LEGE nr. 167 din 22 iunie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 23 iunie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 26 iunie 2019, cu următoarea modificare:– Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe terenuri agricole pe care statul, prin Agenție, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, proprietarii sau alți deținători de terenuri, situate pe aceste teritorii, se pot constitui în organizații de îmbunătățiri funciare.2. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:
  c) în cazul în care contractele prevăzute la lit. b) nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor și/sau aceștia nu pot fi identificați, titularii autorizațiilor vor publica o notificare privind intenția de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităților prevăzute la lit. a). În acest caz notificarea constituie titlul pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;
  d) pentru realizarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, certificatul de urbanism și autorizația de construire se emit fără a fi necesară obținerea avizelor/aprobărilor privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor aferente/adiacente acestei infrastructuri, cu obligația titularului autorizației de a readuce terenurile la situația anterioară.
  3. La articolul 39, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe bază de criterii și proceduri care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 22 iunie 2021.
  Nr. 167.
  ----