ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000  În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Apărarea împotriva incendiilor a vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se afla în tranzit, după caz, pe teritoriul României."
  2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - La încheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriza şi de asociere părţile sunt obligate sa consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind asigurarea apărării împotriva incendiilor."
  3. La articolul 14, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:
  "d^1) prevede şi aproba în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor."
  4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale interesate, va înscrie în programele anuale şi de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor."
  5. La articolul 24 se introduce litera d) cu următorul cuprins:
  "d) sa elaboreze scenarii de siguranţă la foc pentru construcţiile şi instalaţiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;"
  6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  7. La articolul 30, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
  "(5) Calificarea, perfecţionarea şi conversia profesională a personalului serviciilor de pompieri civili, precum şi certificarea competentei acestuia se realizează cu respectarea standardelor ocupationale.
  (6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari."
  8. La articolul 33, litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor a vieţii oamenilor, bunurilor şi a mediului."
  9. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Pompierilor civili li se asigura gratuit de către consiliul local sau de către patron, după caz, uniforme şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei li s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despagubeste în mod corespunzător."
  10. După articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 37^1. - Încadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili în condiţii speciale sau deosebite de muncă se realizează în condiţiile prevăzute de lege."
  11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) La sediile Presedintiei României, Parlamentului, Guvernului, precum şi la alte obiective de importanţa deosebită aflate în administrarea autorităţilor publice centrale se pot constitui prin hotărâre a Guvernului subunitati de pompieri militari; instituţiile respective asigura gratuit imobilele, spaţiile şi utilitatile necesare în vederea funcţionarii şi desfăşurării activităţii subunitatilor de pompieri militari."
  12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Regulamentul de autorizare şi acreditare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  14. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Prestarea lucrărilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane juridice atestate de marile unităţi şi de unităţile de pompieri militari.
  (3) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  15. După articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 48^1. - (1) Pentru actele şi documentele eliberate potrivit legii marile unităţi şi unităţile de pompieri militari percep următoarele tarife:
  a) avizul, acordul sau autorizaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor - 500.000 lei;
  b) avizul privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;
  c) avizul la norme, normative sau alte reglementări tehnice privind prevenirea şi stingerea incendiilor - 1.000.000 lei;
  d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenţa ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;
  e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei;
  f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 300.000 lei;
  g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.
  (2) Termenul limita de eliberare a actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentării documentaţiilor complete pe baza cărora se eliberează actul sau documentul solicitat. Pentru situaţiile în care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificări complexe termenul este de 60 de zile.
  (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice actele şi documentele prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate, după caz, şi în regim de urgenta, în funcţie de posibilităţile marilor unităţi şi ale unităţilor de pompieri militari, situaţie în care tarifele vor fi majorate după cum urmează:
  a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%;
  b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%.
  (4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.
  (5) La tarifele prevăzute la alin. (1) se adauga, după caz, contravaloarea prestaţiilor efectuate pe bază de contract de marile unităţi şi de unităţile de pompieri militari pentru desfăşurarea activităţilor de formare, pregătire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificări în teren, încercări, testări, experimentari sau analize executate în laboratoare şi poligoane.
  (6) Veniturile realizate din eliberarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  ──────────