HOTĂRÂRE nr. 219 din 9 martie 2011
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se pot depune de către reprezentantul legal sau autorităţile medicale române, în situaţia în care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu. În această situaţie, cererile trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, de următoarele:
  a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, însoţită de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
  b) documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române."
  2. La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. Atunci când preluarea amprentelor este temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte motivele şi perioada pentru care este imposibilă prelevarea amprentelor.
  (4) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză."
  3. La articolul 7 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  "d^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;".
  4. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (4) din lege, care nu sunt prezente la depunerea cererii."
  5. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) La completarea formularelor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare, funcţionarul care primeşte cererea înscrie numele şi prenumele fără trunchiere, astfel încât, în cazul în care structura numelui şi prenumelui depăşeşte numărul de caractere alocat câmpurilor respective, se completează componentele întregi de nume şi prenume în ordinea în care apar în documentele ce însoţesc cererea, în limita numărului de caractere alocat câmpurilor respective."
  6. La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Fotografiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. k), art. 8 alin. (1) lit. c) şi art. 28 alin. (5) lit. e) se confirmă în faţa funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor."
  7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Declaraţiile date în condiţiile art. 9 alin. (3) şi datele înscrise în formular se certifică de funcţionarul care primeşte cererea.
  (2) Funcţionarul care primeşte cererea verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:
  a) certificat de naştere;
  b) certificat de căsătorie;
  c) permis de conducere auto;
  d) livret militar;
  e) alte documente care pot servi la stabilirea identităţii titularului.
  (3) În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, autorităţile competente să soluţioneze cererile transmit datele necesare la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea personalizării acestora.
  (4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării taxelor şi tarifelor aferente eliberării paşaportului şi, după caz, a tarifului suplimentar, se restituie solicitantului împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul.
  (5) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea paşapoartelor, stabilite prin norme interne, şi restituie solicitantului, după scanare, documentele prezentate în original, cu excepţia procurii speciale şi a declaraţiei privind acordul părinţilor.
  (6) După dotarea autorităţilor competente cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, documentele ce însoţesc cererile de eliberare a paşapoartelor, prevăzute de prezentele norme metodologice, se prezintă numai în original, în vederea scanării, fără a mai fi necesară prezentarea acestora în fotocopie. După scanare, documentele prezentate în original se restituie solicitantului, cu aplicarea prevederilor alin. (4).
  (7) Paşapoartele anterioare se anulează şi se restituie titularului:
  a) la depunerea cererii; sau
  b) în cazul paşapoartelor aflate în termen de valabilitate, dacă există o cerere scrisă a titularului, la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic.
  (8) Paşapoartele simple temporare se anulează şi în următoarele situaţii:
  a) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, pentru paşapoartele simple temporare eliberate potrivit art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) şi f) din lege;
  b) la predarea de către titular a paşaportului simplu temporar, pentru paşapoartele simple temporare eliberate potrivit art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepţia situaţiei în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat."
  8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condiţiile prevăzute la art. 9."
  9. La articolul 24 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
  "c^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;".
  10. La articolul 28 alineatul (5), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) două fotografii color identice, având dimensiunile de 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (4) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii."
  11. Articolul 30 se abrogă.
  12. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent. Paşaportul anterior prezentat se anulează şi se restituie titularului."
  13. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării şi restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaraţii cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea paşaportului sau, după caz, declaraţia solicitantului se transmite structurii de paşapoarte emitente."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 9 martie 2011.
  Nr. 219.
  --------------