HOTĂRÂRE nr. 643 din 12 august 1999privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 18 august 1999
  În temeiul art. 1 din Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare și al Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1994,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Antreprenorii români ”Arcom” - S.A., ”Arcif” - S.A. și ”Uzinexport” - S.A., pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și până la reluarea activității pe șantier, vor asigura:– paza și siguranța obiectivelor și instalațiilor la obiectele de baza realizate de partea română;– paza și siguranța depozitelor de materiale și utilaje tehnologice existente în stoc;– paza, siguranța și menținerea în funcțiune a spațiilor de cazare, cantinelor, centralelor termice și instalațiilor de apa, canalizare și de gaze pentru celelalte obiecte ale organizării de șantier;– întreținerea în stare de funcționare a statiilor și substatiilor electrice și a statiilor de pompare-drenaj;– execuția unor lucrări de întreținere la utilajele și instalațiile tehnologice montate ale Complexului 1 de pornire, în vederea menținerii acestora în stare de fiabilitate;– ambalarea adecvată și depozitarea în spații corespunzătoare a echipamentelor aflate în custodie la societățile furnizoare române;– intervenții la obiectele și instalațiile date în exploatare și aflate în perioada de garanție;– reexportul unei părți din baza materială a antreprenorilor români pentru a o folosi la alte lucrări.
  Activitățile prevăzute la alin. 1, precum și numărul de personal necesar în vederea realizării acestora se aproba de ordonatorul principal de credite al Ministerului Industriei și Resurselor, împreună cu antreprenorii români ”Arcom” S.A. ”Arcif” - S.A. și ”Uzinexport” - S.A.
  (la 13-03-2001, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 290 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001 )


  Articolul 2

  Decontările pentru activitățile menționate la art. 1, inclusiv cele realizate și nedecontate în anul 1998, se vor face trimestrial de către ordonatorii de credite din sumele alocate prin bugetul de stat, pe bază de state de plată, diurne, facturi, chitanțe, bonuri de consum, alte documente financiare românești și ucrainene.
  Decontarea diurnei pentru personalul român se va face în lei, la cursul leu/dolar din ultima zi a trimestrului pentru care se face plata.
  Decontările pentru plățile locale în grivne se vor face în lei la cursul grivna/dolar, comunicat oficial de banca ucraineana, și la cursul dolar/leu din ultima zi a trimestrului pentru care se face plata.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice de aplicare.


  Articolul 4

  Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul industriei și comerțului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat

  -----