HOTĂRÂRE nr. 71 din 9 martie 2005
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioara a instanţelor judecătorești
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 16 martie 2005  Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,
  în temeiul dispoziţiilor art. 126 alin. (2), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,
  având în vedere necesitatea aplicarii eficiente a criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

  Articolul I

  Regulamentul de ordine interioara a instanţelor judecătorești, aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004, modificat prin Hotarârea nr. 244/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 5 ianuarie 2005, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:
  1. Alineatul (2) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programele MJREP sau ECRIS."
  2. După alineatul (2) al articolului 98 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica, repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic."
  3. După articolul 98 se introduc doua noi articole, articolele 98^1 şi 98^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 98^1. - (1) Prin metoda sistemului ciclic, fiecare complet de judecată primeste un numar, cu începere de la completul 1, fiind cuprinse în numerotare şi completele specializate.
  (2) Dosarele, în ordinea înregistrării, sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit art. 98^2 alin. (1), care vor repartiza câte un dosar, în ordine, completelor de judecată stabilite conform alin. (1). Aceeasi regula se aplică la repartizarea cauzelor către completele specializate.
  Art. 98^2. - (1) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, dosarele se înregistreaza în ordinea sosirii la instanţa şi se repartizeaza în ordine, în functie de numărul de înregistrare, de persoana sau persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere.
  (2) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecarui an. Modificarea numarului completelor de judecată sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii.
  (3) După repartizarea pe complete a cauzelor, doar completul de judecată poate să dispună asupra masurilor ce se impun pentru desfăşurarea procesului potrivit legii.
  (4) Incidentele procedurale referitoare la componenta completelor de judecată se vor solutiona cu respectarea normelor de procedura şi a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor.
  (5) Incidentele procedurale referitoare la componenta întregului complet de judecată, cum sunt incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea, se vor solutiona de completul cu numărul imediat următor, care judeca în aceeasi materie. Dacă în materia respectiva nu exista decât un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la întregul complet vor fi solutionate de completul imediat următor, indiferent de materia în care judeca.
  (6) Dacă în urma solutionarii incidentelor procedurale prevăzute la alin. (5) se constată că, din motive legale, completul nu este în măsura sa judece cauza, dosarul se repartizeaza completului cu numărul imediat următor faţă de cel indicat initial, care judeca în aceeasi materie. Dacă în materia respectiva nu exista decât un singur complet de judecată, cauza va fi solutionata de completul imediat următor, indiferent de materia în care judeca.
  (7) În situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, solutionarea acestora se va efectua de către un complet constituit prin includerea judecatorului sau judecatorilor stabiliti prin planificarea de permanenta, pe materii, realizata cel puţin semestrial. Completul de judecată astfel constituit va pastra cauza pentru judecata, în situaţia în care, în urma solutionarii incidentelor procedurale, se va stabili ca judecatorul sau judecatorii cu privire la care s-au invocat incidentele procedurale nu pot participa la judecarea cauzei.
  (8) În caz de absenta compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, desemnaţi conform alin. (7), întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
  (9) Incidentele procedurale, altele decât cele prevăzute la alin. (4)-(7), ivite în cursul procesului vor fi solutionate cu respectarea continuitatii completului de judecată, în condiţiile legii, precum şi a normelor privind repartizarea aleatorie în cazul în care nu se poate aplica principiul continuitatii.
  (10) Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente, atât în materie penala, cât şi în materie civila, se vor respecta programele informatice sau, după caz, metoda sistemului ciclic privind repartizarea aleatorie pentru completele specializate.
  (11) Toate modificările aduse componentei completului de judecată ori repartizarii dosarelor în condiţiile prezentului regulament vor fi evidentiate în programele informatice de repartizare aleatorie. În situaţia în care programele informatice nu permit asemenea evidente, se va tine un registru special pentru evidentierea acestor modificari, sub semnatura persoanei sau persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
  (12) Încheierile şi procesele-verbale încheiate în procedura repartizarii aleatorii a cauzelor vor fi pastrate în mape separate.
  (13) Neluarea masurilor necesare aplicarii normelor criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau încălcarea acestor norme atrage raspunderea disciplinara a persoanelor vinovate, în condiţiile legii."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecator dr. Dan Lupascu
  --------------