ORDIN nr. 246 din 15 noiembrie 2012
pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012  Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 69.511 din 15 octombrie 2012,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 noiembrie 2012.
  Nr. 246.


  Anexă

  ------
  (Anexa la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor)
  -------------------------------------------------------------------
  PROCEDURA DE IDENTIFICARE
  a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar

  Articolul 1

  Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.


  Articolul 2

  (1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite.
  (2) Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.


  Articolul 3

  (1) Apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute.
  (2) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la OARZ judeţean pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 4

  (1) OARZ judeţene transmit solicitările la ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora.
  (2) ANARZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta.
  (3) ANARZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999.
  (4) Numerele de ordine pentru identificarea stupilor alocate formelor asociative până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi alocarea următoarelor numere de ordine se face în continuarea acestora.


  Articolul 5

  (1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor.
  (2) Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor.
  (3) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
  (4) Registrul prevăzut la alin. (3) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate.
  (5) Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.


  Articolul 6

  Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.


  Articolul 7

  (1) În cazul vânzării sau dispariţiei materialului biologic, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al materialului biologic care nu mai există în stupina acestuia.
  (2) Apicultorul care cumpără material biologic este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare.
  (3) În cazul deteriorării stupului, apicultorul procedează conform tehnologiei apicole, transferând materialul biologic în alt stup şi păstrează acelaşi număr de identificare.%0D
  (4) În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul îşi confecţionează sau solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială.
  (5) În cazul în care apicultorul nu mai este membru al formei asociative care i-a repartizat numerele de ordine pentru identificarea stupilor săi, acesta este obligat ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înscrierea sa în noua formă asociativă, să solicite reprezentantului acesteia, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, repartizarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor în vederea confecţionării noilor plăcuţe de identificare.


  Articolul 8

  (1) Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.
  (2) Forma asociativă transmite trimestrial la ANARZ modificările consemnate în registrul prevăzut la art. 5 alin. (3), respectiv până la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie a fiecărui an.


  Articolul 9

  Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.


  Articolul 10

  Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 8.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar.


  Anexa 1

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  CERERE
  de solicitare a codului formei asociative
  şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor
    1. Denumirea formei asociative legal constituite
     
    2. Numele şi prenumele reprezentantului legal
     
    3. CNP al reprezentantului legal  
    4. CUI al formei asociative legal constituite  
    5. Adresa sediului formei asociative legal constituite
     
     
    6. Codul poştal  
    7. Judeţul/Sectorul  
    8. Telefon  
    9. Fax  
    10. E-mail  
    11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai dacă aceasta diferă faţă de cea de la pct. 5-7)
     
     
    Solicit eliberarea:  - codului formei asociative
    12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă este de:  
    13. Numărul familiilor de albine deţinute de membrii asociaţi (apicultori) este de:  
    Data:  Semnătura:  Anexa 2

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  Nr. ....../zz.ll.an
  CERERE
  privind apicultorul care solicită numere de
  ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi
  *Font 9*
   
  Numele şi prenumele
  CNP
  Adresa
  Judeţul/Sectorul
  Membru al formei asociative
  Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina proprie pentru un număr de...................... stupi, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a ................... familii de albine aferente acestora. Menţionez că din stupina proprie am vândut/au dispărut ............. familii de albine care aveau numerele de ordine ..................................
      Data Semnătura
     ....... ..........


  Anexa 3

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  CERERE
  de solicitare a numerelor de ordine
  pentru identificarea stupilor
    1. Denumirea formei asociative legal constituite
     
    2. Numele şi prenumele reprezentantului legal
     
    3. CNP al reprezentantului legal  
    4. CUI al formei asociative legal constituite  
    5. Adresa sediului formei asociative legal constituite
     
     
    6. Codul poştal  
    7. Judeţul/Sectorul  
    8. Telefon  
    9. Fax  
    10. E-mail  
    11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai dacă aceasta diferă faţă de cea prevăzută la pct. 5-7)
     
     
    Solicit ............... numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi de membrii asociaţi (apicultori)
    Menţionez că:
    12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă este de:  
    13. Numărul familiilor de albine deţinute de membrii asociaţi (apicultori) este de:  
    Data:  Semnătura:  Anexa 4

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  CENTRALIZATORUL
  membrilor formei asociative pentru care se
  solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor
  Forma asociativă ............................
  Codul formei asociative .....................
  *Font 9*
  Nr. crt. Numele şi prenumele apicultorului CNP Numărul cererii depuse la forma a- sociativă Adresa stupinei Numărul de stupi deţinuţi Nr. de ordine stupi Stupi/ Numerele de ordine scoase din stupină*) TOTAL stupi/ Numerele existente
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
      *) Dacă apicultorul este la prima solicitare nu se completează coloana.


  Anexa 5

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------


  Anexa 6

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  Forma asociativă ............................
  Codul formei asociative .....................
  REGISTRU DE ÎNREGISTRARE
  a membrilor formei asociative şi numerele de
  ordine acordate pentru identificarea stupilor
  *Font 9*
  Nr. crt. Numele şi prenumele apicultorului CNP Adresa stupinei Numărul cererii Numărul de stupi deţinuţi Numărul de înre- gistrare /auto- rizare sanitară veterinară Numărul de ordine stupi Obser- vaţii*)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
      *) Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/
      înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.


  Anexa 7

  -------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  CODURILE JUDEŢENE
  utilizate în structura codului
  de identificare a stupilor
  Nr. crt. Judeţul Codul judeţului
  0 1 2
  1. ALBA 01
  2. ARAD 02
  3. ARGEŞ 03
  4. BACĂU 04
  5. BIHOR 05
  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 06
  7. BOTOŞANI 07
  8. BRĂILA 08
  9. BRAŞOV 09
  10. BUZĂU 10
  11. CARAŞ-SEVERIN 11
  12. CĂLĂRAŞI 12
  13. CLUJ 13
  14. CONSTANŢA 14
  15. COVASNA 15
  16. DÂMBOVIŢA 16
  17. DOLJ 17
  18. GALAŢI 18
  19. GIURGIU 19
  20. GORJ 20
  21. HARGHITA 21
  22. HUNEDOARA 22
  23. IALOMIŢA 23
  24. IAŞI 24
  25. ILFOV 25
  26. MARAMUREŞ 26
  27. MEHEDINŢI 27
  28. MUREŞ 28
  29. NEAMŢ 29
  30. OLT 30
  31. PRAHOVA 31
  32. SATU MARE 32
  33. SĂLAJ 33
  34. SIBIU 34
  35. SUCEAVA 35
  36. TELEORMAN 36
  37. TIMIŞ 37
  38. TULCEA 38
  39. VASLUI 39
  40. VÂLCEA 40
  41. VRANCEA 41
  42. BUCUREŞTI 42


  Anexa 8

  --------
  la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
  ------------------------------------------------------------------------
  Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:
  Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupului Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare
  Plăcuţa de identificare 01-001-000001 01 - codul judeţului 001-999 - codul formei asociative 000001-999999 - numărul de ordine al stupului

  -----------