REGULAMENT din 18 decembrie 2012 (*actualizat*)
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
(actualizat până la data de 1 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------

  Capitolul I Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate


  Secţiunea 1 Organizarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate


  Articolul 1

  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 2

  În subordinea Agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică.


  Articolul 2^1

  În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul de pregătire profesională al Agenţiei Naţionale, prevăzut la art. 4 lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.
  ----------
  Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 2^2

  Organizarea, atribuţiile şi competenţele Centrului de pregătire profesională se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 3 alin. (5), cu aprobarea consiliului de administraţie.
  ----------
  Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 3

  (1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenţie şi unităţile subordonate este de 2.880*).
  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 539 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013.
  (2) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
  (3) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei.
  (4) Repartizarea numărului de posturi între Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate se stabileşte prin ordin al directorului general.
  ----------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (5) Atribuţiile compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei Naţionale se stabilesc prin ordin al directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie.
  ----------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 4

  (1) Finanţarea activităţii Agenţiei Naţionale este asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Lege, iar modalitatea de utilizare a subvenţiilor şi veniturilor proprii este cea prevăzută la art. 9 alin. (2) şi (3) din Lege.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (2) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, constituite conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Lege, pot fi încasate şi prin intermediul instituţiilor subordonate, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Lege.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (3) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (17) din Lege.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (5) Agenţia şi instituţiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate


  Articolul 5

  Agenţia Naţională exercită următoarele funcţii:
  a) de planificare strategică;
  b) de reglementare şi avizare;
  c) de monitorizare, coordonare şi control;
  d) de reprezentare;
  e) de administrare.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 6

  (1) În realizarea funcţiei de planificare strategică, Agenţia are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate;
  b) elaborează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniile sale de activitate.
  (2) În realizarea funcţiei de reglementare şi avizare, Agenţia are următoarele atribuţii:
  a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional pentru domeniile sale de activitate;
  b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi conexe, cu respectarea reglementărilor legale.
  (3) În realizarea funcţiei de monitorizare, coordonare şi control, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii:
  a) monitorizează şi coordonează, prin direcţiile de specialitate, activitatea instituţiilor subordonate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor legale, asigurând aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare;
  b) controlează activitatea instituţiilor subordonate, propunând măsuri de remediere, în cazul constatării unor deficienţe;
  c) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările din domeniile sale de activitate;
  d) controlează executarea lucrărilor de topografie, cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, potrivit competenţei.
  ----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (4) În realizarea funcţiei de reprezentare, Agenţia are următoarele atribuţii:
  a) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
  b) reprezintă interesele statului în organizaţii profesionale interne şi internaţionale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenţiei, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop.
  c) colaborează cu instituţii de specialitate ale altor autorităţi publice pentru realizarea infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale şi a lucrărilor de specialitate de importanţă naţională.
  ----------
  Lit. c) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (5) În realizarea funcţiei de administrare, Agenţia are următoarele atribuţii:
  a) administrează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate;
  b) poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile şi aparatură, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii.
  (6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 7

  În domeniile specifice de activitate, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
  a) gestionează Programul naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Program naţional, prin planificarea anuală a acţiunilor pentru realizarea activităţilor acestuia, în condiţiile legii;
  ----------
  Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  b) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la nivelul întregii ţări, şi execută, la nivel naţional, prin Centrul Naţional de Cartografie, lucrări de modernizare a reţelei geodezice naţionale, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. a) şi f) din Lege;
  ----------
  Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  c) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie;
  d) organizează, administrează şi întreţine baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
  e) realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
  f) realizează şi întreţine registrul electronic al limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
  g) avizează şi recepţionează, prin instituţiile subordonate, lucrările de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie, în condiţiile Regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general;
  ----------
  Lit. g) a art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  h) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
  i) avizează, în limita competenţelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituţii ale administraţiei publice;
  j) autorizează persoanele fizice şi juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României;
  k) asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate;
  l) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE;
  n) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  o) monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) pune la dispoziţie situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile, conform evidenţelor din bazele de date gestionate, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. i) din Lege;
  ----------
  Lit. p) a art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  q) furnizează gratuit sau cu plata tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare produsele cartografice şi serviciile specifice domeniului său de activitate;
  ----------
  Lit. q) a art. 7 a fost introdusă de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  r) furnizează lucrări de specialitate, prin Centrul Naţional de Cartografie, conform tarifelor prevăzute la art. 9 alin. (17) din Lege, pe baza normelor de timp, ce se vor aproba prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României;
  ----------
  Lit. r) a art. 7 a fost introdusă de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  s) avizează, prin Centrul Naţional de Cartografie, conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice, destinate uzului public.
  ----------
  Lit. s) a art. 7 a fost introdusă de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 8

  În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.


  Articolul 9

  (1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei la nivelul judeţelor.
  (2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti funcţionează cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei.


  Articolul 9^1

  Tot personalul angajat îndeplineşte atribuţiile specifice Agenţiei Naţionale şi oficiilor teritoriale, inclusiv pentru activităţile corespunzătoare Programului naţional, atribuţiile în acest sens fiind stabilite, prin fişa postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ----------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Secţiunea a 3-a Conducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate


  Articolul 10

  (1) Conducerea Agenţiei se asigură de consiliul de administraţie şi de către directorul general.
  (2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi din sectorul public şi privat cu respectarea condiţiilor art. 3 alin. (9) din Lege.
  ----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Agenţiei.
  (4) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii decompetenţă profesională.
  (5) Membrii consiliului de administraţie, precum şi secretarul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenţiei, cu excepţia celor considerate de interes public.


  Articolul 11

  (1) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi, ori de câte ori este convocat de către preşedinte, în şedinţe extraordinare.
  (2) Şedinţele consiliului de administraţie sunt convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare, materialele de şedinţă urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul.
  (3) În cazuri excepţionale, preşedintele consiliului de administraţie poate supune la vot completarea şi aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare.
  (4) Materialele aferente documentelor de şedinţă, supuse aprobării sau informării consiliului de administraţie, sunt prezentate în şedinţă de către autorii acestora, pot fi modificate şi completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţei, iar forma rezultată se supune la vot.
  (5) Consiliul de administraţie este statutar întrunit cu condiţia prezenţei a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenţi.
  (6) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului de administraţie, desemnat de către membrii prezenţi.
  (7) La finalul fiecărei şedinţe se întocmeşte un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenţi, precum şi ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal de şedinţă se redactează de către secretar şi se semnează de către membrii consiliului de administraţie şi de către secretar.
  (8) În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de şedinţă, şi se semnează, ulterior analizării, de către preşedinte şi membrii consiliului.
  (9) Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an.
  (10) Hotărârile consiliului de administraţie se transmit, prin grija secretarului, instituţiilor subordonate, precum şi direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agenţiei Naţionale, în vederea punerii în aplicare.
  (11) Documentele şedinţelor consiliului de administraţie sunt:
  a) ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie;
  b) convocatorul consiliului de administraţie;
  c) procesele-verbale şi hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale şi cel de evidenţă a hotărârilor;
  d) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
  e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
  f) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie.
  (12) Documentele fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie şi hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază şi se arhivează de către secretarul consiliului de administraţie.
  (13) Registrul de procese-verbale şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie se arhivează şi în format digital de către secretar.
  (14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
  (15) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei Naţionale, în funcţie de votul exprimat.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 12

  Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
  a) hotărăşte colaborarea Agenţiei cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate;
  b) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
  c) stabileşte, modifică şi actualizează tarifele pentru serviciile prestate în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general;
  ----------
  Lit. c) a art. 12 a fost modificată de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  d) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de Agenţie sau de instituţiile subordonate;
  e) aprobă strategiile şi proiectele Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate.
  f) aprobă proiectul de buget din venituri proprii şi avizează proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
  ----------
  Lit. f) a art. 12 a fost introdusă de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  g) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  ----------
  Lit. g) a art. 12 a fost introdusă de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  h) analizează şi avizează raportul de activitate anual al Agenţiei Naţionale, prevăzut la art. 3 alin. (14) şi (15) din Lege, raport ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale;
  ----------
  Lit. h) a art. 12 a fost introdusă de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  i) analizează şi avizează raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (14) şi (15) din Lege, identificând modul în care activităţile şi rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile Programului naţional, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale;
  ----------
  Lit. i) a art. 12 a fost introdusă de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  j) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor.
  ----------
  Lit. j) a art. 12 a fost introdusă de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 13

  Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a entităţii pe care o reprezintă respectivul membru.


  Articolul 14

  (1) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.
  (2) Secretarul consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) redactează şi transmite convocarea, ordinea de zi şi documentele de şedinţă membrilor consiliului de administraţie pentru şedinţe;
  b) invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi să participe la şedinţele consiliului de administraţie în situaţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) abrogată;
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 14 a fost abrogată de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  d) abrogată;
  ----------
  Lit. d) a alin. (2) a art. 14 a fost abrogată de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  e) orice activitate dispusă de preşedinte privitoare la buna desfăşurare a lucrărilor consiliului de administraţie.


  Articolul 14^1

  (1) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza I din Lege.
  (2) Indemnizaţia de şedinţă se acordă doar în cazul prezenţei la şedinţă.
  (3) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza a III-a din Lege.
  ----------
  Art. 14^1 a fost introdus de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 15

  (1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei şi a instituţiilor subordonate şi aplică hotărârile consiliului de administraţie.
  (2) Directorul general este ordonator secundar de credite.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei şi directorii instituţiilor subordonate, în condiţiile legii.


  Articolul 16

  (1) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorică a instituţiilor subordonate, atribuţiile compartimentelor funcţionale şi statele de funcţii ale Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate;
  b) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor Agenţiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;
  c) aprobă bugetele instituţiilor subordonate;
  d) aprobă, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (17) din Lege, prin ordin cu caracter normativ, tarifele serviciilor din domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  e) asigură organizarea evidenţei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate;
  f) iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei, cu respectarea reglementărilor legale;
  g) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei şi de instituţiile subordonate acesteia;
  h) organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate.
  (2) Directorul general reprezintă instituţia în raporturile cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
  (3) Directorul general este preşedintele Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 17

  (1) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.
  (2) Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii, să exercite cu caracter temporar funcţia de director general adjunct, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului general, precum şi prin fişa postului.
  (4) În realizarea atribuţiilor sale, directorul general poate delega atribuţiile funcţiei de director general, prin ordin, directorilor generali adjuncţi.
  (5) În cazul delegării atribuţiilor privind operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor, care sunt în competenţa directorului general, în calitate de ordonator secundar de credite, în actul de delegare sunt specificate limitele şi condiţiile delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate şi termenul de valabilitate a împuternicirii.
  ----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 18

  (1) Instituţiile subordonate sunt conduse de directori, numiţi prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.
  (2) Directorii instituţiilor subordonate sunt angajaţi ai instituţiilor pentru care au susţinut concursul pentru ocuparea funcţiei, sunt ordonatori terţiari de credite şi emit decizii în exercitarea atribuţiilor.
  ----------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist şi consilier juridic. Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei, să exercite cu caracter temporar funcţia de director, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (4) Registratorii de carte funciară sunt subordonaţi administrativ faţă de directorul oficiului teritorial, aceştia desfăşurând o activitate profesională independentă cu privire la soluţionarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condiţiile legii.


  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 19

  (1) Numărul maxim de autoturisme şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Repartizarea mijloacelor de transport şi a combustibilului între Agenţie şi instituţiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenţiei, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre.
  (3) Pentru realizarea Programului naţional, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, se pot utiliza mijloace de transport aparţinând Agenţiei Naţionale şi instituţiilor sale subordonate, repartizarea fiind făcută prin ordin al directorului general.
  ----------
  Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.
  (4) Repartizarea cotei de combustibil suplimentar necesar realizării activităţilor din Programul naţional se face potrivit anexei nr. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015.
  ----------
  Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1

  -------
  la regulament
  --------------
  *Font 7*
                                                                                               ┌─────────────────────────┐
                                                                                               │Numărul de posturi - 2880│
                                                                                               └─────────────────────────┘
                                                    ┌──────────────────────────┐
                                                    │Consiliul de Administraţie│
                                                    └────────────┬─────────────┘ ┌────────────────────────┐
            ┌───────────────────────────────┐ │ │Direcţia corp control şi│
            │ *) Serviciul de securitate şi │<───┐ │ ┌───>│protecţia informaţiilor │
            │ sănătate în muncă │ │ │ │ │ clasificate │
            └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────┘
            ┌───────────────────────────────┐ │ ┌────────────┴─────────────┐ │ ┌────────────────────────┐
            │ Serviciul Comunicare │<───┼──┤ Director General ├───┼───>│ Serviciul audit intern │
            └───────────────────────────────┘ │ └────────────┬─────────────┘ │ └────────────────────────┘
            ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────┐
            │ Centrul de pregătire │ │ ┌─────────────┼──────────────┐ └───>│ Direcţia Juridică şi │
            │ profesională │<───┘ │ v │ │ Resurse Umane │
            └───────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────┐ │ └────────────────────────┘
                                                   │ │Director General Adjunct│ │
            ┌────────────────────────┐ │ └───────────┬────────────┘ │ ┌────────────────────────┐
            │Director General Adjunct│<────────────┘ │ └───────>│Director General Adjunct│
            └───────────┬────────────┘ │ └────────────┬───────────┘
                        │ │ │
                        │ │ │
  ┌──────────────────┐ │ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐
  │Direcţia operativă│<─┤ │ Direcţia │ │Direcţia de │ ├─>│Direcţia de│ │Direcţia de │<─┤ │ Direcţia │
  └──────────────────┘ ├─>│informatică│ │înregistrare│<─┤ │cadastru şi│ │managementul│ ├─>│ achiziţii │
   ┌─────────────────┐ │ └───────────┘ │sistematică │ │ │ geodezie │ │proiectelor │ │ │ publice │
   │Serviciul relaţii│ │ ┌───────────┐ └────────────┘ │ └───────────┘ └────────────┘ │ └───────────┘
   │ cu publicul │<─┤ │Oficiile de│ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────┐
   └─────────────────┘ └─>│cadastru şi│ │ Centrul │ ├─>│Direcţia de│ │ Direcţia │<─┤ │ Direcţia │
                           │publicitate│ │Naţional de│<─┘ │publicitate│ │ sisteme │ └─>│ economică│
                           │imobiliară │ │Cartografie│ │imobiliară │ │informaţionale│ └──────────┘
                           └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ │ geografice │
                                                                                    └──────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Serviciul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1 la regulament a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 26 al art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  -------
  la regulament
  -------------
  NORMATIVELE DE CHELTUIELI
  privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul
  de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi
  Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, în
  vederea desfăşurării activităţilor specifice
  Dotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Agenţia) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele:
  a) Agenţia şi instituţiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă;
  b) consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate:
   ┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
   │Nr. │ Unitatea │Plafonul maxim lunar**)│
   │crt.│ │(litri/autovehicul/ │
   │ │ │ echipament/lună) │
   ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
   │ 1. │Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate│ 200 │
   │ │Imobiliară │ │
   ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
   │ 2. │Instituţii subordonate*) │ 200 │
   ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
   │ 3. │Oficiul de Cadastru şi Publicitate │ │
   │ │Imobiliară Tulcea - nave operative │ 300 │
   ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
   │ 4. │Autovehiculele utilizate de Agenţia │ 500 │
   │ │Naţională de Cadastru şi Publicitate │ │
   │ │Imobiliară şi instituţiile subordonate în │ │
   │ │implementarea Programului naţional de │ │
   │ │cadastru şi carte funciară │ │
   │ │(1 autovehicul/instituţie subordonată) │ │
   └────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie

  **) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

  ──────────

  ----------
  Anexa 2 la regulament a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 27 al art. unic din acelaşi act normativ.

  --------