LEGE nr. 235 din 9 decembrie 1998
pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania - complementara la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 -, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Convenţia dintre România şi Spania - complementara la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 -, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ANDREI CHILIMAN

  CONVENŢIE

  între România şi Spania - complementara la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954
  România şi Spania, denumite în continuare state contractante,
  constatând ca ambele state contractante sunt părţi la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954, denumita în continuare Convenţia de la Haga,
  ţinând seama de prevederile art. 1 alin. 4, ale art. 3 alin. 3, ale art. 9 alin. 4 şi ale art. 10 din Convenţia de la Haga, care permit statelor-părţi la aceasta convenţie sa încheie acorduri bilaterale prin care să deroge de la unele dintre dispoziţiile sale,
  dorind sa faciliteze notificarea actelor de procedura şi îndeplinirea comisiilor rogatorii în materie civilă şi comercială între cele doua state contractante,
  au hotărât sa încheie o convenţie complementara la Convenţia de la Haga şi, în acest scop, au convenit următoarele dispoziţii:

  Articolul 1

  Cetăţenii fiecărui stat contractant se bucura, pe teritoriul celuilalt stat contractant, de acelaşi tratament ca cetăţenii acestuia din urma, în ceea ce priveşte protecţia legală şi judiciară cu caracter procesual în materie civilă şi comercială. În acest scop, vor avea acces liber la instanţele celuilalt stat contractant şi vor putea să se prezinte în faţa justiţiei acestuia în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului contractant solicitat.


  Articolul 2

  1. Documentele judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială, care provin de la un stat contractant şi sunt destinate persoanelor care se afla pe teritoriul celuilalt stat contractant, vor fi adresate de autoritatea judiciară solicitanta autorităţii judiciare solicitate prin intermediul ministerelor de justiţie ale celor două state contractante.
  2. Este suficienta transmiterea unui singur exemplar al documentului care urmează să fie notificat şi, în acest caz, nu mai sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. 2 al Convenţiei de la Haga.
  3. Documentele vor fi scutite de legalizare sau de orice alta formalitate echivalenta.


  Articolul 3

  Dispoziţiile art. 2 din prezenta convenţie nu exclud posibilitatea statelor contractante de a notifica, prin reprezentanţii lor diplomatici sau consulari, documentele judiciare şi extrajudiciare destinate propriilor lor cetăţeni. În acest scop, cetăţenia destinatarului documentelor va fi stabilită conform legii statului contractant în care ar trebui să se facă notificarea.


  Articolul 4

  Comisiile rogatorii în materie civilă şi comercială, care provin de la un stat contractant şi ar urma să fie executate pe teritoriul celuilalt stat contractant, vor fi adresate de autoritatea judiciară solicitanta autorităţii judiciare solicitate prin intermediul ministerelor de justiţie ale celor două state contractante.


  Articolul 5

  Dispoziţiile art. 4 din prezenta convenţie nu exclud posibilitatea ca statele contractante să execute, prin intermediul reprezentanţilor lor diplomatici sau consulari, documentele judiciare şi extrajudiciare şi comisiile rogatorii care au ca obiect luarea de declaraţii de la cetăţenii proprii. În acest scop, cetăţenia persoanei a carei declaraţie se cere va fi stabilită conform legii statului contractant în care urmează să fie îndeplinită comisia rogatorie.


  Articolul 6

  Competenţa exclusiva a instanţelor din statul contractant solicitat nu constituie un motiv suficient pentru a se refuza notificarea documentelor judiciare şi extrajudiciare sau executarea comisiilor rogatorii solicitate.


  Articolul 7

  Autoritatea judiciară solicitată trebuie să informeze direct autoritatea judiciară solicitanta, cu suficient de mult timp înainte, despre ziua, ora şi locul executării comisiei rogatorii.


  Articolul 8

  Documentele publice şi private a căror autenticitate a fost declarata de o autoritate judiciară sau administrativă sau de către un notar public al unui stat contractant vor fi admise în procedurile în materie civilă şi comercială care se desfăşoară în faţa instanţelor celuilalt stat contractant, fără a fi necesară vreo legalizare sau orice alta formalitate echivalenta.


  Articolul 9

  Documentele judiciare şi extrajudiciare, comisiile rogatorii, precum şi comunicările şi actele complementare vor fi redactate în limba oficială a statului contractant solicitant, însoţite de traduceri oficiale în limba franceza. Comunicările privind îndeplinirea lor, precum şi comunicările şi actele complementare acestora vor fi redactate în limba oficială a statului contractant solicitat.


  Articolul 10

  Dificultăţile care ar putea aparea în aplicarea prezentei convenţii vor fi rezolvate pe cale diplomatică.


  Articolul 11

  1. Prezenta convenţie va intra în vigoare după 30 de zile de la data ultimei notificări prin care statele contractante şi-au comunicat în mod reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.
  2. Oricare stat contractant va putea denunta prezenta convenţie prin notificare scrisă, pe cale diplomatică. Denunţarea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării.
  3. Prezenta convenţie se încheie pe o durată nedeterminată. Ea îşi va inceta valabilitatea în situaţia în care Convenţia de la Haga nu va mai fi în vigoare pentru unul dintre statele contractante.
  Semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997, în doua exemplare originale, în limbile română, spaniola şi franceza, toate textele fiind egal autentice.
  Pentru România,
  Valeriu Stoica
  Pentru Spania,
  Margarita Mariscal
  de Gante y Miron
  ------