ORDIN nr. 5.108 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Nagy Mózes" din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.431 din 8.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie Liceului Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, cu sediul în str. Kanta nr. 23, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „teologic“, specializarea „ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiară“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „maghiară“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizarea de funcționare provizorie conferă Liceului Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „liceal“, menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), profilul „teologic“, specializarea „ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiară“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „maghiară“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 5.108.

  ANEXĂ

  Județul Covasna
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Nagy Mózes“3/3.06.2022
   
  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta nr. 23, tel.: 0267361957, nmg1680@yahoo.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Teologic
   
  Ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiarăMaghiarăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare: 35 de formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 1)

  -----