ORDIN nr. 2.790/C din 8 octombrie 2004
privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004  În temeiul art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Începând cu data de 28 septembrie 2004 se aprobă şi intră în vigoare Competenţele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Aplicarea măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Justiţiei în domeniul resurselor umane se va face cu respectarea strictă a competenţelor stabilite prin prezentul ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 693/C/2000.
  Ministrul justiţiei,
  Cristian Diaconescu
  Bucureşti, 8 octombrie 2004.
  Nr. 2.790/C.


  Anexa
  COMPETENŢELE DE GESTIUNE
  a resurselor umane ale ministrului justiţiei,
  directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
  şi directorilor unităţilor subordonate

  Capitolul I Competenţele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei


  Articolul 1

  Ministrul justiţiei numeşte, eliberează, suspendă, revocă din funcţie sau pune la dispoziţie, în condiţiile legii, personalul*) din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate**), propus pentru funcţiile de:
  -------- Notă *) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici civili cu statut special şi din personal încadrat pe baza contractului individual de muncă [art. 3 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor]. Notă **) În sensul Legii nr. 293/2004, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate constituie sistemul administraţiei penitenciare [art. 2 alin. (1)].
  a) director general;
  b) director general adjunct;
  c) director de direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  d) director în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


  Articolul 2

  Ministrul justiţiei are în competenţă:
  a) acordarea gradului profesional de subinspector şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate a absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Secţia penitenciare sau ai altor instituţii de învăţământ superior, care se pregătesc pentru nevoile sistemului administraţiei penitenciare;
  b) încadrarea ca ofiţeri a persoanelor absolvente ale unor instituţii civile de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă sau licenţă, în condiţiile legii, şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate, unde vor fi numite în funcţii potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin;
  c) încadrarea ofiţerilor preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, trecuţi în rezervă în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate, unde vor fi numiţi în funcţii potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  d) încadrarea ca ofiţeri a salariaţilor civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care au atribuţii similare cu ale personalului prevăzut la lit. c), şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate, unde vor fi numiţi în funcţii potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004;
  e) acordarea gradului profesional următor personalului prevăzut la lit. c), cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 293/2004;
  f) avansarea în gradul profesional următor a ofiţerilor, până la gradul profesional de inspector şef principal inclusiv, dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut, au fost apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Excepţional" şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
  g) trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor care au absolvit, cu diplomă sau licenţă, instituţii de învăţământ superior de lungă durată, cu gradul profesional corespunzător, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 293/2004, şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate, unde vor fi numiţi în funcţii potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin;
  h) avansarea ofiţerilor în funcţiile de conducere din competenţă, în condiţiile prevăzute de lege;
  i) transferarea ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, în interesul serviciului sau la cererea acestora, în şi din afara sistemului administraţiei penitenciare;
  j) acordarea salariului de merit funcţionarilor publici din competenţă;
  k) conţinutul fişei de evaluare anuală a activităţii pentru funcţionarii publici din competenţă;
  l) statele de funcţii şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
  m) încetarea raporturilor de serviciu ale ofiţerilor, în condiţiile legii;
  n) aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
  o) punerea la dispoziţie ori suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici din competenţă pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
  p) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a funcţionarilor publici din competenţă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  q) trecerea temporară în altă muncă a funcţionarului public, potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin, în condiţiile stabilite de lege;
  r) sistemul de legitimare pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate;
  s) trimiterea funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate în altă ţară pentru a urma o formă de pregătire sau de perfecţionare profesională ori în misiune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
  t) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevăzute la art. 16 din Legea nr. 293/2004 şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarului public debutant;
  u) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  v) metodologia privind avansarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, elaborată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  w) metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor;
  x) atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.


  Articolul 3

  Ministrul justiţiei propune:
  a) stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a numărului maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare;
  b) acordarea gradelor profesionale de inspector general şef, inspector general principal şi inspector general;
  c) conferirea de ordine şi medalii funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.


  Capitolul II Competenţele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


  Articolul 4

  Directorul general numeşte, eliberează, suspendă, revocă, destituie din funcţie sau pune la dispoziţie, în condiţiile legii, următorul personal din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate:
  a) funcţionarii publici şi personalul contractual din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celor din competenţa ministrului justiţiei;
  b) ofiţerii din unităţile subordonate, cu excepţia celor din competenţa ministrului justiţiei;
  c) absolvenţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Secţia penitenciare şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care se pregătesc pentru nevoile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate;
  d) funcţionarii publici debutanţi reuşiţi la concurs pe funcţii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  e) funcţionarii publici debutanţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobaţi ca funcţionari publici definitivi.


  Articolul 5

  Directorul general are în competenţă:
  a) avansarea ofiţerilor în funcţii de conducere din competenţă, în condiţiile prevăzute de lege;
  b) transferarea agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, în interesul serviciului sau la cererea acestora, în şi din afara sistemului administraţiei penitenciare;
  c) acordarea salariului de merit funcţionarilor publici şi personalului contractual din competenţă;
  d) conţinutul fişei de evaluare anuală a activităţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din competenţă;
  e) aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
  f) punerea la dispoziţie ori suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici din competenţă pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
  g) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de salarizare de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a funcţionarilor publici din competenţă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  h) trecerea temporară în altă muncă a funcţionarului public, potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin, în condiţiile stabilite de lege;
  i) trecerea funcţionarilor publici din competenţă în funcţii inferioare, în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
  j) avansarea în gradul profesional următor a agenţilor, dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Excepţional" şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
  k) acordarea gradului profesional următor agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
  l) încadrarea ca agenţi a salariaţilor civili din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, care au atribuţii similare cu ale subofiţerilor preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, respectându-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
  m) încadrarea de agenţi şi de personal contractual în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
  n) încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în condiţiile legii;
  o) încetarea raporturilor de muncă pentru personalul contractual din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
  p) transferarea funcţionarilor publici din competenţă, atât ofiţeri, cât şi agenţi, în interesul serviciului sau la cerere, în alte funcţii publice din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
  q) delegarea personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
  r) detaşarea personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a ofiţerilor din unităţile subordonate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
  s) cifrele anuale de şcolarizare în instituţiile care pregătesc funcţionari publici pentru sistemul administraţiei penitenciare;
  t) dinamica de personal din sistemul administraţiei penitenciare, în condiţiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
  u) aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


  Capitolul III Competenţele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


  Articolul 6

  Directorul de unitate numeşte, eliberează, destituie, suspendă din funcţie sau pune la dispoziţie, în condiţiile legii, următorul personal din unitate:
  a) agenţii şi personalul contractual din unitate;
  b) agenţii debutanţi reuşiţi la concurs pe funcţii din unitate;
  c) agenţii debutanţi aprobaţi pentru definitivare.


  Articolul 7

  Directorul de unitate are în competenţă:
  a) acordarea salariului de merit funcţionarilor publici şi personalului contractual din competenţă;
  b) conţinutul fişei de evaluare anuală a activităţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din competenţă;
  c) aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
  d) punerea la dispoziţie ori suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici din competenţă pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
  e) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a funcţionarilor publici din competenţă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  f) trecerea temporară în altă muncă a funcţionarului public, potrivit competenţelor aprobate prin prezentul ordin, în condiţiile stabilite de lege;
  g) trecerea funcţionarilor publici din competenţă în funcţii inferioare, în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
  h) încadrarea ca agenţi a salariaţilor civili din unitate, preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, care au atribuţii similare cu ale subofiţerilor preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, respectându-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
  i) încadrarea de agenţi şi de personal contractual în unitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
  j) încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor din unitate, în condiţiile legii;
  k) încetarea raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
  l) delegarea personalului din unitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
  m) detaşarea agenţilor şi a personalului contractual din unitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  n) aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din unitate.
  ---------