LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 23 august 2012
  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 16 iulie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează:
  a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum și drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE;
  (la 31-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  b) drumurilor de interes național;
  c) drumurilor de interes județean și străzilor de categoria I și a II-a.
  (la 02-07-2016, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Legea nr. 277/2007 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere transeuropene.
  (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4) Abrogat.
  (la 12-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1^1 din Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )
  (5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:
  a) autostrăzile;
  b) drumurile expres;
  c) drumurile internaționale «E»;
  d) drumurile naționale principale;
  e) drumurile naționale secundare;
  f) drumurile de interes județean;
  g) străzile de categoria I și a II-a.
  (la 02-07-2016, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (6) Inspecția de siguranță rutieră periodică/Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează pentru rețeaua rutieră prevăzută la alin. (5).
  (la 31-01-2022, Alineatul (6) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (7) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e).
  (la 14-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Articolul XIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )
  (8) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. transmite autorității competente lista autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, precum și a drumurilor de interes național prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) până la data de 15 martie 2022 și, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia.
  (la 31-01-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (9) Administratorii drumurilor de interes județean și ai străzilor de categoria I și a II-a prevăzute la alin. (2) lit. c) transmit autorității competente lista drumurilor din domeniul de aplicare al prezentei legi până la data de 15 martie 2022 și, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia.
  (la 31-01-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (10) Lista drumurilor prevăzută la alin. (8) și (9) se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică Comisiei Europene lista drumurilor până la data de 1 aprilie 2022 și, ulterior, în termen de 30 de zile de la orice modificare adusă ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prin care a fost aprobată lista drumurilor.
  (la 31-01-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 2
  (1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți și a vătămării integrității corporale a persoanelor, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulație.(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:
  a) asigurarea independenței auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;
  c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.


  Articolul 3

  În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la momentul imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) auditorul de siguranță rutieră - persoana atestată conform prevederilor art. 6 și 8 să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră în condițiile prevăzute de art. 5 alin. (1), precum și inspecția de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de art. 5 alin. (2);
  (la 02-07-2016, Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;
  e) evaluarea siguranței rețelei rutiere - metodă de identificare, analiză și clasificare a tronsoanelor din punctul de vedere al riscului de accidente și de coliziuni cu urmări grave pe baza următoarelor criterii:(i) în principal, o examinare vizuală, fie la fața locului, fie prin mijloace electronice, a caracteristicilor de proiectare ale drumului, denumită și siguranța încorporată;(ii) metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere care au fost în exploatare mai mult de 3 ani și pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente grave, proporțional cu fluxul de trafic;
  (la 31-01-2022, Litera e) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  f) abrogată;
  (la 31-01-2022, Litera f) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;
  h) abrogată;
  (la 02-07-2016, Lit. h) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  i) inspecția de siguranță rutieră periodică - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, care are ca scop identificarea eventualelor deficiențe din punctul de vedere al siguranței rutiere și care pot fi remediate prin lucrări de întreținere;
  (la 31-01-2022, Litera i) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  j) inspecțiile comune de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere adiacente tunelurilor rutiere care fac obiectul Legii nr. 277/2007;
  (la 31-01-2022, Litera j) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;
  l) modificarea substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează:(i) în plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;(ii) în profil longitudinal: declivități, curbe verticale pentru racordarea declivităților succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;(iii) în profil transversal: lățimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente, supralărgiri ale platformei și părții carosabile ale drumurilor în curbe, pante transversale (dever-uri), înclinări de taluzuri, precum și orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje;
  (la 02-07-2016, Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;
  n) abrogată;
  (la 31-01-2022, Litera n) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  o) utilizatorii vulnerabili ai drumurilor - participanții la trafic care nu utilizează vehicule motorizate, îndeosebi bicicliști și pietoni, precum și utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți;
  (la 31-01-2022, Litera o) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  p) inspecția de siguranță rutieră specifică - analiza bazată pe inspectarea la fața locului a unui drum sau tronson de drum existent, pentru a identifica condițiile periculoase, deficiențele și problemele care cresc riscurile de producere a accidentelor grave;
  (la 31-01-2022, Litera p) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  q) accident grav - accidentul de circulație rutieră soldat cu victime în urma căruia a rezultat decesul sau rănirea gravă a uneia sau a mai multor persoane;
  (la 31-01-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  r) rating de siguranță - clasificarea componentelor rețelei rutiere existente în categorii, în conformitate cu siguranța lor încorporată, măsurată în mod obiectiv.
  (la 31-01-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Capitolul II

  Dobândirea și încetarea calității de auditor de siguranță rutieră
  (la 02-07-2016, Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 4

  Poate deveni auditor de siguranță rutieră persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  (la 12-06-2017, Partea introductivă a Articolului 4 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )
  a) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  b) îndeplinește condiția de a avea competență profesională prealabilă în vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adică:(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate; sau
  (la 12-06-2017, Punctul (i) din Litera b) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )
  (ii) a activat ca polițist rutier în grad de ofițer și are o experiență de cel puțin 10 ani în sistematizarea traficului rutier;

  c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
  d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;
  e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  f) deține permis de conducere categoria B.
  (la 02-07-2016, Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 5
  (1) Auditul de siguranță rutieră și evaluarea de impact asupra siguranței rutiere se efectuează în regim de liberă practică de către auditori de siguranță rutieră, desemnați de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile prezentei legi.(2) Inspecția de siguranță rutieră periodică se efectuează în regim de liberă practică de către auditorii de siguranța rutieră desemnați de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile prezentei legi. Metodologia de contractare a inspecției de siguranță rutieră periodică, de desemnare și de lucru al auditorilor de siguranță rutieră pentru această activitate și de încheiere a contractelor-cadru între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați și între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  (la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (2^1) Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., cel puțin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranța rutieră, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (la 31-01-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (3) Modalitatea de desfășurare a activității de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică și modul de întocmire a raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4) Auditorii de siguranță rutieră angajați ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. nu pot efectua auditul de siguranță rutieră, evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și inspecția de siguranță rutieră periodică, conform prevederilor alin. (1) și (2).
  (la 31-01-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  (la 02-07-2016, Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 6
  (1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 lit. c), precum și perfecționarea profesională a auditorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea de programe de formare/perfecționare profesională de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate, în baza standardului ocupațional avizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și aprobat în condițiile legislației în vigoare. Până la adoptarea standardului ocupațional menționat, cursurile de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră se vor desfășura în baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 02-07-2016, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (2) Durata și conținutul programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se stabilesc în baza programelor-cadru de formare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., în funcție de competențele deținute anterior de candidați. Formarea auditorilor de siguranță rutieră are ca obiectiv însușirea de către candidați a tuturor competențelor necesare desfășurării activităților de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, audit de siguranță rutieră și inspecție de siguranță rutieră.
  (la 02-07-2016, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R. Începând cu data de 17 decembrie 2024, acestea vor include aspecte legate de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor și de infrastructura necesară acestei categorii de participanți la trafic.
  (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4) Abrogat.
  (la 02-07-2016, Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate.
  (la 02-07-2016, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (6) Participarea la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada îndeplinirii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) și f).
  (la 02-07-2016, Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 7
  (1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Notă
  A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.
  (2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.


  Articolul 8
  (1) Accesul la profesia de auditor de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.
  (la 02-07-2016, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 02-07-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită tarifele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  (la 12-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11^1 din Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )
  (4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.
  (la 02-07-2016, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia recunoaște certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 02-07-2016, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (5^1) În situația în care prestatorul de servicii de audit de siguranță rutieră dorește să își desfășoare activitatea în România în mod ocazional sau temporar, în condițiile art. 35^3 alin. (1) și alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, acesta este înscris într-o secțiune specială a registrului prevăzut la alin. (4).
  (la 02-07-2016, Alin. (5^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).


  Articolul 9
  (1) Calitatea de auditor de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri:
  a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;
  b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e) și f);
  b^1) abrogată;
  (la 31-01-2022, Litera b^1) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  c) în caz de deces.
  (2) Încetarea calității de auditor de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.(3) În caz de încetare a calității de auditor de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.
  (la 02-07-2016, Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Capitolul III

  Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră periodice/specifice
  (la 31-01-2022, Titlul capitolului III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 10
  (1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit anexei nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opțiuni evaluate. (3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2:
  a) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;
  b) proiect tehnic și detalii de execuție;
  c) anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public;
  d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.
  (4) În cazul identificării unor deficiențe, pentru remedierea acestora, raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranță rutieră conține un set de măsuri de remediere.(5) Inspecția de siguranță rutieră periodică se realizează obligatoriu pentru drumurile publice ale rețelei rutiere care fac obiectul prezentei legi, din 3 în 3 ani, și se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră.(6) Raportul rezultat în urma inspecției de siguranță rutieră periodică are anexat un set de dispoziții pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate prin dispunerea unor lucrări de întreținere.(7) Setul de dispoziții din raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică pentru deficiențele constatate este obligatoriu pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8).(8) Setul de dispoziții care pot fi dispuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică prin lucrări de întreținere executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(9) Administratorul drumului inspectat are obligația ca, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică, să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. gradul de implementare a planului de remediere a deficiențelor. (10) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.(11) Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., cel puțin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranța rutieră, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(12) Prin personalul de specialitate din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. se înțelege personalul angajat care îndeplinește condițiile de studii și de deținere a permisului de conducere pentru categoria B, prevăzute la art. 4.(13) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează inspecții de siguranță rutieră specifică cu prioritate pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute de siguranță, rezultate din evaluarea rețelei rutiere și care oferă posibilități pentru punerea în aplicare a unor măsuri cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente.(14) Inspecțiile de siguranță rutieră specifice, efectuate pe tronsoanele cu gradul de siguranță cel mai scăzut rezultat în urma evaluării siguranței rețelei rutiere, vor avea în vedere elementele prevăzute în anexa nr. 2a.(15) Raportul rezultat în urma efectuării inspecției de siguranță specifică conține în anexă un set de măsuri de remediere cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței rutiere și de reducere a costurilor legate de accidente.(16) Administratorul drumului inspectat are obligația ca, în maximum 30 de zile de la expirarea fiecărui termen dispus pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție de siguranță rutieră specifică, să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. dovada implementării măsurii dispuse prin raport.(17) Setul de măsuri de remediere cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței rutiere și de reducere a costurilor legate de accidente care pot fi dispuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră specifică, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(18) În cadrul rapoartelor de evaluare de impact, audit de siguranță rutieră, inspecție de siguranță rutieră periodică/ specifică, un capitol distinct îl constituie tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.(19) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. efectuează inspecții comune de siguranță rutieră pe rețeaua rutieră aferentă zonei adiacente tunelurilor care fac obiectul Legii nr. 277/2007, din 5 în 5 ani.(20) Raportul rezultat în urma efectuării inspecției comune de siguranță rutieră conține în anexă măsurile de remediere pentru eventualele deficiențe constatate pentru tronsonul inspectat și va fi transmis administratorului rețelei rutiere adiacente tunelului.(21) Limitele zonei rețelei rutiere adiacentă tunelurilor, setul de măsuri care se pot dispune și remedia prin lucrări de intervenții generale, precum și termenele aferente transmiterii raportului rezultat în urma efectuării inspecției comune de siguranță rutieră și ducerii la îndeplinire a setului de măsuri se vor stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(22) Măsurile de remediere din raportul prevăzut la alin. (20) pentru deficiențele constatate sunt obligatorii pentru administratorul rețelei rutiere adiacente tunelului, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (21).(23) Administratorul zonei rețelei rutiere adiacente tunelului are obligația ca în maximum 30 de zile de la expirarea termenelor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție comună de siguranță rutieră să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. și Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. gradul de implementare a planului de remediere a deficiențelor.
  (la 31-01-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 11
  (1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră sau a inspecției de siguranță rutieră se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.(1^1) Eliminat.
  ------
  Alin. (1^1) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
  (1^2) Eliminat.
  -----
  Alin. (1^2) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
  (1^3) Eliminat.
  -----
  Alin. (1^3) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
  (2) Desemnarea auditorilor de siguranță rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenței și al tratamentului egal, precum și a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a fiecărui auditor în decursul ultimelor 12 luni.
  (la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (3) În cazul în care într-o procedură de desemnare conform celor prevăzute la alin. (2) nu există auditori de siguranță rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră reclamă urgență temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna auditori de siguranță rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranță rutieră cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și notifică în acest sens auditorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1).(5) Auditorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(6) Auditorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința Autorității Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței acestuia față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.(7) Independența auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:
  a) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;
  b) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;
  c) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;
  d) sunt îndeplinite alte condiții legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.
  (8) În condițiile întocmirii de către unul sau mai mulți auditori de siguranță rutieră a unui raport de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere/inspecție de siguranță rutieră periodică, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranță rutieră răspund, după caz, administrativ, civil și/sau penal potrivit legislației în vigoare.
  (la 31-01-2022, Alineatul (8) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranță rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranță rutieră/ evaluare de impact și/sau inspecție de siguranță rutieră periodică asupra siguranței rutiere sunt obligați la restituirea onorariului încasat.
  (la 31-01-2022, Alineatul (9) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  (la 02-07-2016, Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 12
  (1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentația privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță rutieră sau auditului de siguranță rutieră, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziția auditorului de siguranță rutieră sau echipei de auditori de siguranță rutieră, la cererea acestora, după caz, documentația privind:
  a) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;
  b) documentele conținute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, dar nu mai puțin decât:(i) planurile generale ale traseului;(ii) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;(iv) planurile de semnalizare orizontală și verticală de pe traseu, precum și ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;(v) memorii tehnice;(vi) analizele de trafic, existent și prognozat;
  c) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;
  d) informațiile cu privire la recomandările conținute în raportul anterior;
  e) alte informații necesare.
  (3) La cererea auditorului de siguranță rutieră sau a echipei de auditori de siguranță rutieră, autoritățile cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră sau inspecției de siguranță rutieră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
  (la 02-07-2016, Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 13
  (1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului, adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R.
  (la 31-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (1^1) Inspecția de siguranță rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 3 ani între administratorul drumului public și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  (la 31-01-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (1^2) În vederea încheierii contractelor prevăzute la alin. (1^1), administratorul drumului are obligația de a transmite în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Autorității Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale rețelei administrate.
  (la 31-01-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (1^3) Inspecția de siguranță rutieră specifică prevăzută la art. 10 alin. (13) se realizează în baza planificărilor proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R.
  (la 31-01-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (2) Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol cuprinzând, după caz, în situația identificării unor neconformități, câte un set de măsuri de remediere.
  (la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (3) Textul fiecărui capitol împreună cu eventualele măsuri de remediere va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.
  (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 45 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17.
  (la 31-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează și se predă investitorului drumului în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor.
  (la 31-01-2022, Alineatul (4^1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact.
  (la 02-07-2016, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (6) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră periodice prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul rezultat se întocmește în două exemplare originale ce vor fi depuse de către auditorii de siguranță rutieră la administratorului drumului și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.
  (la 31-01-2022, Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (7) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră specifice prevăzute la art. 10 alin. (11), raportul rezultat se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul se transmite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului.
  (la 31-01-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (4), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, poate contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor măsurilor de remediere, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.
  (la 31-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (2) Comisia soluționează contestația și poate menține măsurile de remediere, le poate modifica sau poate considera obiecțiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluționării contestației investitorului, Autorității Rutiere Române - A.R.R. și auditorului de siguranță rutieră.
  (la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea dispozițiilor/măsurilor de remediere conținute în raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică.
  (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (4) Rezultatul soluționării contestației prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.
  (la 02-07-2016, Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )


  Articolul 15

  Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră periodică, onorariile cuvenite auditorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și nu vor depăși 3% din valoarea prețului studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate ori din valoarea investiției.
  (la 31-01-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 16

  Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor și secretariatului Comisiei, realizarea evaluării siguranței rețelei rutiere, efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră specifice, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.
  (la 31-01-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 17

  Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră care desfășoară activitatea de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere și inspecție de siguranță rutieră periodică se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, termenele și modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  (la 31-01-2022, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 18
  (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează evaluarea siguranței rețelei rutiere pe categorii, pe care o actualizează cel puțin o dată la 5 ani, conform elementelor indicative prevăzute în anexa nr. 3.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. realizează prima evaluare a siguranței rețelei rutiere, pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță al fiecărui tronson, până la 31 decembrie 2024. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează un raport privind clasificarea referitoare la siguranța rețelei rutiere evaluată conform alin. (2), care va fi înaintat Comisiei Europene până la 31 octombrie 2025. Raportul va include, dacă este cazul, și lista de dispoziții ale orientărilor naționale actualizate, inclusiv îmbunătățirile în ceea ce privește progresul tehnologic și protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elabora raportul prevăzut la alin. (3) din 5 în 5 ani, după data de 31 octombrie 2025.(5) Poliția Română din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are obligația să transmită semestrial către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. situația cu privire la accidentele rutiere grave produse pe drumurile publice care fac obiectul prezentei legi, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4.(6) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care, astfel, pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.(7) Utilizatorii drumurilor sunt informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (6), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.(8) Administratorul punctului național de acces, desemnat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 142/2021, realizează un sistem național pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor și de vehicule și a oricăror altor informații legate de siguranță care sunt percepute de cel care informează ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere.
  (la 31-01-2022, Articolul 18 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Capitolul IV Cadrul instituțional în domeniul gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră

  Articolul 19

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare și control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.


  Articolul 20
  (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să realizeze evaluarea siguranței rețelei rutiere, să efectueze inspecția de siguranță rutieră specifică și să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră periodică, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră.
  (la 31-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  (2) În domeniul activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii de siguranță rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră periodică;
  (la 31-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;
  c) stabilește aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, stabilește circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în activitățile ce fac obiectul prezentei legi;
  (la 02-07-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați;
  (la 02-07-2016, Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranță rutieră și emiterea atestatelor respective;
  (la 02-07-2016, Lit. e) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu;
  (la 02-07-2016, Lit. f) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materie, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;
  h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului gestionării siguranței rutiere;
  i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;
  j) arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică;
  (la 31-01-2022, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  k) elaborează și propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru și de atestare a auditorilor de siguranță rutieră;
  (la 02-07-2016, Lit. k) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  l) ține Registrul cu toate secțiunile acestuia și operează modificările care se impun;
  m) realizează documentații și publicații de specialitate periodice pentru auditorii de siguranță rutieră din evidența Registrului;
  (la 02-07-2016, Lit. m) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  n) distribuie auditorilor de siguranță rutieră documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g) și m), precum și alte reglementări de interes;
  (la 02-07-2016, Lit. n) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  o) efectuează prin propriii angajați inspecțiile de siguranță rutieră specifică;
  (la 31-01-2022, Litera o) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  p) stabilește proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecție de siguranță rutieră specifică;
  (la 31-01-2022, Litera p) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  q) abrogată;
  (la 31-01-2022, Litera q) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  r) pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice colaborează cu alte organisme și instituții din țară sau străinătate care desfășoară activități în domeniul siguranței rutiere.
  (la 02-07-2016, Lit. r) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezenta lege și prin alte acte normative privind gestionarea siguranței circulației pe rețeaua rutieră.


  Capitolul V Răspunderi și sancțiuni

  Articolul 21
  (1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii și constau în:
  a) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activitățile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:(i) pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a atestatului de auditor prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;(ii) pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (5). Dacă după 6 luni condiția respectivă nu este îndeplinită, suspendarea se prelungește corespunzător;
  (la 31-01-2022, Punctul (ii) din Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  c) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (6) și (7), dacă încălcarea nu este considerată infracțiune.
  (la 02-07-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.


  Articolul 22
  (1) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 21 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Contestația exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestația. Decizia va fi respectată și executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în această situație.


  Articolul 23

  Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
  a) abrogată;
  (la 31-01-2022, Litera a) din Articolul 23 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (6) și (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum și pentru depunerea raportului cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere;
  (la 02-07-2016, Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 10 alin. (9), (16) sau (23);
  (la 31-01-2022, Litera c) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  d) abrogată;
  (la 02-07-2016, Lit. d) a art. 23 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări scrise depuse comisiei, a obligațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1);
  (la 02-07-2016, Lit. e) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră, după caz.
  (la 02-07-2016, Lit. f) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  g) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru refuzul nejustificat al semnării contractului de prestări servicii pentru realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică sau pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (1^2);
  (la 31-01-2022, Articolul 23 din Capitolul V a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  h) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru neimplementarea măsurilor de remediere în termenele stabilite în planul de remediere din raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică.
  (la 31-01-2022, Articolul 23 din Capitolul V a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 24
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către:
  a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. sau Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. b)-h), în limita competențelor acestora;
  (la 31-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  b) ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. c) și e).
  (la 02-07-2016, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  (2) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.


  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 25
  (1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranță rutieră și vor obține, la cerere, atestatul de auditor de siguranță rutieră prevăzut de prezenta lege.(2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 7 alin. (1).(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.


  Articolul 26
  (1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează și înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.(2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene. Notă
  A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012.
  (3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene.(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranță care trebuie aplicate lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere a infrastructurii rutiere și un program de inspecție care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.


  Articolul 27
  (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și a costului social mediu al unui accident grav, în condițiile în care ambele se produc în România.(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice și vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.


  Articolul 27^1

  Activitățile de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, de audit de siguranță rutieră și de inspecție de siguranță rutieră periodică se pot efectua și pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opțional, la cererea investitorului sau administratorului, în condițiile prezentei legi.
  (la 31-01-2022, Articolul 27^1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 28

  În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:
  "h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviației civile, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră, inspector de siguranță rutieră;".


  Articolul 29

  În direcția cooperării internaționale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranței rutiere.


  Articolul 30

  Organizațiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranței și gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranței rutiere.


  Articolul 31

  Anexele nr. 1, 2, 2a, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta lege.
  (la 31-01-2022, Articolul 31 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Articolul 32

  Abrogat.

  (la 31-01-2022, Articolul 32 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  Articolul 33

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.

  Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 29 noiembrie 2008, și ale Directivei (UE) 2019/1.936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019.
  (la 31-01-2022, Actul a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 1

  ELEMENTELE INDICATIVE ale evaluărilor de impact asupra siguranței rutiere
  (la 31-01-2022, Titlul anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere:
  a) definirea problemei;
  b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;
  c) obiectivele specifice siguranței rutiere;
  d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;
  e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;
  (la 02-07-2016, Lit. e) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile.
  2. Elementele care trebuie avute în vedere:
  a) accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) alegerea traseelor și studii origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee;
  c) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecții, treceri la nivel și altele asemenea;
  (la 02-07-2016, Lit. c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, bicicliști, motocicliști și alții asemenea;
  (la 02-07-2016, Lit. d) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  e) trafic, de exemplu: volumul traficului, clasificarea traficului în funcție de tip, inclusiv fluxurile estimate pentru pietoni și bicicliști, determinate de caracteristicile utilizării terenurilor adiacente;
  (la 31-01-2022, Litera e) din Punctul 2. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  f) condiții climatice și sezoniere;
  (la 02-07-2016, Lit. f) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  g) prezența unui număr suficient de zone de parcări sigure;
  (la 02-07-2016, Lit. g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  h) activitatea seismică.


  Anexa nr. 2

  ELEMENTELE INDICATIVE ale auditurilor privind siguranța rutieră
  (la 31-01-2022, Titlul anexei nr. 2 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:
  a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe și altele asemenea, condiții climatice și sezoniere, precum și activități seismice;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) tipurile de intersecții și distanța dintre acestea;
  (la 02-07-2016, Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  c) numărul și tipul benzilor de circulație;
  (la 02-07-2016, Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  d) structura și componența traficului admis pe noua infrastructură;
  (la 02-07-2016, Lit. d) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  e) funcționalitatea drumului în cadrul rețelei;
  (la 02-07-2016, Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  f) condițiile meteorologice;
  g) viteze de proiectare și viteze de circulație;
  (la 02-07-2016, Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  h) profile transversale, care cuprind: lățimea părții carosabile, piste pentru bicicliști, trotuare;
  (la 02-07-2016, Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  i) traseul în plan de situație și în profil longitudinal;
  (la 02-07-2016, Lit. i) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  j) vizibilitate;
  k) dispunerea intersecțiilor;
  (la 02-07-2016, Lit. k) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  l) mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;
  m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.
  n) dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:(i) dispoziții pentru pietoni;(ii) dispoziții pentru bicicliști, inclusiv existența unor rute alternative sau separări de traficul de autovehicule de mare viteză;(iii) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;(iv) densitatea și amplasarea trecerilor pentru pietoni și bicicliști;(v) dispoziții pentru pietoni și bicicliști pe drumurile afectate din zonă;(vi) separarea pietonilor și a bicicliștilor de traficul de autovehicule de mare viteză sau existența unor rute alternative directe pe drumurile de clasă inferioară.
  (la 31-01-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic și detalii de execuție:
  ----------
  Partea introductivă a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
  a) planul de situație;
  (la 02-07-2016, Lit. a) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  b) semnalizare orizontală și verticală coerentă;
  (la 02-07-2016, Lit. b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  c) iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;
  d) echipamente poziționate în ampriza drumului;
  (la 02-07-2016, Lit. d) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  e) plantația rutieră adiacentă drumului în extravilan și construcțiile, amenajările și alte obiective din intravilanul localităților;
  (la 02-07-2016, Lit. e) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  f) obstacole fixe la marginea drumului;
  g) parcări sigure;
  h) dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:(i) dispoziții pentru pietoni;(ii) dispoziții pentru bicicliști;(iii) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;
  (la 31-01-2022, Litera h) din Punctul 2. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )

  i) adaptarea sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili).
  3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:
  a) siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;
  b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală și verticală;
  (la 02-07-2016, Lit. b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )

  c) starea drumurilor.
  4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor
  Realizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.


  Anexa nr. 2a

  ELEMENTELE INDICATIVE
  ale inspecțiilor specifice în materie de siguranță rutieră
  1. Trasee rutiere și intersecții:
  a) asigurarea vizibilității;
  b) limite de viteză și zone cu restricții de viteză;
  c) predictibilitatea traseelor;
  d) accesul la proprietăți adiacente și dezvoltări;
  e) accesul vehiculelor de urgență și de serviciu;
  f) tratarea podurilor și canalelor de scurgere;
  g) configurația amprizei drumului: acostamentul drumului, tipul delimitării părții carosabile, debleul și rambleul drumului.
  2. Intersecții și noduri rutiere:
  a) tipul de intersecție/nodul rutier adecvat;
  b) geometria intersecției/configurația nodului rutier;
  c) vizibilitatea și predictibilitatea intersecțiilor;
  d) vizibilitatea în intersecție;
  e) configurația benzilor suplimentare la intersecții;
  f) controlul traficului în intersecții, de exemplu: indicatoare de prioritate, instalații de semnalizare rutieră etc.;
  g) existența trecerilor pentru pietoni și bicicliști.
  3. Dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:
  a) dispoziții pentru pietoni;
  b) dispoziții pentru bicicliști;
  c) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;
  d) transportul public de persoane și infrastructurile aferente;
  e) treceri la nivel cu calea ferată sau cu tramvaiul, menționând, în mod special, tipul de trecere și dacă acestea sunt acționate de o persoană sau nu, sunt manuale sau automate.
  4. Iluminare, panouri de semnalizare și marcaje:
  a) panouri de semnalizare rutieră coerente, care nu afectează vizibilitatea;
  b) lizibilitatea panourilor de semnalizare rutieră: poziție, dimensiune, culoare;
  c) indicatoare rutiere;
  d) coerența marcajelor rutiere și trasarea acestora;
  e) lizibilitatea marcajelor rutiere: poziție, dimensiuni și retroreflectivitate în condiții uscate și umede;
  f) vizibilitatea și gradul de uzură a marcajelor rutiere;
  g) iluminarea drumurilor și a intersecțiilor;
  h) echipamente adecvate pe marginea drumului.
  5. Semnalizare rutieră:
  a) operare;
  b) vizibilitate.
  6. Obstacole, zone de siguranță și sisteme rutiere de protecție:
  a) zona marginii drumului, inclusiv vegetația;
  b) pericole pe marginea drumului și distanța de la marginea părții carosabile sau a pistei pentru biciclete;
  c) adaptarea sistemelor rutiere de protecție într-un mod facil de utilizat: spații care separă sensurile de circulație și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
  d) tratarea părților terminale ale parapetelor de siguranță;
  e) sisteme adecvate de protecție la poduri și canale de scurgere;
  f) garduri pe drumuri cu acces limitat.
  7. Partea carosabilă:
  a) defectele părții carosabile;
  b) rugozitatea;
  c) material desprins, pietriș, pietre;
  d) colectarea și drenarea apei.
  8. Poduri și tuneluri:
  a) prezența și numărul podurilor;
  b) prezența și numărul tunelurilor;
  c) elemente vizuale care reprezintă riscuri pentru siguranța infrastructurii.
  9. Alte aspecte:
  a) punerea la dispoziție a unor spații de parcare și a unor spații de servicii sigure;
  b) facilități pentru vehicule grele;
  c) fenomenul de orbire cauzat de faruri;
  d) lucrările rutiere;
  e) activități nesigure pe marginea drumului;
  f) informații adecvate ale echipamentelor STI, de exemplu: panouri cu mesaje variabile;
  g) faună;
  h) atenționări pentru zone școlare, dacă este cazul.

  (la 31-01-2022, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 3

  ELEMENTELE INDICATIVE
  ale evaluărilor siguranței rutiere la nivelul întregii rețele
  1. Generalități:
  a) tipul de drum în legătură cu tipul și dimensiunile regiunilor/orașelor pe care le conectează;
  b) lungimea tronsonului rutier;
  c) tipul zonei: rurală sau urbană;
  d) destinația terenurilor: cu scop educațional, comercială, industrială și de producție, rezidențială, agricolă și zootehnică, zonă nedezvoltată;
  e) densitatea acceselor la proprietate;
  f) prezența drumurilor colectoare, de exemplu pentru magazine;
  g) prezența lucrărilor rutiere;
  h) prezența parcărilor.
  2. Volumele traficului:
  a) volumele traficului;
  b) volumele măsurate ale traficului motocicletelor;
  c) volumele măsurate ale traficului pietonal pe ambele părți, menționând dacă circulația are loc de-a lungul drumului sau transversal;
  d) volumele măsurate ale traficului bicicletelor pe ambele părți, menționând dacă circulația are loc de-a lungul drumului sau transversal;
  e) volumele măsurate ale traficului vehiculelor grele;
  f) fluxurile estimate de pietoni determinate de destinația funcțiunilor obiectivelor din zona adiacentă;
  g) fluxurile estimate de bicicliști determinate de destinația funcțiunilor obiectivelor din zona adiacentă.
  3. Date referitoare la accidente:
  a) numărul, locul și cauza accidentelor rutiere mortale în funcție de categoria de utilizator al drumurilor;
  b) numărul și locația accidentelor grave în funcție de categoria de utilizator al drumurilor.
  4. Caracteristici operaționale:
  a) limita de viteză: generală, pentru motocicletele, pentru camioane;
  b) viteza de operare, a 85-a centilă, viteza maximă cu care circulă 85% dintre participanții la traficul rutier care tranzitează în condiții de fluență și siguranță o secțiune transversală de drum monitorizată;
  c) managementul vitezei și/sau calmarea traficului;
  d) prezența dispozitivelor STI: alerte de congestie sau de cozi de așteptare, panouri cu mesaje variabile;
  e) atenționări pentru zone școlare;
  f) prezența unor persoane desemnate pentru dirijarea traficului elevilor în zona trecerilor de pietoni, la ore prestabilite.
  5. Caracteristici geometrice:
  a) caracteristici ale secțiunii transversale: numărul, tipul și lățimea benzilor de circulație, configurația și tipul zonei mediane, piste de biciclete, căi pietonale etc., inclusiv variabilitatea acestora;
  b) elemente geometrice ale traseului în plan;
  c) elemente geometrice ale traseului în lung;
  d) asigurarea vizibilității.
  6. Obstacole, zone de siguranță și sisteme de protecție rutieră:
  a) zona marginii drumului și zone de siguranță;
  b) obstacole fixe pe marginea drumului, de exemplu: stâlpii de iluminat, copaci etc.;
  c) distanța obstacolelor față de marginea drumului;
  d) densitatea obstacolelor;
  e) marcaje rezonatoare;
  f) sisteme de protecție rutieră.
  7. Poduri și tuneluri:
  a) prezența și numărul podurilor, precum și informații relevante cu privire la acestea;
  b) prezența și numărul tunelurilor, precum și informații relevante cu privire la acestea;
  c) elemente vizuale care reprezintă riscuri pentru siguranța infrastructurii.
  8. Intersecții:
  a) tipul intersecției și numărul de ramuri, menționând, în special, tipul de reglementare și prezența benzilor suplimentare dedicate;
  b) prezența canalizărilor de trafic cu insule denivelate;
  c) tipul intersecției și modul de amenajare;
  d) volumele de trafic în zona intersecției;
  e) prezența trecerilor la nivel cu calea ferată sau cu tramvaiul, menționând, în special, tipul de trecere și dacă acestea sunt acționate de o persoană sau nu, sunt manuale sau automatizate.
  9. Întreținere:
  a) defectele părții carosabile;
  b) rugozitatea părții carosabile;
  c) starea acostamentului, inclusiv a vegetației;
  d) starea panourilor de semnalizare, a marcajelor și delimitarea părții carosabile;
  e) starea sistemelor de protecție rutieră.
  10. Facilități pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:
  a) treceri pentru pietoni și bicicliști: treceri la nivelul drumului și pasaje denivelate;
  b) treceri pentru biciclete: treceri la nivelul drumului și pasaje denivelate;
  c) garduri pietonale;
  d) existența unor trotuare sau a unor drumuri pietonale separate;
  e) infrastructură pentru biciclete și tipul acesteia: piste pentru biciclete, benzi pentru biciclete, altele;
  f) starea trecerilor de pietoni în ceea ce privește vizibilitatea și semnalizarea fiecărei facilități oferite;
  g) facilități de traversare pentru pietoni și bicicliști în zona intersecțiilor cu drumuri laterale;
  h) existența unor rute alternative pentru pietoni și bicicliști dacă nu există facilități separate.
  11. Sisteme pentru intervenție operațională pre/post accidente rutiere în vederea diminuării efectelor consecințelor acestora:
  a) centrele operaționale ale rețelei și alte facilități de patrulare;
  b) mecanisme de informare a participanților la trafic - condițiile de conducere pentru prevenirea accidentelor sau incidentelor;
  c) sisteme de detectare automată a incidentelor: senzori și camere de luat vederi;
  d) sisteme de gestionare a incidentelor;
  e) sisteme de comunicare cu serviciile responsabile pentru urgențe.

  (la 31-01-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 4

  Informații referitoare la accidente de circulație, menționate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate
  Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. poziția cât mai exactă a locului accidentului, inclusiv coordonatele sistemului global de navigație prin satelit;
  (la 31-01-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  2. imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;3. data și ora accidentului;4. informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecție cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulație, marcajul, suprafața de rulare, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin, parapeți și alte lucrări de artă, vegetație sau alte elemente cu rigiditate ridicată la impact;
  (la 02-07-2016, Pct. 4 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. )
  5. gravitatea accidentului;
  (la 31-01-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022 )
  6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanțe interzise prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranță;7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranță, după caz, date privind ultimele inspecții tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);8. date referitoare la accidentele de circulație, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul și manevrele fiecărui conducător auto;9. ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență. Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:
  ART. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate și completate în conformitate cu modificările și completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, și republicate.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupația de auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră și cea de inspector de siguranță rutieră.