LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 10 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Consiliul Suprem de Apărare a Tarii este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea tarii şi siguranţa naţionala.


  Articolul 2

  Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este supusă examinării şi verificării parlamentare. Anual, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor, precum şi la cererea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului sau ori de câte ori se considera necesar, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă, în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului, rapoarte asupra activităţii desfăşurate.


  Articolul 3

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Suprem de Apărare a Tarii emite hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condiţiile legii, de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare.


  Capitolul 2 Atribuţii


  Articolul 4

  Consiliul Suprem de Apărare a Tarii are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi/sau propune, potrivit legii, promovarea:
  1. strategiei de securitate naţionala a României;
  2. strategiei militare a României;
  3. strategiilor de ordine publică şi siguranţa naţionala ale României, în raport cu răspunderile instituţiilor abilitate;
  4. datelor, informărilor şi evaluărilor furnizate de serviciile de informaţii şi de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;
  b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi propune măsuri pentru:
  1. instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta în întreaga ţara ori în unele localităţi;
  2. declararea mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate;
  3. respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva tarii;
  4. declararea stării de război şi încetarea sa;
  5. iniţierea, suspendarea sau încetarea acţiunilor militare;
  c) propune spre aprobare:
  1. punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naţionale şi a execuţiei bugetului de stat, pentru primul an de război;
  2. măsurile necesare pentru apărarea şi restabilirea ordinii constituţionale;
  d) avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind:
  1. securitatea naţionala;
  2. organizarea generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
  3. organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;
  4. pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare;
  5. propunerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
  6. alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  7. condiţiile de intrare, trecere sau stationare pe teritoriul României a trupelor străine;
  8. numirea în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grad de general-locotenent, viceamiral, similare şi superioare acestora;
  e) supune spre aprobare comandantului forţelor armate planurile de întrebuinţare a forţelor pe timp de pace, în situaţii de criza şi la război;
  f) aproba:
  1. orientările de baza în domeniul relaţiilor internaţionale privind securitatea naţionala;
  2. proiectele tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul securităţii naţionale sau cu incidente în acest domeniu;
  3. stabilirea de relaţii cu organisme similare din străinătate de către instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;
  4. completarea structurilor militare cu efective, potrivit statelor de organizare în timp de pace;
  5. executarea alarmei de lupta pentru aducerea structurilor militare în starea care să le permită trecerea, la ordin, la îndeplinirea misiunilor de lupta;
  6. planurile de acţiune la declararea mobilizării şi la declararea stării de război;
  7. planurile de acţiune la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenta;
  8. proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale şi proiectul bugetului de stat, pentru primul an de război;
  9. planul verificării stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare prin exercitii şi antrenamente de mobilizare;
  10. repartiţia numărului de recruti încorporaţi pe instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
  11. obiectivele de pregătire a teritoriului destinate asigurării nevoilor operationale ale forţelor sistemului naţional de apărare;
  12. nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare;
  13. programele multianuale privind inzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare;
  14. militarizarea, în condiţiile legii, a agenţilor economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării;
  15. planul comun de intervenţie a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul naţional;
  16. regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi criteriile de repartizare a posturilor de abonat pentru utilizatorii acestor reţele;
  17. structura organizatorică şi atribuţiile Marelui Cartier General;
  18. înfiinţarea funcţiei de comandant militar subordonat Marelui Cartier General şi atribuţiile acestuia pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de război;
  19. persoanele şi obiectivele care beneficiază de protecţia şi paza Serviciului de Protecţie şi Paza şi normele privind protecţia antiterorista a demnitarilor români şi străini, precum şi a altor persoane oficiale;
  20. rapoartele şi informarile prezentate de conducatori ai organelor administraţiei publice, referitoare la securitatea naţionala;
  21. planurile generale de căutare a informaţiilor prezentate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;
  22. principalele direcţii de activitate şi măsurile generale necesare pentru înlăturarea amenintarilor la adresa siguranţei naţionale;
  23. structura organizatorică, efectivele şi regulamentele de funcţionare ale Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza;
  24. cheltuielile operative destinate realizării siguranţei naţionale;
  25. normele privind planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale pentru instituţiile cu atribuţii în acest domeniu;
  26. conturile anuale de execuţie bugetară a cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale, ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, după aprobarea rapoartelor asupra activităţii desfăşurate de acestea;
  27. înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul naţional, a marilor unităţi militare de la esalonul brigada, inclusiv, în sus;
  28. propunerile de acordare a gradului de mareşal, de general, amiral şi similare;
  g) coordonează activitatea de integrare în structurile de securitate europene şi euroatlantice, monitorizează procesul de adaptare a forţelor armate la cerinţele NATO şi formulează recomandări, în concordanta cu standardele Aliantei;
  h) numeşte şi revoca în/din funcţii, în cazurile şi condiţiile stabilite de lege;
  i) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul apărării tarii şi al siguranţei naţionale.


  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare


  Articolul 5

  (1) Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  (2) Primul-ministru al Guvernului României îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  (3) Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul de interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul industriei şi resurselor, ministrul finanţelor publice, directorul Serviciului Roman de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidential pentru securitate naţionala.
  (4) Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este numit de Preşedintele României şi are rang de consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.


  Articolul 6

  (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
  (2) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
  (3) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri prin consens.


  Articolul 7

  (1) Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii au caracter secret. Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în absenta sa, de vicepreşedinte.
  (2) Ordinea de zi se stabileşte de preşedinte, cu consultarea vicepreşedintelui.
  (3) Propunerile ministerelor trebuie avizate de primul-ministru pentru a fi înscrise pe ordinea de zi.


  Articolul 8

  În situaţia în care un membru al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii nu poate participa la şedinţa, el poate fi reprezentat, fără drept de vot, de inlocuitorul sau legal.


  Articolul 9

  La lucrările Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pot participa ca invitaţi, cu aprobarea preşedintelui, reprezentanţi ai Parlamentului, administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, precum şi ai societăţii civile, persoane a căror prezenta este necesară în raport cu problemele aflate pe agenda de lucru.


  Articolul 10

  Consiliul Suprem de Apărare a Tarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia.


  Articolul 11

  (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii dispune de un secretariat care funcţionează în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, fiind coordonat de secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea secretariatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.


  Articolul 12

  (1) Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii se semnează de preşedintele acestuia şi se comunică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel. Hotărârile care au caracter de secret de stat se comunică cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.
  (2) Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii poate transmite comunicate de presa, al căror conţinut este aprobat de consiliu.


  Articolul 13

  Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt răspunzători de respectarea hotărârilor adoptate de acesta.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 14

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată Legea nr. 39/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 13 decembrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ---------