LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:
  1. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu următorul cuprins:
  "Art. I^1. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, se completează după cum urmează:
  - La articolul IV, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  «(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale pune, la cerere, la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne o aeronavă pentru desfăşurarea de misiuni în scopuri umanitare, medico-sanitare, pentru salvarea de vieţi omeneşti, misiuni de căutare/salvare a victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate în stare de dificultate, precum şi pentru misiuni de stingere a incendiilor de pădure. Modul de cooperare se stabileşte prin protocol încheiat între cele două ministere.
  (3) Aeronava prevăzută la alin. (2) poate fi utilizată, în condiţiile legii, şi în acţiuni umanitare internaţionale în situaţii de urgenţă cu impact deosebit de grav.»"
  2. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. III. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 19, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; să dispună oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor în cazul aplicării acestei sancţiuni contravenţionale complementare de către agentul constatator;».
  2. La articolul 19, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
  «i^1) să solicite şi să obţină avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de competenţă ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;».
  3. La articolul 30, alineatele (1) şi (5) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  «Art. 30. - (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.
  ........................................................................
  (5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.
  (6) Litigiile generate de emiterea şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) În situaţia în care se constată pierderea valabilităţii avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcţii au început fără acest document, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă informează autoritatea care a emis autorizaţia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.
  (8) Pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu şi încălcarea gravă a cerinţei securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerţului, prefectului şi instituţiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.»
  4. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 30^1. - (1) La recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii aferente clădirilor civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, din categoria de importanţă excepţională sau deosebită, de producţie şi/sau depozitare cu suprafeţe desfăşurate de peste 5.000 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafaţa desfăşurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi să solicite în scris şi să includă în comisia de recepţie, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.
  (2) Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia de execuţie fără de care recepţia nu este acceptată.
  (3) Obligaţia prevăzută la art. 30 alin. (2) privind autorizaţia de securitate la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi remedierea tuturor neconformităţilor.»
  5. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenire, formaţii de intervenţie şi, după caz, dispecerate, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.»
  6. La articolul 32, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
  «(6) Nerespectarea criteriilor de performanţă de către serviciile de urgenţă private implică anularea avizelor de înfiinţare/pentru sectoare de competenţă, ca sancţiune contravenţională complementară.
  (7) Situaţiile care implică anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite prin criteriile de performanţă prevăzute la alin. (3).»
  7. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  «(2) Continuarea activităţii, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Codul penal.»
  8. La articolul 44, părţile introductive ale punctelor I-IV se modifică şi vor avea următorul cuprins :
  «I. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
  ........................................................................
  II. cu amendă de la 1.001 lei la 2.500 lei:
  ........................................................................
  III. cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei:
  ........................................................................
  IV. cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei:»
  9. La articolul 44 punctul IV, literele d), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  «d) neîndeplinirea de către administrator a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), i^1), o) şi q);
  .........................................................................
  h) nesolicitarea şi neincluderea în comisia de recepţie, la terminarea lucrărilor de construcţii, a unei persoane desemnate de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru construcţiile menţionate la art. 30^1 alin. (1);
  .........................................................................
  k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neautorizate;»
  10. La articolul 44, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «V. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei:
  a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu;
  b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
  c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora;
  d) nerespectarea de către serviciile de urgenţă private, constituite ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a criteriilor de performanţă care au stat la baza emiterii avizelor de înfiinţare şi pentru sectorul de competenţă;
  e) funcţionarea serviciilor de urgenţă private după anularea avizului de înfiinţare şi/sau avizului pentru sectorul de competenţă.»
  11. La articolul 44, după punctul V se introduce un nou punct, punctul VI, cu următorul cuprins:
  «VI. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune contravenţională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.»
  12. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pe loc, numai pentru contravenţiile sancţionate cu amendă al cărei cuantum este de până la 2.500 lei, respectiv în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, pentru toate categoriile de contravenţii.»
  13. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 48. - (1) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi şi în apele teritoriale române, la infrastructura de metrou, pe calea ferată, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie se asigură:
  a) imediat, de operatorii economici care administrează sectorul respectiv, pentru punerea în siguranţă provizorie a instalaţiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic şi, în cazul existenţei serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă;
  b) de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă, care preiau în coordonare operaţională toate forţele şi mijloacele, la momentul sosirii la locul intervenţiei.
  (2) La infrastructura de metrou, intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor se realizează potrivit unei proceduri aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor.
  (3) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în exploatări miniere subterane şi în mediul subteran speologic se asigură numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administrează sectorul respectiv, cu asistenţa tehnică a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 iunie 2015.
  Nr. 170.
  ----