LEGE nr. 527 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora"
  2. După titlul ordonanţei se introduce capitolul I cu următorul titlu:
  "CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale"
  3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor între operatorii de reţele, între furnizorii de servicii şi între operatorii de reţele şi furnizorii de servicii privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora.
  (2) Prezenta ordonanţă stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la infrastructura asociata acestor reţele.
  (3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe sunt promovarea concurentei, asigurarea interconectarii şi a interoperabilitatii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor.
  (4) Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali."
  4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
  a) reţea de comunicaţii electronice - sisteme de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum şi orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele de transmisiuni de date, reţele mobile terestre, reţele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, reţele de cablu coaxial, reţele de fibra optica şi transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;
  b) serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regula contra cost, care consta, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, incluzând serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informatiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informationale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice;
  c) reţea publică de comunicaţii - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  d) infrastructura asociata - acele resurse asociate unei reţele de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice, care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiţionat şi ghidurile electronice de programe;
  e) sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
  f) operator - o persoană care instaleaza, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii;
  g) utilizator - orice persoană fizica sau juridică care utilizează sau solicita un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
  h) abonat - orice persoană fizica sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  i) utilizator final - un utilizator care nu exploatează, nu supraveghează, nu pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate şi care nu furnizează servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  j) acces - punerea la dispoziţie unui terţ de spaţii, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
  - accesul la elemente ale reţelei şi la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locală;
  - accesul la infrastructura fizica, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;
  - accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţa operationala;
  - accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalenta;
  - accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
  - accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;
  - accesul la serviciile de reţele virtuale;
  k) acces necondiţionat - furnizarea de acces la spaţii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:
  - achiziţia concomitenta de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
  - achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;
  - impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
  l) interconectare - legătură fizica şi logica realizată între reţele publice de comunicaţii pentru a permite comunicarea între utilizatorii reţelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectiva; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii;
  m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care consta, în totalitate sau parţial, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinţa pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;
  n) bucla locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixa sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibra optica;
  o) subbucla locală - porţiunea din bucla locală care conecteaza punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de acces intermediar;
  p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit iniţial de titularul autorizat;
  q) colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalării şi conectarii, în scopul unei funcţionari corespunzătoare a echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces;
  r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de comunicaţii de a primi şi de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicaţii electronice atunci când aceştia nu se afla în aria de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens;
  s) oferta de referinţa - oferta comercială, realizată în condiţiile prezentei ordonanţe, prin intermediul căreia un operator îşi asuma obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;
  t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele de comunicaţii electronice negociaza între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condiţiilor tehnice şi comerciale.
  (2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conţine obligaţii care nu au legătură cu serviciile de acces sau interconectare, sub sancţiunea nulităţii clauzelor care prevăd aceste obligaţii."
  6. Alineatele (3)-(5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Reţelele publice de comunicaţii instalate în vederea furnizarii de servicii de televiziune digitala trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
  (4) Operatorii care receptioneaza şi retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligaţia de a păstra formatul respectiv.
  (5) Informaţiile obţinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor desfăşurate în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate către nici un terţ care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informaţii."
  7. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special impunerea următoarelor obligaţii, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate faţă de persoanele juridice care deţin o putere semnificativă pe piaţa, în conformitate cu prevederile art. 8:
  a) obligaţii în sarcina persoanelor juridice care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestora, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali;
  b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.
  (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operationale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionarii normale a reţelei."
  8. După articolul 5 se introduce capitolul II cu următorul titlu:
  "CAPITOLUL II
  Obligaţiile operatorilor şi procedurile de analiza a pieţei"
  9. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Dacă în urma unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţa relevanta, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-14. În efectuarea analizei de piaţa autoritatea de reglementare va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.
  .................................................................
  (5) Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit operator autoritatea de reglementare trebuie să aducă aceasta intenţie la cunoştinţa celor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora sa găsească furnizori alternativi sau sa renegocieze acordul încheiat."
  10. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "a) aplica condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane juridice care furnizează servicii echivalente;"
  11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, sa impună unui operator integrat pe verticala sa urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenţionarea incrucisata."
  12. La articolul 12 alineatul (2), literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:
  "a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente specifice ale reţelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală;
  .................................................................
  f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a spaţiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor şi pilonilor;"
  13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Dacă o analiza de piaţa realizată în condiţiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul în cauza este capabil sa menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau sa reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, sa impună obligaţii referitoare la recuperarea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiţia facuta de operatorul în cauza şi va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investiţii."
  14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizarii de bucla locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a publică o ofertă de referinţa pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită din fire metalice, fibra optica, cablu coaxial."
  15. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
  "(2) Obligaţiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), de a avea putere semnificativă pe o anumită piaţa relevanta rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii, stabileşte ca exista concurenta efectivă pe piaţa relevanta în cauza."
  16. După articolul 17 se introduce capitolul III cu următorul titlu:
  "CAPITOLUL III
  Contravenţii şi sancţiuni"
  17. La articolul 18 alineatul (1), literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:
  "b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);
  ................................................................
  h) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2);"
  18. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul constatării unor contravenţii prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va emite un avertisment, cu obligaţia contravenientului de a se încadra în termen de 5 zile, după caz, în prevederile prezentei ordonanţe."
  19. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul neremedierii aspectelor semnalate în termenul fixat de autoritatea de reglementare potrivit alin. (1^1), pentru contravenţiile constatate prevăzute la alin. (1) se aplică amenzi astfel:
  ..................................................................
  (4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei."
  20. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
  "(6) În cazul repetarii abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării."
  21. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în suma de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:
  a) sa furnizeze în mod complet şi corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorităţii de reglementare, informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum şi orice alte informaţii cerute în mod neechivoc de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe;"
  22. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abroga.
  23. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  "(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite pentru asigurarea condiţiilor privind îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi control."
  24. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
  "(6) Orice decizie a autorităţii de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în condiţiile legii."
  25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Orice persoană care divulga sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat."
  26. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:
  "CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale "
  27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonanţe, este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii."
  28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare."
  29. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  "ELEMENTELE MINIME
  care trebuie incluse într-o ofertă de referinţa pentru accesul necondiţionat la bucla locală"
  30. La litera A punctul 1 din anexa, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) utilizarea capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală, în cazul accesului partajat la bucla locală."
  31. Litera C din anexa va avea următorul cuprins:
  "C. Sisteme informationale
  Condiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenţa operationala, sisteme informationale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanta, solicitări de reparaţii şi facturare."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 17 iulie 2002.
  Nr. 527.
  -------