HOTĂRÂRE nr. 502 din 17 iulie 2013
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011 şi al art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 127/2013,
  având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;"
  2. La articolul 1^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în valorificarea studiilor efectuate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), se au în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne şi utilizarea tehnologiilor avansate de execuţie şi a unor materiale şi produse noi, calitativ superioare. În situaţia repetării soluţiilor alese se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament. Pentru locuinţele care se construiesc prin investiţii din fonduri publice se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort minim prevăzute în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."
  3. La articolul 2, alineatele (1), (1^2), (1^5) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională de Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condiţiile în care sunt libere de orice sarcină şi sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  .........................................................................
  (1^2) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori trec, în condiţiile legii, în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt destinate realizării de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se dau sau rămân, în condiţiile legii, în folosinţa gratuită a agenţiei, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe.
  .........................................................................
  (1^5) Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizează în condiţiile legii.
  .........................................................................
  (2^1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe."
  4. La articolul 2 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:
  .........................................................................
  b) pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii personalului propriu al instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii."
  5. La articolul 2, după alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu următorul cuprins:
  "(1^6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuinţe."
  6. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În actele de transmitere a terenurilor potrivit prevederilor alin. (2), în conformitate cu legislaţia în vigoare, se consemnează, după caz, în mod obligatoriu, următoarele:"
  7. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se abrogă.
  8. La articolul 2 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;
  e) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, o expertiză tehnică şi energetică, după caz, pentru construcţiile existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi potrivit legii."
  9. La articolul 2, alineatul (3^1), partea introductivă a alineatului (3^3) şi alineatele (3^4), (4), (6) şi (6^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3^1) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel terenurile aferente acestor construcţii de locuinţe se transmit în proprietatea privată a statului, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit pot fi proprietatea publică sau privată a statului, potrivit legii.
  .........................................................................
  (3^3) În cadrul contractelor prevăzute la alin. (3^2) se stabilesc în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor:
  .........................................................................
  (3^4) Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor.
  .........................................................................
  (6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar şi în interiorul ansamblurilor de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe.
  (6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori de reţele, operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor."
  10. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinată închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste."
  11. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - În sensul prevederilor art. 5 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate operaţiuni imobiliare încheierea, intermedierea şi gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari."
  12. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Pentru obiectivele de investiţii în execuţie, finanţate din fondurile special constituite pentru construcţii de locuinţe, precum şi din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, inclusiv locuinţele proprietate publică sau privată a statului ori proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţile publice locale şi/sau agenţii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe asigură depunerea în conturi special deschise la instituţii bancare agreate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe a sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele respective Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură plata unei dobânzi la nivelul dobânzii la vedere practicate de bănci."
  13. La articolul 13^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe întocmeşte anual un program de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, în baza cererilor înregistrate, pe terenuri dobândite în acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriaşi din locuinţele preluate în mod abuziv de către stat şi care s-au retrocedat în natură foştilor proprietari, precum şi cererile formulate de tineri sunt rezolvate cu prioritate; în acest scop, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe adoptă criterii şi reglementări specifice."
  14. La articolul 13^2, după alineatul (4) se introduc douăsprezece noi alineate, alineatele (5) - (16), cu următorul cuprins:
  "(5) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi transmise, cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, în condiţiile legii.
  (6) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se predau unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
  (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (9) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe, precum şi modul de repartizare a acestora. În acest scop, stabilesc şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.
  (10) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, cărora le sunt repartizate aceste locuinţe.
  (11) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, un profit supus negocierii între părţi, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale.
  (12) Pentru recuperarea amortizării prevăzute la art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiţiei se virează de către autorităţile administraţiei publice locale către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.
  (13) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se pot vinde, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate acestea.
  (14) Pentru vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5), preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (15) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare.
  (16) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe, în condiţiile legii."
  15. La articolul 13^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13^3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, altor instituţii din administraţia publică centrală şi autorităţilor administraţiei publice locale, se pot efectua de către fiecare persoană juridică sau, după caz, prin asociere între acestea, potrivit reglementărilor în vigoare. În acelaşi mod, dar fără a se intersecta cu solicitările instituţiilor publice, se pot efectua şi solicitările unor persoane juridice cu capital privat, în condiţiile legii."
  16. La articolul 13^5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Terenurile pentru construcţia de locuinţe prevăzută la art. 13^3 alin. (1) se asigură în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  17. Titlul capitolului II^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II^1
  Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat"
  18. Articolul 13^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13^6. - Modalitatea de promovare şi derularea investiţiilor în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat - realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, inclusiv administrarea, exploatarea, precum şi repartizarea acestor locuinţe se fac potrivit prevederilor legale în vigoare."
  19. Articolul 13^7 se abrogă.
  20. La articolul 14, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (7) şi (8), intră sub incidenţa prevederilor art. 11 sau, după caz, ale art. 24 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  21. La articolul 15, alineatele (5) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(5) La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuinţelor şi la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor de locuinţe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuinţelor respective de către cei îndreptăţiţi, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
  ..........................................................................
  (10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor se aplică şi prevederile art. 8 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de închiriere iniţial se încheie conform repartiţiei şi cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, potrivit legii."
  22. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului din numărul total de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul proprietăţii publice a statului şi nu pot fi vândute.
  (2) Locuinţele prevăzute la alin. (1) sunt administrate de autorităţile instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor şi se repartizează personalului propriu din domeniile respective, în condiţiile legii.
  (3) Pentru locuinţele prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului instituţiei publice care a preluat administrarea locuinţelor, se stabilesc criteriile de repartizare, precum şi durata contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  23. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, autorităţile administraţiei publice locale răspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit, conform documentaţiei urbanistice aprobate, în condiţiile legii."
  24. Articolul 19^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, se administrează de consiliile judeţene din unităţile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, care au solicitat construirea acestora, sau de unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestor autorităţi, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept.
  (4) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la art. 15^1 alin. (1), precum şi a terenurilor aferente se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept."
  25. La articolul 19^2, alineatele (1), (2^1), (2^2), (2^4), (2^5), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 19^2. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  .........................................................................
  (2^1) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2^2) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia.
  ..........................................................................
  (2^4) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (2^2) se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (2^1).
  (2^5) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (2) din prezentul articol se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin.
  (3) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
  ..........................................................................
  (5) În contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se înscriu şi clauza de interdicţie a înstrăinării locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi excepţia de neaplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în condiţiile excepţiei de neaplicare a interdicţiei, dreptul de proprietate se transmite sub condiţie suspensivă.
  (6) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate de beneficiar în condiţiile prevederilor alin. (5) se înscriu provizoriu în cartea funciară, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al dobânditorului se justifică la expirarea termenului de 5 ani, devenind înscriere definitivă. Interdicţia de înstrăinare încetează după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii prin contractul de vânzare-cumpărare, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. f), radierea acesteia efectuându-se potrivit legii. Radierea eventualelor ipoteci - instituite în aplicarea art. 10 alin. (2) lit. f) teza a 3-a din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu are efect asupra termenului de aplicare a interdicţiei de înstrăinare care afectează dreptul de proprietate asupra locuinţei, potrivit legii."
  26. La articolul 19^2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, după reţinerea comisionului prevăzut la art. 19^2 alin. (2^3), virează la bugetul local al autorităţilor publice locale de la care au preluat în administrare locuinţele realizate pe construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (2^4), care se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, potrivit legii."
  27. La articolul 19^3, alineatele (1), (3), (4), (4^1) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 19^3. (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ţine o evidenţă extracontabilă, în care sunt incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care este completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  ..........................................................................
  (3) Pentru luarea în evidenţă a valorii de inventar a locuinţelor, prevăzută la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită date şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, precum şi de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care îi consiliază şi îi sprijină în stabilirea valorii de investiţie, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (2).
  (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, elaborează documentele necesare şi iniţiază, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011.
  (4^1) Locuinţele prevăzute la alin. (4), pentru care nu se finalizează acţiunile prevăzute la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008 şi la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011, îşi păstrează regimul juridic iniţial şi nu se pot vinde, fiind administrate şi exploatate în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul «Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului», deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv la Trezoreria Statului din municipiul Bucureşti.
  (6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 19^2 alin. (2^3) şi a sumelor prevăzute la art. 19^2 alin. (2^4), după caz, se virează lunar de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (2^4) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (2^3) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituţiilor publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau al unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată, în condiţiile legii.
  (7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare-cumpărare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar."
  28. La articolul 19^4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 19^4. - (1) Locuinţele prevăzute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare."
  29. La articolul 27, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează potrivit prezentelor norme metodologice şi prevederilor legale în vigoare privind investiţiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  .........................................................................
  (3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită lunar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situaţii întocmite conform modelului din anexa nr. 12."
  30. La articolul 31^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31^4. - (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în condiţii similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare prin care se reglementează regimul juridic şi cadrul general de realizare, exploatare şi administrare a respectivelor locuinţe."
  31. Articolul 31^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31^5. - Materialele provenite din donaţii şi/sau sponsorizări, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza numai în cadrul programelor prevăzute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice."
  32. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Anexele nr. 1, 2, 2a) şi 3-18 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
  33. Anexa nr. 13 la normele metodologice se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  34. După anexa nr. 16 se introduc două noi anexe, anexele nr. 17 şi 18, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  35. În tot cuprinsul Normelor metodologice denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 502.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
  --------------------------------------
  CONTRACT-CADRU
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ..................................., reprezentată de director general ......................... şi director general adjunct economic .....................,
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ............................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în .........................., reprezentată prin ................................
  Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

  Capitolul I Obiectul contractului

  Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafaţă de ..................... mý, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata execuţiei investiţiei, defalcat astfel:
  - ..................... mý proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ........................., pentru realizarea a .............. locuinţe;
  - ..................... mý proprietatea privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale ...................... şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ........................., pentru realizarea a .............. locuinţe.
  (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ...................................... .
  (3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  Art. 2. - (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială .................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.
  (2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ....................... .


  Capitolul II Documentele anexate contractului

  Art. 3. - (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:
  a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract);
  b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);
  c) hotărârea Consiliului ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);
  d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;
  e) extrasul de carte funciară.


  Capitolul III Durata contractului

  Art. 4. - Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială .............. .


  Capitolul IV Obligaţiile părţilor

  Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială .................................. se obligă:
  a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe .............................................., în suprafaţă totală de ........... mý, situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcţiei;
  b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă);
  c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;
  d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii;
  e) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea;
  f) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi) până la recepţia la terminarea locuinţelor;
  g) să obţină extras de carte funciară;
  h) să elaboreze studiul de fezabilitate, după caz, şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;
  i) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;
  k) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din "Programul privind construcţia de locuinţe .......................................", cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
  l) să defalce suprafaţa de .......... mý, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.
  Art. 6. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă:
  a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ............ mý, situat în ..............., identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............);
  b) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental ................;
  c) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie;
  d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  e) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.


  Capitolul V Răspunderea contractuală

  Art. 7. - Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.


  Capitolul VI Forţa majoră

  Art. 8. - (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
  (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
  (3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
  (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
  (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.


  Capitolul VII Încetarea contractului

  Art. 9. - Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:
  a) expirarea duratei contractului;
  b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi.
  Art. 10. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.
  Art. 11. - Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.
  Art. 12. - Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.


  Capitolul VIII Litigii

  Art. 13. - Litigiile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.
  Art. 14. - Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.


  Capitolul IX Dispoziţii finale

  Art. 15. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.
  Art. 16. - Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.
  Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

      Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială,
      .................................. ...................................

                                            Judeţul ...........................


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 17 la normele metodologice)
  --------------------------------------
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Unitatea administrativ-teritorială
  .................................
  Judeţul .........................
  PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE
  Judeţul ........................., localitatea ....................,
  str. ................................ nr.
  ............., bl. ............., sc. ......., et. ......, ap. .......
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ................................., reprezentată prin director general ...................................... şi director general adjunct economic ............................................., în calitate de predator,
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ......................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.
  Părţile au convenit ca, în baza:
  - prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. ...............;
  - Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru apartamentul nr. ..... situat în judeţul ................., localitatea ........................., str. ....................... nr. ........, blocul ....., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. ................................., respectiv înregistrat la Unitatea administrativ-teritorială .................., judeţul .................. cu nr. ................................,
  să încheie prezentul protocol.
  Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială .............................................., judeţul ......................., apartamentul nr. ......, în suprafaţă construită desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială ........................ preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe apartamentul nr......., în suprafaţă construit desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul....., localitatea..............., judeţul....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  (2) Unitatea administrativ-teritorială ...................................... se obligă să asigure costurile privind taxe, impozite şi asigurări, precum şi administrarea, exploatarea şi paza apartamentului nr. ...... situat în str. ............................ nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  Art. 3. - Valoarea de inventar a obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2 este de ..................... lei, cheltuielile fiind efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  Art. 4. - De la data predării obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţei trece în sarcina Unităţii administrativ-teritoriale .................................., judeţul ....................... .
  Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială ....................., judeţul ..................................... răspunde de paza şi conservarea apartamentului nr. ......... până la repartizarea acestuia şi efectuează pe cheltuiala sa toate remedierile necesare, dacă se constată deteriorări ca urmare a neutilizării locuinţei.
  Art. 6. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. .............................................., are obligaţia înlăturării tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, conform prevederilor contractului de AG nr. ........................
  (2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: 3 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea Unităţii administrativ-teritoriale ......................., judeţul ....................... .
  Art. 7. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.
  Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

      Am predat, Am primit.
      ---------- ----------
      Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială,
      ........................ ........................


  Anexa 3
  -------
  (Anexa nr. 18 la normele metodologice)
  --------------------------------------

     AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Unitatea administrativ-teritorială/
                                             autoritatea administraţiei publice
                                             centrale din domeniul
                                             învăţământului, respectiv din
                                             domeniul sănătăţii, direct sau prin
                                             unităţile aflate în subordinea ori
                                             sub coordonarea acestei autorităţi
                                              ...............................
                                              Judeţul .......................
  PROTOCOL
  de predare-primire a obiectivului de investiţii
  Locuinţe ...................................
  Amplasament
  .............................. cu ............. u.l., S + P + .........
  municipiul .................., judeţul .....................
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ..............................., reprezentată prin director general ...................................... şi director general adjunct economic ............................................., în calitate de predator,
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ...... prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul general al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi ......................, cu sediul în judeţul ........................, municipiul ........................, judeţul........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.
  Părţile au convenit ca, în baza:
  - art. 8 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................................., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. ............................................, respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................, judeţul .............................. cu nr. ............................................,
  să încheie prezentul protocol.
  Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................................................, judeţul ................................, obiectivul de investiţii situat în str. ................................. cu............... u.l., S+P+..........., în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, judeţul ......................., obiectivul de investiţii situat în str. ................................. cu............... u.l., S+P+..........., în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.
  Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........................... preiau de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ................................. cu. .............. u.l., S+P+........, în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  (2) Unitatea administrativ-teritorială ..........................., preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe, obiectivul de investiţie situat în str. ................................. cu ............... u.l., S+P+........, în suprafaţă construit desfăşurată de ............. mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.
  (3) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ....... cu ........., S+P ..........., municipiul ........., judeţul ..........., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  Art. 3. - Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de .......... mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........ Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Contractului nr. ..............., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.
  Art. 4. - Documentele privind valoarea obiectivului de investiţii efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe vor fi transmise unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................, judeţul ........................, după încheierea plăţilor aferente obiectivului în cauză.
  Art. 5. - De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ....................., judeţul ....................... .
  Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii....................., judeţul ......................., răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmează să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.
  Art. 7. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. ..............................................., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor.
  (2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................., judeţul ....................... .
  Art. 8. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.
  Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

      Am predat. Am primit.
      ---------- ----------
      Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/
      ................................. autoritatea administraţiei publice
                                              centrale din domeniul
                                              învăţământului, respectiv din
                                              domeniul sănătăţii, direct sau
                                              prin unităţile aflate în
                                              subordinea ori sub coordonarea
                                              acestei autorităţi
                                              ..................................
  -----