NORME din 16 mai 2000
referitoare la aplicarea Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital, denumita în continuare convenţie
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000  În aplicarea articolului "Dividende" din convenţie se fac următoarele precizări:
  I. În ceea ce priveşte convenţia semnată la 27 martie 1979
  1. Prevederile legislaţiei interne a celor două state în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din dividende:
  a) în cazul României
  România percepe un impozit pe dividende de 10% aplicat asupra sumei brute a acestor venituri definite potrivit convenţiei.
  b) în cazul Olandei
  Olanda percepe un impozit pe dividende de 25% asupra veniturilor din acţiuni, drepturi de folosinţă şi obligaţiuni cu drept de participare la profit.
  Potrivit convenţiei cota de impozit percepută atât de România, cat şi de Olanda, în cazul veniturilor din dividende, este de 15% şi, respectiv, de 10% atunci când participarea la capitalul social al companiei plătitoare de dividende este de cel puţin 25%.
  2. Procedura de aplicare a prevederilor lit. a) paragraful 2 al articolului "Dividende":
  a) în cazul României
  aa) Rezidentii Olandei care obţin dividende din România, atunci când sunt nemultumiti de modul cum s-au aplicat prevederile lit. a) paragraful 2 al articolului "Dividende" din convenţie, se vor adresa cu o cerere organului fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende.
  ab) În cerere se vor menţiona denumirea companiei române care a plătit dividendele, adresa, locul de rezidenţă, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal.
  ac) Cererea va fi însoţită de documentul eliberat de autoritatea fiscală olandeza prin care se atesta ca la termenele de plată a dividendelor compania olandeza a fost rezidenţă în sensul art. 4 din convenţie.
  ad) De asemenea, la cerere se va anexa documentul care atesta plata dividendelor, precum şi faptul ca impozitul reţinut a fost plătit în legătură cu dividendele respective.
  ae) Cererea trebuie depusa într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  af) Atunci când cererea este depusa de un împuternicit în numele companiei, se va depune în acelaşi timp şi împuternicirea.
  b) în cazul Olandei
  ba) Rezidentii României care obţin dividende din Olanda vor trimite cererile de rambursare a impozitului olandez pe dividende inspectorului de la Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland (Birou fiscal/Persoane fizice/societăţi nerezidente), P.O. Box 2865, 6401 DJ Heerlen.
  bb) Cererea de rambursare va cuprinde denumirea, adresa şi locul de rezidenţă ale companiei olandeze plătitoare de dividende.
  bc) Cererea de rambursare va fi însoţită de:
  - confirmarea scrisă, datată şi semnată de autoritatea fiscală română, prin care se certifica faptul ca la termenele de plată a dividendelor menţionate compania a fost rezidenţă în sensul art. 4 din convenţie;
  - documentul care atesta plata dividendelor sau alte documente justificative prin care se evidenţiază suma bruta a dividendelor menţionate, precum şi faptul ca impozitul reţinut priveşte dividendele respective.
  bd) Cererea de rambursare a impozitului pe dividende trebuie depusa într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  be) Atunci când cererea este facuta de un împuternicit în numele companiei, se va depune în acelaşi timp şi împuternicirea.
  bf) Inspectorul menţionat la lit. ba) de mai sus va lua o decizie asupra unei cereri în situaţia în care exista o hotărâre faţă de care se pot adresa obiecţii.
  3. Procedura de rambursare a impozitului pe dividende reţinut în plus faţă de prevederile convenţiei:
  a) în cazul României
  aa) În situaţia în care exista un impozit pe dividende reţinut în plus din dividendele plătite de o companie română către o companie olandeza, compania olandeza poate să depună direct o cerere de rambursare a impozitului plătit în plus la organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende.
  ab) Compania olandeza va depune cererea prin intermediul companiei române plătitoare de dividende, care va inainta cererea organului fiscal teritorial menţionat la lit. aa), la care se anexează documentele prevăzute la lit. ac) şi ad) ale pct. 2 de mai sus.
  ac) Rambursarea se face companiei olandeze prin intermediul companiei române plătitoare de dividende. ad) Cererea de rambursare a impozitului trebuie să fie depusa de compania olandeza într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  b) în cazul Olandei
  ba) Pentru impozitul pe dividende, reţinut în plus din dividendele plătite de o companie olandeza către o companie română faţă de cota prevăzută în convenţie, compania română în cauza poate să depună direct la inspectorul din districtul în care este înfiinţată compania olandeza o cerere de rambursare a impozitului pe dividende plătit în plus.
  bb) Compania română trebuie să depună cererea prin intermediul companiei olandeze plătitoare de dividende, care o înaintează inspectorului după ce anexează şi documentele menţionate la lit. bc) a pct. 2 de mai sus.
  bc) Rambursarea se face companiei române prin intermediul companiei olandeze plătitoare de dividende.
  bd) Cererea de rambursare a impozitului va fi depusa de compania română într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  II. În ceea ce priveşte convenţia semnată la 5 martie 1998
  1. Prevederile legislaţiei interne a celor două state în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din dividende:
  a) în cazul României
  România percepe un impozit pe dividende de 10% aplicat asupra sumei brute a acestor venituri, definite potrivit convenţiei, în cazul persoanelor juridice, şi un impozit de 5% începând cu 1 ianuarie 2000, în cazul persoanelor fizice.
  b) în cazul Olandei
  Olanda percepe un impozit pe dividende de 25% asupra veniturilor din acţiuni, drepturi de folosinţă şi obligaţiuni cu dreptul de participare la profituri.
  Potrivit convenţiei cota impozitului asupra dividendelor primite de rezidentii din România sau de rezidentii din Olanda se reduce la 15%.
  Pentru dividendele primite de o societate (alta decât un parteneriat) dintr-o participare la capitalul social al companiei plătitoare de dividende cu cel puţin 25%, cota de impozit este de 0%, iar în cazul unei participari la capitalul social al companiei plătitoare de dividende cu cel puţin 10%, cota de impozit este de 5%.
  2. Procedura de rambursare a impozitului pe dividende reţinut în plus faţă de prevederile convenţiei:
  a) în cazul României
  aa) Rezidentii Olandei care obţin dividende din România vor trimite cererea de rambursare a impozitului român pe dividende organului fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende.
  ab) Cererea de rambursare va cuprinde denumirea, adresa şi locul de rezidenţă ale companiei române plătitoare de dividende, codul fiscal şi trebuie să se dovedească ca compania olandeza este beneficiara efectivă a dividendelor.
  ac) Cererea trebuie să fie însoţită de:
  - confirmarea scrisă, datată şi semnată de autoritatea fiscală olandeza, prin care se certifica faptul ca la termenele de plată a dividendelor menţionate compania a fost rezidenţă în sensul art. 4 din convenţie;
  - documentul prin care se atesta plata dividendelor sau alte documente justificative prin care să se evidentieze suma bruta a dividendelor menţionate, precum şi faptul ca impozitul reţinut a fost în legătură cu dividendele respective.
  ad) Cererea de rambursare a impozitului trebuie să fie depusa de rezidentii olandezi într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  ae) La cererea facuta de un împuternicit în numele companiei trebuie anexată şi depusa în acelaşi timp şi împuternicirea.
  af) Modalitatea de rambursare a impozitului pe dividende reţinut în plus este cea prevăzută la lit. a) a pct. 3 din cap. I.
  b) în cazul Olandei
  ba) Rezidentii României care obţin dividende din Olanda vor trimite cererile de rambursare a impozitului olandez pe dividende inspectorului de la Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland (Birou fiscal/Persoane fizice/societăţi nerezidente), P.O. Box 2865, 6401 DJ Heerlen.
  bb) Cererea de rambursare va cuprinde denumirea, adresa şi locul de rezidenţă ale companiei olandeze plătitoare de dividende, codul fiscal şi trebuie să se dovedească ca compania română este beneficiara efectivă a dividendelor.
  bc) Cererea trebuie să fie însoţită de:
  - confirmarea scrisă, datată şi semnată de autoritatea fiscală română, prin care se certifica faptul ca la termenele de plată a dividendelor menţionate compania a fost rezidenţă în sensul art. 4 din convenţie;
  - documentul prin care se atesta plata dividendelor sau alte documente justificative prin care să se evidentieze suma bruta a dividendelor menţionate, precum şi faptul ca impozitul reţinut a fost în legătură cu dividendele respective.
  bd) Cererea de rambursare a impozitului trebuie să fie depusa de rezidentii români într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  be) La cererea facuta de un împuternicit în numele companiei trebuie anexată şi depusa în acelaşi timp şi împuternicirea.
  bf) Modalitatea de rambursare a impozitului pe dividende reţinut în plus este cea prevăzută la lit. b) a pct. 3 din cap. I.
  3. Procedura scutirii impozitului pe dividende conform lit. a) paragraful 2 al articolului "Dividende" din convenţie:
  a) în cazul României
  aa) Compania română care plăteşte dividende unei companii olandeze astfel cum este menţionat la lit. a) paragraful 2 al articolului "Dividende" din convenţie şi care deţine conform convenţiei procentajul necesar într-o societate olandeza poate să depună o cerere la organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende, pentru a fi scutită de obligaţia de a retine impozitul pe dividend.
  ab) Cererea trebuie să cuprindă:
  - denumirea, adresa şi locul de rezidenţă ale companiei olandeze;
  - suma totală a capitalului companiei române;
  - partea din capitalul companiei române deţinută direct de compania olandeza;
  - confirmarea ca compania olandeza nu este un parteneriat.
  ac) Atunci când organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în raza căruia îşi are sediul compania română plătitoare de dividende aproba cererea, decizia sa va rămâne valabilă atâta timp cat:
  - compania olandeza este rezidenţă în înţelesul convenţiei;
  - nu exista o schimbare substantiala a condiţiilor, aceasta însemnând de fapt ca participarea companiei olandeze îndeplineşte condiţiile prevăzute de convenţie.
  În situaţia în care directorul companiei române plătitoare de dividende considera sau are motive sa creadă ca una ori mai multe dintre aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite va fi obligat sa înştiinţeze în scris organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende despre faptele respective, înainte de a se repartiza următoarele dividende.
  b) în cazul Olandei
  ba) Compania olandeza care plăteşte dividende unei companii din România astfel cum este menţionat la lit. a) paragraful 2 al articolului "Dividende" din convenţie şi care deţine conform convenţiei procentajul necesar într-o companie olandeza poate să depună o cerere către inspectorul în a cărui raza teritorială este înfiinţată compania olandeza pentru a fi scutită de obligaţia de a retine impozitul pe dividend;
  bb) Cererea trebuie să cuprindă:
  - denumirea, adresa şi locul de rezidenţă ale companiei române;
  - suma totală a capitalului companiei olandeze;
  - partea din capitalul companiei olandeze deţinută direct de compania română;
  - confirmarea ca compania română nu este un parteneriat.
  bc) Atunci când inspectorul teritorial aproba cererea, decizia sa va rămâne valabilă atâta timp cat:
  - compania română este rezidenţă în înţelesul convenţiei;
  - nu exista o schimbare substantiala a condiţiilor, aceasta însemnând de fapt ca participarea companiei române îndeplineşte condiţiile prevăzute de convenţie.
  În situaţia în care directorul companiei olandeze plătitoare de dividende considera sau are motive sa creadă ca una sau mai multe dintre aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite va fi obligat sa înştiinţeze în scris inspectorul teritorial despre faptele respective, înainte de a se repartiza următoarele dividende.
  4. Procedura de rambursare a impozitului pe dividende astfel cum este menţionat la lit. a) şi b) ale paragrafului 2 al articolului "Dividende" din convenţie:
  a) în cazul României
  aa) În situaţia în care exista impozit pe dividende reţinut în plus din dividendele plătite de o companie din România către o companie olandeza faţă de cota din convenţie, compania olandeza în cauza poate să depună o cerere de rambursare a impozitului pe dividende plătit în plus la organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende.
  ab) Compania olandeza va depune cererea prin intermediul companiei române plătitoare de dividende, care o înaintează organului fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul compania română plătitoare de dividende, cerere care va cuprinde elementele menţionate la lit. ab) de la pct. 3 de mai sus.
  ac) Rambursarea se face companiei olandeze prin intermediul companiei române plătitoare de dividende.
  ad) Cererea de rambursare a impozitului trebuie să fie depusa de compania olandeza într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  b) în cazul Olandei
  ba) În situaţia în care exista impozit pe dividende reţinut în plus din dividendele plătite de o companie olandeza către o companie română faţă de cota din convenţie, compania română în cauza poate să depună la inspectorul teritorial în a cărui raza îşi are sediul compania olandeza o cerere de rambursare a impozitului pe dividende plătit în plus.
  bb) Compania română va depune cererea prin intermediul companiei olandeze plătitoare de dividende, care o înaintează inspectorului teritorial. Cererea va cuprinde elementele menţionate la lit. bb) a pct. 3 de mai sus.
  bc) Rambursarea se face companiei române prin intermediul companiei olandeze plătitoare de dividende.
  bd) Cererea de rambursare a impozitului trebuie să fie depusa de compania română într-o perioadă de 3 ani după expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost reţinut.
  -----