ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 8 octombrie 2001privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 octombrie 2001
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul 1 Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Se înființează Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere financiar, cu sediul în municipiul București.(2) Fondul va avea ca principal obiect de activitate gestionarea resurselor financiare primite de România de la Fondul Global de Mediu prin Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Acordului de grant încheiat între BIRD și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, precum și finanțarea proiectelor de investiții pentru creșterea eficientei utilizării energiei în România, conform prioritatilor stabilite prin programele anuale de eficienta energetica, aprobate de Guvern.(3) Fondul își va desfășura activitatea în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu respectarea legislației române în vigoare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, notiunile la care se face referire au următorul înțeles:
  a) Fondul Global de Mediu - organizație internationala finanțatoare pentru proiecte în domeniile protecției biodiversitatii, protecției apelor internaționale și a schimbărilor climatice. Fondul Global de Mediu finanțează proiecte în domeniile de mai sus prin Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care acționează ca agenție de implementare;
  b) acordul de grant - contract încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, în numele României, și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în calitate de agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu, prin care acesta din urma acorda României asistența financiară nerambursabilă pentru finanțarea Proiectului de eficienta energetica;
  c) acordul subsidiar de grant - contract încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Fond, prin care se transfera fondurile din asistența nerambursabilă primite de România de la Fondul Global de Mediu pentru implementarea Proiectului de eficienta energetica aprobat;
  d) comitet de investiții - subcomitet al consiliului de administrație al Fondului, format din 3 persoane cu calificare economică și experienta în analiza de credite, care face verificarea finala a dosarelor de finanțare propuse de administratorul Fondului;
  e) proiect eligibil - proiect de modernizare sau de înlocuire a unor echipamente consumatoare de combustibili ori de energie electrica, prin care se realizează o economie de combustibil sau de energie electrica echivalenta cu cel puțin 50% din totalul economiilor realizate prin proiectul respectiv, cu efecte benefice asupra mediului înconjurător;
  f) contract de finanțare - contract încheiat în forma scrisă între Fond și beneficiarul eligibil pentru finanțarea cu titlu de rambursabilitate a Proiectului de eficienta energetica aprobat de consiliul de administrație al Fondului;
  g) beneficiari eligibili - societăți comerciale sau instituții publice de interes național și/sau local, care înaintează Fondului, spre analiza și aprobare a finanțării, proiecte de eficienta energetica;
  h) manager Fond - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care are capacitate managerială și de expertiza financiară pentru a executa activitățile legate de identificarea proiectelor eligibile, a analiza proiectele și beneficiarii eligibili și pentru a purta negocierile legate de finanțare cu beneficiarii, precum și pentru a pregati dosarul de finanțare pentru comitetul de investiții.


  Articolul 3
  (1) Patrimoniul inițial al Fondului este, la data constituirii acestuia, acoperit din bugetul Fondului.(2) Patrimoniul Fondului poate fi majorat prin atragerea resurselor financiare prevăzute la art. 5.


  Articolul 4

  În vederea atingerii scopului propus și a îndeplinirii obiectului de activitate Fondul promovează următoarele principii:
  a) autofinantarea;
  b) transparenta în privinta administrării patrimoniului;
  c) asigurarea unui tratament egal tuturor clienților Fondului;
  d) parteneriatul și colaborarea cu sectorul privat pentru cofinantarea proiectelor de investiții în vederea creșterii eficientei utilizării energiei.


  Articolul 5
  (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:
  a) donații ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, din țara sau din străinătate;
  b) venituri financiare constând în dobânzi la conturi curente sau la depozite bancare ale Fondului, precum și dobânzile și comisioanele aferente contractelor de finanțare încheiate cu clienții Fondului;
  c) împrumuturi sau alte instrumente financiare de la bănci ori de la investitori, angajate exclusiv pentru dezvoltarea obiectivului Fondului.
  (2) Disponibilitățile Fondului se păstrează într-un cont purtător de dobânzi, deschis la o banca comercială care își desfășoară activitatea în România.


  Articolul 6

  Până la data intrării în vigoare a Acordului de grant dintre România și BIRD cheltuielile Fondului pentru angajarea personalului, închirierea și amenajarea sediului, precum și pentru achiziționarea bazei materiale necesare în vederea desfășurării activității vor fi acoperite exclusiv din bugetul de pregătire a Proiectului de eficienta energetica.


  Articolul 7
  (1) În vederea realizării obiectului de activitate și a atingerii scopului propus Fondul are următoarele atribuții:
  a) elaborează un set de criterii de evaluare și selecție, precum și proceduri de operare în conformitate cu standardele internaționale acceptate, în vederea stabilirii metodelor de identificare, evaluare, selecționare și finanțare a beneficiarilor proiectelor de creștere a eficientei energetice, denumiți în continuare clienți;
  b) promovează și difuzează către potentialii beneficiari informații cu privire la propria activitate și la proiectele pe care le poate finanta;
  c) acorda asistența tehnica beneficiarilor eligibili în conformitate cu criteriile aprobate de consiliul de administrație, în vederea elaborării proiectelor de investiții în domeniul eficientizarii consumului de energie;
  d) finanțează proiectele care îndeplinesc cerințele impuse de criteriile de evaluare și selecție.
  (2) Finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face numai cu condiția îndeplinirii de către beneficiari a criteriilor de evaluare și selecție aprobate de consiliul de administrație și în limita fondurilor disponibile.


  Articolul 8
  (1) Fondul adopta norme și reglementări interne proprii, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Aceste reglementări vor consta în: Manualul de operare al Fondului, Regulamentul de organizare și funcționare, Criteriile de evaluare și selecție a beneficiarilor și a proiectelor în vederea finanțării, precum și alte asemenea reglementări proprii, în funcție de necesitați.(2) Reglementările interne prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de consiliul de administrație în condițiile prevăzute la art. 14.(3) Reglementările interne ale Fondului vor fi puse în mod gratuit la dispoziție solicitanților, la cererea acestora.(4) În baza reglementărilor sale interne și cu respectarea prevederilor legale în vigoare în România Fondul își administrează propriul buget de venituri și cheltuieli.


  Capitolul 2 Organizarea Fondului

  Articolul 9
  (1) Organul de conducere al Fondului este consiliul de administrație, alcătuit din 7 membri, reprezentanți ai sectorului public și privat, după cum urmează:
  a) un reprezentant al Ministerului Industriei și Resurselor, desemnat de ministru;
  b) un reprezentant al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, desemnat de ministru;
  c) 5 reprezentanți ai sectorului privat, dintre care minimum 2 sunt experți financiari cu o buna reputație și pregătire profesională.
  (2) Reprezentantul desemnat al Ministerului Industriei și Resurselor este președintele consiliului de administrație, funcție pe care o va îndeplini pentru o perioadă de un an.(3) La expirarea mandatului președintelui membrii consiliului de administrație vor alege un nou președinte dintre membrii consiliului de administrație pentru perioade succesive de câte un an, în condițiile de cvorum și de vot prevăzute la art. 14. Aceeași persoana nu poate ocupa funcția de președinte mai mult de doua mandate succesive.
  (la 23-05-2002, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002 )


  Articolul 10
  (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, care poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă de 4 ani și cu respectarea procedurii prevăzute pentru numirea lor.(2) Reprezentantul Ministerului Industriei și Resurselor și cel al Ministerului Apelor și Protecției Mediului vor fi numiți prin ordin de către conducătorul instituției respective, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Reprezentanții sectorului privat, inclusiv experții în domeniul financiar, sunt numiți de președintele consiliului de administrație pe baza propunerilor asociațiilor patronale și profesionale.
  (la 23-05-2002, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002 )


  Articolul 11
  (1) Membrii consiliului de administrație vor îndeplini următoarele condiții:
  a) nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
  b) nu trebui să aibă cazier judiciar.
  (2) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de autoritatea care i-a numit, în următoarele situații:
  a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea Fondului;
  b) se afla într-o situație de conflict de interese cu Fondul, astfel cum a fost definit în reglementările interne prevăzute la art. 8;
  c) nu promovează principiile Fondului prevăzute la art. 4;
  d) absentează nejustificat de la 3 ședințe consecutive lunare ale consiliului de administrație.
  (3) De asemenea, pot fi revocați membrii consiliului de administrație desemnați de autoritățile prevăzute la art. 9 lit. a) și b), în cazul în care și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități.(4) Membrii consiliului de administrație nu pot lua parte la luarea deciziilor privind beneficiarii eligibili la care este angajata o persoană dintre cele menționate la alin. (1) lit. a).(5) Calitatea de membru al consiliului de administrație încetează în următoarele situații:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
  b) prin demisie ori prin deces;
  c) la apariția unor incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (1);
  d) prin revocare, în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3).


  Articolul 12
  (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe de lucru lunare și ori de câte ori este nevoie.(2) Modalitatea de convocare, precum și organizarea ședințelor consiliului de administrație vor fi stabilite prin reglementările interne ale Fondului.(3) Pentru participarea la ședințele consiliului de administrație membrii acestuia primesc o indemnizație de ședința al carei cuantum va fi stabilit de consiliul de administrație.(4) Consiliul de administrație poate decide, cu unanimitate de voturi, majorarea indemnizației de ședința a președintelui consiliului peste cuantumul stabilit pentru ceilalți membri ai consiliului.(5) Consiliul de administrație numește un secretar pentru fiecare ședința, pentru întocmirea proceselor-verbale ce vor cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de toți cei care au participat la ședința.


  Articolul 13

  Consiliul de administrație gestionează întreaga activitate a Fondului. În acest scop exercita următoarele atribuții:
  a) urmărește concordanta și complementaritatea strategiei și politicii Fondului cu strategia și politica naționala de creștere a eficientei energetice și urmărește ca politica de finanțare a proiectelor de investiții să se realizeze în concordanta cu programele anuale în domeniul eficientei energetice aprobate de către Guvern;
  b) aproba structura organizatorică a Fondului și stabilește remunerațiile angajaților în condițiile prevăzute de lege pentru salarizarea instituțiilor publice finanțate integral din venituri extrabugetare;
  c) adopta reglementările interne ale Fondului, inclusiv Manualul de operare al Fondului și Regulamentul de organizare și funcționare;
  d) aproba criteriile de evaluare și selecție a proiectelor de investiții pentru creșterea eficientei energiei, în vederea finanțării acestora;
  e) selecteaza și numește directorul executiv al Fondului;
  f) aproba politica financiară și de investiții a Fondului;
  g) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul executiv;
  h) stabilește strategia de afaceri a Fondului;
  i) aproba planul de afaceri întocmit de administratorul Fondului;
  j) numește membrii comitetului de investiții;
  k) desemnează cenzori externi independenți în vederea verificării situațiilor financiare ale Fondului, primește și aproba rapoartele acestora;
  l) aproba proiectele de finanțare a investițiilor în eficienta energiei, pe baza propunerilor comitetului de investiții;
  m) adopta orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.


  Articolul 14
  (1) Consiliul de administrație se întrunește, în condițiile art. 12 alin. (1), la convocarea președintelui sau a cel puțin 3 dintre membrii săi.(2) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de președinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnați de președinte.(3) Consiliul de administrație adopta hotărâri cu majoritate de voturi, în prezenta a cel puțin 5 membri, dintre care unul trebuie să fie președintele consiliului sau, după caz, un membru mandatat de către președinte.(4) În situația în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului de administrație știe ca se afla într-un conflict de interese, acesta este obligat să se abțină de la vot. Încălcarea acestei obligații poate conduce la revocarea sa și la anularea hotărârii adoptate.(5) La ședințele consiliului de administrație vor participa, în calitate de invitați, directorul executiv și managerul Fondului sau, după caz, un reprezentant al administratorului Fondului, cu excepția cazului în care se discuta despre funcția directorului executiv și despre activitatea acestuia.


  Articolul 15
  (1) În vederea evaluării cererilor de finanțare ale beneficiarilor consiliul de administrație numește un comitet de investiții compus din 3-5 persoane, dintre care 2-3 persoane vor fi experți în domeniul financiar.
  (la 23-05-2002, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002 )
  (2) Abrogat.
  (la 23-05-2002, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002 )
  (3) Comitetul de investiții are ca atribuție principala verificarea documentației depuse de beneficiari la consiliul de administrație în vederea recomandarii finanțării. În cazul în care criteriile de evaluare și selecție sunt îndeplinite, comitetul de investiții va trimite spre aprobare propunerea de finanțare cu documentația aferentă consiliului de administrație. Comitetul de investiții poate face recomandări solicitanților în sensul completării dosarului sau poate respinge cererea de finanțare în situația în care criteriile de evaluare și selecție a beneficiarilor nu sunt îndeplinite.(4) În situația în care criteriile de evaluare și selecție sunt îndeplinite, comitetul de investiții va inainta spre aprobare consiliului de administrație cererea de finanțare împreună cu documentația aferentă.(5) În situația neîndeplinirii de către beneficiari a criteriilor de evaluare și selecție comitetul de investiții va comunică acestora decizia de respingere a cererii de finanțare. Beneficiarii ale căror cereri au fost respinse pot formula o noua cerere de finanțare în condițiile prevăzute în reglementările interne ale Fondului.(6) Comitetul de investiții poate aproba, în baza puterilor delegate de consiliul de administrație, finanțarea proiectelor care îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție în limita unui plafon stabilit prin reglementările interne ale Fondului.(7) Membrii comitetului de investiții vor primi o remunerație egala cu aceea a membrilor consiliului de administrație.
  (la 23-05-2002, Alineatul (7) din Articolul 15 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002 )


  Articolul 16

  Activitatea curenta a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de consiliul de administrație pe bază de concurs, cu condiția îndeplinirii cerințelor de pregătire și de experienta profesională impuse de natura activității Fondului.


  Articolul 17

  Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuții:
  a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;
  b) întocmește proiectul strategiei de afaceri a Fondului, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și le supune spre aprobare consiliului de administrație;
  c) pregătește documentația necesară în vederea eliberării fondurilor, conform prevederilor Acordului de grant dintre România și BIRD;
  d) organizează procesul de selecție a administratorului Fondului conform procedurilor de achiziție ale BIRD;
  e) monitorizează activitatea administratorului Fondului;
  f) este ordonator principal de credite, calitate în care asigura întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și execuția acestuia, conform aprobării consiliului de administrație;
  g) asigura întocmirea rapoartelor și a oricăror alte materiale în conformitate cu reglementările interne ale Fondului, care se supun analizei și aprobării consiliului de administrație;
  h) organizează ședințele consiliului de administrație;
  i) semnează contractele de finanțare cu beneficiarii Fondului;
  j) informează periodic, în cadrul ședințelor consiliului de administrare, asupra stadiului de implementare a proiectelor de finanțare;
  k) organizează procesul de selecție a experților financiari;
  l) îndeplinește orice alte activități stabilite de consiliul de administrație.


  Articolul 18
  (1) Directorul executiv reprezintă Fondul în relațiile cu persoanele fizice și cu persoanele juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești, cu excepția situațiilor stabilite de consiliul de administrație și prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare.(2) Directorul executiv angajează și concediază, în condițiile legii și potrivit reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia; structura personalului, numărul salariaților, precum și drepturile și obligațiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementările interne ale Fondului.(3) Directorul executiv încheie contracte civile cu colaboratori externi, persoane fizice sau juridice, pe baza termenilor de referința aprobați de consiliul de administrație, pe o durată determinata.(4) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului pentru care a fost creat Fondul și angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale Fondului.


  Articolul 19
  (1) Administratorul Fondului, selectat conform procedurilor BIRD, poate fi persoana fizica sau juridică, română ori străină, având următoarele atribuții:
  a) întocmește planul de investiții al Fondului;
  b) identifica și atrage cofinantatori ai proiectelor de investiții în domeniul creșterii eficientei utilizării energiei și negociaza cu aceștia termenii cofinanțării;
  c) efectuează analiza tehnica și financiară a proiectelor, precum și a bonitații clienților;
  d) întocmește documentația aferentă fiecărui proiect de finanțare și negociaza termenii contractului de finanțare;
  e) înaintează cererile de finanțare, împreună cu avizul sau, spre evaluare, comitetului de investiții, precum și spre informare, directorului executiv;
  f) monitorizează derularea contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile contractuale și legale;
  g) monitorizează permanent derularea proiectelor de investiții și respectarea obligațiilor de rambursare a finanțării de către beneficiari;
  h) urmărește derularea finantarilor neperformante și ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor;
  i) întocmește rapoarte trimestriale de activitate, pe care le înaintează consiliului de administrație.
  (2) Drepturile și obligațiile administratorului Fondului vor fi detaliate în contractul de management pe care îl va încheia cu Fondul.(3) Plata administratorului se face în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță ce vor fi menționate în contractul de management.(4) Contractul de management intră în vigoare la data aprobării acestuia de către consiliul de administrație cu majoritate de voturi.


  Capitolul 3 Resursele financiare ale Fondului

  Articolul 20
  (1) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate exclusiv pentru:
  a) finanțarea proiectelor de investiții în vederea creșterii eficientei utilizării energiei;
  b) acoperirea cheltuielilor proprii prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de consiliul de administrație;
  c) plata serviciilor prestate de administratorul Fondului, auditurilor financiare ale Fondului, precum și a asistenței tehnice, dacă aceasta va fi considerată necesară.
  (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului se face numai pe baza îndeplinirii de către beneficiari a criteriilor de evaluare și selecție, potrivit reglementărilor interne adoptate de consiliul de administrație.


  Articolul 21

  Resursele Fondului nu vor putea fi utilizate pentru:
  a) achiziționarea de terenuri și clădiri;
  b) operațiuni speculative de orice tip;
  c) achiziționarea de valori mobiliare;
  d) construcții și amenajări, cu excepția celor care sunt circumscrise obiectului de activitate al Fondului;
  e) alte operațiuni prevăzute în reglementările interne adoptate de consiliul de administrație.


  Capitolul 4 Contractul de finanțare

  Articolul 22
  (1) Contractul de finanțare se încheie în forma scrisă între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, și reprezentanții beneficiarului, în numele și pe seama acestora, pe de altă parte.(2) Contractul de finanțare constituie titlu executoriu.(3) Conținutul-cadru al contractului de finanțare va fi stabilit prin reglementările interne ale Fondului.


  Articolul 23

  Condițiile de finanțare ale beneficiarilor, incluzând rata dobânzii, ratele scadente, comisioanele și onorariile, vor fi calculate în dolari S.U.A. Toate plățile și rambursarile făcute pe teritoriul României se efectuează în lei, la termenele și în condițiile stabilite în contract, la rata de schimb leu-dolar la cursul Băncii Naționale a României la data efectuării plății.


  Capitolul 5 Dispoziții finale

  Articolul 24

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență consiliul de administrație va adopta reglementările interne ale Fondului, va aproba structura organizatorică a acestuia și va proceda la angajarea personalului necesar în vederea desfășurării activității.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Aurel Constantin Ilie
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  --------