ORDIN nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.424 din 19 decembrie 2022
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE Nr. 20.129 din 16 ianuarie 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.257 din 22 decembrie 2022
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.976 din 29 decembrie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 25 din 10 ianuarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2023
  În conformitate cu prevederile art. 9, art. 23 alin. (1^1), art. 27 alin. (1) și ale art. 28 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (1) și al art. 13 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4 și al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,
  în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) și al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 2 lit. k) și ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 pct. 4, 66 și 113, art. 7 și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Planului național de redresare și reziliență (PNRR) al României, în calitate de stat membru conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență - pilonul VI Politici pentru noua generație, componenta C15 Educație, reforma R2 Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, jalonul 453 „Adoptarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive și de calitate pentru educație timpurie“,
  ministrul educației, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul sănătății și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației exercită atribuții și responsabilități pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie, denumit în continuare Program-cadru. (2) Se înființează Comitetul Intersectorial pentru Educație Timpurie (CIET), cu atribuții privind elaborarea și operaționalizarea măsurilor din Programul-cadru și din Planul operațional de implementare a măsurilor, parte integrantă din prezentul ordin. (3) CIET se constituie din membrii Comitetului Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET), constituit în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate (ETIC - ID 128215) și aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.450/2020*) și alte nominalizări ale ministerelor implicate. Componența nominală a CIET se aprobă prin ordin comun al ministerelor menționate la alin. (1).
  *) Ordinul ministrului educației nr. 3.450/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) CIET se întrunește lunar și elaborează, anual, un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie.(5) Regulamentul de organizare și funcționare al CIET se aprobă prin hotărâre de către membrii acestuia, în termen de 10 zile de la emiterea prezentului ordin. Secretariatul CIET este asigurat de Ministerul Educației.


  Articolul 2

  Elaborarea, operaționalizarea și revizuirea Planului operațional se realizează prin raportare la următoarele componente:
  a) acces la educație;
  b) formare și condiții de lucru pentru resursa umană din educația timpurie;
  c) curriculum;
  d) guvernanță și finanțare;
  e) sisteme de monitorizare și evaluare.


  Articolul 3

  Obiectivele stabilite pentru educația timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie sunt următoarele:
  a) revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie;
  b) crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii;
  c) creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie;
  d) servicii de educație timpurie de calitate;
  e) conștientizarea importanței educației timpurii la nivelul societății.


  Articolul 4

  Se aprobă Planul operațional de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán


  ANEXĂ

  PLANUL OPERAȚIONAL
  de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor
  unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie 2022-2023

  Obiectivul 1 din Proiectul „România Educată“: Revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie
  Nr. crt.MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili
  1.Reforma 2 din PNRR - Sistem de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

  Iulie 2026Ministerul Educației


  1.1. Revizuirea Normelor pentru construirea și echiparea serviciilor de educație timpurie
  Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.487/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-2022“
  Realizat în septembrie 2022Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației


  1.2. Elaborarea Normativului de dotare minimală a grupelor de educație timpurie antepreșcolară și revizuirea Normativului de dotare minimală a grupelor din învățământul preșcolar
  Realizat în august 2022Ministerul Educației, Ministerul Sănătății


  1.3. Reglementarea serviciilor complementare prin modificarea și completarea art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  Decembrie 2022Ministerul Educației

  Obiectivul 2 din Proiectul „România Educată“: Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii

  Nr. crt.

  Măsura

  Acțiuni

  Rezultate

  Termen

  Responsabili

  1.

  R2 - I1 din PNRR - Construirea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 110 creșe

  Decembrie 2025

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  1.1. Decizie cu privire la criteriile care vor fi trecute în ghidul aplicantului

  Criteriile se regăsesc în Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.254/2022

  Realizat în iunie 2022

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  1.2. Elaborarea și publicarea ghidului aplicantului pentru construirea și echiparea celor 110 creșe

  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.254/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe
  În perioada 30 iunie-30 iulie 2022 a fost deschis apelul de proiecte pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe PNRR/2022/C15

  Realizat în iunie 2022

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  1.3. Evaluarea aplicațiilor și atribuirea granturilor

  În perioada 3 august- 1 septembrie 2022 au fost evaluate cele 228 de cereri de finanțare depuse în cadrul celor două operațiuni ale apelului de proiecte. La data de 1 septembrie 2022 a fost publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației lista celor 64 de cereri de finanțare aprobate în cadrul Operațiunii 1, iar la data de 9 septembrie 2022 a fost publicată lista celor 60 de cereri de finanțare aprobate în cadrul Operațiunii 1 din cadrul apelului de proiecte. https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr Au fost semnate 119 contracte de finanțare pentru construirea, operaționalizarea și echiparea a 119 creșe.

  Realizat în iunie/
  septembrie 2022

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  1.4. Monitorizarea modului de derulare/implementare a activităților de către beneficiarii granturilor

  Conform prevederilor contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației realizează, trimestrial, monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor. De asemenea, suplimentar, fiecare cerere de transfer este însoțită de un raport de progres care trebuie să conțină informații la zi privind stadiul de realizare a obiectivelor proiectului.
  Termenul de finalizare a celor 119 creșe pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a semnat contracte de finanțare este 31 decembrie 2025.

  În curs de realizare noiembrie 2022-noiembrie 2025 (trimestrial)

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  2.

  R2 - I2 din PNRR - Înființarea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate

  Iulie 2024

  Ministerul Educației

  2.1. Elaborarea de materiale de promovare cu privire la finanțarea prin PNRR a înființării celor 412 servicii complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere

  Decembrie 2022

  Ministerul Educației

  2.2. Derularea unei campanii de informare cu privire la finanțarea prin PNRR a înființării celor 412 servicii complementare prin organizarea de webinarii, întâlniri zonale între administrațiile publice locale și inspectoratele școlare județene, transmiterea de informații relevante prin rețelele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Sănătății etc.

  Ianuarie- februarie 2023

  Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Sănătății

  2.3. Elaborarea și promovarea hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani, în comunitățile izolate/ dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere

  Decembrie 2022

  Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Sănătății

  2.4. Elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului pentru înființarea celor 412 servicii complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere

  Ianuarie 2023

  Ministerul Educației

  2.5. Evaluare aplicații și atribuire granturi

  Martie-iunie 2023

  Ministerul Educației

  2.6. Monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor

  Iunie 2023- mai 2024

  Ministerul Educației și instituțiile subordonate

  Obiectivul 3 din Proiectul „România Educată“: Creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie
  Nr. crt.MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili și/sau parteneri
  1.Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația educator/profesor de educație timpurie, ca opțiune pentru acoperirea necesarului de resursă umană calificată1.1. Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor
  Iulie 2023Ministerul Educației


  1.2. Elaborarea unei analize de nevoi la nivel național cu privire la situația ocupației de educator-puericultor
  Ianuarie-martie 2023Ministerul Educației


  1.3. Organizarea a 2 sesiuni de consultare cu universitățile de profil (pedagogie, psihologie, științele educației) și cu liceele pedagogice pentru dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor
  Ianuarie-martie 2023Ministerul Educației
  2.Dezvoltarea unui cadru național de formare continuă a întregului personal din unitățile de educație timpurie, cu prioritate la nivel antepreșcolar, pentru implementarea noului curriculum de educație timpurie

  Decembrie 2025Ministerul Educației


  2.1. Elaborarea și promovarea prin ordin al ministrului a Programului național de formare continuă a educatorilor-puericultori din creșe, prin CCD de la nivel județean (având ca bază cursul de formare continuă și formatorii din cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC)
  Februarie 2023Ministerul Educației


  2.2. Formarea personalului din creșe și grădinițe în vederea abordării coerente și unitare a curriculumului pentru educația timpurie
  Decembrie 2025Ministerul Educației

  Obiectivul 4 din Proiectul „România Educată“: Servicii de educație timpurie de calitate

  Nr. crt.

  Măsura

  Acțiuni

  Rezultate

  Termen

  Responsabili și/sau parteneri

  1.

  Centrarea unei părți a curriculumului pe dezvoltarea de valori în rândul copiilor

  Decembrie 2022

  Ministerul Educației

  1.1. Elaborarea și implementarea, la nivel național, a Programului educațional național de educație pentru valori Joc, respect și bucurie

  Octombrie 2022

  Ministerul Educației Parteneriate locale cu instituții subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  1.2. Organizarea de activități specifice privind drepturile copiilor în fiecare unitate școlară cu creșă, grădiniță sau servicii complementare

  Ministerul Educației Parteneriate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului/ serviciile publice de asistență socială/ direcțiile de asistență socială

  2.

  Promovarea conștientizării metodelor pozitive de interacțiune cu copiii și disciplina pozitivă, nonviolentă

  2.1. Organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, în fiecare unitate de învățământ, pentru părinții copiilor care frecventează creșele, grădinițele sau serviciile complementare

  August 2026

  Ministerul Educației, parteneriate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului/ serviciile publice de asistență socială/ direcțiile de asistență socială sau organizații neguvernamentale

  2.2. Organizarea de cursuri de educație parentală în fiecare unitate de învățământ pentru părinții copiilor care frecventează programul de educație timpurie

  Ministerul Educației, parteneriate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului/serviciile publice de asistență socială/direcțiile de asistență socială sau organizații neguvernamentale

  2.3. Organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din fiecare unitate de educație (creșe, grădinițe sau serviciile complementare)

  Ministerul Educației, parteneriate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului/serviciile publice de asistență socială/direcțiile de asistență socială sau organizații neguvernamentale

  3.

  Includerea unor elemente STEAM în educația preșcolară

  3.1. Realizarea unui ghid electronic privind includerea unor elemente STEAM în educația preșcolară

  Martie 2023

  Ministerul Educației

  4.

  R2 - I3 din PNRR - Dezvoltarea unui program-cadru de formare continuă a profesioniștilor care lucrează în serviciile de educație timpurie

  4.1. Elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului în vederea realizării celor două programe de formare și a formării formatorilor, la nivel național, pentru monitorizarea serviciilor de educație timpurie și pentru aplicarea unitară a curriculumului pentru educație timpurie

  Februarie 2023

  Ministerul Educației

  4.2. Derularea celor două programe de formare la nivel național

  Iunie 2024

  Ministerul Educației

  4.3. Elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului pentru cele 42 de granturi alocate

  August 2024

  Ministerul Educației

  4.4. Evaluarea aplicațiilor și atribuirea granturilor

  Noiembrie 2024

  Ministerul Educației

  4.5. Monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor; întâlniri periodice de consultare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Sănătății, îndeosebi pentru programul de formare privind monitorizarea serviciilor de educație timpurie

  Decembrie 2024-decembrie 2025

  Ministerul Educației

  Obiectivul 5 din Proiectul „România Educată“: Conștientizarea importanței educației timpurii, la nivelul societății
  Nr. crt.MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili și/sau parteneri
  1.Organizarea de programe de educație parentală și de campanii de conștientizare a importanței copilăriei timpurii 1.1. Lansarea și derularea Campaniei de conștientizare a importanței educației timpurii (2 cartoline și 1 spot TV) în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC
  Ianuarie-februarie 2023Ministerul Educației
  2.
  Dezvoltarea de programe de mobilizare a comunității pentru soluționarea problemelor unor membri ai acesteia (outreach programs) și de comunicare cu familiile aflate în situații socioeconomice dificile
  Pe termen mediu, depistarea și intervenția timpurie în cazul copiilor cu CES
  2.1. Organizarea de activități de intervenție la nivelul comunității, în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - cod SMIS2014+: 122607 (proiect al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății sunt parteneri)
  Septembrie 2022-iunie 2023Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății

  ------