HOTĂRÂRE nr. 973 din 3 octombrie 2012 (*actualizată*)
privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale
(actualizată până la data de 14 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 133 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, denumite în continuare obiective, pot primi finanţare în vederea acoperirii unor cheltuieli cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, denumite în continuare lucrări de investiţii.
  (2) Obiectivele propuse spre finanţare pot fi publice sau private şi asigură servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 34 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
  (3) Solicitanţii finanţării pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) sunt furnizorii de servicii sociale definiţi la art. 37 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 292/2011, denumiţi în continuare beneficiari.


  Articolul 2

  (1) Solicitările de finanţare se înregistrează şi se evaluează periodic în baza unei metodologii care cuprinde criteriile de evaluare, documentele necesare pentru solicitarea finanţării, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi documentele pentru acordarea efectivă a sumelor.
  (2) Perioadele de înregistrare şi modalitatea de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  (1) După evaluarea solicitărilor de finanţare potrivit art. 2, lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
  (2) Constituie prioritate la finanţare, dacă îndeplinesc criteriile de evaluare conform metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (1), obiectivele care beneficiază de alte finanţări nerambursabile în completarea acestora sau, după caz, cele ale căror lucrări au fost demarate anterior solicitării de finanţare conform prevederilor prezentei proceduri, în vederea finalizării lucrărilor şi punerii acestora în funcţiune.
  (3) Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lucrărilor de investiţii şi reparaţiilor capitale sunt, în principal, cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii, cheltuieli pentru organizare de şantier, racorduri şi alte tipuri de cheltuieli, inclusiv dotări cu echipamente specifice activităţii din centrul de zi sau rezidenţial, care se stabilesc prin metodologia prevăzută la art. 2 alin. (1).


  Articolul 4

  (1) După aprobarea solicitării de finanţare, beneficiarii încheie un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca autoritate finanţatoare, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorităţii finanţatoare. Modelul contractului de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice*).
  (2) Contractul de finanţare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligaţiile şi drepturile părţilor, contribuţia beneficiarului care reprezintă un procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Valoarea contractului de finanţare se poate diminua cu sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziţie a lucrărilor şi/sau a achiziţiilor de produse, cu respectarea prevederilor alin. (2).
  (4) Dacă valoarea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse este mai mare decât valoarea contractului de finanţare, diferenţa de valoare va fi suportată de către beneficiar suplimentar faţă de contribuţia prevăzută la alin. (2).
  (5) După încheierea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părţile, o copie a acestuia şi a contractului de finanţare prevăzut la alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (6) Contractul de finanţare se semnează de către beneficiar la nivel de reprezentant legal al acestuia şi de către finanţator, care este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, reprezentat de agenţia teritorială, şi va purta viza de control financiar preventiv propriu a ambelor părţi.
  (7) În sensul prezentei hotărâri, contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) În sensul prezentei hotărâri, contractul de furnizare de produse este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
  , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015.


  Articolul 5

  (1) În situaţia în care pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) şi care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna un act adiţional la contractul de finanţare şi ulterior la contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).
  (2) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la încheierea contractului de finanţare, beneficiarul nu a încheiat contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse şi nu face dovada demarării procedurilor legale pentru încheierea acestuia, contractul de finanţare încetează de drept.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare de finanţare, dar nu mai devreme de 18 luni de la aprobarea cererii de finanţare.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015.


  Articolul 6

  (1) Finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse la centrele de zi şi rezidenţiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi se acordă beneficiarului în tranşe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiţii şi sunt achiziţionate dotările.
  (2) Sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agenţiile teritoriale, avizate şi prezentate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către Agenţie.
  (3) Deschiderea de credite bugetare se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de decontare a cheltuielilor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (4) Finanţarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are caracter multianual şi se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 3 alin. (1).
  (5) Perioada de finanţare pentru contractele în derulare având ca obiect finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse aferente acestora la centrele de zi şi rezidenţiale se poate prelungi cu până la maximum 12 luni peste termenul de 3 ani prevăzut la alin. (4), la solicitarea beneficiarilor, cu o prealabilă verificare a documentelor justificative de către reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în următoarele cazuri:
  a) întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorităţii contractante şi nici beneficiarilor, din cauza contestaţiilor şi/sau acţiunilor în justiţie ale ofertanţilor care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni faţă de data prevăzută în documentaţia de atribuire a lucrărilor;
  b) extinderea perioadei iniţiale de finalizare a execuţiei lucrărilor de investiţii şi/sau reparaţiilor capitale, ca urmare a ivirii unor evenimente sau situaţii imprevizibile, precum: incendiu, dezastre naturale, condiţii climatice adverse excepţionale, descoperirii unor vestigii arheologice, alunecări de teren, noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi reglementări comunitare sau naţionale ori condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute iniţial;
  c) tergiversarea executării lucrărilor cauzată de apariţia unor litigii cu executantul lucrărilor izvorâte din culpa acestuia, determinate de neîndeplinirea la datele scadente prevăzute în graficul de execuţie a obligaţiilor şi a termenelor asumate prin contract.
  ----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016.
  (6) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cel extins, pentru cazurile indicate la alin. (5), să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  ----------
  Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015.


  Articolul 7

  (1) Răspunderea privind modul de utilizare a sumelor alocate conform destinaţiei aprobate prin contractul de finanţare revine beneficiarilor.
  (2) Pentru sumele primite din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, beneficiarul are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (3) În situaţia în care în termenul maxim prevăzut la art. 6 alin. (4) ori în termenul convenit ulterior prin act adiţional de până la maximum 12 luni peste cel iniţial de 3 ani, conform art. 6 alin. (5), beneficiarul nu finalizează obiectivul, acesta va restitui Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sumele încasate, în termen de cel mult 12 luni de la expirarea perioadei de finanţare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016.
  (4) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, în condiţiile legii.
  (5) În cazul în care beneficiarul nu returnează sumele primite în termenul prevăzut la alin. (3), pentru fiecare zi de întârziere se va aplica 0,01% penalitate asupra sumelor datorate.
  (6) Sumele recuperate în condiţiile alin. (4) şi (5) se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 8

  (1) Respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi sarcina obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege revin beneficiarilor.
  (2) Beneficiarii au obligaţia asigurării cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor de funcţionare ulterioară a obiectivelor, precum şi a menţinerii obiectului de activitate al acestora sau, cel puţin, destinaţia socială a obiectivului, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  (3) Schimbarea destinaţiei obiectivului înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finanţatoare.
  (4) Recuperarea sumelor în condiţiile alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale în termen de maximum 12 luni.


  Articolul 9

  (1) Beneficiarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, trimestrial, rapoarte privind stadiul derulării lucrărilor la obiectivul de investiţie, precum şi, la cererea autorităţii contractante, rapoarte cuprinzând informaţiile solicitate de aceasta.
  (2) În situaţia finalizării obiectivului, în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul transmite agenţiei teritoriale un raport final privind realizarea investiţiei conform documentaţiei aprobate. În situaţia în care raportul final nu este transmis se consideră că obiectivul nu a fost finalizat şi se vor aplica corespunzător prevederile art. 7 alin. (3)-(5).
  (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) conduce la suspendarea finanţării dacă în termen de 10 zile de la solicitarea expresă a agenţiei teritoriale nu sunt transmise rapoartele solicitate. Reluarea finanţării se face numai în condiţiile în care obligaţia a fost îndeplinită.


  Articolul 10

  Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află sediul solicitanţilor monitorizează derularea contractului de finanţare, controlează modul de utilizare a sumelor primite şi asigură execuţia bugetară.


  Articolul 11

  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.


  Articolul 12

  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi solicitărilor de finanţare depuse înainte de intrarea sa în vigoare, luându-se în considerare documentaţia existentă, aceasta urmând să fie completată în conformitate cu prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul

  administraţiei şi internelor,

  Mircea Duşa

  Ministrul delegat

  pentru administraţie,

  Radu Stroe

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Florin Georgescu

  Bucureşti, 3 octombrie 2012.
  Nr. 973.
  ------