LEGE nr. 96 din 16 mai 2016
pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  România aderă la Convenţia pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN), adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971.


  Articolul 2

  România aderă la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat.


  Articolul 3

  România aderă la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004.


  Articolul 4

  (1) Contribuţia financiară a României la bugetul CERN este suportată în întregime de la bugetul de stat, în conformitate cu art. VII din Convenţia pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare.
  (2) În vederea valorificării din punct de vedere economic a calităţii de stat membru, în termen de 90 de zile Guvernul va adopta, prin norme, un set de măsuri pentru a sprijini societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, interesate de cooperarea comercială cu CERN conform regulilor financiare ale acestei organizaţii.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autoritatea desemnată să reprezinte România la CERN. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este sprijinit în demersurile de reprezentare a României de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
  (2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, nominalizează reprezentanţii României în Consiliul şi comitetele CERN.


  Articolul 6

  (1) Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare ale instituţiilor din România la programele şi proiectele CERN derulate pe baza protocoalelor specifice încheiate se realizează din bugetul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, conform reglementărilor specifice în vigoare.
  (2) Conducerea activităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Institutul de Fizică Atomică pe bază de contract de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  La punctul I al anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 63 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 63^1, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
   ┌─────┬──────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────┐
   │"Nr. │Denumirea organizaţiei│Sediul│ Anul │Anul aderării│ Instituţia română │
   │crt. │ │ │înfiinţării│ României │ care coordonează │
   │ │ │ │ │ │ relaţiile cu │
   │ │ │ │ │ │ organizaţia │
   │ │ │ │ │ │ internaţională │
   │ │ │ │ │ │ respectivă │
   ├─────┼──────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────────┤
   │63^1.│Organizaţia Europeană │Geneva│ 1953 │ 2015 │Ministerul Educaţiei │
   │ │pentru Cercetări │ │ │ │Naţionale şi Cercetării│
   │ │Nucleare │ │ │ │ Ştiinţifice" │
   └─────┴──────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴───────────────────────┘

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

  Bucureşti, 16 mai 2016.
  Nr. 96.
  PROTOCOL 18/03/2004