LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privin regimul deşeurilor
(actualizată până la data de 19 septembrie 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 septembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Întrucât LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001 modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78/2000, vă recomandăm, pentru uşurinţa utilizării, să vizualizaţi formele actualizate ale actului normativ de bază în funcţie de toate actele modificatoare care survin, respectiv ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor din categoriile prevăzute în anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.
  (2) Listele de deşeuri corespunzătoare fiecărei categorii de deşeuri stabilite la nivel comunitar se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."
  ------------
  Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică efluenţilor gazoşi emişi în atmosferă, precum şi următoarelor categorii de deşeuri, în măsura în care acestea se supun unor reglementări speciale:
  a) deşeurilor radioactive;
  b) deşeurilor rezultate din prospectări, extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale şi celor rezultate din exploatări în cariere;
  c) cadavrelor de animale şi materiilor fecale sau altor substanţe naturale nepericuloase utilizate în agricultură;
  d) apelor uzate, cu excepţia deşeurilor lichide;
  e) explozibililor expiraţi."
  ------------
  Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt:
  a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:
  1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
  2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;
  3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării;
  b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.
  (2) România va informa Comisia Europeană conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informaţii cu privire la măsurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1).
  ------------
  Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Administrarea deşeurilor"
  "Art. 5. - (1) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului şi în mod deosebit:
  a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;
  b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
  c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
  (2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor."
  ------------
  Art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  ------------
  Art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din statele membre pentru crearea unei reţele integrate adecvate de instalaţii de eliminare a deşeurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Această reţea trebuie să asigure Comunităţii Europene în ansamblu eliminarea integrală a deşeurilor sale, iar României, îndeplinirea aceluiaşi obiectiv în mod individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.
  (2) Reţeaua integrată prevăzută la alin. (1) asigură eliminarea deşeurilor în instalaţiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.
  ------------
  Art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Planurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:
  a) tipurile, cantităţile, originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;
  b) cerinţele tehnice generale;
  c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deşeuri;
  d) amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finală a deşeurilor.
  (3) Planurile prevăzute la alin. (1) pot include şi:
  a) persoanele fizice şi juridice autorizate să gestioneze deşeuri;
  b) estimarea costurilor pentru operaţiile de valorificare şi eliminare;
  c) măsurile de încurajare a eficientizării operaţiilor de colectare, sortare şi tratare a deşeurilor."
  ------------
  Art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  9. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 şi 8^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 8^1. - (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
  (2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează cu autorităţile competente din statele membre şi cu Comisia Europeană.
  (3) Planul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se notifică Comisiei Europene."
  ------------
  Art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  "Art. 8^2. - (1) În baza Planului naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează în comun planurile regionale de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judeţene ale judeţelor din raza de competenţă a fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM.
  (2) PRGD se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională."
  ------------
  Art. 8^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  "Art. 8^3. - (1) În baza Planului regional de gestionare a deşeurilor se elaborează planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti.
  (2) PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  ------------
  Art. 8^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  Art. 8^4. - (1) Elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor poate fi încredinţată unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
  (2) Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
  (3) Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, conform prevederilor legale."
  ------------
  Art. 8^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  10. Articolul 9 se abroga.
  11. După articolul 9 se introduce secţiunea 1^1 cu următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 1^1
  Autorizarea activităţilor legate de deşeuri
  "Art. 9^1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară operaţiile prevăzute în anexele nr. II A şi II B au obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
  (2) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu cuprinde:
  a) tipul şi cantitatea de deşeuri;
  b) cerinţele tehnice;
  c) măsuri de precauţie;
  d) locul de desfăşurare a activităţii;
  e) metoda de tratare.
  (3) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu se emite pe o perioadă determinată, poate fi refuzată, poate cuprinde condiţii de conformare sau obligaţii de mediu şi poate fi refuzată în cazul în care metoda folosită pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor este inacceptabilă din punctul de vedere al protecţiei mediului.
  (4) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1), în măsura în care deşeurile nu sunt deşeuri periculoase, activităţile desfăşurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimină propriile lor deşeuri la locul de producere, precum şi cele care desfăşoară operaţii de valorificare, dacă:
  a) autorităţile competente au adoptat reglementări generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile şi cantităţile de deşeuri şi condiţiile impuse pentru ca activitatea respectivă să poată fi exceptată de la autorizare; şi
  b) tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 5.
  (5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevăzute la alin. (4) se supun procedurii de înregistrare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
  (6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigură, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deşeurilor, precum şi cele care intermediază eliminarea sau valorificarea deşeurilor pentru terţi se supun procedurii de autorizare conform legislaţiei în vigoare."
  ------------
  Art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  12. Articolul 10 se abroga.
  13. Articolul 11 se abroga.
  14. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  ------------
  Art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  15. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiilor de eliminare se suportă de către:
  a) deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unui colector sau unui operator economic prevăzut la art. 9^1; şi/sau
  b) deţinătorul anterior al deşeurilor sau producătorul produsului din care a rezultat deşeul.
  (2) În situaţia în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea făptuitorului, acesta urmează să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare."
  ------------
  Art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  16. După articolul 13^1 se introduce secţiunea 1^2 cu următorul titlu:
  "SECŢIUNEA 1^2
  Controlul activităţilor legate de deşeuri"
  17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalaţiile care efectuează operaţiile prevăzute la art. 9^1 alin. (1), (4) şi (6) se supun inspecţiilor periodice ale autorităţii publice pentru protecţia mediului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."
  ------------
  Art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  18. După articolul 14 se introduce articolul 14^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 14^1. - (1) Primării unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de aceştia vor controla:
  a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora;
  b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului local de gestiune a acestora;
  c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase.
  (2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspecteaza şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenta şi comunică celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri.
  (3) Autoritatea centrala de protecţie a mediului inspecteaza şi ia măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiţiile şi activităţile ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ.
  "(4) Autorităţile publice teritoriale pentru sănătate exercită controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deşeurilor cu impact asupra sănătăţii populaţiei."
  ------------
  Alin. (4) al art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  (5) Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi reprezentanţi ai autorităţii de protecţie a mediului controlează împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri pentru asigurarea conformităţii încărcăturilor cu documentele insotitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deşeurilor."
  19. După articolul 14^1 se introduce capitolul II^1 cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II^1
  Gestionarea deşeurilor
  Secțiunea 1 Colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
  Art. 14^2. - În funcţie de proprietăţi, compoziţie, valoare şi de alte calităţi deşeurile sunt tratate şi transportate astfel încât sa nu împiedice utilizarea lor ulterioară şi raţională.
  ------------
  Art. 14^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  ------------
  Art. 14^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  ------------
  Art. 14^5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  ------------
  Art. 14^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  ------------
  Art. 14^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  Art. 14^8. - (1) Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care executa lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.
  (2) Primăria indica amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.
  ------------
  Art. 14^9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  ------------
  Art. 14^10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  20. Articolele 15 şi 16 se abroga.
  21. După titlul secţiunii I a capitolului III se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 18^1. - (1) Autorităţile competente întocmesc lista cuprinzând deşeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi a constituenţilor acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deşeurile periculoase, precum şi actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Deşeurile periculoase se identifica şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.
  (3) Unităţile care produc, valorifica, colectează sau transporta deşeuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4).
  (4) În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art. 5.
  (5) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabila din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5."
  22. La articolul 19, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia:
  a) să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii;
  b) să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
  c) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;
  d) să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităţilor şi închiderea amplasamentelor;
  e) să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;
  f) să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
  (2) Producătorii de produse şi cei care efectuează activităţi care generează deşeuri sunt obligaţi:
  a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;
  b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente;
  c) să nu introducă pe piaţă produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri, în condiţiile respectării prevederilor art. 5;
  d) să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generată de aceste tehnologii;
  e) să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri;
  f) să valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic."
  ------------
  Art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  23. La articolul 19, după litera n) se introduc literele o), p) şi r) cu următorul cuprins*):
  "o) sa ţină evidenta deşeurilor şi operaţiunilor cu deşeuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  p) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;
  r) sa prevadă şi sa realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după închiderea amplasamentelor şi încheierea activităţilor."
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 22.
  24. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 19^1. - Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să implementeze prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deşeurilor şi ale planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor."
  ------------
  Art. 19^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  25. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract."
  26. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul urban de deşeuri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile de protecţie a mediului, după notificarea activităţii de transport, de către autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaţionale de deşeuri operatorul de transport rutier trebuie să deţină şi licenţa de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
  27. La articolul 23, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;"
  28. La articolul 27, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;
  .........................................................................
  ------------
  Litera c) a art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  29. La articolul 28, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă deşeuri, precum şi cele care transporta, elimina, importa, exporta şi executa tranzit de deşeuri, pe lângă obligaţiile menţionate în cuprinsul secţiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au şi următoarele obligaţii:"
  30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Până la data aderării la Uniunea Europeană, introducerea în România a deşeurilor de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzisă, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  ------------
  Art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  31. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) În scopul stimulării investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, al extinderii activităţilor de gestionare a deşeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice şi a parghiilor specifice economiei de piaţa, Guvernul poate stabili facilităţi fiscale pentru cei care gestionează deşeuri şi, în mod deosebit, pentru cei care valorifica deşeuri.
  (2) La propunerea autorităţii centrale de protecţie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea şi funcţionarea unor instalaţii şi aplicarea de tehnologii destinate tratarii şi eliminării deşeurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic şi rezolva probleme de mediu la nivel regional sau chiar naţional.
  (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenţi economici care fac dovada ca au astfel de facilităţi cu echipamente adecvate şi care nu mai reclama costuri excesive pentru import."
  32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Consiliile locale hotărăsc, în condiţiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor pentru localităţi, ce constituie cauza de utilitate publică."
  33. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - Guvernul analizează şi garantează, prin Ministerul Finanţelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externa aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile şi finanţările externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deşeurilor."
  34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VI
  Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale"
  35. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestiunii deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării, consiliile locale şi consiliile judeţene."
  ------------
  Alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  36. La articolul 39, partea introductivă şi literele a), c), g) şi h) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are următoarele atribuţii:
  a) elaborează Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor;
  b) iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor;
  c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice;
  d) monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra factorilor de mediu;
  e) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;
  f) autorizează, prin unităţile sale subordonate, activităţile cuprinse în anexa nr. II A sau nr. II B;
  g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor;
  h) organizează împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
  i) reglementează împreună cu celelalte autorităţi publice activitatea de import, export şi tranzit al deşeurilor;
  j) aplică sancţiuni titularilor de activităţi pentru nerespectarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor şi pentru neconformarea la condiţiile impuse prin actele de reglementare;
  k) informează Comisia Europeană asupra măsurilor preconizate pentru încurajarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia standardelor şi reglementărilor tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană;
  l) informează Comisia Europeană despre reglementările generale adoptate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (4) lit. a);
  m) raportează Comisiei Europene, la intervale de 3 ani începând cu data aderării, informaţii privind stadiul implementării prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma solicitată de aceasta."
  ------------
  Art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  37. La articolul 40, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii:
  a) evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei;
  b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de asistenţă medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
  c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenţă medicală, de cercetare medicală şi de învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
  d) controlează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;
  e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală;
  f) aprobă fonduri autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local;
  g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală."
  ------------
  Art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductivă, literele a), b), precum şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale, de reconstrucţie ecologica şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestora de către agenţii economici;
  b) participa la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului;
  .........................................................................
  ------------
  Alin. (2) al art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  39. La articolul 42, partea introductivă şi literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:
  .........................................................................
  b) participa, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere;
  c) organizează şi realizează, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajare a teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;"
  40. La articolul 42, după litera d) se introduc literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:
  "e) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către agenţii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;
  f) participa la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;
  g) participa la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor."
  41. La articolul 43, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii:
  .........................................................................
  b) participa la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultura şi din industria alimentara."
  42. Articolul 44 se abroga.
  43. La articolul 45, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are următoarele atribuţii:"
  44. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  ------------
  Art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  45. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor provenite din domeniul militar şi asigura condiţiile necesare pentru realizarea acestora;"
  46. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii:
  a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
  b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor, planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor şi sprijină administraţiile publice locale pentru aplicarea acestora;
  c) sprijină administraţiile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri."
  ------------
  Art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  47. La articolul 49, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Primarii şi consiliile locale au următoarele obligaţii:
  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană;
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
  c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
  d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
  e) asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;
  g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;
  h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului."
  ------------
  Art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  48. După partea introductivă a articolului 49 se introduce punctul 1 cu următorul cuprins*):
  "1. urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, şi asigura curăţenia localităţilor prin:"
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 47.
  49. La articolul 49, litera a) va avea următorul cuprins*):
  "a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizata a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finala;"
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 47.
  50. La articolul 49, după litera h) se introduc punctele 2, 3 şi 4 cu următorul cuprins*):
  "2. aproba studii şi prognoze orientative privind gestionarea deşeurilor;
  3. hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;
  4. acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului."
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 47.
  51. După articolul 49 se introduce articolul 49^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 49^1. - Consiliile judeţene au următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi adoptă planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi participă la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
  b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;
  c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor;
  d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;
  e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;
  f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  ------------
  Art. 49^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  52. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - În scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul gestionării deşeurilor, pentru coordonarea activităţilor şi promovarea unor acţiuni eficiente în acest domeniu, precum şi pentru realizarea unei bune colaborări între autorităţile competente responsabile de gestionarea deşeurilor, în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se constituie Direcţia generală de deşeuri şi substanţe chimice periculoase."
  53. La articolul 51, partea introductivă a punctului 1 şi litera b) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
  A. Cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
  a) abandonarea deşeurilor urbane şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
  b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deşeurilor;
  c) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii;
  d) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere;
  e) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;
  f) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase, fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare;
  g) refuzul furnizării datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deşeurilor, conform prevederilor legale;
  h) lipsa unei evidenţe stricte a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor.
  B. Cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeţeni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucureşti, primarilor şi viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţilor consiliilor judeţene, conform art. 49 şi 49^1.
  (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege.
  (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
  (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie."
  ------------
  Art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  54. La articolul 51, după litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu următorul cuprins*):
  "e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor şi măsurilor destinate reducerii cantităţii de deşeuri produse, colectării şi colectării selective, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;
  f) realizarea de lucrări şi desfăşurarea de activităţi care au ca obiect deşeurile, fără aprobările legale;
  g) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere;
  h) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;
  i) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiţii pentru eliminarea finala a deşeurilor;
  j) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare;
  k) nerespectarea prevederilor acordului şi/sau autorizaţiei de mediu pentru instalaţiile şi tehnologiile de eliminare finala a deşeurilor;
  l) neanuntarea autorităţii teritoriale de protecţie a mediului şi a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalaţiile de eliminare finala a deşeurilor."
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 53.
  55. La articolul 51, punctul 2 se abroga*).
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 53.
  56. La articolul 51, punctul 3 va avea următorul cuprins*):
  "3. cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin primarilor şi consiliilor locale, după caz, conform art. 49;"
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 53.
  57. La articolul 51, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu următorul cuprins*):
  "4. cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului."
  -----------
  *) A se vedea modificarea de la pct. 53.
  58. La articolul 53, după litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu următorul cuprins:
  "Art. 53. - (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte:
  a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;
  b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
  c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;
  d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;
  e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;
  f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.
  (2) Tentativa se pedepseşte.
  (3) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de organele de urmărire penală, conform competenţelor legale."
  ------------
  Art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
  "Art. 54. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se reglementează:
  a) modalităţile de gestionare pentru categoriile de deşeuri prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;
  b) condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor;
  c) condiţiile pentru transportul deşeurilor;
  d) condiţiile pentru importul şi exportul deşeurilor, precum şi tranzitul acestora pe teritoriul României;
  e) alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deşeurilor."
  ------------
  Art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  60. Anexa nr. IA va avea următorul cuprins:
  ANEXA Nr. IA
  SEMNIFICAŢIILE
  unor termeni în sensul ordonanţei de urgenţă
  a) colectare - strângerea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor, în vederea transportării lor;
  b) deşeu - orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa;
  c) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
  d) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;
  e) deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002;
  f) deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare;
  g) deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18 1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituenţii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E;
  h) deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie;
  i) eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A;
  j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
  k) producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;
  l) reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
  m) reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput;
  n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;
  o) valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B.
  ------------
  Anexa nr. IA din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acelaşi act normativ.
  61. Anexa nr. I B va avea următorul cuprins:
  ANEXA Nr. I B
  CATEGORII DE DEŞEURI
  Q1 Reziduuri de producţie sau consum nespecificate în continuare
  Q2 Produse în afara standardelor
  Q3 Produse cu valabilitate expirată
  Q4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident
  Q5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acţiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaţiile de curăţare, materiale de ambalare, containere şi altele asemenea)
  Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizaţi - terminaţi şi altele asemenea)
  Q7 Substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu, acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, săruri de amestec epuizate)
  Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare şi altele asemenea)
  Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluării (de exemplu, nămol de la instalaţii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate şi altele asemenea)
  Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, şpan provenit de la operaţiile de strunjire sau frezare şi altele asemenea)
  Q11 Reziduuri provenite de la extracţia şi procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatările miniere sau petroliere şi altele asemenea)
  Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB şi altele asemenea)
  Q13 Toate materialele, substanţele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege
  Q14 Produse de care deţinătorul nu mai are trebuinţă (de exemplu, reziduuri înlăturate/îndepărtate din agricultură, birouri, magazine, din sfera menajeră, din circuitul comercial şi altele asemenea)
  Q15 Materiale, substanţe sau produse contaminate ce rezultă din acţiunea de refacere a solului
  Q16 Toate materialele, substanţele sau produsele neincluse în categoriile de mai sus.
  ------------
  Anexa nr. IB din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acelaşi act normativ.
  62. Anexa nr. I C va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. I C
  CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
  de deşeuri periculoase
  A. Deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E şi care constau în:
  1. deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice;
  2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
  3. conservanţi pentru lemn;
  4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;
  5. reziduuri de substanţe refolosite ca solventi;
  6. substanţe organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte;
  7. amestecuri de saruri ce conţin cianuri;
  8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase;
  9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apa;
  10. substanţe conţinând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);
  11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
  12. cerneluri, coloranţi, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;
  13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;
  14. substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;
  15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
  16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
  17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;
  18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.
  B. Deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constând în:
  19. sapun, grăsimi, ceara de natura animala sau vegetala;
  20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;
  21. substanţe anorganice, fără metale sau compuşi metalici;
  22. cenusa şi/sau zgura;
  23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;
  24. amestecuri de saruri fără cianuri;
  25. prafuri şi pulberi metalice;
  26. catalizatori uzati;
  27. lichide sau namoluri conţinând metale ori compuşi metalici;
  28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful reţinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 29, 30 şi 33;
  29. namoluri de la scrubere;
  30. namoluri de la staţiile de tratare a apei;
  31. reziduuri de decarbonatare;
  32. reziduuri de schimbatori de ioni;
  33. namoluri de la staţiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinţa agricolă;
  34. reziduuri de la spalarea/curăţarea rezervoarelor şi/sau a echipamentelor;
  35. echipamente contaminate;
  36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conţinut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;
  37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
  38. uleiuri vegetale;
  39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deşeurilor menajere şi care prezintă una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I E;
  40. orice alte deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E."
  63. Anexa nr. I D va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. I D
  CONSTITUENŢI
  ai deşeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E
  1. beriliu; compuşi ai beriliului;
  2. compuşi ai vanadiului;
  3. compuşi ai cromului hexavalent;
  4. compuşi ai cobaltului;
  5. compuşi ai nichelului;
  6. compuşi ai cuprului;
  7. compuşi ai zincului;
  8. arseniu; compuşi ai arseniului;
  9. seleniu; compuşi ai seleniului;
  10. compuşi ai argintului;
  11. cadmiu; compuşi ai cadmiului;
  12. compuşi ai staniului;
  13. antimoniu; compuşi ai antimoniului;
  14. teluriu; compuşi ai teluriului;
  15. compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;
  16. mercur; compuşi ai mercurului;
  17. taliu; compuşi ai taliului;
  18. plumb; compuşi ai plumbului;
  19. sulfuri anorganice;
  20. compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;
  21. cianuri anorganice;
  22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în forma necombinata;
  23. soluţii acide sau acizi în forma solida;
  24. soluţii bazice sau baze în forma solida;
  25. azbest (praf şi fibre);
  26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfatilor minerali;
  27. carbonili ai metalelor;
  28. peroxizi;
  29. clorati;
  30. perclorati;
  31. azide;
  32. PCB (bifenilpoliclorurati) şi/sau PCT (trifenilpoliclorurati);
  33. compuşi farmaceutici sau veterinari;
  34. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;
  35. substanţe infectioase;
  36. crezoturi ;
  37. izocianati; tiocianati;
  38. cianuri organice;
  39. fenoli; compuşi ai fenolului;
  40. solventi halogenati;
  41. solventi organici, cu excepţia solventilor halogenati;
  42. compuşi organohalogenati, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexa;
  43. compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici;
  44. amine alifatice;
  45. amine aromatice;
  46. eteri;
  47. substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexa;
  48. compuşi organici cu sulf;
  49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;
  50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
  51. hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexa."
  64. Anexa nr. I E va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. I E
  PROPRIETĂŢI
  ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
  H1. explozive - substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;
  H2. oxidante - substanţe şi preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;
  H3.A. foarte inflamabile:
  - substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
  - substanţe şi preparate care se pot incalzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentară;
  - substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţa la contactul cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;
  - substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;
  - substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;
  H3.B. inflamabile - substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;
  H4. iritante - substanţe şi preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;
  H5. nocive - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;
  H6. toxice - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetreaza pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;
  H7. cancerigene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţa a acestuia;
  H8. corosive - substanţe şi preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;
  H9. infectioase - substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand boli omului sau altor organisme vii;
  H10. teratogene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau creşterea incidentei acestora;
  H11. mutagene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidentei acestora;
  H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;
  H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, sa producă pe diferite cai alta substanţa (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;
  H14. ecotoxice - substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului."
  65. Anexa nr. II A va avea următorul cuprins:
  ANEXA Nr. II A
  OPERAŢII DE ELIMINARE
  NOTĂ:
  Prezenta anexă are scopul de a enumera operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practică. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.
  D1 Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea)
  D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deşeurilor lichide sau a nămolurilor şi altele asemenea)
  D3 Injectarea la adâncime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau cavităţi naturale şi altele asemenea)
  D4 Reţinerea pe suprafaţă delimitată (de exemplu, deversarea de deşeuri lichide sau de nămoluri în batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea)
  D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea)
  D6 Evacuarea deşeurilor într-un corp de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor
  D7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marin
  D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexă, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D7 şi de la D9 la D12
  D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexă, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt înlăturate/îndepărtate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea)
  D10 Incinerarea pe sol
  D11 Incinerarea pe mare
  D12 Stocarea permanentă (de exemplu, amplasarea de containere într-o mină şi altele asemenea)
  D13 Amestecarea/combinarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D12
  D14 Reambalarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D13
  D15 Stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.
  ------------
  Anexa nr. II A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acelaşi act normativ.
  66. Anexa nr. II B va avea următorul cuprins:
  ANEXA Nr. II B
  OPERAŢII DE VALORIFICARE
  NOTĂ:
  Prezenta anexă are scopul de a enumera operaţiile de valorificare care sunt efectuate în practică. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.
  R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
  R2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilor
  R3 Reciclarea/recuperarea de substanţe organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (incluzând compostarea şi alte procese de transformare biologică)
  R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici
  R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
  R6 Regenerarea acizilor sau bazelor
  R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluării
  R8 Valorificarea componentelor din catalizatori
  R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizări ale acestora
  R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultură sau reabilitări ecologice
  R11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiile numerotate de la R1 la R10
  R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
  R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.
  ------------
  Anexa nr. II B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acelaşi act normativ.


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ----------------