HOTĂRÂRE nr. 890 din 4 august 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
(actualizată până la data de 24 aprilie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, în cuprinsul Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, denumirea "direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară" se înlocuieşte cu denumirea "direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală", iar denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară".
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006 prevede:
  "Art. II
  (1) Propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, validate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt şi rămân valabile dacă nu au fost contestate în termenul legal.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), terenurile care fac obiectul retrocedării către persoanele îndreptăţite, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi predate pe bază de protocol comisiilor locale, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de validare a propunerilor comisiilor locale, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia, cu respectarea prevederilor legale."
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor judeţene şi a comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări şi vor lua măsurile necesare pentru respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.


  Articolul 3

  Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor asigură realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor propune Guvernului măsurile necesare.


  Articolul 4

  Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 4 august 2005.
  Nr. 890.


  Anexă

  REGULAMENT 04/08/2005