STATUTUL din 21 octombrie 1999
Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 octombrie 1999
  Capitolul 1 Denumirea, forma juridica, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea
  (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.
  (2) În toate actele, anunturile, publicatiile şi documentele emanand de la companie se va menţiona denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de inmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridica
  (1) Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. este persoana juridica română, având forma juridica de societate comerciala pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut.
  (2) Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. este societate comerciala de interes public naţional.
  (3) Pentru Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. se va utiliza în continuare denumirea Loteria Română.


  Articolul 3

  Sediul social
  (1) Sediul social al Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunarii generale a acţionarilor, cu indeplinirea formalitatilor prevăzute de lege.
  (2) La data infiintarii Loteria Română are în subordine unitatile fără personalitate juridica prevăzute în anexa A la statut.
  (3) În structura unităţilor prevăzute la alin. (2) funcţionează agentiile "Loto-Prono", puncte de vanzare preluate de la fosta Regie Autonoma "Loteria Naţionala".
  (4) Loteria Română poate înfiinţa sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vanzare şi altele asemenea, în tara şi în strainatate, unităţi fără personalitate juridica, şi le poate reorganiza pe cele existente prin hotărâre a adunarii generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


  Articolul 4

  Durata
  Loteria Română se constituie ca persoana juridica cu durata nelimitata, cu incepere de la data înmatriculării în registrul comerţului.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 5

  Scopul
  Loteria Română desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în randul populatiei şi crearea fondurilor necesare finantarii obiectivelor de interes public naţional.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate
  Loteria Română are ca obiect de activitate:
  A. Jocuri de noroc:
  a) organizarea şi exploatarea exclusiva, în calitate de unic organizator pe intreg teritoriul tarii, a jocurilor de noroc tip loto, expres, pronosport, loz în plic şi "instant lottery";
  b) organizarea şi exploatarea, singura sau în asociere cu alte persoane juridice, de jocuri de noroc, altele decat cele prevăzute la lit. a), cu taxa de participare la joc în lei sau în valută;
  c) elaborarea, implementarea, organizarea şi exploatarea de noi jocuri de noroc;
  d) elaborarea regulamentelor de organizare şi administrare a jocurilor de noroc pe care le organizeaza şi le exploateaza;
  e) producerea, depozitarea, comercializarea şi transportul produselor loteristice atât prin reteaua proprie, cat şi prin alte unităţi;
  f) colectarea mizelor, stabilirea fondului de castiguri şi a premiilor, precum şi efectuarea/ordonantarea operaţiunilor de plată a castigurilor.
  B. Activităţi conexe şi adiacente celor prevăzute la lit. A, precum şi alte activităţi:
  a) editare şi tiparire;
  b) operaţiuni de comert interior şi exterior, inclusiv difuzarea publicatiilor;
  c) servicii informatice, activitate de software de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi retele de calculatoare;
  d) realizarea investitiilor pentru dezvoltari, modernizari, automatizari şi retehnologizari;
  f) realizarea de studii de marketing şi sondaje în legătură cu obiectul de activitate;
  g) servicii de reclama şi publicitate, organizarea de expozitii, simpozioane şi schimburi de experienta;
  h) activităţi financiare, consultanţă, leasing, management şi de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
  i) dezvoltarea şi eficientizarea retelei proprii de vanzare şi a retelei mandatare de agentii pe intreg teritoriul tarii, inclusiv prin prestări de servicii şi închirieri de spatii;
  j) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuala preluate de la fosta Regie Autonoma "Loteria Naţionala", precum şi a celor pentru care dobandeste protecţie, conform legislaţiei în vigoare;
  k) participarea, inclusiv ca membru, la organizaţiile europene şi internationale cu caracter profesional, la congresele, conferintele şi la întreaga activitate a acestora, precum şi colaborarea cu entităţi juridice similare din strainatate în problemele specifice activităţii din domeniul jocurilor de noroc;
  l) orice alte activităţi şi servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.


  Capitolul 3 Capitalul social şi actiunile


  Articolul 7

  Capitalul social şi actiunile
  (1) Capitalul social initial al Loteriei Române se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" în baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1999 şi este în suma totala de 106.943.550 mii lei, impartit în 2.138.871 acţiuni nominative, fiecare actiune în valoare nominala de 50.000 lei.
  (2) Actiunile Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român şi sunt emise în forma dematerializata, prin inscriere în cont.
  (3) Drepturile şi oblibaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor.
  (4) Reprezentantii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor.


  Articolul 8

  Majorarea sau reducerea capitalului social
  Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunarii generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Capitolul 4 Conducerea şi administrarea Loteriei Române


  Articolul 9

  Adunarea generală a acţionarilor
  (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. Reprezentantii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în numar de trei şi sunt numiti prin ordin al ministrului finanţelor.
  (2) Adunarea generală ordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii principale:
  a) analizeaza, aproba sau modifica bilantul contabil după ascultarea raportului consiliului de administratie şi al cenzorilor;
  b) numeste şi revoca membrii consiliului de administratie şi le stabileste remuneratia;
  c) numeste cenzorii, le fixeaza remuneratia şi numeste cenzorii supleanti;
  d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
  e) aproba nivelul fondului de rezerva statutar;
  f) aproba regulamentele jocurilor de noroc pentru care Loteria Română beneficiaza de licenţă conform art. 7 alin. (4) şi ale celor organizate conform art. 9 din ordonanţa;
  g) aproba regulamentele jocurilor de noroc organizate de Loteria Română conform art. 7 alin. (3) din ordonanţa, cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc;
  h) alte atribuţii prevăzute de lege.
  (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (4) Dacă adunarea generală ordinara a acţionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală care se va intruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate.
  (5) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii principale:
  a) aproba mutarea sediului Loteriei Române;
  b) aproba înfiinţarea, reorganizarea ori desfiintarea unităţilor fără personalitate juridica din subordinea Loteriei Române;
  c) aproba modificarea obiectului de activitate al Loteriei Române;
  d) aproba majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia;
  e) aproba reducerea capitalului social sau reintregirea lui;
  f) aproba participarea la constituirea de noi societăţi sau de asocieri;
  g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
  h) aproba incheierea de acte juridice prin care Loteria Română dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul sau, a caror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabila a activelor acesteia la data incheierii actului juridic respectiv.
  (6) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atribuţiilor sale prevăzute la lit. a)-f).
  (7) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acţionarilor este necesară prezenta a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (8) Dacă adunarea generală extraordinara a acţionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală care se va intruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate.


  Articolul 10

  Convocarea adunarii generale a acţionarilor
  (1) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
  (2) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor va fi convocata de preşedintele consiliului de administratie ori de cate ori este cazul, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut.
  (3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora tinerii adunarii generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor fi puse în discutie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediata pe adresa Ministerului Finanţelor cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunarii generale a acţionarilor.
  (4) Adunarea generală a acţionarilor poate lua hotărâri şi fără indeplinirea formalitatilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale prezentului statut, pentru validitatea hotărârilor adoptate.
  (5) Sedintele adunarilor generale ale acţionarilor vor putea avea loc la sediul Loteriei Române sau în orice alt loc mentionat în convocare.


  Articolul 11

  Organizarea adunarii generale a acţionarilor
  (1) Sedintele adunarilor generale ale acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnata pentru a-l inlocui. Preşedintele numeste un secretar pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege.
  (2) Cu ocazia adunarilor generale ale acţionarilor sunt intocmite procese-verbale într-un registru special, tinut prin grija consiliului de administratie.
  (3) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse în discutie şi deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura speciala, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de sedinta.
  (4) Procesul-verbal se va semna de către preşedintele de sedinta şi de către secretarul adunarii generale a acţionarilor, desemnat pentru intocmirea acestuia.


  Articolul 12

  Hotărârile adunarilor generale ale acţionarilor
  (1) Hotărârile adunarilor generale ale acţionarilor se vor depune, în situaţiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerţului, în vederea mentionarii lor în registru.
  (2) În cazul adoptarii unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publică numai actul aditional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunarii generale a acţionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.
  (3) Hotărârile adunarilor generale ale acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de lege.


  Articolul 13

  Consiliul de administratie
  (1) Loteria Română este condusa de consiliul de administratie compus din 5 membri, persoane fizice de cetatenie română, domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanţelor şi indeplineste functia de presedinte.
  (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii lor pe perioade având aceeasi durata.
  (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Loteriei Române, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
  (4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Preşedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
  (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergenta, preşedintele consiliului de administratie are drept de veto, iar problema aflata în divergenta este supusă spre analiza adunarii generale a acţionarilor.
  (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către presedinte. Acestea se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de către membrii prezenţi şi de secretar.
  (7) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate şi poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.


  Articolul 14

  Preşedintele consiliului de administratie
  (1) Preşedintele consiliului de administratie indeplineste şi functia de director general al Loteriei Române.
  (2) Preşedintele consiliului de administratie reprezinta Loteria Română în relatiile cu tertii şi este reprezentantul acesteia în organizaţiile europene şi internationale loteristice. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixand durata şi limitele mandatului acordat.
  (3) Preşedintele consiliului de administratie va prezenta semestrial sau ori de cate ori se solicita de către ministrul finanţelor situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzori, după caz.


  Articolul 15

  Atribuţiile consiliului de administratie
  Atribuţiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
  a) aproba organigrama Loteriei Române;
  b) valideaza numirea de către preşedintele sau a directorilor executivi ai Loteriei Române;
  c) aduce la indeplinire hotărârile adunarii generale a acţionarilor;
  d) asigura gestiunea şi coordonarea activităţii Loteriei Române;
  e) negociaza contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantii salariatilor;
  f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei Române;
  g) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării adunarilor generale ale acţionarilor;
  h) prezinta adunarii generale a acţionarilor situaţia economica şi financiară a Loteriei Române, precum şi raportul de activitate pe fiecare an;
  i) aproba regulamentul de organizare a Loteriei Române, a sucursalelor şi a celorlalte structuri ale acesteia;
  j) supune analizei adunarii generale a acţionarilor bilantul contabil anual, contul de profit şi pierderi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli necesar activităţii Loteriei Române;
  k) aproba sau propune spre aprobare investiţiile ce urmeaza a se realiza de către Loteria Română în condiţiile legilor în vigoare;
  l) aproba constituirea şi folosirea fondurilor de rezerva speciale;
  m) îşi da acordul pentru vanzarea sau achizitionarea de imobile, în condiţiile legii;
  n) indeplineste orice alte atribuţii şi are competentele care rezultă din lege sau din hotărârile adunarii generale a acţionarilor.


  Articolul 16

  Conducerea operativa
  (1) Conducerea operativa a Loteriei Române este asigurata de către directorul general, presedinte al consiliului de administratie, împreună cu directorii executivi numiti de către acesta şi validati de către consiliul de administratie.
  (2) Directorii executivi sunt salariati ai Loteriei Române, revocarea acestora constituind cauza de incetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.


  Capitolul 5 Gestiunea


  Articolul 17

  Cenzorii
  (1) Gestiunea Loteriei Române este controlata de 3 cenzori şi 3 cenzori supleanti. Adunarea generală a acţionarilor poate numi un cenzor extern independent, persoana juridica, în condiţiile legii.
  (2) Cenzorii şi cenzorii supleanti vor fi numiti de către adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  (3) Cenzorii şi cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioadă de 2 ani şi pot fi realesi.
  (4) În exercitarea atribuţiilor lor de control cenzorii au dreptul sa li se puna la dispoziţie documentele privind situaţia economico-financiară a Loteriei Române.


  Articolul 18

  Oblibaţiile cenzorilor
  (1) Cenzorii au urmatoarele obligaţii principale:
  a) verifica activitatea companiei şi a unităţilor subordonate;
  b) verifica bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi din punct de vedere al legalităţii şi al concordantei lor cu registrele companiei, regularitatea acestora din urma, precum şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut în conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
  c) intocmesc şi prezinta anual adunarii generale a acţionarilor un raport amanuntit cuprinzand rezultatele verificărilor intreprinse în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b) şi propunerile lor referitoare la bilantul contabil;
  d) inspecteaza lunar, inopinat, casa şi verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Loteriei Române sau primite în gaj, cautiune sau depozit;
  e) convoaca adunarea generală a acţionarilor în cazul în care nu a fost convocata de către consiliul de administratie;
  f) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, fără drept de vot, putand sa determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare şi aduc la cunoştinţa neregulile din administratie şi incalcarile prevederilor statutare şi legale mai importante, constatate în urma verificărilor;
  g) supraveghează aducerea la indeplinire de către consiliul de administratie sau, după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii şi ale prezentului statut;
  h) indeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul statut.
  (2) Cenzorii îşi vor îndeplini oblibaţiile împreună ori separat, potrivit legii.


  Capitolul 6 Activitatea


  Articolul 19

  Exercitiul financiar
  Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu excepţia primului exercitiu financiar care începe la data constituirii Loteriei Române.


  Articolul 20

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Loteriei Române se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 21

  Evidenta contabila
  (1) Sumele varsate de Loteria Română ca urmare a organizarii periodice de jocuri de noroc pentru finantarea unor acţiuni şi obiective cu caracter umanitar sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influenţa indicatorii de eficienta. Sumele percepute pentru participarea la jocurile de noroc organizate de Loteria Română sunt scutite de plată impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii de orice fel.
  (2) Loteria Română va organiza şi va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale şi va întocmi bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.
  (3) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor, o copie de pe bilantul contabil, împreună cu contul de profit şi pierderi, raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor se vor depune la administratia financiară competenţa. După vizarea bilantului contabil de către administratia financiară documentele menţionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerţului şi la Ministerul Finanţelor.


  Articolul 22

  Registrele
  Loteria Română va tine, prin grija consiliului de administratie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.


  Capitolul 7 Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea


  Articolul 23

  Modificarea formei juridice
  Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.


  Articolul 24

  Dizolvarea
  Loteria Română va fi dizolvata în urmatoarele cazuri:
  a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
  b) deschiderea procedurii falimentului;
  c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinara a acţionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea rămasă;
  d) alte situaţii prevăzute de lege.


  Articolul 25

  Falimentul
  (1) În caz de dizolvare a Loteriei Române, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanţa de judecată va decide lichidarea administrativa sau falimentul.
  (2) Falimentul Loteriei Române şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Capitolul 8 Litigii


  Articolul 26

  Solutionarea litigiilor
  (1) Toate litigiile nascute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de către instantele judecătorești competente din România.
  (2) Litigiile de orice fel aparute între Loteria Română şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun. Părţile pot alege şi calea arbitrala.


  Capitolul 9 Dispozitii finale


  Articolul 27

  Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale în vigoare aplicabile activităţilor desfăşurate de Loteria Română.


  Anexa A
  -------
  la statut
  ---------


      LISTA
  cuprinzand unitatile fără personalitate juridica din structura Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
           
    Nr. crt.UnitateaSediul (localitatea)Adresa
    1.Sucursala zonală BraşovBraşovStr. Armata Română nr. 35
    2.Sucursala zonală BucureştiBucureştiCalea Victoriei nr. 20, sectorul 3
    3.Sucursala zonală ClujCluj-NapocaStr. Ceahlău nr. 69
    4.Sucursala zonală ConstanţaConstanţaStr. Făgetului nr. 165
    5.Sucursala zonală CraiovaCraiovaStr. Alexandru Ioan Cuza bl. C
    6.Sucursala zonală GalaţiGalaţiStr. Traian bl. A10
    7.Sucursala zonală IaşiIaşiStr. Costache Negri nr. 35, bl. A1
    8.Sucursala zonală PloieştiPloieştiStr. Republicii nr. 16
    9.Sucursala zonală TimişoaraTimişoaraBd Tache Ionescu nr. 30
    10.Centrul de lucru AlbaAlba IuliaPiaţa Iuliu Maniu nr. 11
    11.Centrul de lucru AradAradBd Revoluţiei nr. 49-53
    12.Centrul de lucru ArgeşPiteştiStr. Maior Sonta bl. E3b
    13.Centrul de lucru BacăuBacăuStr. Mihai Viteazul nr. 4
    14.Centrul de lucru BihorOradeaStr. G. Costadoru nr. 2
    15.Centrul de lucru Bistriţa-NăsăudBistriţaStr. Mihai Eminescu nr. 16
    16.Centrul de lucru BotoşaniBotoşaniStr. Marchian bl. G3
    17.Centrul de lucru BrăilaBrăilaStr. Călăraşilor nr 54, bl. 10
    18.Centrul de lucru BuzăuBuzăuBd Unirii bl. 9E
    19.Centrul de lucru Caraş-SeverinReşitaPiaţa 1 Decembrie 1918 bl. 26
    20.Centrul de lucru CălăraşiCălăraşiStr. 1 Decembrie 1918 bloc Flora, parter
    21.Centrul de lucru CovasnaSfântu GheorghePiaţa Mihai Viteazul nr. 1
    22.Centrul de lucru DâmboviţaTârgovişteStr. Rapsodiei bl. C15
    23.Centrul de lucru GiurgiuGiurgiuStr. Bucureşti bl. 104A
    24.Centrul de lucru GorjTârgu JiuStr. Victoriei bl. 1
    25.Centrul de lucru HarghitaMiercurea-CiucStr. Libertăţii nr. 12
    26.Centrul de lucru HunedoaraDevaStr. Decebal bl. 1A, plomba A5
    27.Centrul de lucru IalomiţaSloboziaStr. Chimiei bl. D3
    28.Centrul de lucru MaramureşBaia MareStr. Bucureşti nr. 23A
    29.Centrul de lucru MehedinţiDrobeta-Turnu SeverinStr. Smârdan nr. 26
    30.Centrul de lucru MureşTârgu MureşStr. 1 Decembrie 1918 nr. 9
    31.Centrul de lucru NeamţPiatra-NeamţStr. Mihai Eminescu nr. 37 bis
    32.Centrul de lucru OltSlatinaPiaţa Gării bl. 11
    33.Centrul de lucru Satu MareSatu MareStr. Avântului nr. 6
    34.Centrul de lucru SălajZalăuStr. Unirii nr. 16
    35.Centrul de lucru SibiuSibiuPiaţa Mică nr. 5
    36.Centrul de lucru SuceavaSuceavaStr. Dornelor
    37.Centrul de lucru TeleormanAlexandriaStr. Ion Creangă nr. 56
    38.Centrul de lucru TulceaTulceaStr. Babadag bl. 3
    39.Centrul de lucru VasluiVasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 75, bl. A
    40.Centrul de lucru VâlceaRâmnicu VâlceaStr. Ştirbei Vodă bl. V2
    41.Centrul de lucru VranceaFocşaniStr. Unirii bl. B
    42.Unitatea poligraficăBucureştiStr. Ing. Anghel Saligny nr. 2, sectorul 5

  ------------