ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000
pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Articolul 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, se modifica şi se completează astfel:
  1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Baza materială a instituţiilor de învăţământ superior de stat este de drept proprietatea acestora."
  2. După alineatul (4) se introduc alineatele (4^1)-(4^4) cu următorul cuprins:
  "(4^1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar - grădiniţe, şcoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli profesionale şi şcoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi desfăşoară activitatea.
  (4^2) Baza materială a unităţilor de învăţământ special şi a celorlalte unităţi de învăţământ din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (4^3) Construcţiile destinate învăţământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unităţii administrative care a alocat fondurile.
  (4^4) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educaţiei naţionale."


  Articolul 2

  Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I şi III conform prevederilor art. I.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei
  naţionale,
  Jozsef Koto,
  secretar de stat
  Ministrul funcţiei
  publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor
  publice şi amenajării
  teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  -----