ORDIN nr. M.72 din 11 aprilie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 23 aprilie 2019
  Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,
  ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul de acomodare, concediul paternal, concediul pentru creșterea copilului, concediul pentru creșterea copilului cu handicap, concediul de studii, concediul fără plată, suspendarea din funcție ca urmare a cercetării și judecării în stare de arest preventiv și perioada de predare a funcției după trecerea în rezervă/retragere nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condițiile locului de muncă în care personalul militar și-a desfășurat activitatea la data ivirii acestor situații.2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Fișa de evidență prevăzută la alin. (3) se actualizează permanent în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naționale - RESMIL.(5) În situația mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, fișa de evidență prevăzută la alin. (3) actualizată, se tipărește, se certifică prin semnătură de către șeful structurii de resurse umane prin mențiunea «certific exactitatea datelor», se semnează de comandantul unității, se ia la cunoștință de persoana în cauză și se atașează la memoriul original/dosarul personal.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Fișa de evidență se actualizează în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naționale - RESMIL ori de câte ori intervin modificări asupra încadrării în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, fișa de evidență actualizată se tipărește, se certifică, se semnează de comandantul unității, se ia la cunoștință de persoana în cauză și se atașează la memoriul original/dosarul personal.5. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În situațiile în care, la transferul din Ministerul Apărării Naționale în celelalte structuri ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului militar nu i s-a întocmit sau nu i-a fost actualizată fișa de evidență, ultima unitate, militară în care acesta și-a desfășurat activitatea sau structura centrală/statul major al categoriei de forțe/comandamentul de sprijin de care a aparținut această unitate, în cazul în care a fost desființată, eliberează adeverința cu încadrarea în condiții de muncă pentru întreaga perioadă desfășurată în Ministerul Apărării Naționale.6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Personalul militar specializat nominalizat pentru executarea activităților prevăzute la punctul III - Locuri de muncă și activități cu alte condiții pentru care, în vederea pensionării, se iau în calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat în asemenea condiții, numărul curent 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, instruit conform legislației, pe baza pregătirii profesionale și conform atribuțiilor funcționale/fișei postului, beneficiază de încadrare în alte condiții de muncă pe toată durata anului calendaristic dacă execută cel puțin o activitate în acel an, pe baza documentelor legale justificative.7. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14

  Direcția generală management resurse umane verifică modul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, în toate structurile Ministerului Apărării Naționale.
  8. La anexa nr. 1*) punctul II, numărul curent 15 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexă.9. La anexa nr. 1*) punctul III, numerele curente 2 și 9 se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexă.
  *) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.


  Articolul II

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin și nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș

  București, 11 aprilie 2019.
  Nr. M.72.
  -----