HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 1 septembrie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
(actualizată până la data de 16 iunie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL




 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 1.020 din 1 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 532 din 2 iunie 2010.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi a art. 28 alin. (2) şi (3) din normele tehnice prevăzute la art. 1, care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, precum şi prevederile Directivei 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentraţie şi cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale, precum şi a condiţiilor de utilizare a aerului îmbogăţit cu ozon pentru apele minerale naturale şi apele de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2003.
  -------------
  Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 532 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale,
  Gheorghe Buliga
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Cătălin Florin Teodorescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 1 septembrie 2005.
  Nr. 1.020.


  Anexă

  NORMA 01/09/2005