HOTĂRÂRE nr. 457 din 21 aprilie 2008
privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 13 mai 2008  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 371 din 27 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 310 din 9 noiembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 10 august 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 170 din 29 iunie 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 390 din 30 decembrie 2006, şi ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 478/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 111 din 28 aprilie 2007,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 ,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

  Articolul 1

  Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi de gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.


  Capitolul I Definiţii


  Articolul 2

  (1) Termenii obiectivul convergenţă, obiectivul cooperare teritorială europeană, adiţionalitate, neregulă, autoritate de management, organism intermediar, autoritate de certificare, autoritate de audit, comitet de monitorizare, Comitet de coordonare a fondurilor structurale şi de coeziune (COCOF), Program naţional de reformă, program operaţional, axa prioritară, operaţiune, beneficiar, raport anual de implementare şi raport final de implementare au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
  (2) Termenul Fond European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  (3) Termenul Fond Social European, denumit în continuare FSE, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  (4) Termenul Fond de coeziune, denumit în continuare FC, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului.
  (5) Termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.
  (6) Termenul Fond European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
  (7) Termenul instrument european de vecinătate şi de parteneriat, denumit în continuare ENPI, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  (8) Termenul instrument de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului.
  (9) Termenul plan de comunicare are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei.
  (10) Pentru obiectivul cooperare teritorială europeană, termenii autoritate comună de management, secretariat tehnic comun, comitet comun de monitorizare, controlori şi grup al auditorilor au înţelesurile prevăzute în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană.
  (11) Termenii autoritate naţională, punct de informare şi punct de contact au înţelesurile prevăzute în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană.


  Articolul 3

  Termenul Plan Naţional de Dezvoltare are înţelesul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.


  Articolul 4

  Termenul comitet regional de evaluare strategică şi corelare, denumit în continuare CRESC, are înţelesul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora.


  Articolul 5

  Termenii instrumente structurale, autoritate de certificare şi plată, unitate de plată, cofinanţare publică, cofinanţare privată şi cheltuială eligibilă au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare.


  Articolul 6

  În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintă documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformă;
  b) documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţă, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional;
  c) Documentul-cadru de implementare/documentele echivalente documentului-cadru de implementare pentru obiectivul cooperare teritorială europeană reprezintă documentele prin care sunt stabilite detaliile de implementare ale programului operaţional, elaborate de autoritatea de management şi aprobate în cadrul comitetului de monitorizare aferent;
  d) domeniul major de intervenţie reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare;
  e) ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor operaţionale, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor;
  f) Comitetul naţional de coordonare pentru instrumentele structurale, denumit în continuare CNC, reprezintă structura interinstituţională de coordonare şi planificare strategică a implementării instrumentelor structurale;
  g) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumit în continuare CMC, reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale;
  h) Planul naţional multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională ce urmează a fi realizate pe parcursul implementării instrumentelor structurale, care privesc CSNR sau aspecte orizontale ce acoperă două ori mai multe programe operaţionale;
  i) Planul multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia;
  j) Strategia naţională de comunicare privind instrumentele structurale este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programele operaţionale şi pentru ansamblul instrumentelor structurale şi prin care se asigură coordonarea integrată a activităţilor de informare şi publicitate;
  k) Raportul naţional anual privind implementarea instrumentelor structurale, denumit în continuare RNA, reprezintă documentul de sinteză elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de coordonator naţional al instrumentelor structurale, pe baza rapoartelor anuale de implementare elaborate de autorităţile de management şi a altor documente relevante, prezentând stadiul implementării instrumentelor structurale în anul precedent;
  l) Sistemul unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă, denumit în continuare SMIS - CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  m) Sistemul de management al informaţiei aferent obiectivului cooperare teritorială europeană, denumit în continuare SMIS - CTE, reprezintă sistemul informatic dezvoltat de instituţiile responsabile, sub coordonarea şi cu finanţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


  Capitolul II Instituţii implicate în coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale


  Articolul 7

  Se desemnează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.


  Articolul 8

  Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumită în continuare ACIS, are următoarele atribuţii principale:
  1. iniţiază, elaborează şi modifică legislaţia privind cadrul instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale, urmărind asigurarea eficienţei şi armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea autorităţilor cu atribuţii în domeniu;
  2. formulează puncte de vedere şi propuneri de modificare cu privire la legislaţia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale;
  3. asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionării instrumentelor structurale;
  4. asigură secretariatul CNC;
  5. asigură preşedinţia şi secretariatul CMC;
  6. coordonează şi prezidează grupurile de lucru înfiinţate în contextul mecanismului de coordonare a instrumentelor structurale;
  7. participă la reuniunile CRESC;
  8. coordonează, monitorizează şi sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziţie, dezvoltarea capacităţii administrative a tuturor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, elaborând şi actualizând în acest sens planuri de acţiune şi raportând anual CNC progresele înregistrate în implementarea acestora;
  9. elaborează ghiduri şi îndrumare pentru dezvoltarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale, asigurând o abordare unitară a cadrului procedural, şi analizează şi formulează recomandări pentru îmbunătăţirea procedurilor de implementare a programelor operaţionale;
  10. elaborează, modifică, avizează, după caz, legislaţia privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din instrumente structurale;
  11. asigură armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale şi corelarea acestora cu SMIS - CSNR, colaborând în acest scop cu autorităţile responsabile;
  12. coordonează elaborarea şi actualizarea Planului Naţional de Dezvoltare (PND), ca instrument de bază pentru elaborarea CSNR;
  13. coordonează elaborarea şi modificarea CSNR, asigurând corelarea acestuia cu programele şi politicile naţionale şi comunitare;
  14. coordonează elaborarea şi modificarea programelor operaţionale şi a DCI aferente, asigurând corelarea acestora, precum şi concordanţa cu regulamentele comunitare şi cu CSNR;
  15. analizează, împreună cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu autorităţile de management, necesitatea şi oportunitatea realocării de fonduri între programele operaţionale şi formulează propuneri în acest sens către CNC;
  16. avizează, împreună cu Autoritatea de certificare şi plată, documentele elaborate de autorităţile de management în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
  17. coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană a CSNR şi a programelor operaţionale;
  18. analizează, avizează şi asigură aprobarea, prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, a documentelor-cadru de implementare a programelor operaţionale şi a modificărilor acestora;
  19. coordonează şi monitorizează cadrul partenerial dezvoltat în procesul de programare, precum şi în toate fazele procesului de implementare a programelor operaţionale şi a CSNR, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  20. urmăreşte şi sprijină dezvoltarea de către autorităţile de management a portofoliului de proiecte aferente programelor operaţionale şi asigură coordonarea la nivel naţional a Programului de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene);
  21. monitorizează implementarea CSNR şi coordonează procesul de monitorizare a programelor operaţionale;
  22. asigură armonizarea cadrului legal şi procedural pentru funcţionarea comitetelor de monitorizare ale programelor operaţionale şi participă ca membru la reuniunile acestora;
  23. coordonează metodologic elaborarea rapoartelor anuale de implementare şi a rapoartelor finale de implementare privind programele operaţionale;
  24. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor operaţionale şi coordonează acţiunile întreprinse în urma observaţiilor formulate de Comisia Europeană asupra rapoartelor anuale de implementare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  25. elaborează RNA privind implementarea instrumentelor structurale şi îl supune aprobării CNC;
  26. coordonează elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru a fi prezentate CNC, Guvernului României şi Comisiei Europene, şi participă la elaborarea secţiunii din rapoartele anuale de implementare a Programului naţional de reformă (PNR), care prezintă contribuţia programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale;
  27. coordonează verificarea ex-ante, monitorizarea anuală şi verificarea ex-post a respectării principiului adiţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cooperând în acest sens cu instituţiile cu atribuţii în domeniu ale administraţiei publice centrale şi cu alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  28. asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea sistemului SMIS - CSNR, cu contribuţia instituţiilor utilizatoare, precum şi gestionarea drepturilor de acces în acest sistem informatic;
  29. asigură managementul, supervizarea tehnică, dezvoltarea, precum şi utilizarea continuă şi sigură a infrastructurii de comunicaţii a sistemului informatic SMIS - CSNR şi SMIS-CTE, până la nivelul reţelei locale a instituţiilor utilizatoare;
  30. asigură servicii de suport (help desk) pentru instituţiile utilizatoare şi instruirea necesară personalului acestora în utilizarea sistemului SMIS - CSNR;
  31. monitorizează acurateţea, disponibilitatea, integritatea şi nivelul de completare a datelor introduse în sistemul SMIS - CSNR;
  32. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate în SMIS - CSNR a informaţiilor aferente CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a acestora;
  33. îndeplineşte rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2007) pentru instrumentele structurale;
  34. asigură dezvoltarea interfeţei SMIS - CSNR - SFC 2007, în măsura posibilităţilor tehnice asigurate de serviciile Comisiei Europene;
  35. coordonează procesul de evaluare a gestionării instrumentelor structurale, inclusiv prin evaluări de natură operaţională şi/sau strategică, precum şi activităţile de construcţie şi întărire a capacităţii de evaluare;
  36. elaborează standarde şi ghiduri de evaluare pentru intervenţiile finanţate din instrumentele structurale;
  37. asigură cadrul legal şi procedural pentru utilizarea analizei cost-beneficiu în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii depuse pentru finanţare din instrumentele structurale;
  38. coordonează sistemul de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale şi a CSNR, în vederea măsurării progresului şi efectelor acestora;
  39. coordonează elaborarea şi implementarea planurilor multianuale de evaluare şi asigură corelarea acestora cu Planul naţional multianual de evaluare;
  40. elaborează şi implementează Planul naţional multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale;
  41. coordonează elaborarea, actualizarea şi implementarea Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele structurale şi asigură coordonarea activităţilor de informare, comunicare şi publicitate în domeniul instrumentelor structurale în scopul corelării acţiunilor şi armonizării mesajelor;
  42. gestionează procesul de realizare, dezvoltare şi funcţionare a Centrului de informare privind instrumentele structurale, dotat cu pagină web dedicată instrumentelor structurale www.fonduri-ue.ro şi call center, asigurând, în colaborare cu autorităţile de management, accesul potenţialilor beneficiari şi al publicului larg la informaţii actualizate specifice;
  43. îndeplineşte rolul de punct de contact pentru instrumentele structurale în România pentru Comisia Europeană şi pentru Comitetul de coordonare a fondurilor structurale şi de coeziune (COCOF), asigurând reprezentarea României, elaborarea mandatului pe baza consultărilor cu autorităţile cu atribuţii în domeniu, precum şi diseminarea informaţiilor rezultate din reuniunile acestora;
  44. coordonează formularea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementări comunitare în domeniul instrumentelor structurale şi al politicii de coeziune, în urma consultării autorităţilor cu atribuţii în domeniu.


  Articolul 9

  Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional regional, având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 10

  Se desemnează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 11

  Se desemnează Ministerul Transporturilor ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Transport", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 12

  Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 13

  Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 14

  Se desemnează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ca autoritate de management pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 15

  Se desemnează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.


  Articolul 16

  Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, ca autoritate comună de management pentru Programul operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre şi Programul operaţional comun România-Ucraina-Moldova, ca autoritate naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programul operaţional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina şi Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, ca autoritate naţională şi punct naţional de contact pentru Programul de cooperare transnaţională "Sud Estul Europei", Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorială interregională ESPON 2013 şi Programul de cooperare interregională INTERACT 2007-2013.


  Articolul 17

  Autoritatea de management are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  2. contribuie la elaborarea şi modificarea CSNR şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează programul operaţional gestionat, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;
  3. elaborează şi negociază cu Comisia Europeană programul operaţional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  4. analizează şi propune modificări ale programului operaţional şi le înaintează comitetului de monitorizare aferent;
  5. asigură corelarea operaţiunilor din programul operaţional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, sub coordonarea ACIS;
  6. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţă elaborează şi modifică DCI, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune avizării Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  7. pentru programele operaţionale aferente obiectivului cooperare teritorială europeană elaborează şi modifică DCI/documentele echivalente, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune aprobării comitetului de monitorizare;
  8. asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operaţional respectiv, sub coordonarea şi cu sprijinul ACIS;
  9. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor pct. 1;
  10. elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare cererilor de proiecte;
  11. urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a programului operaţional, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  12. asigură constituirea şi organizarea comitetului de monitorizare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  13. elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul operaţional aflat în gestiune şi supune aprobării comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecţie;
  14. asigură monitorizarea implementării programului operaţional şi prezintă comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  15. elaborează Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS şi a Autorităţii de certificare şi plată;
  16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, informează comitetul de monitorizare cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu ACIS şi Autoritatea de certificare şi plată pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;
  17. furnizează ACIS informaţiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anuală şi verificarea ex-post a respectării principiului adiţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  18. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare ACIS şi Autorităţii de certificare şi plată pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor prevăzute la art. 8 şi la 20;
  19. pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  20. asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;
  21. transmite Autorităţii de certificare şi plată rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;
  22. elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru programul operaţional gestionat;
  23. elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării programului operaţional;
  24. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora;
  25. elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru programul operaţional de care este responsabilă;
  26. asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei;
  27. contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;
  28. pentru obiectivul cooperare teritorială europeană asigură dezvoltarea SMIS - CTE, sub coordonarea ACIS;
  29. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS - CSNR/SMIS-CTE, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operaţional gestionat;
  30. colaborează cu ACIS în vederea asigurării unui cadru procedural eficient şi armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;
  31. colaborează cu ACIS pentru realizarea activităţilor de informare privind instrumentele structurale;
  32. încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
  33. elaborează decizii/ordine de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar/beneficiar;
  34. elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
  35. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează plata acesteia, efectuează plata, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării;
  36. în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei autorizează plăţile, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare şi plată cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate şi efectuează plăţile către beneficiar, după caz;
  37. elaborează şi transmite Autorităţii de certificare şi plată previziuni realiste pentru contractările şi plăţile aferente programului operaţional, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare şi plată a prevederilor art. 76 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  38. verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operaţional pe care îl gestionează;
  39. iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a programului operaţional pe care îl gestionează;
  40. pentru obiectivul cooperare teritorială europeană îndeplineşte orice alte atribuţii menţionate în regulamentele specifice.


  Articolul 18

  În cadrul instituţiilor desemnate conform art. 9-16, se organizează la nivel de direcţie generală/direcţie, după caz, câte o structură distinctă care îndeplineşte funcţia de autoritate de management.


  Articolul 19

  Se desemnează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca Autoritate de certificare şi plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, respectiv din instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum şi ale art. 102 alin. (1) şi ale art. 122 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei.


  Articolul 20

  Autoritatea de certificare şi plată are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
  2. asigură transmiterea către Comisia Europeană a documentelor prevăzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei, la art. 104 şi 133 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
  3. asigură transmiterea la Comisia Europeană, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată care vor fi transmise pentru acel an, precum şi pentru anul următor;
  4. în cazul proiectelor în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură deducerea sumelor reprezentând veniturile obţinute din proiecte, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea unei operaţiuni, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, până cel târziu la închiderea parţială sau finală a programului, şi corectează corespunzător cererea de plată finală;
  5. asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programelor operaţionale pentru care autoritatea de management se află în România;
  6. efectuează plăţile către beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial "Transport" şi Programului operaţional sectorial "Mediu";
  7. efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE şi IPA către unităţile de plată ale autorităţilor de management pentru restul programelor operaţionale;
  8. efectuează corecţiile financiare, în conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 138 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
  9. avizează şi, după caz, propune modificarea legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;
  10. colaborează cu ACIS şi cu autorităţile de management la analizarea necesităţii şi oportunităţii realocării de fonduri între programele operaţionale;
  11. avizează proiectul de ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management pentru aprobarea documentelor-cadru de implementare a programelor operaţionale şi a modificărilor acestora;
  12. participă la comitetele de monitorizare pentru programele operaţionale organizate de autorităţile de management;
  13. participă la reuniunile COCOF, în situaţia în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea Autorităţii de certificare şi plată;
  14. contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;
  15. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
  16. avizează, împreună cu ACIS, documentele elaborate de autorităţile de management în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
  17. centralizează şi comunică Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autorităţile de management, organismele intermediare şi/sau autoritatea de audit, precum şi cele rezultate din constatările proprii.


  Articolul 21

  Rolul de autoritate de audit şi funcţiile aferente, aşa cum sunt prevăzute la art. 59, 62 şi la art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, la art. 102, 105 şi 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei şi la art. 53 b alin. (3) din Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului sunt îndeplinite de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, desemnată potrivit prevederilor art. 14^1 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 22

  Se desemnează agenţiile pentru dezvoltare regională şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pentru îndeplinirea funcţiei de organisme intermediare pentru Programul operaţional regional.


  Articolul 23

  Se desemnează Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Economiei şi Finanţelor drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".


  Articolul 24

  Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin structurile subordonate acestuia, fără personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu".


  Articolul 25

  Se desemnează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".


  Articolul 26

  În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi funcţionează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.


  Articolul 27

  În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara funcţionează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Serbia.


  Articolul 28

  În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava funcţionează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Moldova.


  Articolul 29

  În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea funcţionează Punctul de informare, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013.


  Articolul 30

  Pe lângă Consiliul Judeţean Satu Mare se constituie Biroul din România al Secretariatului tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul operaţional comun Ungaria -Slovacia - România -Ucraina.


  Articolul 31

  (1) Organismele intermediare au atribuţii delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.
  (2) Pentru obiectivul cooperare teritorială europeană, secretariatul tehnic comun şi punctul de informare/biroul secretariatul tehnic comun au atribuţii delegate de autoritatea comună de management/secretariatul tehnic comun pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.
  (3) Delegarea de atribuţii către un organism intermediar/secretariat tehnic comun şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se realizează pe bază de acord.
  (4) Autorităţile de management rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate.


  Articolul 32

  În cadrul instituţiilor desemnate conform art. 22-30 se organizează la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, câte o structură distinctă care îndeplineşte funcţia de organism intermediar/secretariat tehnic comun.


  Capitolul III Mecanismul de coordonare


  Articolul 33

  CNC asigură corelarea intervenţiilor finanţate din instrumentele structurale cu cele finanţate din FEADR şi FEP, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


  Articolul 34

  Membrii CNC sunt miniştri coordonatori ai ACIS, ai Autorităţii de certificare şi plată şi ai autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale.


  Articolul 35

  CNC are următoarele atribuţii principale:
  1. defineşte strategia de dezvoltare a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării instrumentelor structurale şi monitorizează funcţionarea acestuia;
  2. stabileşte măsuri de creştere a capacităţii administrative pentru implementarea instrumentelor structurale, de îmbunătăţire a managementului şi de creştere a eficienţei programelor operaţionale;
  3. stabileşte măsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale în scopul creşterii impactului instrumentelor structurale în România;
  4. aprobă realocări de fonduri între programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, anterior supunerii spre aprobare Comisiei Europene;
  5. analizează şi aprobă RNA, rapoarte privind capacitatea administrativă, rapoarte strategice, precum şi alte tipuri de planuri, rapoarte şi informări;
  6. analizează şi aprobă Planul naţional multianual de evaluare şi examinează rezultatele evaluărilor cuprinse în acesta;
  7. ia decizii privind aspectele ridicate de CMC, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3);
  8. analizează şi aprobă măsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale, inclusiv cu intervenţiile finanţate din FEADR şi FEP.


  Articolul 36

  (1) Preşedinţia CNC este asigurată de primul-ministru al României.
  (2) În lipsa preşedintelui, conducerea CNC este asigurată de preşedintele executiv, ministrul economiei şi finanţelor.
  (3) Secretariatul CNC este asigurat de ACIS.
  (4) În funcţie de problematica reuniunilor, la lucrările CNC pot fi invitaţi alţi miniştri, preşedintele Autorităţii de audit, şeful DLAF şi reprezentanţi ai altor organisme cu atribuţii în domeniu.


  Articolul 37

  (1) Deciziile CNC se transmit membrilor săi de către ministrul economiei şi finanţelor, în calitate de preşedinte executiv al acestuia.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale, CNC poate propune Guvernului României măsuri de îmbunătăţire a implementării instrumentelor structurale, prin memorandum comun al miniştrilor membri ai CNC.


  Articolul 38

  (1) CNC se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
  (2) CNC îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi elaborat în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.


  Articolul 39

  Membrii CMC sunt reprezentaţi de coordonatorii ACIS, ai Autorităţii de certificare şi plată şi ai autorităţilor de management.


  Articolul 40

  (1) CMC stabileşte măsuri de ordin tehnic, procedural sau instituţional, care vor contribui la creşterea eficienţei, eficacităţii şi coerenţei implementării instrumentelor structurale.
  (2) Membrii CMC asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la alin. (1).
  (3) În condiţiile în care soluţiile agreate în CMC implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau presupun modificarea unor legi, ordonanţe ori hotărâri ale Guvernului României, CMC le poate aduce la cunoştinţa CNC, în vederea emiterii unei decizii sau recomandări a acestuia.
  (4) CMC poate formula recomandări către CNC.
  (5) Membrii CMC pot propune discutarea în cadrul reuniunilor a recomandărilor formulate de CRESC, constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 764/2007.


  Articolul 41

  (1) Preşedinţia CMC este asigurată de coordonatorul ACIS.
  (2) Secretariatul CMC este asigurat de ACIS.
  (3) La lucrările CMC pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor organisme cu atribuţii în domeniu, în funcţie de problematica reuniunilor.


  Articolul 42

  (1) CMC se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.
  (2) CMC îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi elaborat în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.


  Articolul 43

  (1) La iniţiativa membrilor săi, CMC poate decide înfiinţarea de grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, cu reprezentanţi ai tuturor membrilor, pe teme specifice care necesită o coordonare interinstituţională.
  (2) Preşedinţia şi secretariatul grupurilor de lucru tematice sunt asigurate de către ACIS.
  (3) Membrii CMC desemnează reprezentanţi permanenţi în grupurile de lucru, în vederea asigurării continuităţii şi coerenţei lucrărilor.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărui grup de lucru nou-constituit se adoptă în cadrul primei reuniuni a acestuia.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 44

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în prezenta hotărâre vor supune aprobării Guvernului modificarea şi completarea actelor normative privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acestora.


  Articolul 45

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2004 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 4 august 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Remus Pricopie,
  Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi
  profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Constantin Teodorescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 aprilie 2008.
  457.
  -------