HOTĂRÂRE nr. 104 din 31 ianuarie 2007
pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează procedura specifică privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, denumită în continuare Lege.


  Articolul 2

  (1) Reprezentantul legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege are obligaţia de a deţine documentele necesare realizării controlului privind respectarea condiţiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege şi de a le pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, ori de câte ori este necesar.
  (2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege care nu au un reprezentant legal pe teritoriul României vor desemna unul dintre salariaţii detaşaţi în România ca persoană de legătură cu organele de control, care va avea toate obligaţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  (1) În cazul detaşării salariatului străin, în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) din Lege, întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România fac dovada existenţei raportului de colaborare dintre ei numai prin contract încheiat în formă scrisă.
  (2) Beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România are obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la cerere, contractul prevăzut la alin. (1).


  Articolul 4

  (1) Detaşarea salariatului străin, în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Lege, se face pe baza documentelor încheiate între întreprinderea străină care detaşează salariaţii şi unitatea/întreprinderea situată pe teritoriul României.
  (2) Documentele care atestă detaşarea cetăţenilor străini pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor conţine inclusiv lista nominală a salariaţilor detaşaţi.
  (3) Unitatea/întreprinderea situată pe teritoriul României are obligaţia de a deţine aceste documente pe toată perioada în care utilizează salariaţi străini detaşaţi şi de a le pune la dispoziţia inspectorilor de muncă ori de câte ori sunt solicitate.


  Articolul 5

  (1) Detaşarea salariatului străin, în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Lege, se face pe baza contractului de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă între întreprinderea de muncă temporară sau agenţia de plasare străină şi întreprinderea utilizatoare a salariatului străin situată pe teritoriul României.
  (2) Întreprinderea utilizatoare a salariatului străin are obligaţia de a prezenta inspectorilor de muncă, la cerere, contractul de punere la dispoziţie, prevăzut la alin. (1), încheiat cu întreprinderea de muncă temporară sau cu agenţia de plasare străină.


  Articolul 6

  (1) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege au obligaţia de a transmite o comunicare privind detaşarea salariaţilor potrivit anexei nr. 1, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile anterior începerii activităţii salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate.
  (2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege vor transmite inspectoratului teritorial de muncă orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
  (3) În situaţia în care întreprinderea prevăzută la art. 1 din Lege detaşează un salariat străin care este cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, aceasta va completa o declaraţie, conform anexei nr. 2, potrivit căreia salariatul respectiv îndeplineşte condiţiile legale de muncă din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care întreprinderea străină este stabilită.
  (4) Declaraţia completată potrivit anexei nr. 2 se transmite, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile înaintea începerii activităţii salariatului cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, detaşat pe teritoriul României.
  (5) O copie a comunicării prevăzute la anexa nr. 1 se transmite şi beneficiarului prestării de servicii, la aceeaşi dată la care a fost transmisă inspectoratului teritorial de muncă.


  Articolul 7

  Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege răspund contravenţional, potrivit legislaţiei române, pentru nerespectarea condiţiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege.


  Articolul 8

  Constituie contravenţie şi se sancţionează, după cum urmează:
  a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  b) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (4), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  c) transmiterea de date incomplete sau eronate în cuprinsul comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) sau a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (4), către inspectoratul teritorial de muncă, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
  d) refuzul nejustificat al beneficiarului prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul prevăzut la art. 3 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  e) refuzul nejustificat al unităţii/întreprinderii situate pe teritoriul României de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  f) refuzul nejustificat al întreprinderii utilizatoare a salariatului străin de a prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul de punere la dispoziţie încheiat cu întreprinderea de muncă temporară sau cu agenţia de plasare, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  g) refuzul nejustificat al reprezentantului legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege sau refuzul salariatului desemnat ca persoană de legătură cu organele de control de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele necesare controlului privind respectarea condiţiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei.


  Articolul 9

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către inspectorii de muncă.
  (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 104.


  Anexa 1
  COMUNICARE
  privind detaşarea salariaţilor
  ┌──┐
  │1.│ Instituţia destinatară
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1.1. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă*1) │
  │........................................................................ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──┐
  │2.│ Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind
  │ │ detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │2.1. Denumirea │
  │ ............................................................... │
  │2.2. Adresa*2) │
  │ ............................................................... │
  │2.3. Numărul de înmatriculare*3): │
  │ ............................................................... │
  │2.4. [] Reprezentant legal în România [] Salariat desemnat ca persoană │
  │ de legătură cu organele de │
  │ control din România │
  │ Numele sau denumirea şi forma juridică │
  │ ...................................... ........................... │
  │ Adresa │
  │ ...................................... ........................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──┐
  │3.│ Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situată
  │ │ pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │3.1. Denumirea │
  │ ............................................................... │
  │3.2. Adresa*4) │
  │ ............................................................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──┐
  │4.│ Informaţii privind detaşarea
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │4.1. Data de la care începe detaşarea │
  │ ............................................................... │
  │4.2. Scopul detaşării │
  │ ................ ................. ............ │
  │4.3. Durata preconizată a detaşării: │
  │ ............................................................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  ---------
      *1) Comunicarea va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în
  a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
      *2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
      *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de
  identificare a întreprinderii.
      *4) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).

      5. În baza dispoziţiilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea
  salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,
  întreprinderea menţionată la pct. 2 va detaşa următorii salariaţi:

   
  ┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
   │Nr. │Numele şi prenumele │Funcţia/ │ Data │Codul │Cetăţenia*5)│
   │crt.│ │Meseria │naşterii │numeric │ │
   │ │ │ │ │personal │ │
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   └────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  ---------
      *5) Pentru salariaţii care nu au cetăţenia unui stat membru al Uniunii
  Europene sau a unui stat membru al Spaţiului Economic European se va
  completa obligatoriu şi anexa nr. 2.
  6.1. Ştampila 6.2. Data ...................... 6.3. Semnătura ......................


  Instrucţiuni de completare
  Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spaţiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.


  Anexa 2
  DECLARAŢIE
  ┌──┐
  │1.│ Instituţia destinatară
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1.2. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă*1) │
  │........................................................................ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──┐
  │2.│ Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind
  │ │ detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │2.1. Denumirea │
  │ ............................................................... │
  │2.2. Adresa*2) │
  │ ............................................................... │
  │2.3. Numărul de înmatriculare*3): │
  │ ............................................................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este
  pedepsit de legea penală în vigoare, că următorii salariaţi care nu au
  cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al
  Spaţiului Economic European şi care sunt detaşaţi în baza dispoziţiilor
  Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
  servicii transnaţionale îndeplinesc condiţiile legale de muncă din
  ........................*4)

   
  ┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐
   │Nr. │Numele şi prenumele │Codul │Cetăţenia │
   │crt.│ │numeric │ │
   │ │ │personal │ │
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
   ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
   └────┴────────────────────┴────────────┴────────────┘
  3.1. Ştampila 3.2. Data ...................... 3.3. Semnătura ......................


  --------
      *1) Declaraţia va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în a
  cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
      *2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
      *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de
  identificare a întreprinderii.
      *4) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul
  membru al Spaţiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea
  menţionată la pct. 2 îşi are stabilit sediul.
  Instrucţiuni de completare
  Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spaţiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.
  -------