HOTĂRÂRE nr. 283 din 5 mai 2011
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 42, după alineatul (5) se introduc cincisprezece noi alineate, alineatele (6)-(20), cu următorul cuprins:
  "(6) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector cuprinde două etape:
  a) evaluarea candidaţilor de către o comisie formată din inspectorul şef al Inspecţiei judiciare, şeful Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, şeful Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori şi un reprezentant al Direcţiei resurse umane şi organizare, desemnat de Plen;
  b) examinarea orală a candidaţilor în faţa Plenului, constând în verificarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor şi a abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector.
  (7) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare se declanşează cu cel puţin 60 de zile înainte de data programării examinării orale de către Plen. Împreună cu anunţul referitor la declanşarea procedurii de selecţie va fi publicată şi bibliografia pe baza căreia se va realiza evaluarea cunoştinţelor profesionale.
  (8) Judecătorii şi procurorii îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de inspector, la Consiliu, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului referitor la declanşarea procedurii de selecţie. Judecătorii pot candida doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, iar procurorii doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.
  (9) Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente:
  a) curriculum vitae;
  b) 10 lucrări întocmite de candidat, hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate ori casate sau acte ale procurorului infirmate;
  c) lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate de către candidat, precum şi orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante.
  (10) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare în comisia prevăzută la alin. (6) lit. a) întocmeşte traseul profesional al candidatului. La întocmirea traseului profesional al candidatului vor fi avute în vedere aspectele privind persoana şi cariera magistratului prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.
  (11) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia prevăzută la alin. (6) lit. a) va prezenta Plenului un raport a cărui structură este cuprinsă în anexa nr. 1 şi care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
  a) traseul profesional al candidatului, întocmit de reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare, cu menţiunea întrunirii condiţiilor de vechime cerute pentru ocuparea funcţiei;
  b) rezultatul analizei calităţii lucrărilor întocmite de candidaţi în activitatea profesională, efectuată de inspectorii care fac parte din comisie, pe baza a 10 lucrări prezentate de candidaţi şi a 10 lucrări selectate în mod aleatoriu de către inspectorii desemnaţi de către comisia de evaluare, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate;
  c) rezultatul verificărilor efectuate de inspectorii desemnaţi de comisie cu privire la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiei de bună reputaţie şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestora.
  (12) Comisia de evaluare întocmeşte, cu minimum 15 zile înainte de data susţinerii examinării orale, pe baza tematicii prevăzute în anexa nr. 2, din bibliografia anunţată, mai multe variante de subiecte de examinare, în număr cel puţin egal cu numărul candidaţilor şi care vor conţine acelaşi număr de întrebări, cu grad de dificultate similar.
  (13) Pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, fiecare candidat va extrage o variantă de subiecte de examinare, răspunsurile fiind notate de către membrii Plenului.
  (14) Membrii Plenului vor evalua abilităţile şi aptitudinile necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare, prin întrebări pe baza raportului întocmit de către comisia de evaluare şi a criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. III.
  (15) La şedinţa Plenului poate participa şi un psiholog, care poate adresa întrebări, prin intermediul preşedintelui, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (14), în vederea evaluării abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare.
  (16) Întrebările adresate fiecărui candidat şi răspunsurile acestuia vor fi consemnate de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat.
  (17) Examinarea orală a candidaţilor se înregistrează audio sau video.
  (18) Membrii Plenului vor evalua fiecare candidat ţinând seama de conţinutul raportului prevăzut la alin. (11), de punctajul obţinut la verificarea cunoştinţelor profesionale şi, respectiv, la evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector, întocmind fişa individuală a candidatului, prevăzută în anexa nr. 3.
  (19) Rezultatele conţinute de fişele individuale ale candidaţilor se centralizează într-un raport final a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 4.
  (20) La deliberare, preşedintele şedinţei sau persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat prezintă rezumatul raportului final privind candidaţii, înainte de a fi supuse la vot candidaturile."
  2. După articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 129, cu următorul cuprins:
  "Art. 129. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament."
  3. După articolul 129 se introduc anexele nr. 1-4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.095/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Nicolae Horaţius Dumbravă
  Bucureşti, 5 mai 2011.
  Nr. 283.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la regulament)
  CONŢINUTUL
  raportului comisiei de evaluare a candidaţilor la
  funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare
  a Consiliului Superior al Magistraturii
  Numele şi prenumele candidatului ...................................
  I. Aspecte privind persoana şi cariera magistratului
  1. Funcţia şi gradul
  2. Locul exercitării funcţiei
  3. Data şi locul naşterii
  4. Domiciliul
  5. Starea civilă
  6. Numărul copiilor şi anul naşterii acestora
  7. Studii
  8. Data şi rezultatul: a) examenului de admitere în magistratură b) examenelor de promovare c) altor examene
  9. Calificativul obţinut la ultima evaluare profesională
  10. Aspecte relevante din ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale
  11. Sancţiuni disciplinare
  12. Cariera în magistratură: a) domeniul de activitate (felul şi durata activităţii ca judecător/procuror de la momentul numirii) b) funcţii de conducere (preşedinte sau vicepre- şedinţe de instanţă, respectiv conducător ori conducător adjunct de parchet, preşedinte de secţie la instanţă sau şef secţie la parchet) c) promovări, delegări, detaşări, transferuri
  13. Activitate profesională în alte profesii juridice (felul, durata, angajatorul)
  14. Participarea la cursuri de formare continuă (conferinţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat etc.)
  15. Alte aspecte (cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC etc.)
  II. Analiza calităţii lucrărilor întocmite de candidat: a) cunoştinţe profesionale: - cunoştinţele teoretice - aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele dobândite - cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului b) capacitatea de analiză şi sinteză: - capacitatea de a verifica şi de a interpreta un volum mare de informaţii - capacitatea de a rezuma situaţii de fapt complexe - capacitatea de a identifica şi valorifica elementele esenţiale ale cauzei c) capacitatea de a raţiona, de a face conexiuni, logica juridică a magistratului: - capacitatea de a interpreta situaţia de fapt şi de a trage concluzii logice - capacitatea de a face conexiuni - argumentaţia clară şi logică d) modalitatea de exprimare în scris: - claritatea, acurateţea, coerenţa, accesibilita- tea şi concizia exprimării - capacitatea de convingere
  III. Analiza datelor despre activitatea candidatului în ultimul an, cum ar fi: număr de lucrări soluţio- nate, prin raportare la media încărcăturii pentru aceeaşi secţie/instanţă/ acelaşi parchet; operaţi- vitatea în soluţionarea cauzelor; respectarea ter- menului legal de redactare a lucrărilor;rezolvarea în termen legal a altor atribuţii stabilite prin ordinul de serviciu etc.
  IV. Evaluarea altor activităţi desfăşurate pe baza unor dispoziţii din legi şi regulamente,cum ar fi: frecvenţa verificărilor efectuate la compartimen- tul sau, după caz, instituţia respectivă; soluţio- narea corespunzătoare a deficienţelor constatate; întocmirea în termen şi verificarea corespunză- toare a lucrărilor etc.
  V. Rezultatul verificărilor cu privire la îndeplini- rea de către candidat a condiţiei de bună reputa- ţie şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestuia


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la regulament)
  TEMATICA
  pentru examinarea cunoştinţelor
  profesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector
  1. Normele procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile, în ceea ce priveşte instanţele, şi, respectiv, normele procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale, în ceea ce priveşte parchetele;
  2. Atribuţiile care decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei, respectiv parchetului;
  3. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
  4. Metodologia de realizare a controalelor de către Inspecţia judiciară;
  5. Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor în materie disciplinară şi a apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.


  Anexa 3
  (Anexa nr. 3 la regulament)
  FIŞA
  individuală a candidatului
    Nr. crt.Tipul evaluării
    I.Rezultatul evaluării candidatului pe baza conţinutului raportului comisiei de evaluare
      Rezultatul evaluăriiRecomandabilNerecomandabil
       
       
    II.Rezultatul verificării cunoştinţelor teoretice
        Punctaj alocatPunctaj acordat
      Întrebarea nr. 150 p.  
      Întrebarea nr. 250 p.  
      Punctaj total    
           
    III.Rezultatul evaluării abilităţilor şi atribuţiilor specifice funcţiei de inspector
      1. AptitudiniPunctaj alocatPunctaj acordat
    1.1.Gândire independentă/critică (capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă în mod independent, fără a simţi nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a asimila rapid informaţii noi, de a le organiza în mod logic, precum şi de a le valorifica în rezolvarea sarcinilor specifice; capacitatea de a interpreta în mod independent o stare de fapt, precum şi de a ajunge la concluzii pertinente pornind de la aceasta)20 p.  
    1.2.Capacitatea de a lua decizii (capacitatea de analiză raţională a soluţiilor posibile, precum şi de identificare în mod independent a celei optime pentru rezolvarea unei stări de fapt; capacitatea de a manifesta hotărâre în procesul decizional, respectiv de a opta pentru o soluţie atunci când variantele posibile sunt clar specificate; capacitatea de a da dovadă de empatie - înţelegerea situaţiei de fapt - în luarea deciziilor, precum şi de gestionare eficientă a autorităţii în îndeplinirea sarcinilor specifice)20 p.  
      2. Abilităţi  
    2.1.Capacitatea de comunicare (capacitatea de a argumenta logic opiniile, precum şi de a le susţine cu diplomaţie într-un cadru colocvial fără a se lăsa influenţat cu uşurinţă; capacitatea de a înţelege informaţii de specialitate, precum şi de a opera corect cu acestea atât în limbaj scris, cât şi oral, în susţinerea punctelor de vedere; capacitatea de a asculta activ, precum şi de a formula întrebări pertinente la situaţia de fapt expusă)20 p.  
    2.2.Capacitatea de lucru în echipă (capacitatea de a se adapta uşor la colective noi, precum şi de a coopera cu ceilalţi în procesul de organizare a muncii; capacitatea de a gestiona relaţiile interpersonale în cadrul colectivelor de lucru, precum şi de a manifesta interes pentru părerile şi drepturile celorlalţi; capacitatea de a se implica cu idei şi soluţii în atingerea obiectivelor comune, precum şi de a colabora cu ceilalţi pe baza unor relaţii de încredere reciprocă)10 p.  
    2.3.Capacitatea de susţinere a efortului voluntar (capacitatea de a planifica şi organiza propria activitate astfel încât lucrările să fie realizate în termenele fixate; capacitatea de a da dovadă de perseverenţă în atingerea obiectivelor stabilite, precum şi de a se mobiliza activ pentru a putea face faţă volumului de activitate; capacitatea de a pătrunde problemele de fapt cu simţul răspunderii, temeinic, precum şi de a da dovadă de încredere profesională în soluţionarea sarcinilor repartizate; capacitatea de identificare cu valorile specifice profesiei, precum şi de susţinere intrinsecă a actului profesional fără a fi influenţat de obţinerea unor recunoaşteri/merite)10 p.  
    2.4.Rezistenţa la stres (capacitatea de a manifesta autocontrol, în plan comportamental şi emoţional, în situaţii tensionate, fără a prezenta manifestări neconforme cu situaţia; capacitatea de a manifesta încredere în forţele proprii, fără a prezenta emoţii negative asociate actului profesional - pesimism, nelinişte, preocupare exagerată, teamă de eşec, sensibilitate etc.; capacitatea de a accepta deschis criticile celorlalţi, precum şi de a manifesta o bună abilitate de a gestiona situaţiile tensionate într-o manieră constructivă; capacitatea de a face faţă unui program de muncă prelungit şi schimbător care presupune deplasări frecvente în teritoriu)10 p.  
    2.5.Sensibilitate şi probitate profesională (capacitatea de a recunoaşte limitele de exercitare a funcţiei în activitatea de control, astfel încât să nu fie încălcat principiul independenţei profesionale; capacitatea de a sesiza eventualele neconformităţi în exercitarea funcţiei, precum şi de a depune diligenţele necesare în vederea soluţionării lor; capacitatea de a manifesta un comportament demn, marcat de onestitate şi adeziune faţă de respectarea standardelor etice şi morale ale profesiei; capacitatea de a gestiona situaţiile în care normele deontologice ale profesiei au fost încălcate)10 p.  
      Punctaj total100 p.  


  Anexa 4
  (Anexa nr. 4 la regulament)
  RAPORT FINAL
  privind candidaţii la funcţia de inspector în cadrul
  Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii
  *Font 9*
   
  Nr. Numele şi prenumeleCentralizarea rezultatelor Media punctajelorMedia punctajelor
  crt. candidatului evaluării pe baza obţinute la obţinute la
  conţinutului raportului verificarea verificarea
  comisiei cunoştinţelor abilităţilor şi
  teoretice aptitudinilor
  RecomandabilNerecomandabil (pondere 50%) specifice
  (pondere 50%)

  ----