HOTĂRÂRE nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (5), al art. 6 alin. (5) şi al art. 8 poziţiile 68-74 din anexa nr. 1 şi poziţiile nr. 39-48 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional."
  2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  3. Anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul se modifică după cum urmează:
  "HOTĂRÂRE
  privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului"
  2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional al Patrimoniului, ca urmare a comasării cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, care se desfiinţează.
  (2) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, preia obiectul de activitate al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice şi al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.
  (3) Institutul este instituţie publică de importanţă naţională.
  (4) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4."
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Institutul are următoarele atribuţii principale:
  a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;
  b) administrează, în numele Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propune promovarea de proiecte şi programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere, în condiţiile legii;
  c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;
  d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. c), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
  e) gestionează Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi procedurile şi mecanismele de autorizare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;
  f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia, Programul naţional de restaurare şi asigurarea atribuirii contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
  g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
  h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice;
  i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;
  j) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
  k) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice;
  l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;
  m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
  n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
  o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
  p) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;
  q) elaborează normele şi metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;
  r) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;
  s) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  ş) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;
  t) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;
  ţ) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort;
  u) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul protejării monumentelor istorice."
  4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu.
  (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu."
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume:
  a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
  b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul protejării monumentelor istorice;
  c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;
  d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale;
  f) cofinanţări de programe şi proiecte;
  g) publicaţii pe orice tip de suport;
  h) prestaţii editoriale;
  i) studii, proiecte şi prestări de servicii;
  j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare (arhivă, fonotecă şi altele);
  k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine."
  6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 113 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare.
  (2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din instituţiile bugetare."
  7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Institutul este condus de un director general, potrivit legii.
  (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului.
  (4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.
  (5) Directorul general este ordonator de credite.
  (6) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Institutului.
  (7) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite dispoziţii.
  (8) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional."
  8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.
  (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri şi la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare."
  9. Articolele 8-11 se abrogă.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.463/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 22."
  2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Centrul este finanţat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Veniturile obţinute de Centru se fac venit la bugetul de stat.
  (3) Centrul obţine venituri din activităţi realizate, şi anume din:
  a) contractarea şi realizarea de studii şi cercetări în domeniul culturii tradiţionale şi al educaţiei permanente;
  b) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate în domeniul educaţiei permanente şi al promovării culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane;
  c) editarea, difuzarea şi comercializarea materialelor privind educaţia permanentă, cultura tradiţională şi patrimoniul cultural naţional imaterial;
  d) organizarea de manifestări culturale - festivaluri, concursuri, expoziţii, gale, tabere de creaţie şi interpretare, târguri, spectacole şi altele asemenea - de interes zonal, naţional şi internaţional şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic în domeniul culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane;
  e) realizarea de programe culturale cu finanţare naţională şi internaţională;
  f) realizarea de servicii de producţie şi editare digitală;
  g) organizarea de seminarii, simpozioane, consfătuiri, sesiuni ştiinţifice şi alte cursuri pentru perfecţionarea profesională, îndrumarea metodologică şi fundamentarea ştiinţifică a activităţii instituţiilor de cultură;
  h) comercializarea on-line a produselor din domeniul creaţiei populare contemporane;
  i) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
  j) alte activităţi specifice realizate în condiţiile legii."


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi al Oficiului este de 73, exclusiv directorul general şi directorul general adjunct."
  2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul V

  Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "HOTĂRÂRE
  privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii"
  2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii se reorganizează, ca urmare a comasării cu Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul.
  (2) Sediul Centrului este în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."
  3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - Principalele obiective ale Centrului sunt:
  a) elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;
  b) acordarea consultanţei pentru programe culturale europene."
  4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În domeniul cercetării sectorului cultural din România, Centrul are următoarele atribuţii:
  a) efectuează studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;
  b) gestionează, colectează şi analizează statistici despre sectorul cultural din România;
  c) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale şi fundamentează politicile publice în domeniul culturii;
  d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;
  e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;
  f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;
  g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional de către organismele internaţionale (de exemplu, UNESCO, Consiliul Europei) preocupate de sectorul cultural;
  h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;
  i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;
  j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
  k) valorifică studiile, analizele, cercetările şi activităţile prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;
  l) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.
  (2) În domeniul consultanţei şi promovării programelor culturale şi media europene, Centrul are următoarele atribuţii:
  a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media;
  b) diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media şi face cunoscute mecanismele de finanţare;
  c) elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural;
  d) constituie birourile de informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media, întreţine şi dezvoltă portalul web de consultanţă pentru programe culturale europene Eurocult.ro;
  e) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în comitetele de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural;
  f) asigură, la cerere, servicii de consultanţă şi asistenţă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale, inclusiv prin încheierea de contracte;
  g) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;
  h) organizează simpozioane, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice în domeniu;
  i) colaborează cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.
  (3) Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit legii."
  5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în condiţiile legii.
  (2) Directorul general al Centrului este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.
  (4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu."
  6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un Consiliu ştiinţific format din 7-9 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor şi cercetărilor culturale, numiţi prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.
  (2) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Din consiliul ştiinţific face parte, de drept, directorul general al Centrului."
  7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 25 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare.
  (2) Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:
  a) contracte de cercetare ştiinţifică;
  b) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor şi activităţilor prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;
  c) organizarea de congrese, seminarii, conferinţe;
  d) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice;
  e) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;
  f) efectuarea de servicii de consultanţă şi expertiză pentru operatorii culturali, inclusiv prin încheierea de contracte;
  g) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;
  h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
  i) alte activităţi specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale.
  (3) Centrul poate accesa fonduri comunitare (inclusiv structurale), cu excepţia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România."
  9. Articolele 8 şi 9 se abrogă.


  Articolul VI

  Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se reorganizează prin comasare cu Centrul European de Cultură din Sinaia şi cu Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, care se desfiinţează.
  (2) Centrul funcţionează ca instituţie publică educaţională, de importanţă naţională, cu activitate în domeniul formării profesionale, managementului cultural şi informaticii culturale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (3) Centrul este finanţat integral din venituri proprii şi are sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, intr. nr. 2, camera 325, sectorul 1.
  (4) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77.
  (5) Centrul poate înfiinţa, în condiţiile legii:
  a) sucursale fără personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi ale Centrului finanţate din bugetul Centrului;
  b) filiale, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii."
  2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural, cercetării şi documentării informatizate a patrimoniului şi activităţilor culturale, managementului informaţiei şi informaticii culturale.
  (2) Scopul Centrului constă în realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului şi informatizării în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte."
  3. La articolul 2 alineatul (3) punctul A, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
  "n) asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;
  o) asigură atestarea în domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor operatorilor culturali, conform legii."
  4. La articolul 2 alineatul (3) punctul B, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură."
  5. La articolul 2 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul C1, cu următorul cuprins:
  " C1. În domeniul informaticii culturale, managementului informaţiei şi comunicării:
  a) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultelor, patrimoniul cultural imaterial, artele interpretative şi resursele informaţionale asociate (instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi altele). Acestea includ:
  - baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat;
  - baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional (RAN) şi sistemul informaţional geografic aferent;
  - Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);
  - baza naţională de date a lăcaşurilor de cult;
  - baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber (ETNOMON);
  - Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;
  - Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor medievale;
  - bazele de date ale repertoriului teatral (STAR) şi muzical naţional (DOMINO);
  - baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial;
  - baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural;
  - baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil;
  - Registrul arheologilor;
  - baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;
  b) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
  c) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele;
  d) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut (instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale) şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
  e) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
  f) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;
  g) întreţine şi dezvoltă situl web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte situri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;
  h) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
  i) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural."
  6. La articolul 2 alineatul (3) punctul D, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) desfăşoară activităţi de cazare şi masă în spaţiile pe care le are în administrare."
  7. Articolele 8 şi 9 se abrogă.
  8. În tot cuprinsul hotărârii termenul "director" se înlocuieşte cu expresia "director general".


  Articolul VII

  Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 18 şi se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. I «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Institutul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Veniturile proprii obţinute de Institut se fac venit la bugetul de stat.
  (3) Institutul realizează venituri din următoarele activităţi:
  a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate;
  b) cofinanţări de programe şi proiecte;
  c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de prestări de servicii;
  d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;
  e) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
  f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice."


  Articolul VIII

  Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
  "HOTĂRÂRE
  privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Centrul Cultural «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Centrul pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul."
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Centrului este de 31 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."


  Articolul IX

  Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional al Cinematografiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.
  (2) Numărul maxim de posturi este de 45, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile subvenţionate din subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional."
  2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul X

  Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "(2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 11, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."


  Articolul XI

  Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi al Administraţiei este de 9."


  Articolul XII

  (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare, structurile organizatorice, precum şi statele de funcţii ale instituţiilor rezultate din reorganizare, prevăzute la art. II, V, VI şi VIII, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, la propunerea directorilor generali/directorilor, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
  (4) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege.


  Articolul XIII

  (1) Patrimoniul instituţiilor create ca urmare a reorganizării se constituie prin preluarea activului şi pasivului instituţiilor comasate, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conform bilanţului contabil la data de 30 noiembrie 2009.
  (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
  (3) În cazul reorganizării prevăzute la art. VI, protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde activul şi pasivul instituţiilor comasate, inclusiv bunurile mobile şi imobile, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.


  Articolul XIV

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării se desfiinţează, fiind organizat ca secţie în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României.


  Articolul XV

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii, cultelor
  şi patrimoniului naţional,
  Theodor Paleologu
  p. Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  interimar,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
  Nr. 1.410.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)
  ------------------------------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii, Cultelor
  şi Patrimoniului Naţional
      Numărul maxim de posturi - 171
      (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului
      culturii, cultelor şi patrimoniului naţional)

       ┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────┐
       │ SERVICIUL LEGISLATIV ├────┬─────┤ MINISTRU ├─────┬────┤CORPUL DE CONTROL│
       │ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL│ │ ├────────────┤ │ │ AL MINISTRULUI │
       └─────────────────────────┘ │ │ CABINET │ │ └─────────────────┘
       ┌─────────────────────────┐ │ └──────┬─────┘ │ ┌─────────────────┐
       │ COMPARTIMENTUL RELAŢII ├────┤ │ ├────┤ COMPARTIMENTUL │
       │ INTERNAŢIONALE │ │ │ │ │ INFORMAŢII │
       └─────────────────────────┘ │ │ │ │ CLASIFICATE │
       ┌─────────────────────────┐ │ │ │ └─────────────────┘
       │COMPARTIMENTUL COMUNICARE├────┤ │ │ ┌─────────────────┐
       │ ŞI RELAŢII PUBLICE │ │ │ ├────┤ UNITATE │
       └─────────────────────────┘ │ │ │ │AFACERI EUROPENE │
       ┌─────────────────────────┐ │ │ │ └─────────────────┘
       │ COMPARTIMENTUL AUDIT ├────┘ │ │ ┌─────────────────┐
       │ PUBLIC INTERN │ │ └────┤SERVICIUL JURIDIC│
       └─────────────────────────┘ │ └─────────────────┘
                                                   │
                                                   │
          ┌───────────────────────────────┬────────┴─────────┬───────────────┐
          │ │ │ │
  ┌───────┴────────────┐ ┌────────────┴─────┐ ┌───────┴────────┐ ┌──┴──────────────┐
  │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR GENERAL│
  ├────────────────────┤ ├──────────────────┤ ├────────────────┤ │ │
  │ CABINET │ │ CABINET │ │ CABINET │ │ │
  └┬───────────────────┘ ├──────────────────┘ ├────────────────┘ └┬────────────────┘
   │ │ │ │
   │ │ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐
   │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────┐ ├──┤ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │
   ├──┤ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │RELAŢII CULTE│ ├─┤ BUGET, │
   │ │MONUMENTE ISTORICE,│ ├───┤CREATIVITATE ŞI│ │ └─────────────┘ │ │ FINANŢE, │
   │ │ ARHEOLOGIE, │ │ │ DIVERSITATE │ │ ┌─────────────┐ │ │CONTABILITATE │
   │ ┌┤ PEISAJE CULTURALE │ │ ┌─┤ CULTURALĂ │ │ │ SERVICIUL │ │ └──────────────┘
   │ ││ ŞI ZONE PROTEJATE │ │ │ └───────────────┘ └──┤ ASISTENŢĂ │ │ ┌──────────────┐
   │ │└───────────────────┘ │ │ ┌───────────────┐ │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ │ DIRECŢIA │
   │ │ ┌───────────────┐ │ │ │COMPARTIMENTUL │ └─────────────┘ ├─┤ ACHIZIŢII │
   │ │ │COMPARTIMENTUL │ │ ├─┤AUDIOVIZUAL ŞI │ │ │ PUBLICE ŞI │
   │ └─┤PENTRU TURISM │ │ │ │CINEMATOGRAFIE │ │ │ADMINISTRATIV │
   │ │ CULTURAL │ │ │ └───────────────┘ │ └──────────────┘
   │ └───────────────┘ │ │ ┌───────────────┐ │ ┌──────────────┐
   │ ┌───────────────┐ │ │ │COMPARTIMENTUL │ │ │ SERVICIUL │
   ├───┤ SERVICIUL │ │ └─┤ ARTA │ ├─┤ MANAGEMENTUL │
   │ │MUZEE, COLECŢII│ │ │ SPECTACOLULUI │ │ │ RESURSELOR │
   │ ┌─┤ŞI ARTE VIZUALE│ │ └───────────────┘ │ │ UMANE ŞI │
   │ │ └───────────────┘ │ ┌───────────────┐ │ │DIALOG SOCIAL │
   │ │ ┌───────────────┐ │ │ BIROUL │ │ └──────────────┘
   │ │ │COMPARTIMENTUL │ ├───┤ CULTURĂ │ │ ┌──────────────┐
   │ │ │ MONUMENTE DE │ │ │ SCRISĂ │ ├─┤ UNITATEA │
   │ └─┤ FOR PUBLIC ŞI │ │ └───────────────┘ │ │ DE POLITICI │
   │ │ ARHITECTURĂ │ │ ┌───────────────┐ │ │ PUBLICE │
   │ │ CONTEMPORANĂ │ │ │COMPARTIMENTUL │ │ └──────────────┘
   │ └───────────────┘ └───┤PENTRU INTER- │ │ ┌──────────────┐
   │ ┌───────────────┐ │CULTURALITATE │ │ │ SERVICIUL │
   │ │COMPARTIMENTUL │ └───────────────┘ └─┤DECONCENTRATE,│
   └───┤ PATRIMONIU │ │ PARTENERIATE │
       │ IMATERIAL │ │ ŞI PROIECTE │
       └───────────────┘ │ EUROPENE │
                                                                             └──────────────┘
      NOTĂ: La nivelul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
            funcţionează, în condiţiile legii, două Unităţi de Management a Proiectului.


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)
  ------------------------------------------------
  UNITĂŢI
  care funcţionează în subordinea, sub autoritatea
  Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
  ori în coordonarea ministrului culturii,
  cultelor şi patrimoniului naţional
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
    I.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat  
    1.Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrateBugetul de stat
    2.Biblioteca Naţională a RomânieiBugetul de stat
    3.Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)Bugetul de stat
    4.Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiţionaleBugetul de stat
    5.Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"Bugetul de stat
      NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 807 posturi
    II.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Centrul Naţional al CinematografieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional de Artă al României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional de Artă Contemporană al RomânieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii VechiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Muzeul Naţional de Istorie a României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Muzeul Naţional "Brukenthal"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Muzeul Naţional "Peleş"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Naţional al Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Muzeul Naţional BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Complexul Muzeal Naţional "Moldova"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Muzeul Naţional al Carpaţilor RăsăriteniVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    19.Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    20.Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    21.Muzeul Naţional "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    22.Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    23.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    24.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    25.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    26.Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    27.Teatrul Naţional din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    28.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    29.Opera Naţională BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    30.Opera Naţională Română din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    31.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    32.Opera Naţională Română din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    33.Opera Naţională Română din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    34.Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    35.Filarmonica "George Enescu"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    36.Centrul Naţional al Dansului BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    37.Centrul Naţional de Cultură al RomilorVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    38.Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    39.Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    40.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    41.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    42.Centrul Cultural TopliţaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    43.Institutul Naţional al PatrimoniuluiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    44.Studioul de Creaţie Cinematografică din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    45.Editura "Video"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    46.Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul CulturiiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    47.Administraţia Fondului Cultural NaţionalVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
      NOTĂ:  Unităţile menţionate la nr. crt. 6-47 pot utiliza un număr maxim de 6.192 de posturi  
    III.Instituţii publice finanţate din venituri proprii  
    48.ARTEXIMVenituri proprii
    49.Centrul de Pregătire Profesională în CulturăVenituri proprii
    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
    50.Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  
    51.Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"  
    52.Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.  
    53.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
    54.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
    55.Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.  
    56.Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.

  ------------ Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.


  Anexa 3
  -------
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006)
  --------------------------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
      Numărul maxim de posturi - 73
      (exclusiv directorul general
      şi directorul general adjunct)

                                 ┌────────────────┐
                                 │DIRECTOR GENERAL│
                                 └───────┬────────┘
                  ┌──────────────────────┼────────────────────┐
                  │ │ │
                  │ ┌───────┴────────┐ │
                  │ │DIRECTOR GENERAL│ │
        ┌─────────┴────────┐ │ ADJUNCT │ ┌─────┴──────┐
        │COMPARTIMENT AUDIT│ └───────┬────────┘ │COMPARTIMENT│
        │ INTERN │ │ │ CONTENCIOS │
        └──────────────────┘ │ └────────────┘
                                         │
                  ┌──────────────────────┼────────────────────┐
                  │ │ │
  ┌───────────────┴──────────┐ │ ┌────────┴─────────┐
  │DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,│ ┌─────────┴────────┐ │ │
  │ RELAŢII INTERNAŢIONALE, │ │DIRECŢIA REGISTRE,│ │DIRECŢIA EXPERTIZE│
  │ LEGISLAŢIE, ECONOMIC │ │GESTIUNE COLECTIVĂ│ │ ŞI CONSTATĂRI │
  │ ŞI ORGANIZARE │ │ŞI RELAŢII PUBLICE│ │ │
  └──────────┬───────────────┘ └─┬──────────────┬─┘ └─────────┬────────┘
             │ │ │ │
             │ │ │ │
     ┌───────┴─────┐ ┌────────┴─┐ ┌──────────┴───────┐ ┌──┴────────┐
     │ SERVICIUL │ │SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │
     │ ECONOMIC ŞI │ │ REGISTRE │ │GESTIUNE COLECTIVĂ│ │CONSTATĂRI │
     │ ORGANIZARE │ │NAŢIONALE │ │ŞI RELAŢII PUBLICE│ │TERITORIALE│
     └─────────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘ └───────────┘


  Anexa 4
  -------
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005)
  ----------------------------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Centrului Naţional al Cinematografiei
  *Font 9*

      45 de posturi
                                         ┌─────────────┐
                                         │CONSILIUL DE │
                                         │ADMINISTRAŢIE│
                                         └──────┬──────┘
         ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
         │ COMPARTIMENT PROMOVAREA │ │ │ │
         │ INTERNAŢIONALĂ A │ │ │AUDIT PUBLIC INTERN│
         │CINEMATOGRAFIEI ROMÂNEŞTI │ │ │ │
         └───────────┬──────────────┘ ┌─────┴────┐ └─────────┬─────────┘
                     └────────────────────┤ DIRECTOR ├───────────────┘
                     ┌────────────────────┤ GENERAL ├───────────────┐
         ┌───────────┴────┐ └─────┬────┘ ┌──────────┴─────────┐
         │ COMPARTIMENT │ │ │ COMPARTIMENT │
         │ MANAGEMENTUL │ │ │LEGISLAŢIE, JURIDIC,│
         │RESURSELOR UMANE│ │ │ CONTENCIOS │
         └────────────────┘ │ └────────────────────┘
                                                │
                       ┌────────────────────────┴────────────────────┐
     ┌─────────────────┴─────────────────┐ ┌─────────┴──────────┐
     │DIRECŢIA REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI,│ │ │
   ┌─┤ PATRIMONIU CINEMATOGRAFIC, ├─┐ ┌──┤ DIRECŢIA ECONOMICĂ ├──┐
   │ │ MARKETING │ │ │ │ │ │
   │ └───────────────────┬───────────────┘ │ │ └──────────┬─────────┘ │
   │ │ │ │ │ │
  ┌┴──────────────┐ ┌────┴────┐ ┌──────────┴──┐ ┌────┴────┐ ┌──────┴──────┐ ┌───┴────────┐
  │ SERVICIUL │ │ COMPAR- │ │COMPARTIMENT │ │SERVICIUL│ │COMPARTIMENT │ │COMPARTIMENT│
  │ PATRIMONIU │ │ TIMENT │ │ ACHIZIŢII │ │ FOND │ │ BUGET, │ │ORGANIZARE, │
  │CINEMATOGRAFIC,│ │REGISTRUL│ │ PUBLICE, │ │ CINEMA- │ │ FINANCIAR- │ │ DERULARE, │
  │ MARKETING, │ │CINEMATO-│ │ INFORMATICĂ,│ │ TOGRAFIC│ │CONTABILITATE│ │MONITORIZARE│
  │ STATISTICĂ │ │ GRAFIEI │ │ADMINISTRATIV│ │ │ │ │ │ CONCURSURI │
  └───────────────┘ └─────────┘ └─────────────┘ └─────────┘ └─────────────┘ └────────────┘

  ------------