DECRET nr. 315 din 13 octombrie 1988
privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 54 din 14 octombrie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Ministerul Energiei Electrice şi consiliile populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri ferme pentru funcţionarea centralelor electrice pe cărbune, hidrocarburi şi a hidrocentralelor la întreaga capacitate şi livrarea energiei la nivelurile stabilite prin plan, în vederea desfăşurării normale a activităţii în unităţile economice, în toate ramurile şi sectoarele din economie.
  Ministerul Energiei Electrice este obligat să asigure în toate centralele electrice organizarea corespunzătoare a producţiei şi a muncii, întărirea ordinii şi disciplinei, folosirea deplina a mijloacelor din dotare, astfel încît sistemul energetic naţional sa funcţioneze în bune condiţii.
  Ministerul Minelor poarta întreaga răspundere pentru livrarea de către unităţile miniere centralelor electrice a întregii cantităţi de cărbune prevăzută în plan şi de calitatea corespunzătoare.
  Consiliul de Miniştri va prezenta spre aprobare propuneri privind resursele şi consumurile de energie electrica şi termica necesare săptămînal economiei naţionale.


  Articolul 2

  Consiliul de Miniştri va lua măsuri pentru ca în toate întreprinderile industriale, cu sau fără foc continuu, să se asigure organizarea corespunzătoare a schimburilor, a fluxurilor tehnologice, în vederea reducerii consumului de energie electrica şi încadrării stricte în normele de consum aprobate, care sînt maxime.
  Totodată, prin programarea corespunzătoare a schimburilor se va asigura încadrarea în puterile medii orare aprobate pe schimburi şi la orele de virf şi echilibrarea consumului pe întreaga durata a zilei.


  Articolul 3

  Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti, municipale şi orăşeneşti vor lua toate măsurile ca unităţile subordonate să aplice regimuri severe de economisire şi rationalizare a energiei termice, să asigure încadrarea în normele de consum şi în repartiţiile aprobate.
  De asemenea, se vor lua măsuri pentru creşterea gradului de recuperare a resurselor energetice refolosibile prin asigurarea funcţionarii la capacitatea normală a tuturor instalaţiilor recuperatoare şi realizarea punerii în funcţiune a noii capacităţi.


  Articolul 4

  Ministerul Petrolului va lua măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a surselor şi capacităţilor de transport al gazelor naturale.
  Repartizarea gazelor pe unităţi se va face conform planului, pe cicluri de producţie, în concordanta cu programul de lucru al întreprinderilor.


  Articolul 5

  Consiliile de conducere ale ministerelor, consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi şi instituţii, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale răspund de încadrarea stricta în normele de consum aprobate, îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor de plan şi asigurarea desfăşurării normale a lucrului în toate domeniile de activitate.
  Cotele de energie electrica, termica şi gaze naturale vor fi defalcate pe unităţi şi se vor lua măsuri de stricta încadrare în repartiţiile zilnice şi de respectare a programului de lucru stabilit pentru fiecare unitate, de încadrare în puterile medii orare, pe schimburi, în cele aprobate pentru virful de sarcina.


  Articolul 6

  Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor urma zilnic consumul de energie electrica, termica şi de gaze naturale al marilor consumatori şi vor adopta măsuri pentru încadrarea permanenta în repartiţii a tuturor unităţilor subordonate.


  Articolul 7

  Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Ministerul Sănătăţii, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, uniunile centrale ale cooperativelor şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri ca unităţile din subordine sa întocmească programe de lucru potrivit prezentului decret, astfel încît să fie reduse la minimum consumul de energie electrica şi să se folosească cît mai mult lumina naturala.
  Unităţile comerciale şi de prestări servicii vor funcţiona de la orele 8-8,30 pînă la 17-17,30, cu excepţia magazinelor pentru desfacerea produselor alimentare.
  Programul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică nu va depăşi ora 21.
  Unităţile cultural-artistice îşi vor organiza în asa fel programul încît sa reducă consumul de energie între orele 17-23.
  Organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile de stat, unităţile administrativ-gospodăreşti, institutele de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi de proiectare îşi vor stabili programul de lucru în perioada în care se va putea folosi lumina naturala.
  Unităţile de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri, precum şi cele de învăţămînt superior, îşi vor organiza activitatea astfel încît sa folosească la maximum lumina naturala. În unităţile de învăţămînt care funcţionează zilnic cu mai mult de 2,5 schimburi, activitatea va începe la ora 8 şi se va încheia la ora 18,30.


  Articolul 8

  Începînd cu data de 1 noiembrie 1988, durata programului de seara al televiziunii se măreşte zilnic cu o ora.


  Articolul 9

  Toţi cetăţenii sînt obligaţi sa gospodareasca cu maximum de grija energia electrica, termica şi gazele naturale şi sa elimine orice formă de risipa a acestora, să se încadreze în nivelurile de consum normate şi sa ia măsuri stricte pentru a realiza economii din cantităţile stabilite.
  Consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunele vor întocmi programe pe fiecare localitate pentru livrarea caldurii şi apei calde menajere, conform anexei la prezentul decret.


  Articolul 10

  Consiliul de Miniştri va lua măsuri pentru aplicarea ferma a dispoziţiilor prezentului decret în vederea asigurării energiei electrice, termice şi gazelor naturale şi respectării riguroase de către ministere, centrale, întreprinderi şi ceilalţi consumatori a normelor de consum stabilite şi eliminării oricăror forme de risipa, asigurind cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii economico-sociale.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România


  Anexă                                        PROGRAM
                           privind distribuirea energiei termice
             
      Perioada
    15.oct.-15 dec.1 martie-31 martie15 dec.-1 martie
    Total ore/ziOreleTotal ore/ziOrele
    I. Locuinte racordate la centrale de termoficare, centrale termice de zona, cvartal, bloc        
    1. Caldura Luni - simbata4,54,30-6; 13-14; 19-2174-6; 12-14; 19-22
    Duminica56-8; 13-14; 19-2176-8; 12-14: 19-22
    2. Apa calda menajera        
    Luni, vineri2,55,30-6,30; 18,30-202,55,30 - 6,30; 19 - 20,30
    Marti, miercuri joi, simbata45,30-7; 18-20,3055,30-7; 18-21,30
    Duminica57,30-9,30 19-225,57,30-9,30 18,30-22
             
    II. Locuinte care nu sint racordate la termoficare, centrale termice de zona si cvartal Caldura si apa calda menajera4,55-6,30; 13-14; 19-2175-7; 12-14; 19-22
             
    III. Pentru institutii si unitati social- culturale, racordate la centralele termice din zona, cvartal si sobe* Caldura        
    Luni - vineri44-6; 12-1454-7; 12-14
    Simbata24-634-7
    Duminica210-12**)210-12**)


  ------------- Notă *) Programul se aplică şi pentru sectoarele neproductive din unităţile economice. Notă **) Numai cînd sînt periclitate instalaţiile din cauza inghetului.
  Pentru instituţiile social - culturale, în funcţie de programul după-amiaza, se mai poate livra căldură timp de 2 ore.