HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
  În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă regulamentele privind:
  a) activitatea de metrologie în constructii;
  b) conducerea și asigurarea calității în construcții;
  c) stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;
  d) urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;
  e) agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în constructii;
  f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;
  g) certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Actualizarea și gestionarea reglementarilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor".


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activității metrologice în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 și 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calității produselor folosite în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul lucrărilor publice și
  amenajarii teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Biroul Român de Metrologie Legală
  Stefan Ocneanu,
  director general


  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind activitatea de metrologie în construcții


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  privind conducerea și asigurarea calității în construcții


  Anexa nr. 3

  REGULAMENT
  privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor


  Anexa nr. 4

  REGULAMENT
  privind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și postutilizarea construcțiilor


  Anexa nr. 5

  REGULAMENT
  privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții


  Anexa nr. 6

  REGULAMENT
  privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții
  Notă
  Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în constructii, prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 a fost abrogat inițial, începând cu data de 27 februarie 2005, de alin. (2) al art. 50 din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003. Prin HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 a fost abrogată HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, și a fost menținută abrogarea acestui regulament conținut de anexa nr. 6.


  Anexa nr. 7

  REGULAMENT
  privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții
  Notă
  Regulamentul privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în constructii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 a fost abrogat initial, începând cu data de 27 februarie 2005, de alin. (2) al art. 50 din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003. Prin HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 a fost abrogată HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, și a fost menținută abrogarea acestui regulament continut de anexa nr. 7.

  ---------