ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare.
  (2) Fondul pentru mediu este un fond constituit integral din venituri proprii."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile legale."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în continuare Administraţia Fondului, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu;
  b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
  c) selecteaza proiectele propuse pentru finanţare;
  d) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate;
  e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare.
  (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
  (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului.
  (5) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie:
  a) Comitetul de avizare;
  b) Comitetul director."
  4. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:
  "a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  b) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării;"
  5. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduc doua noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
  "c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea;
  d) directorul general al Administraţiei Fondului."
  6. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Sănătăţii. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare.
  (3) Comitetul de avizare analizează şi aproba prin vot:
  a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor;
  b) planul anual, inclusiv categoriile specifice de proiecte;
  c) proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;
  d) modalităţile de sustinere financiară a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile."
  7. Alineatul (4) al articolului 4 se abroga.
  8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Comitetul director este constituit din directorul general al Administraţiei Fondului şi directorii direcţiilor de specialitate ai acestuia.
  (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii."
  9. Literele a), c), d), f) şi g) ale alineatului (3) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "a) elaborează manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor;
  ..............................................................
  c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv;
  d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare, cu excepţia proiectelor privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, care sunt selectate de Comitetul director şi se aproba prin hotărâre a Guvernului;
  ..............................................................
  f) aproba bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
  g) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu;"
  10. După litera g) a alineatului (3) al articolului 5 se introduce o noua litera, litera g^1), cu următorul cuprins:
  "g^1) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor adoptate."
  11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia."
  12. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Disponibilităţile Fondului pentru mediu se păstrează în trezoreria statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobânzi."
  13. Literele a)-h) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:
  "a) o cota de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice şi/sau juridice. Cota se va retine prin stopaj la sursa de către agenţii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor prezentei legi;
  b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la agenţii economici, în sumele prevăzute în anexa nr. 1;
  c) veniturile încasate de la agenţii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2;
  d) o sumă de 10.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionala de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente;
  e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor;
  f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4;
  g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi administratori sau proprietari, după caz;
  h) vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;"
  14. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul utilizării de către agenţii economici a deşeurilor industriale reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.
  (3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plati numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pe diferenţa dintre obiectivele anuale prevăzute în aceasta hotărâre şi obiectivele realizate efectiv de agenţii economici care introduc pe piaţa naţionala bunuri ambalate.
  (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase, comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului.
  (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului."
  15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc doua noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
  "(6) Baza de calcul la care se aplică cotele menţionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
  (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului."
  16. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.
  (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi."
  17. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului.
  (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare, ce decurg din preluarea aquisului comunitar, se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare şi vizează:
  a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;
  b) protecţia resurselor naturale;
  c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;
  d) protecţia şi conservarea biodiversitatii;
  e) educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia mediului.
  (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi aprobate de Comitetul de avizare, cu excepţia proiectelor menţionate la alin. (2) lit. c), care se aproba prin hotărâre a Guvernului:
  a) finanţarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile;
  b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse interne şi/sau externe prin credite rambursabile ori nerambursabile;
  c) susţinerea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci.
  (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie."
  18. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Proiectele agenţilor economici care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului."
  19. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
  a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice;
  b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice."
  20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."


  Articolul II

  Anexele nr. 1-4 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul III

  Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Bucureşti, 25 septembrie 2003.
  Nr. 86.


  Anexa 1

  SUMELE
  încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează
  factorii de mediu
    Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSuma de încasat
    1.Pulberi în suspensie şi sedimente100 lei/kg
    2.Oxizi de azot200 lei/kg
    3.Oxizi de sulf200 lei/kg
    4.Poluanţi organici persistenţi100.000 lei/kg
    5.Metale grele:  
      - plumb60.000 lei/kg
      - cadmiu80.000 lei/kg
      - mercur100.000 lei/kg


  Anexa 2

  VENITURI
  încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea
  următoarelor categorii de deşeuri valorificabile
    Nr. crt.Categorii de deşeuri valorificabileVenituri de încasat
    1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului10.000 lei/m2/an
    2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului3.000 lei/m2/an
    3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
    4.Şlamuri carbonifere10.000 lei/m2/an
    5.Zgură de furnal10.000 lei/m2/an
    6.Cenuşă de termocentrală10.000 lei/m2/an
    7.Cenuşă de pirită10.000 lei/m2/an
    8.Fosfogips10.000 lei/m2/an
    9.Zguri provenite din metalurgie10.000 lei/m2/an


  Anexa 3

  LISTA
  cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători
  şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor
  1. 1,1-Dicloretilena (clorura de viniliden)
  2. 1,2-Dicloretan
  3. 1,2-Dicloretilena
  4. 1,2,3-Trimetilbenzen
  5. 1,2,4-Triclorbenzen
  6. 2-Etilhexil-diftalat
  7. Acetaldehida
  8. Acetamida
  9. Acetat de vinil
  10. Acetoncianhidrina
  11. Acetona
  12. Acetonitril
  13. Acid acetic
  14. Acid antranilic
  15. Acid cianhidric
  16. Acid picric
  17. Acid propionic
  18. Acrilamida
  19. Acrilat de etil
  20. Acrilonitril
  21. Aldehida benzoica
  22. Aldehida propionica
  23. Anilina
  24. Anisidina
  25. Antimoniu
  26. Antracen
  27. Arsen şi compuşi
  28. Auramina
  29. Benzantracen
  30. Benz-a-piren
  31. Benz-b-fluorantren
  32. Benzen
  33. Benz-g,h,i-perilen
  34. Benzidina
  35. Benz-k-fluorantren
  36. Benzpiren
  37. Bioxid de sulf
  38. Brom
  39. Bromura de etil
  40. Butil mercaptan
  41. Butilamina
  42. Celosolv şi derivati
  43. Cianogen
  44. Cianuri de potasiu
  45. Ciclohexanona
  46. Ciclohexilamina
  47. Clor
  48. Cloralcani C10-C13
  49. Clorfenvinfos
  50. Cloroform
  51. Clorura de alil
  52. Clorura de benzil
  53. Clorura de cianuril
  54. Clorura de etil
  55. Clorura de metil
  56. Clorura de metilen
  57. Clorura de vinil
  58. Compuşi tributilstanici
  59. Cumen (izopropilbenzen)
  60. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)
  61. Dibenzantracen
  62. Diclorhidrina
  63. Diclormetan
  64. Diclorpropan
  65. Diclorvos
  66. Dietanolamina
  67. Difenileteri bromuraţi
  68. Dimetilanilina
  69. Dimetilformamida
  70. Dimetilftalat
  71. Dinitrat de etilenglicol
  72. Dinitrobenzen
  73. Dioxan
  74. Disulfoton
  75. Epiclorhidrina
  76. Etanolamina
  77. Etilamina
  78. Etilbenzen
  79. Etilenclorhidrina
  80. Etilenglicol
  81. Etilendiamina
  82. Etilmercaptan
  83. Fenilbetanaftilamina
  84. Fenilendiamina
  85. Fluor şi compuşi
  86. Fluorantren
  87. Formaldehida
  88. Fosgen
  89. Fractii alcooli dioxanici
  90. Furfurol
  91. Glicidol
  92. Hexaclorbenzen
  93. Hexaclorbutadiena
  94. Hexacloretan
  95. Hexametilentetramina
  96. Hidrazina
  97. Hidrochinona
  98. Hidrogen sulfurat
  99. Indeno-1,2,3-cd-piren
  100. Iodura de metil
  101. Isodrin
  102. Izopropil glicidileter
  103. Maneb
  104. Mercur şi compuşi
  105. Metilcelosolv
  106. Metilcloroform
  107. Metilizocianat
  108. Metilmercaptan
  109. Metiletilcetona
  110. Monoclorbenzen
  111. Monoclorhidrina
  112. Monoetanolamina
  113. Morfolina
  114. Negru de fum
  115. Nichel carbonil
  116. Nitrobenzen
  117. Nitrotoluen
  118. Nonil-fenoli
  119. o- şi p-Diclorbenzen
  120. o-Toluidina
  121. o-Clorfenol
  122. Octil-fenoli
  123. Oxid de etilenă
  124. Oxid de propilenă
  125. p-Aminoazobenzen
  126. p-tertiar Butiltoluen
  127. Paration-metil
  128. Pentaclorbenzen
  129. Pentacloretan
  130. Pentaclorfenol
  131. Percloretilena (tetracloretilena)
  132. Perclormetil mercaptan
  133. Pirocatechina
  134. Rezorcina
  135. Sarin
  136. Stiren
  137. Sulfura de carbon
  138. Tetracloretan
  139. Tetraclorura de carbon
  140. Toluen
  141. Toluilen diizocianat
  142. Triclorbenzeni
  143. Tricloretan
  144. Tricloretilen
  145. Triclorpropan
  146. Triclorura de benzil
  147. Trinitrotoluen
  148. Vinil toluen
  149. Xilen
  150. Xilenol


  Anexa 4

  LISTA
  curpinzand substantele chimice periculoase comercializate
  de producători şi importatori, utilizate în agricultura
  1. Alaclor
  2. Aldrin
  3. Atrazin
  4. Carbaril
  5. Ciclofosfamida
  6. Clorpirifos
  7. Dieldrin
  8. Diuron
  9. Endosulfan
  10. Endrin
  11. Isoproturon
  12. Lindan
  13. Malathion
  14. o-Tolidina
  15. Simazin
  16. Trifluralin
  17. Zineb
  ────────────────