ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 9 aprilie 2004
  Pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. este necesară emiterea în regim de urgență a prezentului act normativ, avându-se în vedere faptul că încheierea negocierilor cu BERD și IFC și, implicit, cu asociația salariaților din bancă până la sfârșitul lunii martie 2004 reprezintă o condiție pentru încheierea noului Acord stand-by de supraveghere preventivă, negociat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internațional.
  Totodată, în matricea condiționalităților Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II) se prevede că finalizarea vânzării pachetelor de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. către acționari din sectorul privat să se efectueze până cel târziu la data de 30 aprilie 2004.
  Prevederile prezentului act normativ sunt de aplicabilitate urgentă pentru a se putea realiza transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate de către BERD și IFC în termenele convenite cu organismele financiare internaționale.
  Nefinalizarea negocierilor cu BERD și IFC pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al Băncii Comerciale Române - S.A. până la sfârșitul lunii martie 2004 are ca efect neîncheierea noului Acord stand-by de supraveghere preventivă, negociat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internațional, și, implicit, neacordarea celei de-a doua tranșe din PSAL II.
  Aceste motive justifică pe deplin caracterul de urgență și excepțional.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumită în continuare A.P.A.P.S., către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) banca - Banca Comercială Română - S.A., societate bancară pe acțiuni înființată în anul 1990 în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.195/1990 privind organizarea Băncii Comerciale Române - S.A., înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/90/23 ianuarie 1991, cu sediul social în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sectorul 3, nr. de licență seria A000002 emis de Banca Națională a României în data de 1 iulie 1994;
  b) BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul la One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN;
  c) IFC - Corporația Financiară Internațională, organizație internațională înființată prin contractul de asociere dintre țările membre, inclusiv România, cu sediul la 2121 Pennsylvania Avenue N.W., Washington D.C., 20433 Statele Unite ale Americii;
  d) privatizarea băncii - data la care are loc cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni al băncii de către un investitor strategic, așa cum este definit în documentele tranzacției, dată la care A.P.A.P.S., singură sau împreună cu orice entitate publică, așa cum este definită în documentele tranzacției, nu poate să dețină acțiuni sau dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor băncii, care să reprezinte mai mult de 11,8825% din capitalul social al băncii, și nici o autoritate publică nu deține, direct sau indirect, puterea de a impune direcția conducerii și politicilor băncii;
  e) opțiunea de vânzare - dreptul BERD și IFC de a vinde oricând până la privatizarea băncii și obligația A.P.A.P.S. de a cumpăra toate acțiunile pe care BERD și IFC le dețin în bancă în momentul exercitării acestei opțiuni, așa cum este precizat în documentele tranzacției;
  f) opțiunea de răscumpărare - dreptul A.P.A.P.S. de a răscumpăra și obligația BERD și IFC de a vinde, parțial sau total, acțiunile pe care acestea le dețin în bancă în momentul exercitării acestei opțiuni în scopul vânzării către un investitor strategic, așa cum este precizat în documentele tranzacției;
  g) documentele tranzacției - toate documentele încheiate, după caz, de A.P.A.P.S., Ministerul Finanțelor Publice, bancă, BERD și IFC în legătură cu vânzarea unor pachete de acțiuni ale băncii;
  h) opinia legală a Ministerului Justiției - opinia juridică formulată de Ministerul Justiției, adresată BERD și IFC, care se referă la legalitatea, validitatea și posibilitatea punerii în executare a următoarelor documente ale tranzacției:
  - contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între A.P.A.P.S. și BERD;
  - contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între A.P.A.P.S. și IFC;
  - contractul opțiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. și BERD;
  - contractul opțiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. și IFC;
  - acordul acționarilor încheiat între A.P.A.P.S., BERD și IFC;
  - garanția Ministerului Finanțelor Publice pentru BERD;
  - garanția Ministerului Finanțelor Publice pentru IFC.


  Capitolul II Finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale băncii către BERD și IFC

  Articolul 3
  (1) BERD și IFC au dreptul de exercitare, la prețul prestabilit prin documentele tranzacției, a opțiunii de vânzare către A.P.A.P.S. a acțiunilor pe care le dețin în bancă ca urmare a achiziționării pachetului de acțiuni de la A.P.A.P.S. sau ca urmare a dobândirii de acțiuni ale băncii în cadrul majorărilor de capital social aprobate de adunarea generală a acționarilor băncii, precum și ca urmare a restructurării în orice fel a acțiunilor, așa cum este prevăzută în documentele tranzacției, dobândite prin modalitățile prevăzute în cuprinsul prezentului articol.(2) Pentru respectarea practicilor de efectuare a investițiilor, BERD și IFC au dreptul să exercite opțiunea de vânzare oricând până la privatizarea băncii.


  Articolul 4
  (1) A.P.A.P.S. are dreptul de exercitare, la prețul prestabilit prin documentele tranzacției, a opțiunii de răscumpărare, totală sau parțială, a acțiunilor pe care BERD și IFC le dețin în bancă în momentul exercitării acesteia, acțiuni care au fost dobândite conform art. 3 alin. (1).(2) În scopul vânzării către un investitor strategic, așa cum este definit în documentele tranzacției, A.P.A.P.S. are dreptul oricând să exercite opțiunea de răscumpărare.


  Articolul 5
  (1) În cazul majorărilor de capital social al băncii, impuse de lege și/sau de reglementările Băncii Naționale a României, A.P.A.P.S. are dreptul să subscrie acțiuni noi, atât corespunzător cotei deținute de stat, cât și corespunzător cotei celorlalți acționari, inclusiv BERD și IFC, dacă aceștia nu au subscris în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al băncii.(2) A.P.A.P.S. poate să-și exercite dreptul de subscriere până la atingerea nivelului de capitalizare impus de lege și/sau de reglementările Băncii Naționale a României.


  Articolul 6
  (1) A.P.A.P.S. este mandatată să despăgubească BERD și IFC pentru eventualele daune suportate de acestea, care decurg din încălcarea unor declarații, garanții, fapte sau acte, în conformitate cu documentele tranzacției, indiferent dacă acestea au fost cunoscute de BERD și IFC la data încheierii documentelor tranzacției și a altor obligații.(2) Obligația de despăgubire a A.P.A.P.S. către BERD și IFC poate depăși limita de 50% din prețul plătit de către BERD și IFC pentru acțiunile cumpărate cu valoarea penalităților și a altor costuri aferente daunelor solicitate.


  Articolul 7
  (1) Sumele necesare pentru plata de către A.P.A.P.S. a prețului opțiunii de vânzare, respectiv al opțiunii de răscumpărare, sunt asigurate din veniturile încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale și din dividende, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante.(2) În situația în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral prețul exercitării oricăreia dintre aceste opțiuni, diferența va fi acoperită prin prevederea acesteia în bugetul de stat, la Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obținute potrivit alin. (1).(3) Din sursele prevăzute la alin. (1) și (2) se acoperă și obligația de plată a A.P.A.P.S. pentru sumele prevăzute la art. 6.(4) În cazul în care sumele alocate de bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget.


  Articolul 8

  În situația exercitării opțiunii de vânzare de către BERD și IFC, respectiv a opțiunii de răscumpărare de către A.P.A.P.S., pentru regularizarea finală a raporturilor dintre A.P.A.P.S., Ministerul Finanțelor Publice, pe de o parte, și BERD și IFC, pe de altă parte, A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să renunțe, potrivit prevederilor documentelor tranzacției, la toate acțiunile judecătorești sau arbitrale, precum și la drepturile și pretențiile pe care le-ar avea împotriva BERD și IFC în legătură cu oricare și toate aspectele care decurg din documentele tranzacției.


  Articolul 9
  (1) În situația exercitării opțiunii de vânzare de către BERD și IFC, respectiv a opțiunii de răscumpărare de către A.P.A.P.S., A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să plătească, potrivit prevederilor documentelor tranzacției, toate sumele reprezentând costurile suportate de BERD și IFC pentru susținerea acțiunilor judecătorești sau arbitrale care au ca obiect realizarea unor drepturi sau pretenții la care BERD și IFC renunță.(2) A.P.A.P.S. va plăti sumele prevăzute la alin. (1) din veniturile obținute potrivit legii, iar Ministerul Finanțelor Publice, din veniturile obținute potrivit art. 7.


  Articolul 10

  A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe la dreptul de regres împotriva băncii, salariaților și membrilor consiliului de administrație pentru informațiile care au stat la baza declarațiilor și garanțiilor acordate BERD și IFC de către A.P.A.P.S., prin documentele tranzacției.


  Articolul 11
  (1) Prin derogare de la prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, BERD și IFC sunt exceptate de la obligația de notificare a Consiliului Concurenței cu privire la achiziționarea acțiunilor în bancă.(2) BERD și IFC au dreptul să ia măsurile necesare pentru punerea în practică a documentelor tranzacției și să exercite drepturile și obligațiile ce le revin conform acestora.


  Articolul 12
  (1) A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe la judecată, în toate acțiunile aflate pe rolul instanțelor judecătorești și arbitrale în legătură cu banca, conform documentelor tranzacției.(2) A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe, conform documentelor tranzacției, la solicitarea oricăror pretenții, drepturi sau cereri care pot apărea împotriva băncii sau în legătură cu banca până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate către BERD și IFC.


  Articolul 13

  În situația exercitării opțiunii de vânzare sau a opțiunii de răscumpărare, A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să suporte costurile aferente documentelor necesare a fi încheiate în legătură cu exercitarea respectivelor opțiuni. Sumele reprezentând costurile aferente documentelor tranzacției vor fi acoperite de A.P.A.P.S. din veniturile obținute potrivit legii și de Ministerul Finanțelor Publice din sursele prevăzute la art. 7.


  Articolul 14
  (1) Sunt, rămân și vor fi garantate de stat următoarele:
  a) toate angajamentele extrabilanțiere și răspunderile rezultate din sau în legătură cu Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. pentru care banca este răspunzătoare;
  b) toate răspunderile, inclusiv daunele directe și indirecte rezultate din sau în legătură cu litigiile izvorâte din activitatea Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., pentru care banca este răspunzătoare.
  (2) Pentru pretențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), nereglementate la data fuziunii Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. cu banca, se acordă garanția statului în aceleași condiții de acordare a garanției pentru angajamentele extrabilanțiere reglementate de art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru acoperirea integrală a angajamentelor extrabilanțiere și a răspunderilor rezultate din acestea, prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru care banca este răspunzătoare, se autorizează Guvernul ca la propunerea băncii să mărească limita stabilită prin art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1999, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru pretențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se autorizează Guvernul ca, la propunerea băncii, să completeze lista litigiilor de natura celor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 177/2001, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluția litigiilor prezente și/sau de apariția unor eventuale noi litigii în legătură cu activitatea desfășurată de BANCOREX.


  Articolul 15
  (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în toate procesele și cererile cu care sunt sau vor fi învestite instanțele judecătorești ori arbitrale în legătură cu angajamentele, sumele sau orice alte pretenții prevăzute la art. 14, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă atât banca, cu acordul acesteia, cât și statul, care are calitate de garant.(2) Cheltuielile pentru asigurarea reprezentării în instanțe conform alin. (1), precum și cheltuielile de judecată, în cazul în care banca sau statul cad în pretenții, se suportă din bugetul propriu al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare.(3) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, banca va preda Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare toată documentația necesară pentru asigurarea reprezentării în litigiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 16
  (1) Se mandatează Ministerul Finanțelor Publice să emită garanțiile de stat în favoarea BERD și IFC pentru garantarea tuturor obligațiilor de plată asumate de A.P.A.P.S. față de BERD și IFC conform documentelor tranzacției, inclusiv obligațiile prevăzute în art. 3, 4 și 6, precum și dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente.(2) Prin derogare de la prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, garanțiile emise conform alin. (1) sunt exceptate de la obligația obținerii aprobării Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, precum și de la plata comisionului la fondul de risc.(3) Garanțiile de stat emise potrivit alin. (1) își încetează valabilitatea în momentul în care oricare și toate plățile către BERD și IFC garantate sunt considerate efectuate în mod irevocabil conform prevederilor documentelor tranzacției.


  Articolul 17

  Se mandatează Ministerul Justiției să emită opinia legală către BERD și IFC.


  Capitolul III Vânzarea unui pachet de acțiuni către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.

  Articolul 18
  (1) Se aprobă vânzarea unui pachet de acțiuni de 8% din capitalul social total al băncii către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., la prețul de 10.350 lei/acțiune.(2) Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat cu Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. intră în vigoare după efectuarea de către BERD și IFC a plății prețului acțiunilor cumpărate.(3) În vederea atingerii obiectivului stabilit prin strategia de privatizare a băncii, respectiv privatizarea băncii, acțiunile cumpărate de membrii Asociației Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. nu pot fi înstrăinate sau grevate cu sarcini până la privatizarea băncii sau până la vânzarea acțiunilor de către BERD și IFC ca urmare a exercitării opțiunii de vânzare.(4) Interdicția prevăzută la alin. (3) se extinde și asupra tuturor drepturilor exercitate aferente acțiunilor.


  Capitolul IV Guvernanța corporativă a băncii

  Articolul 19
  (1) Supravegherea, administrarea și coordonarea activității băncii sunt asigurate de Consiliul de supraveghere ales de Adunarea generală a acționarilor băncii. Consiliul de supraveghere este format din administratori care au atribuțiile stabilite în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în alte prevederi legale.(2) Consiliul de supraveghere deleagă o parte din atribuțiile sale unor comitete formate din administratori, membri ai Consiliului de supraveghere.


  Articolul 20

  Activitatea de supraveghere a structurii globale de remunerare a băncii, inclusiv a membrilor conducerii executive a băncii, este delegată Comitetului de remunerare de către Consiliul de supraveghere.


  Articolul 21

  Activitatea de supraveghere a realizării politicilor și mecanismelor financiare ale băncii, inclusiv a caracterului adecvat al mecanismelor de control financiar al băncii, este delegată Comitetului de audit și conformitate de către Consiliul de supraveghere.


  Articolul 22
  (1) Funcția executivă a băncii, respectiv cea de conducere operativă a băncii, este încredințată Comitetului executiv format din salariați ai băncii, ai cărui membri sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor băncii.(2) Comitetul executiv este constituit dintr-un președinte executiv și din vicepreședinți executivi.(3) Nici membrii Comitetului executiv și nici ceilalți salariați ai băncii nu pot face parte din Consiliul de supraveghere.


  Articolul 23
  (1) Atribuțiile, competențele, organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere sunt stabilite de Adunarea generală a acționarilor băncii, potrivit Legii nr. 31/1990, Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, precum și oricărei legi aplicabile, prin documentele tranzacției, și sunt cuprinse în statutul băncii.(2) Consiliul de supraveghere constituit conform art. 19 respectă atribuțiile și competențele consiliului de administrație din Legea nr. 31/1990, Legea nr. 58/1998, precum și pe cele stabilite în sarcina sa prin documentele tranzacției și statutul băncii.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 24

  În situația reorganizării sau desființării A.P.A.P.S., drepturile și obligațiile stabilite în sarcina sa prin prezenta ordonanță de urgență, precum și prin documentele tranzacției sunt preluate de instituția succesoare în drepturi și obligații a A.P.A.P.S.


  Articolul 25

  Alineatul 3 al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din Registrul Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participațiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 7 aprilie 2004.
  Nr. 18.
  --------------