ORDIN nr. 1.179 din 10 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018
  Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul turismului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), e), f), g), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) operator economic - persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;
  (...)
  e) agenție de turism - unitate specializată a unui operator economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emise în condițiile legii;
  f) agenție de turism organizatoare - agenția de turism care desfășoară activitatea de organizare; prin activitate de organizare, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative; agenția de turism organizatoare poate desfășura și activitate de intermediere și poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  g) agenție de turism intermediară - agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere; prin activitate de intermediere, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare; agenția de turism intermediară poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  (...)
  i) licență de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa pachete de servicii de călătorie și/sau componente ale acestora, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  j) anexa licenței de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa servicii și/sau pachete de servicii de călătorie în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică;
  2. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31
  (1) Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip organizatoare sau intermediară sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Obligația prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. b) din hotărâre cu privire la înscrierea numărului și emitentului instrumentului de garantare se consideră îndeplinită dacă operatorul economic specifică pe documentele emise următoarea sintagmă: «Instrumentul de garantare valabil este afișat la vedere, în cadrul agenției de turism/pe pagina web a agenției de turism organizatoare (în cazul în care aceasta există)....
  3. La articolul 33, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 33
  (1) Pentru operatorul economic stabilit în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și autorizat să desfășoare activitatea specifică agențiilor de turism în statul membru de origine, obținerea licenței de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier.
  (...)(4) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului ține evidența operatorilor economici care prestează servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special.
  4. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34
  (1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism și a sediului/sediilor secundar/secundare al/ale agenției de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților sau în baza unui contract de management și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției sau dovada experienței în domeniul turismului de minimum 5 ani.(2) În cazul sediului secundar al agenției de turism trebuie să existe cel puțin o persoană calificată ca agent de turism - ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat sau să aibă experiență în domeniul turismului de minimum 2 ani.(3) În situația în care încetează contractul de muncă/ contractul de management încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism și a sediului secundar al agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maximum 90 de zile.
  5. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 35

  Documentația necesară pentru eliberarea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism:1. Eliberarea licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară - operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie în baza unei documentații cu următorul conținut:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;
  c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul agenției de turism organizatoare;
  d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;
  e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.
  2. Eliberare a anexei licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară - în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, operatorul economic deținător al unei licențe de turism pentru o agenție de turism organizatoare/intermediară depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;
  c) copia licenței de turism.
  3. Schimbare de sediu al agenției de turism organizatoare/intermediară - în vederea eliberării licenței de turism, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punctului de lucru;
  b) licența de turism - în original;
  c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.
  4. Desființare sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare sau înființare a unui nou sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare - în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația desființării sau înființării unui sediu secundar, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere de desființare/înființare a sediului secundar al agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei sediului desființat sau a noului sediu sau punct de lucru;
  b) anexa licenței de turism - în original;
  c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.
  5. Schimbarea denumirii agenției de turism organizatoare/ intermediare - în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism organizatoare/intermediare, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:
  a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;
  b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original.
  6. Schimbarea titularului licenței de turism - pentru agenția de turism organizatoare/intermediare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activități de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, documentația va cuprinde:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;
  c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul agenției de turism organizatoare;
  d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;
  e) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original, emise anterior;
  f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.
  7. Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism - în vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;
  b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/ distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă.
  8. Schimbare tip agenție de turism - în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării tipului agenției de turism din organizatoare în intermediară și invers, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:
  a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;
  b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original;
  c) dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul schimbării agenției de turism din intermediară în organizatoare.
  6. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dacă în termen de 45 zile de la data emiterii primei notificări documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.7. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru agenția de turism organizatoare/intermediară care își desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licența de turism/anexa licenței de turism emise se va inscripționa mențiunea «CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE8. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43

  Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcționare pentru agențiile de turism, precum și respectarea tuturor celorlalte condiții și prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii de călătorie. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre sau altor acte normative în vigoare și cu retragerea licenței de turism, după caz.
  9. Anexele nr. 6, 8 și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  În cuprinsul Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește sintagma „agenție de turism touroperatoare“ cu „agenție de turism organizatoare“ și sintagma „agenție de turism detailistă“ cu „agenție de turism intermediară“.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif

  București, 10 octombrie 2018.
  Nr. 1.179.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010
  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism în cazul eliberării licenței de turism/anexei licenței de turism

  Subsemnatul, …………...............................……, C.N.P __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, act de identitate ...... seria ....... nr. .................., în calitate de (se bifează cu x căsuța corespunzătoare):
  Administrator/Asociat (în sensul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 
  sau
  Reprezentant legal pentru: 
  ............................................................................., (denumirea operatorului economic care desfășoară activități specifice agențiilor de turism)

  cu sediul social în localitatea ...................., str. ...................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județ/sector ...............,
  solicit eliberarea licenței de turism  anexei licenței de turism  pentru agenția de turism/reprezentanța situată în localitatea ................................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județ/sector ...................., tel. ................... e-mail ..................., web site/pagină web .................. .
  Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat cunoștință de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, precum și că sunt îndeplinite în totalitate condițiile și criteriile de funcționare prevăzute în anexele la normele sus-menționate, pe care certific că le îndeplinesc și mă oblig să le respect pe toată durata funcționării agenției de turism menționate mai jos, pentru tipul declarat.

  Agenția de turism (nume comercial): .....................................................................

  de tip: ORGANIZATOARE


  INTERMEDIARĂ


  cu vânzare exclusiv online


  Conducerea operativă este asigurată de: .................................................
  telefon mobil ................................................

  Atașez prezentei declarații următoarele documente:1. Dovada formei de garantare 2. Licența de turism  și/sau anexa licenței de turism 3. Copia licenței de turism (în cazul înregistrării unui sediu secundar) 4. Certificate de cazier fiscal 5. Dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților însoțit de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism/copia conformă cu originalul a contractului de management 
  Prin prezenta declarație îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal de către Ministerul Turismului.^1
  ^1 Ministerul Turismului utilizează și prelucrează informațiile ce conțin date cu caracter personal doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  Data ..........................
  Semnătura .................................


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 8 la normele metodologice)
  Criterii minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip organizatoare sau intermediară și a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței acesteia
  Criterii minime obligatoriiAgenție de turism/filială
  ORGANIZATOAREINTERMEDIARĂ
  1. Minimum 50% din personalul încadrat ca agent de turism să fie calificat ca „agent de turism - ghid“ atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea „agent de turism“ emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat sau să aibă experiență în domeniul turismului de minimum 2 aniXX
  2. Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism^1)X-
  3. Instrument de garantare în conformitate cu art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018X-
  4. Firmă cu denumirea agenției de turism/brandul folosit, iar în cazul amplasării acesteia în imobile cu spații de locuit/activități economice, aplicarea unui autocolant sau a unei plăcuțe la intrarea în imobil cu denumirea agenției de turismXX

  5. Afișare pe web site-ul/pagina web al/a agenției de turism (în cazul în care agenția de turism deține web site/pagină web):
  - a datelor de identificare ale operatorului economic;
  - a copiei licenței de turism eliberate agenției de turism;
  - a dovezii instrumentului de garantare în conformitate cu art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.^2)
  XX
  6. Persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism și a sediului/sediilor secundar/secundare al/ale acesteia trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților^3), sau să aibă contract de management și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente^4): certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției sau dovada experienței în domeniul turismului de minimum 5 ani.XX
  7. Numele comercial al agenției de turism să nu creeze confuzie prin asemănare de nume cu agențiile de turism existente deja în piață, exceptând situațiile prevăzute de legislația în vigoare (exemplu: contractul de franciză, protecția numelui prin înregistrare O.S.I.M.)XX

  ^1) Se aplică în cazul desfășurării de către agenția de turism a programelor turistice.
  ^2) Doar pentru agenția de turism organizatoare.
  ^3) Cu excepția situațiilor în care conducerea este asigurată de unul dintre acționari sau asociați care deține documentele de calificare (certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției) sau are experiență în domeniul turismului de minimum 5 ani.
  ^4) Cu excepțiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din normele metodologice.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 11 la normele metodologice)
  Macheta anexei licenței de turism

  Ministerul Turismului
  Direcția autorizare și monitorizare
  Numărul și data emiterii licenței de turism

  ANEXA LICENȚEI DE TURISM

  .............................
  (denumire agenție de turism)

  .............................
  adresă/e sediu secundar/sedii secundare

  .............................
  (denumire operator economic/C.U.I./Nr. înregistrare în registrul comerțului)

  .............................
  (tipul agenției de turism)

  Director,
  Nume și prenume
  Întocmit, data
  Nume și prenume
  Funcția

  -----