ORDIN nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 33 din 31.05.2017 prin care se propun ministrului justiției actele și procedurile notariale pentru care onorariul notarial să se stabilească liber între notarul public și solicitant,
  ținând seama de Adresa nr. 1.546 din 29.03.2018 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici și de Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 83 din 7.06.2018 prin care se propune amendarea unor dispoziții din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, cu completările ulterioare,
  în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (2) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Ministrul justiției stabilește onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici.(2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege.
  2. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute la art. 8^1.
  3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici în condițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală se stabilește după criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, prevăzute la alin. (3).6. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) alte servicii prestate părților care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispozițiilor art. 83 din lege.
  7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Nerespectarea de către notarii publici a dispozițiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea și încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform art. 74 lit. o) din lege.
  8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 8^1
  (1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:1. procedura autentificării:
  a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
  b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
  c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
  d) mandatul de incapacitate;
  e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieții;
  f) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
  g) contractul de logodnă;
  h) contractul de fiducie;
  i) contractul de administrare;
  î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
  j) pactul de opțiune de vânzare;
  k) pactul de opțiune de cumpărare;
  l) contractul de vânzare având ca obiect o moștenire;
  m) retractarea revocării testamentului;
  n) încheierea de respingere;
  o) contractul de comodat;
  p) contractul de închiriere;
  q) promisiunea de vânzare;
  r) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;
  2. procedura succesorală:
  a) certificat de executor testamentar;
  b) lichidarea pasivului succesoral;
  c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;
  d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;
  e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
  f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
  g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;
  h) încheierea de respingere;
  3. procedura divorțului:
  a) acordul parental în procedura divorțului;
  b) actul de lichidare între foștii soți;
  c) încheierea de respingere la cererea de divorț;
  4. darea de dată certă înscrisurilor;5. consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.
  (2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităților și serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7.
  9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  10. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părți sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 pct. I.11. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă. 12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI.13. Articolul 17 se abrogă. 14. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21

  În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secțiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, și anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepția actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiție ad validitatem, onorariile se calculează în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1.
  15. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul.
  16. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează și alte servicii în condițiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%.17. În anexa nr. 1 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată“, punctele 12, 15 și 27 se abrogă. 18. În anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale“, punctul VIII se abrogă. 19. În anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale“, punctul XI se modifică și va avea următorul cuprins: XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piață.20. În anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale“, denumirea punctului XII „Pentru alte acte evaluabile în bani“ se modifică și va avea următorul cuprins: XII. «Pentru alte acte evaluabile în bani, cu excepția celor prevăzute la art. 8^1 din norme21. În anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale“, punctul XII, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: – promisiuni bilaterale sau unilaterale de cumpărare prin care se confirmă și primirea prețului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puțin de 150 lei;– pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei


  Articolul II

  Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader

  București, 15 octombrie 2018.
  Nr. 3.926/C.
  -----