cu cel puţin 30 de zile inaintea datei concursului şi va fi afisata la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. Tematica se publică, în acelasi termen, şi pe paginile de internet ale Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (5) Cererile de inscriere la concurs se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data sustinerii acestuia, la Camera executorilor judecătorești în a carei circumscriptie candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului mentionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate şi nu vor mai fi primite.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  (6) În ziua examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de 4 subiecte, intocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.
  (7) Extragerea prin tragere la sorti se va face de către preşedintele comisiei.
  (8) Durata examenului este de doua ore începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnandu-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a examenului.
  (9) Dispozitiile art. 20, 21 şi ale art. 23, 25-36 şi 44 se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Art. 79^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 80

  (1) Executorul judecătoresc va tine lucrarile de registratura, secretariat şi arhiva, precum şi o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfăşurată de biroul sau.
  (2) Biroul va detine spatii corespunzătoare pentru desfăşurarea lucrărilor. La sediul biroului se va afisa numele executorului judecătoresc sub care a fost înregistrat biroul sau, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila.


  Articolul 81

  În cazul în care în cadrul biroului funcţionează mai mulţi executori judecătorești asociaţi, fiecare îşi exercită personal profesia şi raspunde individual pentru lucrarile şi activitatea sa.
  ---------------
  Art. 81 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 82

  (1) Pentru efectuarea lucrărilor executorul judecătoresc poate incheia contracte de muncă cu unul sau mai mulţi secretari şi, după caz, cu alt personal auxiliar, având şi posibilitatea de a incheia contracte civile şi cu colaboratori externi.
  (2) Angajarea personalului şi incheierea contractelor civile cu colaboratori externi în cadrul biroului în care funcţionează mai mulţi executori judecătorești asociaţi se vor face de executorul imputernicit prin contractul de societate civila.


  Articolul 83

  Biroul funcţionează în toate zilele lucratoare, asigurandu-se în cazuri urgente posibilitatea de a efectua actele solicitate şi în afara orelor de program, precum şi în zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat la loc vizibil.


  Articolul 84

  (1) Executorul judecătoresc, pentru buna functionare a biroului sau, va tine urmatoarele registre:
  1. registrul general;
  2. opisul registrului general;
  3. registrul de valori;
  4. registrul de înregistrare a notificarilor;
  5. registrul de corespondenta.
  (2) Evidenta fiscala a biroului se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise în acest sens de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecatoresti, cu avizul ministrului justiţiei.
  (3) Actele intocmite vor fi evidentiate în aceste registre, mentionandu-se totodata şi onorariul stabilit.
  (4) Dacă în biroul respectiv funcţionează mai mulţi executori judecătorești asociaţi, în aceste registre vor fi evidentiate separat lucrarile şi onorariile pe numele fiecarui executor judecătoresc, în afară de cazul în care, potrivit contractului de societate civila, se prevede că registrele menţionate să fie tinute separat de fiecare executor judecătoresc.


  Articolul 85

  În registrul general se vor inregistra toate lucrarile executorului judecătoresc şi acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numărul curent; data înregistrării; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numărul şi data sesizarii; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul şi numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creantei debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretentii etc.); modul de solutionare; observatii.


  Articolul 86

  (1) Opisul alfabetic cuprinde urmatoarele rubrici: numărul curent; numele şi prenumele debitorului; numele şi prenumele creditorului; numărul dosarului şi data înregistrării; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.).
  (2) Se opiseaza atât denumirea/numele tuturor creditorilor, cat şi denumirea/numele tuturor debitorilor, iar în cazul în care nu se stie cu exactitate care este numele de familie, se opiseaza ambele nume.


  Articolul 87

  În registrul de valori se vor inscrie, pentru evidenta, recipisele de consemnare a sumelor de bani încasate în contul creanţelor, precum şi orice alte valori şi acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numărul curent; numărul dosarului; numărul adresei sau al chitantei de încasare; data înregistrării; numele depunatorului; numărul recipisei; unitatea emitenta; valoarea; ce reprezinta; data eliberarii; numele beneficiarului; stabilirea identităţii; semnatura de primire.


  Articolul 88

  În registrul de corespondenta se inscrie corespondenta oficiala a executorului judecătoresc, neinregistrata în alte registre.


  Articolul 89

  În afară de aceste registre executorii judecătorești vor pastra dosarele cauzelor executate, în functie de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de pastrare a documentelor.


  Articolul 90

  (1) Înainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate şi semnate de executorul judecătoresc, incheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.
  (2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va întocmi, sub ultima înregistrare, un proces-verbal de inchidere.


  Articolul 91

  (1) Inregistrarile se fac în momentul şi în ordinea primirii lucrărilor.
  (2) Erorile de înregistrare se indreapta fără a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta să poată fi citit.


  Articolul 92

  (1) Executorul judecătoresc raspunde de depozitarea şi conservarea arhivei biroului în condiţiile şi la termenele stabilite de dispozitiile legale privind fondul arhivistic naţional.
  (2) Arhiva se afla în pastrarea unui secretar sau, după caz, a arhivarului angajat de executorul judecătoresc.


  Capitolul IV Organele reprezentative ale executorilor judecătorești şi controlul activităţii


  Secţiunea 1 Organele reprezentative


  Articolul 93

  (1) Organele reprezentative ale executorilor judecătorești sunt, potrivit legii, la nivel naţional, Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, iar în plan teritorial, în circumscripţia fiecarei curti de apel, Camera executorilor judecătorești.
  (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti funcţionează în baza statutului propriu, care după adoptare va fi comunicat şi Ministerului Justiţiei.


  Articolul 94

  (1) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, denumita în continuare Uniune, este organizaţie profesionala cu personalitate juridica. Sediul Uniunii este în municipiul Bucureşti.
  (2) Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul şi preşedintele.


  Articolul 95

  (1) Congresul Uniunii este constituit din delegaţi ai fiecarei Camere a executorilor judecătorești, aleşi de adunarea generală a executorilor judecătorești din Camera respectiva potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din presedintii Camerelor şi ceilalti membri ai Consiliului Uniunii.
  (2) Dacă preşedintele unei Camere a executorilor judecătorești este şi membru al Consiliului Uniunii, atunci Camera respectiva va avea dreptul la un delegat în plus la Congresul Uniunii.
  (3) Congresul se intruneste anual la convocarea Consiliului Uniunii, în condiţiile art. 29 din lege. La cererea unei treimi din numărul membrilor Camerei sau la cererea majorităţii colegiilor directoare ale Camerelor Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar.
  (4) Congresul extraordinar al Uniunii este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor Congresului. În cazul în care nu se realizează acest cvorum, urmatoarea convocare se face în termen de 7 zile. La aceasta convocare Congresul extraordinar este legal constituit indiferent de numărul membrilor prezenţi. Congresul extraordinar se va tine în cel mult 30 de zile de la data convocarii.
  (5) Congresul adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile Congresului sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.


  Articolul 96

  Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecătorești, aleşi pentru o durată de 3 ani, de adunarea generală a executorilor judecătorești din acea Camera a executorilor judecătorești, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut.


  Articolul 97

  (1) Dintre membrii Consiliului Uniunii, Congresul alege preşedintele şi 2 vicepresedinti; durata mandatelor acestora este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi o singură dată.
  (2) Preşedintele reprezinta Uniunea în raporturile cu tertii, pe plan intern şi international.
  (3) Atribuţiile presedintelui şi ale vicepresedintilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.


  Articolul 98

  (1) Consiliul Uniunii va inainta ministrului justiţiei şi directiei de specialitate, la inceputul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecătorești desfăşurată în anul precedent, cuprinzand date statistice, aspecte rezultate din verificările efectuate, masurile luate pentru înlăturarea deficientelor constatate, precum şi propuneri de imbunatatire a activităţii sub aspect legislativ şi administrativ.
  --------------
  Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.
  (2) Evidentele privind numărul executorilor judecătorești, al executorilor stagiari, al birourilor, numirea, suspendarea şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, inregistrarea şi radierea birourilor sunt indeplinite sau, după caz, tinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
  (3) Consiliul Uniunii sau, după caz, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va comunică, potrivit atribuţiilor ce îi revin, datele şi documentele necesare în vederea indeplinirii lucrărilor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 99

  (1) În circumscripţia fiecarei curti de apel funcţionează cate o Camera a executorilor judecătorești, cu personalitate juridica. Sediul Camerei executorilor judecătorești se afla în aceeasi localitate în care îşi are sediul curtea de apel în a carei circumscriptie funcţionează.
  (2) Din Camera executorilor judecătorești fac parte toţi executorii judecătorești din circumscripţia curtii de apel respective.
  (3) Camera executorilor judecătorești este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte şi 3-7 membri, potrivit art. 26 din lege.


  Secţiunea a 2-a Controlul activităţii executorilor judecătorești


  Articolul 100

  (1) Actele executorilor judecătorești sunt supuse controlului instanţelor judecătorești, potrivit art. 57 alin. (1) şi art. 58 din lege.
  (2) Controlul profesional al activităţii executorilor judecătorești se exercită de ministrul justiţiei, prin inspectori generali de specialitate, şi de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere.


  Articolul 101

  (1) Ministrul justiţiei exercita controlul activităţii executorilor judecătorești prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricand considera necesar.
  (2) Controlul priveste, în principal, respectarea legii în activitatea profesionala a executorilor judecătorești, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătorești şi conduita executorului judecătoresc în indeplinirea atribuţiilor sale, în raport cu autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. În unele situaţii ce îi sunt sesizate, ministrul justiţiei va putea cere, după caz, informari privind activitatea unor executori judecătorești, din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecătorești.
  (3) În cazul constatarii de abateri disciplinare, ministrul justiţiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabila, promovand actiunea disciplinara.
  --------------
  Art. 101 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.


  Articolul 102

  (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii va urmări modul de organizare şi functionare a Camerelor şi birourilor executorilor judecătorești, desfăşurarea activităţii executorilor judecătorești, indeplinirea atribuţiilor de către colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, modul de functionare a birourilor executorilor judecătorești, calitatea lucrărilor, pregătirea executorilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a camerelor şi a birourilor executorilor judecătorești, precum şi orice alte probleme.
  (2) Controlul se exercită anual la fiecare Cameră a executorilor judecătorești, iar la birourile de executori judecătorești atunci când se hotaraste de Consiliul Uniunii.


  Articolul 103

  (1) Consiliul Uniunii poate delega colegiul director al Camerei executorilor judecătorești să efectueze controlul profesional al executorilor judecătorești din cadrul birourilor aflate în circumscripţia sa, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. b) şi c) din lege.
  (2) Controlul se exercită periodic, cel puţin o dată la 2 ani, şi priveste legalitatea lucrărilor executorilor judecătorești, conservarea arhivei, gestiunea financiarcontabila şi conduita executorilor judecătorești în indeplinirea atribuţiilor profesionale.


  Articolul 104

  Executorii judecătorești verificaţi au dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control.


  Articolul 105

  Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justiţiei, de Consiliul Uniunii sau, după caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești se vor comunică directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei în vederea atasarii acestora la dosarul profesional.
  ---------------
  Art. 105 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Articolul 106

  Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești verifica sesizarile părţilor împotriva executorilor judecătorești în termen de cel mult 20 de zile de la sesizare şi ia măsuri de indreptare sau, după caz, exercita actiunea disciplinara, instiintand şi Consiliul Uniunii.
  ---------------
  Art. 106 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 107

  (1) Executorii judecătorești în functie pot opta pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc în termenul prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege. Optiunile vor fi formulate în scris şi vor fi transmise directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei de către curtile de apel în a caror circumscriptie executorul judecătoresc îşi desfăşoară activitatea.
  (2) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege ministrul justiţiei numeste prin ordin executorii judecătorești în functie care au optat pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc; numirea se face cu indicarea judecatoriei în a carei circumscriptie urmeaza să îşi stabileasca sediul fiecare birou.
  (3) Executorii judecătorești în functie, care nu indeplineau vechimea de 2 ani de activitate în aceasta calitate la data intrarii în vigoare a legii, dar care indeplinesc aceasta vechime la data începerii activităţii în birouri potrivit art. 67 alin. (3) din lege, pot fi numiti executori judecătorești în condiţiile alin. (1) şi (2), cu dispensa.
  (4) Executorii judecătorești în functie, care nu au 2 ani de activitate în aceasta calitate la data începerii activităţii birourilor executorilor judecătorești conform art. 67 alin. (3) din lege, devin executori judecătorești stagiari la data angajarii lor într-un astfel de birou. Activitatea desfăşurată înainte de angajare intră în calculul perioadei de stagiu.


  Articolul 108

  (1) Executorii judecătorești numiti în condiţiile art. 107 alin. (2) şi (3), după depunerea juramantului în faţa ministrului justiţiei au obligaţia de a-şi inregistra birourile potrivit dispoziţiilor art. 17 din lege.
  (2) Registrul de înregistrare a birourilor executorilor judecătorești se deschide la fiecare curte de apel după implinirea termenului prevăzut la art. 107 alin. (2).


  Articolul 109

  (1) Executorii judecătorești care au optat pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc îşi vor continua activitatea în cadrul birourilor de pe lângă judecatorii şi tribunale, până la implinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege. Executorii judecătorești care nu opteaza pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc vor fi transferati în interesul serviciului, după implinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege, în alte functii din subordinea Ministerului Justiţiei, pentru care indeplinesc condiţiile cerute de lege.


  Articolul 110

  Adunarea generală a executorilor judecătorești numiti în condiţiile art. 107 alin. (2) şi (3) va alege organele de conducere ale Camerei executorilor judecătorești, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.


  Articolul 111

  (1) La primul congres vor participa presedintii fiecarei Camere a executorilor judecătorești, precum şi delegaţi din fiecare Cameră, aleşi de adunarea generală a executorilor judecătorești din Camera respectiva, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Numărul delegatilor care vor fi aleşi de adunarea generală a fiecarei Camere este egal cu numărul tribunalelor din circumscripţia curtii de apel în raza careia funcţionează Camera respectiva, cu excepţia Camerei executorilor judecătorești din circumscripţia Curtii de Apel Bucureşti din care vor fi aleşi 8 delegaţi, dintre care 3 pentru municipiul Bucureşti şi 5 pentru celelalte tribunale.
  (2) Dispozitiile art. 95 alin. (4) şi (5) sunt aplicabile în mod corespunzător.


  Articolul 112

  (1) Birourile de executori judecătorești de pe lângă judecatorii şi tribunale îşi inceteaza activitatea la data prevăzută la art. 67 alin. (3) din lege.
  (2) Dosarele de executare silita aflate în curs de rezolvare la data începerii activităţii executorilor judecătorești, potrivit art. 67 alin. (3) din lege, vor fi repartizate între birourile executorilor judecătorești constituite, de către un judecator delegat de la fiecare instanţa, cu respectarea dispoziţiilor privitoare la competenţa.
  (3) Predarea şi preluarea dosarelor se fac pe bază de proces-verbal semnat de executorul judecătoresc şi de judecatorul delegat.

  ---------------
  Anexa a fost abrogata de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006.
  --------------