HOTĂRÂRE nr. 243 din 21 martie 2024privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Iași
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgușeni nr. 86 din 14.09.2023, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de uz și de interes public național și se utilizează pentru desfășurarea activităților specifice Inspectoratului de Poliție al Județului Iași.


  Articolul 2

  Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat

  București, 21 martie 2024.
  Nr. 243.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului, proprietate publică a statului, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Iași


  Nr. M.F.

  Codul de clasificare

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Baza legală

  Datele de identificare ale imobilului

  Persoana juridică căreia i se dă
  în administrare imobilul

  Valoarea de inventar (lei)

  Se va atribui.

  8.19.01

  Se va atribui de către M.A.I.

  Comuna Drăgușeni, județul Iași

  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgușeni nr. 86 din 14.09.2023

  Teren în suprafață de 300 mp
  CF nr. 61582 Drăgușeni

  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Iași
  CUI 4541831

  5.850,72

  ----