ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 2 aprilie 2020privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 3 aprilie 2020
  Având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în state din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de acest context,
  în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt și mediu, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației din comunități,
  ținând cont de urgența stabilirii unor măsuri de management sanitar și a unor decizii economico-financiare la nivelul spitalelor, indiferent de modul de subordonare,
  deoarece provocările extraordinare manageriale și financiare apărute ca urmare a situației de pandemie trebuie rezolvate coerent la scară națională pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate,
  întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a întregii activități de conducere a spitalelor, indiferent de modul de subordonare, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază și creșterea calității vieții,
  având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități.


  Articolul 2
  (1) Rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență se reîncadrează cu salarizarea aferentă pe perioadă determinată, în condițiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.
  (la 13-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 76 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )
  (2) Pentru rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care urmează să finalizeze stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență, contractele individuale de muncă pe perioadă determinată cu salarizarea aferentă se prelungesc, în condițiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.
  (la 13-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 76 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )
  (3) De prevederile alin. (1) și (2) beneficiază și rezidenții pe post, cu salarizarea aferentă ultimului an de pregătire.(4) De prevederile alin. (1)-(3) beneficiază și rezidenții care au finalizat stagiul de rezidențiat în 2020 până la decretarea stării de urgență, precum și rezidenții care finalizează stagiul de rezidențiat după încetarea stării de urgență, până la data de 31 octombrie 2020.
  (la 13-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 76 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )


  Articolul 3
  (1) Pe perioada situației de urgență, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor alin. (1) încetează de drept la încetarea situației de urgență, cu excepția raporturilor juridice încheiate pentru posturile de execuție vacante care încetează la finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi și a raporturilor juridice încheiate pentru posturile de execuție suspendate pe perioada absenței titularului postului care încetează la revenirea titularului de post.
  (la 13-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 76 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 2 aprilie 2020.
  Nr. 40.
  -----