LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii.2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.3. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
  j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situația înscrierii inactivității fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.
  4. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II
  (1) În situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, declarată anterior intrării în procedura simplificată de insolvență, în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.(2) Prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, referitoare la scoaterea din evidență a informațiilor privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați ai contribuabililor se aplică și situațiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 27 decembrie 2018.
  Nr. 346.
  ------