ORDIN nr. 583 din 2 iulie 2013
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013  Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.932 din 23 mai 2013, precum şi Adresa nr. 4.431 din 13 mai 2013 transmisă de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu",
  având în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor şi stupilor populaţi cu familii de albine;"
  2. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) familie de albine - unitatea biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, care este adăpostită într-un stup/container standardizat."
  3. Anexa "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor se modifică şi se completează după cum urmează:
  a) La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la OARZ judeţean pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de adeverinţele care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute de apicultori şi centralizatorul membrilor formei asociative, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."
  b) La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Înainte de a repartiza numerele de ordine ANARZ prin OARZ verifică atât documentele justificative, prevăzute la art. 3 alin. (2), existente la sediul formei asociative, cât şi stupii/familiile de albine deţinute de către apicultor, la faţa locului, prin sondaj."
  c) La articolul 5, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Evidenţele oficiale, respectiv registrul prevăzut la alin. (3), cererea apicultorului, copia de pe adeverinţa eliberată de la Registrul agricol, precum şi înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară a stupinelor, se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate.
  (5) Numărul de ordine al stupului aparţine familiei de albine existentă în acesta."
  d) La articolul 7, alineatele (1) - (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În cazul vânzării sau dispariţiei familiei de albine, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al familiei de albine care nu mai există în stupina acestuia.
  (2) Apicultorul care cumpără familii de albine este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare.
  (3) În cazul deteriorării stupului, apicultorul procedează conform tehnologiei apicole, transferând familia de albine în alt stup şi păstrează acelaşi număr de identificare."
  e) La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:
  "(3) ANARZ prin OARZ verifică, ori de câte ori este cazul, atât evidenţele oficiale, cât şi stupii/familiile de albine deţinute de către apicultor la faţa locului, conform procedurii de control aprobate de ANARZ.
  (4) Neprezentarea evidenţelor oficiale şi neidentificarea stupilor şi stupinelor se sancţionează conform legislaţiei în vigoare."
  f) Titlul anexei nr. 1 "Cerere de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor" la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CERERE
  de solicitare a codului formei asociative"
  g) Anexa nr. 2 "Cerere privind apicultorul care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi" la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  h) Anexa nr. 4 "Centralizatorul membrilor formei asociative pentru care se solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor" la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 iulie 2013.
  Nr. 583.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 2 la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar)
  Nr. ...../zz.ll.an
  CERERE
  privind apicultorul care solicită numere de ordine pentru
  identificarea stupilor deţinuţi
  Numele şi prenumele
  CNP
  Adresa
  Adresa stupinei
  Judeţul/Sectorul
  Membru al formei asociative
  Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina proprie pentru un număr de ........... stupi, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a ........... familii de albine aferente acestora. Menţionez că din stupina proprie am vândut/au dispărut ........... familii de albine care aveau numerele de ordine ......................
  Data ............................ Semnătura .............


  Anexa 2
  (Anexa nr. 4 la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar)
  CENTRALIZATORUL
  membrilor formei asociative pentru care se solicită numere de ordine
  pentru identificarea stupilor
  Forma asociativă .....................................
  Codul formei asociative ..............................
  *Font 7*
  Nr. crt. Numele şi prenumele apicultorului CNP Numărul cererii depuse la forma asociativă Adresa stupinei Numărul total de familii de albine deţinute conform adeverinţei de la Registrul agricol Nr. total de familii identificate Nr. de familii de albine pentru care se solicită numere de identificare Numerele de ordine scoase din stupină*)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...

  __________ Notă *) Dacă apicultorul este la prima solicitare nu se completează coloana.
  __________