ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 martie 2001 (*actualizată*)
privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului**)
(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ---------------
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În vederea sprijinirii familiilor cu venituri mici, a căror locuinţa de domiciliu se afla pe raza teritorială, delimitata ca zona defavorizată, a municipiului Petroşani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan şi Uricani şi este racordata la sistemele centralizate de alimentare cu apa şi canalizare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective acorda lunar familiilor cu venituri mici tarife diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa potabilă şi canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern în anul 2011.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.


  Articolul 2

  (1) Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate populaţiei prin reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă pentru familiile cu venituri mici, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:
  ------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.
  a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.000.000 lei sunt scutite de la plata tarifelor;
  b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.000.000 şi 1.200.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 75%;
  c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.200.000 şi 1.400.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 50%.
  (2) Prin familie în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia şi copiii, alte persoane care au acelaşi domiciliu, precum şi persoanele singure.
  (3) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
  (4) Limitele de venituri prevăzute la alin. (1) se indexează periodic, avându-se în vedere rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 3

  Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare, pentru familiile cu venituri mici, se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art. 1, pe raza cărora îşi au domiciliul familiile respective şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.


  Articolul 4

  Titularul facilitatii prevăzute la art. 2 este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.


  Articolul 5

  Sumele reprezentând diferenţele de tarif acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu constituie venit impozabil şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Acordarea diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se face la cererea titularului, pe baza declaraţiei de venit net mediu lunar pe membru de familie, data pe propria răspundere, în fiecare luna şi se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în limitele de venit stabilite la art. 2.
  (2) Cererile de acordare a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se depun şi se înregistrează la primăria localităţii în a carei raza teritorială se afla locuinţa de domiciliu.
  (3) Depunerea cererilor se face individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi până la data de 25 a fiecărei luni şi vor fi însoţite de declaraţiile de venit din luna precedenta celei pentru care se acordă diferenţele de tarif.


  Articolul 7

  (1) Primarul, prin serviciile de specialitate, verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmite lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau titularilor individuali de factura un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor şi procentul de tarif redus acordat.
  ------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.
  (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare sau la primirea facturii individuale asociaţiile de proprietari/chiriaşi ori titularii individuali de factura vor completa pe propria răspundere, sub semnătura, coloana corespunzătoare din borderoul de plată cu sumele efective datorate de fiecare titular de locuinţa, beneficiar al diferenţelor de tarif.


  Articolul 8

  (1) Furnizorul serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare va primi de la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii de tarife reduse sumele consemnate, care se acoperă de la bugetele locale şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi o copie de pe borderoul de plată.
  (2) La primirea sumelor şi a copiilor de pe borderourile de plată de la primării furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare va opera încasările, corespunzător facturilor emise către clienţii săi.
  (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare vor achită diferenţa până la concurenta sumei datorate, depunând în acelaşi timp şi o copie de pe borderoul de plată aprobat de primărie.


  Articolul 9

  Formularele cererii-tip, declaraţiei de venit şi borderoului de plată pentru acordarea diferenţelor de tarif sunt documente speciale. Tipărirea şi circulaţia formularelor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale şi vor fi eliberate de primăriile localităţilor respective.


  Articolul 10

  Abrogat.
  -----------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 95 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul
  industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul
  finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul
  administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  -----