CRITERII DE PERFORMANȚĂ din 12 iunie 2016privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență *)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 12 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 23 iunie 2016.


  Capitolul I Dispoziții comune

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii voluntare și servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență.(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, orașe și municipii, în subordinea consiliilor locale.(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici și instituții.(4) Serviciile private pot fi:
  a) servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici și instituțiilor;
  b) societăți prestatoare de servicii.


  Articolul 2

  Termenii și expresiile utilizate în prezentele criterii au următoarele înțelesuri:
  a) autospecială de intervenție - autospecială destinată intervenției pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă și spumă, a cărei dotare este descrisă în cartea tehnică;
  b) autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate mare - autospecială al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mare;
  c) autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate medie - autospecială al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.001 și 5.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate medie;
  d) autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate mică - autospecială al cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mică;
  e) autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
  f) sector de competență - delimitare teritorială în care serviciul voluntar sau serviciul privat își îndeplinește atribuțiile legale;
  g) extinderea/restrângerea activității - reprezintă modificarea condițiilor care au stat la baza înființării și/sau a funcționării serviciului voluntar sau a serviciului privat, în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului sectoarelor de competență;
  h) formație de intervenție - structură de intervenție care are în compunere o grupă/grupe de intervenție și/sau echipe specializate;
  i) grupă de intervenție - structură de intervenție care încadrează o autospecială;
  j) echipă specializată - structură de intervenție care îndeplinește atribuții privind gestionarea situațiilor de urgență determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență, având misiunea de evacuare, salvare și asigurare a intervenției, și care nu încadrează o autospecială de intervenție sau autospecială de stingere cu apă și spumă;
  k) forțe de intervenție - oricare dintre entitățile prevăzute la lit. h)-j);
  l) timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forțelor de intervenție și intrarea acestora în acțiune la locul intervenției;
  m) capacitate de răspuns - potențialul forțelor de intervenție de a gestiona o situație de urgență;
  n) societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca domeniu de activitate și activitate principală - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora, conform Clasificării activităților din economia națională (CAEN);
  o) dispecerat - structură a cărei activitate se desfășoară într-un spațiu prevăzut cu mijloace de comunicații, care asigură primirea și transmiterea informațiilor și mesajelor necesare pentru desfășurarea unei intervenții;
  p) compartiment de prevenire - structura cu atribuții de prevenire a situațiilor de urgență;
  q) tură - totalitatea persoanelor care lucrează în același timp și după același program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat.


  Articolul 3
  (1) Serviciile voluntare și serviciile private se clasifică după cum urmează:
  a) categoria I (C1) - formate dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialiști pentru prevenire și cel puțin o echipă specializată;
  b) categoria a II-a (C2) - formate dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formații de intervenție, compusă/compuse din cel puțin două grupe de intervenție care încadrează autospeciale de stingere cu apă și spumă și echipe specializate.(2) Serviciile voluntare și serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale și utilaje, în funcție de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competență.(3) Societățile prestatoare de servicii sunt de tip C2.(4) Serviciile private tip C2 au obligația de a menține autospecialele deținute potrivit alin. (2), permanent, în sectorul de competență.(5) Formațiile de intervenție din structura unui serviciu privat tip C2 au cel puțin o grupă de intervenție care încadrează o autospecială de capacitate medie.


  Articolul 4
  (1) Serviciile proprii pot să își constituie dispecerat.(2) Serviciile voluntare trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea și transmiterea mesajelor specifice desfășurării unei intervenții eficiente.(3) Societățile prestatoare de servicii sunt obligate să își constituie dispecerat.(4) Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.


  Articolul 5

  Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor de intervenție din dotare, serviciile voluntare și serviciile private își organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil.


  Secţiunea a 2-a Constituirea serviciilor voluntare și serviciilor private

  Articolul 6

  Serviciile voluntare și serviciile private se constituie în baza următoarelor criterii:
  a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență;
  b) destinația, numărul de utilizatori și/sau suprafața construcțiilor și nivelul riscului de incendiu;
  c) asigurarea timpului de răspuns;
  d) asigurarea permanentă a intervenției.


  Articolul 7
  (1) Au obligația constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici și instituțiile care au în administrare:
  a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învățământ de nivel centru universitar, inclusiv spații de cazare aferente acestora cu un număr de studenți mai mare de 1.000, forma de învățământ - zi;
  b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
  c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
  d) clădiri pentru activități sportive și spectacole cu peste 600 de locuri;
  e) clădiri sau ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț, cu suprafața desfășurată peste 1.500 mp;
  f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
  g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepția clădirilor de locuit;
  h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producție și/sau depozitare, cu suprafața desfășurată între 10.000 și 50.000 mp, cu risc mare și foarte mare de incendiu.(2) Operatorul economic supus legislației privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafața desfășurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare și foarte mare de incendiu, are obligația să constituie serviciu propriu tip C2.(3) În cazul operatorului economic supus legislației privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și care își desfășoară activitatea integral în clădiri (și instalații) protejate cu instalații automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu și/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.(4) În situația în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic și instituția care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) trebuie să încheie contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituții care au constituit servicii proprii sau cu societăți prestatoare de servicii.(5) Serviciile cu care se încheie contracte în condițiile alin. (4) trebuie să aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) și (2), și să asigure o intervenție operativă și eficace.(6) Operatorul economic sau instituția care a constituit serviciu propriu poate încheia contracte cu alt operator economic sau instituție numai dacă poate asigura intervenția în condițiile art. 37.


  Articolul 8
  (1) Avizul de înființare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către inspectoratul județean în a cărui zonă de competență își are sediul/sediul social autoritatea administrației publice locale, operatorul economic sau instituția.(2) Extinderea/restrângerea activității, precum și desființarea serviciului voluntar sau a serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis potrivit competenței prevăzute la alin. (1).(3) Avizul pentru sector de competență se emite de către inspectoratul județean în a cărui zonă de competență serviciul privat solicită să își desfășoare activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competență determinat potrivit art. 37.


  Articolul 9
  (1) Pentru emiterea avizului de înființare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente:
  a) cerere pentru emiterea avizului;
  b) opis cu documentele depuse;
  c) certificat de înregistrare a societății la registrul comerțului, în cazul societăților prestatoare de servicii;
  d) hotărârea consiliului local/dispoziția administratorului/ conducătorului privind înființarea serviciului voluntar/serviciului privat;
  e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
  f) regulamentul de organizare și funcționare;
  g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
  h) contractele de voluntariat ale personalului;
  i) planul de intervenție al operatorului economic/instituției, în cazul serviciului voluntar și al serviciului propriu;
  j) documente care atestă calificarea sau competențele profesionale specifice;
  k) tabel cu materialele și tehnica de intervenție, existente în dotare;
  l) documente care atestă deținerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului voluntar/serviciului privat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se depun în două exemplare. Cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în copie.(3) Modificarea condițiilor rezultate din documentele prevăzute la alin. (1), de natură să afecteze operativitatea și capacitatea de intervenție a serviciului, se notifică inspectoratului județean competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a intervenit.


  Articolul 10

  Concomitent cu avizul de înființare a serviciului voluntar sau a serviciului propriu se emite și avizul pentru sector de competență, pe baza documentelor prevăzute la art. 9.


  Articolul 11
  (1) Pentru emiterea avizului pentru sector de competență al societății prestatoare de servicii se depun următoarele documente:
  a) cerere privind emiterea avizului;
  b) opis cu documentele depuse;
  c) avizul de înființare a serviciului privat/aviz de extindere;
  d) organigrama serviciului privat și nominalizarea personalului pe funcții pentru sectorul de competență;
  e) contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat pentru sectorul de competență;
  f) planul de intervenție al operatorului economic/instituției pentru care se solicită avizarea sectorului de competență;
  g) tabel cu materialele și tehnica destinată intervenției în sectorul de competență;
  h) contractele/convențiile încheiate pentru intervenția în sectorul de competență.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și serviciilor proprii, atunci când se solicită emiterea unui aviz pentru sector de competență, altul decât cel avizat la înființare.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) se depun în două exemplare. Cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), care se depune în original, a documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se depune în original și copie, celelalte documente se depun în copie.


  Articolul 12
  (1) Pentru emiterea avizului de extindere/ restrângere a activității, se depun următoarele documente:
  a) cerere pentru extinderea/restrângerea activității;
  b) opis cu documentele depuse;
  c) hotărârea consiliului local sau decizia de extindere/restrângere a activității, după caz, organigrama și nominalizarea personalului pe funcții;
  d) contractele de voluntariat ale personalului;
  e) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
  f) documente care atestă calificarea sau competențele profesionale specifice;
  g) tabel cu materialele și tehnica de intervenție care face obiectul extinderii/restrângerii și documentele care atestă deținerea, în baza unui titlu valabil, a acestora.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) se depun în două exemplare. Cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în copie.


  Articolul 13
  (1) Serviciul propriu se desființează în următoarele situații:
  a) la încetarea activității operatorului economic, ca urmare a declarării falimentului;
  b) în caz de restrângere a activității operatorului economic, dacă prin aceasta nu se mai încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) și (2);
  c) dacă intervenția în situații de urgență se realizează prin încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau serviciu privat.(2) Pentru emiterea avizului de desființare se depun documentele care atestă una dintre situațiile prevăzute la alin. (1).


  Secţiunea a 3-a Încadrarea serviciilor voluntare și serviciilor private

  Articolul 14
  (1) Funcțiile specifice serviciilor voluntare și serviciilor private sunt următoarele:
  a) șef serviciu;
  b) șef compartiment pentru prevenire;
  c) șef formație de intervenție;
  d) șef grupă de intervenție;
  e) șef echipă specializată;
  f) specialist pentru prevenire;
  g) conducător autospecială;
  h) servant pompier;
  i) mecanic utilaj;
  j) dispecer/telefonist.(2) În cazul serviciilor voluntare și serviciilor private care au organizat atelier propriu de întreținere și reparații, funcțiile specifice se completează cu funcțiile de electromecanic auto și operator repararea și întreținerea autospecialelor de stingere cu apă și spumă.


  Articolul 15
  (1) Personalul serviciilor voluntare și al serviciilor private trebuie să corespundă criteriilor fizice și să fie apt medical și psihologic.(2) Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 1.(3) Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare și anual.(4) Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare și, ulterior, cel puțin o dată la 3 ani.


  Articolul 16
  (1) Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de 50 de ani.(2) Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar poate activa în structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical și psihologic.(3) Personalul voluntar poate activa și peste vârsta de 55 de ani, ca specialist de prevenire, fără a fi necesară îndeplinirea criteriilor și aptitudinilor prevăzute la art. 15 alin. (1).


  Articolul 17

  Personalul angajat pe funcțiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) și cel care îndeplinește prin cumul funcția de șef serviciu și șef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competențele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 18
  (1) Grupa de intervenție care încadrează autospeciale de capacitate medie și autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanți/tură.(2) Grupa de intervenție care încadrează autospeciale de capacitate mică are în compunere minimum 3 servanți/tură.(3) Compunerea grupei de intervenție care încadrează autospeciale de intervenție este stabilită conform cărții tehnice.


  Articolul 19
  (1) Echipa specializată se constituie în funcție de tipul de risc, pentru:
  a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private de tip C1;
  b) stingere incendii de pădure;
  c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări și prăbușiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanșe și inundații;
  d) cercetare-intervenție pentru riscurile chimic, biologic și efectele unui accident nuclear;
  e) avertizare-alarmare.(2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.(3) În situația în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare, atribuțiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.


  Articolul 20
  (1) Șeful serviciului voluntar și al serviciului privat are următoarele obligații principale:
  a) întocmește documentele de organizare și funcționare a activității serviciului voluntar/serviciului privat;
  b) planifică și conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
  c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
  d) organizează activitatea de prevenire;
  e) verifică întreținerea autospecialelor, utilajelor și materialelor din dotare;
  f) conduce acțiunile de intervenție în limita competențelor stabilite;
  g) întocmește rapoartele de intervenție.(2) Atribuțiile personalului serviciilor voluntare și al serviciilor private se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.


  Secţiunea a 4-a Dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private

  Articolul 21
  (1) Autospecialele, utilajele, mijloacele și echipamentul de protecție și uniforma, mijloacele de anunțare-alarmare, alertare și conducere a intervenției trebuie să fie deținute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a acestor servicii.(2) Autospecialele și utilajele se păstrează în spații închise care asigură o temperatură de minimum 5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber.(3) Scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale se comunică, de îndată, la inspectoratul județean în a cărui zonă de competență asigură acțiunile de răspuns.(4) Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, la inspectoratele județene care au emis avizul de înființare.(5) Înlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puțin similară din punctul de vedere al capacității de intervenție, cu acordul scris al inspectoratului județean care a emis avizul de înființare.


  Articolul 22
  (1) Uniforma și echipamentul de protecție se asigură, gratuit, conform prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Portul, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare și serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private.(3) Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului serviciului voluntar și serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 23
  (1) Autospecialele, echipamentul de protecție și uniforma trebuie să fie inscripționate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.(2) Autospecialele trebuie să fie inscripționate cu numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat. Se interzice inscripționarea numărului unic pentru situații de urgență 112 pe autospeciale.


  Articolul 24

  Norma minimă de dotare a spațiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă și spumă și a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3.


  Secţiunea a 5-a Pregătirea personalului

  Articolul 25
  (1) Pregătirea personalului serviciilor voluntare și al serviciilor private se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciții și concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire.(2) Coordonarea activității de pregătire a personalului serviciilor voluntare și al serviciilor private se execută de inspectoratele județene.(3) Temele și exercițiile prevăzute în planul de pregătire prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcție de tipurile de risc identificate în sectorul de competență și de particularitățile intervenției.


  Articolul 26

  Personalul serviciilor voluntare și al serviciilor private se antrenează în bazele de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje și echipamente specifice intervenției în situații de urgență, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau ale altor servicii, în baza unor protocoale.


  Capitolul II Dispoziții specifice

  Secţiunea 1 Servicii voluntare

  Articolul 27
  (1) În serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospecială se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.(2) Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu funcția de bază, în condițiile legii.


  Articolul 28

  Șeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să aibă avizul inspectoratului județean competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
  b) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic.


  Articolul 29

  Din compartimentul de prevenire poate face parte și persoana autorizată pentru a desfășura activități de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum.


  Articolul 30

  Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure:
  a) un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
  b) un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;
  c) un specialist la fiecare 1.000 de locuințe individuale sau gospodării, în mediul urban.


  Articolul 31
  (1) Sectorul de competență al unui serviciu voluntar este teritoriul unității administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.(2) Amplasarea în teritoriu a formației de intervenție a serviciului voluntar trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
  a) la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
  b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competență - maximum 20 de minute.(3) În funcție de mărimea sectorului de competență, în vederea respectării timpului de răspuns, formația de intervenție poate avea amplasate grupe de intervenție în locații diferite.


  Articolul 32
  (1) Autoritățile administrației publice locale pot încheia contracte ori convenții de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorități care au constituit servicii voluntare.(2) Pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență, autoritățile administrației publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociații ce desfășoară activități în domeniu.


  Articolul 33
  (1) Intervenția trebuie să se realizeze gradual, astfel:
  a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunțarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului județean, precum și, după caz, a entității prevăzute la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol;
  b) realizarea intervenției propriu-zise de către serviciul voluntar;
  c) acordarea de sprijin la intervenție, cu tehnică și personal specializat, de către entitatea prevăzută la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol;
  d) participarea la intervenție, cu tehnică și personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului județean.(2) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităților prevăzute la art. 32 sau, după caz, intervenția structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului județean, ori de câte ori amploarea situației de urgență depășește capacitatea de răspuns a acestuia.


  Articolul 34
  (1) Autospeciala trebuie să asigure intervenția 24 de ore din 24 de ore și să fie deservită permanent de un conducător autospecială.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul servanților pompieri angajați.


  Articolul 35

  Norma minimă de dotare cu tehnică și materiale pentru intervenție a serviciului voluntar este prevăzută în anexa nr. 5.


  Secţiunea a 2-a Servicii private

  Articolul 36
  (1) În cadrul unui operator economic sau unei instituții nu pot funcționa simultan un serviciu propriu și o societate prestatoare de servicii.(2) Societatea prestatoare de servicii asigură în sectorul de competență, prin formația de intervenție, gestionarea intervenției pentru toate riscurile identificate.


  Articolul 37

  Sectorul de competență al unui serviciu privat cuprinde aria desfășurată a clădirii sau a ansamblului de clădiri, inclusiv terenul anexat acestora, administrate de operatorul economic/instituția care l-a constituit sau, după caz, cu care s-a încheiat contract.


  Articolul 38
  (1) Funcțiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul angajat al operatorului economic sau al instituției, încadrat pe alte funcții.(2) Funcțiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituției, încadrat astfel:
  a) exclusiv pe funcțiile de șef serviciu, conducător autospecială, precum și un servant pompier pentru fiecare grupă de intervenție pe tura de serviciu;
  b) prin cumul de funcții, pentru celelalte funcții din cadrul serviciului.


  Articolul 39
  (1) Compartimentul de prevenire are în componență minimum 3 specialiști.(2) Pentru asigurarea intervenției 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de intervenție și al echipei specializate pentru stins incendii se organizează în ture.(3) Pentru fiecare sector de competență avizat se asigură prezența, pe timpul programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre riscurile identificate.


  Articolul 40
  (1) Societățile prestatoare de servicii au obligația să dețină cel puțin două autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare funcționale.(2) Toate autospecialele de stingere cu apă și spumă ale unei societăți prestatoare de servicii trebuie să fie deținute în baza unui titlu valabil de utilizare.


  Articolul 41

  Funcțiile societăților prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat al societății încadrat exclusiv pe aceste funcții.


  Articolul 42

  Societatea prestatoare de servicii trebuie să asigure menținerea operativității și capacității de intervenție stabilită, 24 de ore din 24 de ore.


  Articolul 43
  (1) Conducerea intervenției se asigură de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau de către persoanele desemnate de acesta.(2) Conducerea intervenției la societatea prestatoare de servicii se asigură de către șeful serviciului sau șeful formației de intervenție.


  Articolul 44
  (1) Nerespectarea prezentelor criterii implică, potrivit legii, anularea avizului de înființare și/sau a avizului pentru sector de competență.(2) Situațiile în care se anulează avizul de înființare sunt:
  a) neasigurarea categoriei serviciului privat conform prevederilor art. 7 alin. (1) și (2);
  b) nedeținerea autospecialelor de stingere cu apă și spumă potrivit categoriei serviciului privat și sectorului de competență;
  c) funcționarea societății prestatoare de servicii într-un sector de competență pentru care nu a primit aviz.(3) Dispozițiile alin. (2) lit. c) nu se referă la situația în care societatea prestatoare de servicii intervine, într-un caz punctual, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unei situații de urgență.(4) Situațiile în care se anulează avizul pentru sector de competență sunt:
  a) nemenținerea operativității și capacității de intervenție stabilită potrivit art. 42;
  b) nerespectarea obligației prevăzute de art. 3 alin. (4).


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 45
  (1) Pentru activități punctuale, precum competiții sportive, manifestări cultural-artistice, festivaluri și altele asemenea, serviciile voluntare și serviciile private pot asigura măsuri de prevenire și intervenție fără aviz pentru sectorul de competență. Această situație nu constituie o extindere a activității în sensul definiției prevăzute la art. 2 lit. g).(2) Măsurile de prevenire și intervenție la activitățile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenție și dispunerea mijloacelor tehnice de intervenție în sectoarele de competență avizate.


  Articolul 46

  Structura-cadru a regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 6.


  Articolul 47
  (1) Documentele de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 7.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către șeful serviciului.


  Articolul 48

  Atunci când se intervine fără sprijinul structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratelor județene, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenției, șeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică inspectoratul județean în a cărui zonă de competență se află.


  Articolul 49

  Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanță.


  Anexa 1

  la criteriile de performanță
  Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ Probe │ Echipament necesar │ Barem │
  │crt.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │1. │Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului │a) o țeavă de refulare a apei; │maximum 35 sec. │
  │ │concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și│b) 2 furtunuri de refulare tip C; │ │
  │ │private pentru situații de urgență │c) un distribuitor B-CBC; │ │
  │ │ │d) un gard de 2 metri; │ │
  │ │ │e) o bârnă de echilibru. │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │2. │Alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanță de│a) costum de protecție tip pompier; │maximum 60 sec. │
  │ │200 de metri │b) cizme scurte din piele cu branț metalic; │ │
  │ │ │c) cască de protecție cu vizor; │ │
  │ │ │d) brâu tip pompier (centură de siguranță); │ │
  │ │ │e) mănuși de protecție; │ │
  │ │ │f) 2 furtunuri de refulare tip C. │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │3. │Urcare două etaje echipat cu aparatul individual de │a) costum de protecție tip pompier; │maximum 50 sec. │
  │ │protecție respiratorie │b) cizme scurte din piele cu branț metalic; │ │
  │ │ │c) cască de protecție cu vizor; │ │
  │ │ │d) brâu tip pompier (centură de siguranță); │ │
  │ │ │e) mănuși de protecție; │ │
  │ │ │f) aparat individual de protecție respiratorie│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │4. │Tracțiune la bară │a) costum de protecție tip pompier; │minimum 3 tracțiuni│
  │ │ │b) cizme scurte din piele cu branț metalic; │ │
  │ │ │c) cască de protecție cu vizor; │ │
  │ │ │d) brâu tip pompier (centură de siguranță). │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


  Anexa 2

  la criteriile de performanță
  Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului
  serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență
  a) Șef serviciu:
  1. costum de protecție tip pompier;2. cizme scurte din piele cu branț metalic;3. cască de protecție cu vizor;4. brâu pompier (centură de siguranță);5. lanternă;6. aparat de respirat cu aer comprimat;7. mănuși de protecție.
  b) Șef compartiment pentru prevenire:
  1. costum de protecție tip pompier;2. cască de protecție cu vizor;3. brâu pompier (centură de siguranță);
  c) Membru în compartimentul de prevenire:
  1. costum de protecție tip pompier;2. cască de protecție cu vizor;3. brâu pompier (centură de siguranță).
  d) Membrii formațiilor de intervenție, grupelor de intervenție, echipelor specializate, conducătorii autospecialelor:
  1. costum de protecție tip pompier;2. cizme scurte din piele cu branț metalic;3. cască de protecție cu vizor;4. brâu pompier (centură de siguranță);5. lanternă;6. aparat de respirat cu aer comprimat;7. mănuși de protecție.


  Anexa 3

  la criteriile de performanță
  Norma minimă de dotare a spațiilor, autospecialelor
  pentru stingere cu apă și spumă și a echipelor specializate
  A. Dotarea spațiilor aferente serviciului
  a) Dispeceratul:
  1. mese de lucru și scaune;
  2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
  3. stații de emisie-recepție mobile;
  4. mijloace de alarmare;
  5. calculator;
  6. imprimantă.
  b) Spații pentru garare/revizie mijloace de intervenție:
  1. spații pentru gararea/depozitarea, adăpostirea și întreținerea materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
  2. utilaje și scule adecvate lucrărilor de întreținere și reparații.
  B. Dotarea minimă a unei autospeciale de stingere cu apă și spumă
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Denumire │ Nr. bucăți │
  │crt.│ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │1 │furtun de refulare tip C │15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │2 │furtun de refulare tip B │10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │3 │țeavă de refulare tip C │4 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │4 │tub de cauciuc pentru aspirație tip A │6 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │5 │distribuitor B-CBC │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │6 │hidrant portativ + cheie + mufe │1 set (1+1+2)│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │7 │colector │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │8 │sorb pentru tuburile de aspirație │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │9 │coș metalic │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │10 │cordiță susținere sorb │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │11 │ejector pentru ape mici │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │12 │reducții de racorduri │ │
  │ │- tip A-B │1 │
  │ │- tip B-C │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │13 │amestecător de linie │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │14 │țeavă generatoare de spumă mecanică │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │15 │costum de protecție anticalorică (pentru serviciile │ │
  │ │private pentru situații de urgență) │ │
  │ │- apropiere normal (bluză, pantaloni, glugă, mănuși, │1 │
  │ │cizme) │ │
  │ │- pătrundere greu (combinezon cu glugă și cizme etanșe │1 │
  │ │și mănuși) │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │16 │aparate de respirat cu aer comprimat │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │17 │butelie cu aer comprimat, de rezervă │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │18 │coardă de salvare │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │19 │cordiță de salvare │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │20 │topor - târnăcop + toc │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │21 │toporașul + toc │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │22 │cange │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │23 │rangă │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │24 │proiector mobil │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │25 │trepied proiector │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │26 │bobină pentru cablu de 50 m │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │27 │punte de trecere peste furtun │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │28 │cot furtun │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │29 │geantă pentru chei și feșe │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │30 │cheie pentru racordare (furtunuri) │4 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │31 │fașă pentru furtun │ │
  │ │- tip B │4 │
  │ │- tip C │4 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │32 │scară de fereastră │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │33 │scară culisabilă │1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │34 │stingător portativ cu pulbere P 6 │2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │35 │trusă sanitară omologată RAR │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

  C. Dotarea echipei specializate
  ┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Tipul echipei specializate│ Dotare minimă/echipă │
  │crt.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │1 │Stingere incendii │- o linie de furtun (6 furtunuri tip C, 2 │
  │ │ │țevi tip TURA-P) │
  │ │ │- 3 aparate individuale de protecție │
  │ │ │respiratorie (3 butelii de rezervă) │
  │ │ │- 3 lanterne │
  ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │2 │Căutare-deblocare-salvare-│- lanternă - 1 │
  │ │evacuare │- unelte de deblocare-salvare │
  │ │ │- targă - 1 │
  │ │ │- vestă reflectorizantă - 1/persoană │
  │ │ │- lanternă - 1/persoană │
  ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │3 │Cercetare-intervenție │- echipament detecție - 1 │
  │ │ │- complet de protecție CBRN - 1/persoană │
  └────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 4

  la criteriile de performanță
  Model de aviz pentru funcția șef serviciu voluntar
   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
   Inspectoratul pentru Situații de Urgență " .................. " Nr. .......
   al județului .................... din .......

                                        AVIZ
      Domnul/Doamna .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....
   nr. ........., CNP .........................., întrunește condițiile legale*)
   pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcția de șef serviciu voluntar pentru
   situații de urgență al localității .............. .
      Avizul se emite astăzi, ................. .

                                   Inspector șef,
                             .........................
  Notă
  *) A absolvit cursul de șef serviciu într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări/deține brevet de pompier specialist.


  Anexa 5

  la criteriile de performanță
  Norma minimă de dotare cu tehnică și
  materiale pentru intervenție a serviciului voluntar
  I. Identificarea tipului de risc/nivelului de risc din unitatea administrativ-teritorială
  a) tip de risc: incendiu - I
  *Font 7*
  ┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐
  │Nivel de risc│ I 1 │ I 2 │ I 3 │ I 4 │
  ├─────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │Categorii de │Gospodării, operatori economici│Construcții până la 2 etaje, │Construcții de la 2 la 4 │Construcții cu peste 4 │
  │construcții │cu specific agricol, terenuri │operatori economici cu suprafață │etaje, operatori economici │etaje, operatori economici│
  │ │agricole, case de vacanță, │până la 300 mp, depozite cu │cu suprafață cuprinsă între │cu suprafață peste 600 mp,│
  │ │campinguri │suprafață până la 500 mp │300 și 600 mp, spații de │spații de producție și/sau│
  │ │ │ │producție și/sau depozitare │depozitare cu suprafața │
  │ │ │ │cu suprafața între 400 și │peste 5.000 mp, spitale │
  │ │ │ │5.000 mp, structuri de │ │
  │ │ │ │primire turistică cu │ │
  │ │ │ │funcțiunea de cazare cu │ │
  │ │ │ │peste 50 locuri, policlinici│ │
  └─────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘

  b) tip de risc: incendiu de pădure - IP
  *Font 7*
  ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
  │Nivel de risc│ IP 1 │ IP 2 │ IP 3 │ IP 4 │
  ├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │peste 75% din teritoriu │
  │ │ │ │ │ │
  │Suprafață │până la 25% din │între 26 și 50% din│între 51 și 75% din│parcuri/rezervații naționale, zone împădurite │
  │împădurită │teritoriu │teritoriu │teritoriu │cuprinse în NATURA 2000 și altele asemenea │
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │teren în pantă │
  └─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

  c) tip de risc: inundație - In
  *Font 7*
  ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
  │Nivel de risc│ In 1 │ In 2 │ In 3 │ In 4 │
  ├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
  │ │până la 20 │între 21 și 100 │între 100 și 500 de gospodării │peste 500 de gospodării care ar putea fi │
  │ │gospodării care ar │gospodării care ar │care ar putea fi afectate, │afectate, obiective sociale și economice de │
  │Suprafață de │putea fi afectate │putea fi afectate │obiective sociale și economice │interes național care ar putea fi afectate │
  │risc │ │ │de interes local care ar putea │ │
  │ │ │ │fi afectate │ │
  └─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

  d) tip de risc: cutremur - C
   ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
   │ Nivel de risc │ C 1 │ C 2 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │Zona seismică │intensitate mai mică de │intensitate mai mare sau│
   │ │VII pe scara MSK │egală cu VII pe scara │
   │ │ │MSK │
   └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

  II. Stabilirea normei minime de dotare în funcție de tipul de riscuri identificate și nivelul de risc calculat
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ INCENDIU │ INCENDIU DE PĂDURE │
  ├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
  │I 1│Autospecială de stingere cu apă și│P 1│Topor - 5 buc. │
  │ │spumă*) │ │Paletă din răchită (bătător) - 10 buc. │
  │ │Lanternă - 5 buc./autospecială de │ │Rucsac cu apă pentru lupta împotriva │
  │ │stingere cu apă și spumă │ │incendiilor de pădure 25 l - 2 buc. (tip │
  │ │ │ │raniță) │
  │ │ │ │Ferăstrău mecanic - 1 buc. │
  │ │ │ │Aparat radio emisie-recepție portabil - 2 buc│
  │ │ │ │Redresor încărcat acumulatori - 1 buc. │
  │ │ │ │Tractor cu plug - 1 buc. │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │I 2│Autospecială de stingere cu apă și│P 2│Topor - 5 buc. │
  │ │spumă*) │ │Paletă din răchită (bătător) - 20 buc. │
  │ │Mijloace de salvare de la înălțime│ │Rucsac cu apă pentru lupta împotriva │
  │ │Lanternă - 5 buc./autospecială de │ │incendiilor de pădure 25 l - 4 buc. │
  │ │stingere cu apă și spumă │ │Ferăstrău mecanic - 1 buc. │
  │ │ │ │Aparat radio emisie-recepție portabil - 4 buc│
  │ │ │ │Redresor încărcat acumulatori - 1 buc. │
  │ │ │ │Tractor cu plug - 1 buc. │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │I 3│Autospecială de stingere cu apă și│P 3│Topor - 10 buc. │
  │ │spumă*) │ │Paletă din răchită (bătător) - 30 buc. │
  │ │Autoscară pentru stingerea │ │Rucsac cu apă pentru lupta împotriva │
  │ │incendiilor │ │incendiilor de pădure 25 l - 6 buc. │
  │ │Lanternă - 5 buc./autospecială de │ │Ferăstrău mecanic - 2 buc. │
  │ │stingere cu apă și spumă │ │Aparat radio emisie-recepție portabil - 6 buc│
  │ │ │ │Redresor încărcat acumulatori - 1 buc. │
  │ │ │ │ATV cu sistem de stingere pentru prima │
  │ │ │ │intervenție - 1 buc. │
  │ │ │ │Tractor cu plug - 1 buc. │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │I 4│Autospecială de stingere cu apă și│P 4│Topor - 10 buc. │
  │ │spumă*) │ │Paletă din răchită (bătător) - 40 buc. │
  │ │Autoscară pentru stingerea │ │Rucsac cu apă pentru lupta împotriva │
  │ │incendiilor │ │incendiilor de pădure 25 l - 8 buc. │
  │ │Ambulanță (transport) - 1 buc. │ │Ferăstrău mecanic - 2 buc. │
  │ │Lanternă - 5 buc./autospecială de │ │Aparat radio emisie-recepție portabil - 8 buc│
  │ │stingere cu apă și spumă │ │Redresor încărcat acumulatori - 1 buc. │
  │ │ │ │ATV cu sistem de stingere pentru prima │
  │ │ │ │intervenție - 2 buc. │
  │ │ │ │Tractor cu remorcă-cisternă │
  │ │ │ │Tractor cu plug - 1 buc. │
  └───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ INUNDAȚII │ CUTREMUR │
  ├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
  │n 1│Motopompă de evacuare apă - 1 buc.│1 │- │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │n 2│Motopompă de evacuare apă**) │2 │Lopată concavă - 4 buc. │
  │ │Barcă de salvare - 1 buc. │ │Lopată - 3 buc. │
  │ │Generator electric - 1 buc. │ │Târnăcop - 3 buc. │
  │ │Vestă de salvare/salvator │ │Rangă - 3 buc. │
  │ │Portavoce - 1 buc. │ │Topor****) - 3 buc. │
  │ │ │ │Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton - │
  │ │ │ │1 buc. │
  │ │ │ │Targă - 3 buc. │
  │ │ │ │Buldoexcavator*****) - 1 buc. │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │n 3│Motopompă de evacuare apă***) │- │- │
  │ │Barcă de salvare - 2 buc. │ │ │
  │ │Instalație de potabilizare a apei │ │ │
  │ │de medie capacitate │ │ │
  │ │Generator electric - 2 buc. │ │ │
  │ │Vestă de salvare/salvator │ │ │
  │ │Buldoexcavator - 1 buc. │ │ │
  │ │Portavoce - 1 buc. │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
  │n 4│Motopompă de evacuare apă***) │- │- │
  │ │Barcă de salvare - 3 buc. │ │ │
  │ │Instalație de potabilizare a apei │ │ │
  │ │de mare capacitate Generator │ │ │
  │ │electric - 3 buc. │ │ │
  │ │Vestă de salvare/salvator │ │ │
  │ │Buldoexcavator - 1 buc. │ │ │
  │ │Portavoce - 1 buc │ │ │
  └───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘
  Notă
  *) O autospecială de stingere cu apă și spumă la cel mult 2.000 de gospodării/locuințe individuale.
  **) 1 buc. la 20 de gospodării în zonă inundabilă.
  ***) Motopompă de evacuare apă de capacitate medie - 1 buc. la 100 de gospodării.
  ****) Dacă nu există în dotare prin IP 1 - IP 4.
  *****) Dacă nu există în dotare prin In 3 sau In 4.


  Anexa 6

  la criteriile de performanță
  STRUCTURA-CADRU
  a regulamentului de organizare și funcționare
  a serviciilor voluntare și serviciilor private
  Capitolul 1 - Dispoziții generale:1. date referitoare la constituirea serviciului;2. prezentarea succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc gestionate;3. alte date de interes general.
  Capitolul 2 - Organizarea și atribuțiile serviciului:1. conducerea și structura organizatorică;2. atribuțiile serviciului;3. atribuțiile compartimentului de prevenire;4. atribuțiile formațiilor de intervenție;5. atribuțiile grupelor de intervenție;6. atribuțiile echipelor specializate;7. atribuțiile dispeceratului;8. atribuțiile atelierului.
  Capitolul 3 - Atribuțiile personalului din structura serviciului:1. atribuțiile șefului de serviciu;2. atribuțiile șefului compartimentului de prevenire;3. atribuțiile membrilor compartimentului de prevenire;4. atribuțiile șefului formației de intervenție;5. atribuțiile șefului grupei de intervenție;6. atribuțiile șefului echipei specializate;7. atribuțiile membrilor grupelor de intervenție;8. atribuțiile membrilor echipelor specializate;9. atribuțiile conducătorilor autospecialelor de intervenție;10. atribuțiile mecanicului de utilaj;11. atribuțiile dispecerului/telefonistului;12. atribuțiile electromecanicului auto;13. atribuțiile operatorului pentru repararea și întreținerea autospecialelor de stingere a incendiilor.
  Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat:– dotare, exploatare, întreținere, evidență și control al patrimoniului.


  Anexa 7

  la criteriile de performanță
  DOCUMENTELE
  de organizare și funcționare a serviciilor voluntare
  și serviciilor privateI. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciuluiII. Dosarul privind activitatea și înzestrarea serviciului:1. hotărârea consiliului local de înființare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama și nominalizarea personalului pe funcții;2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local și voluntari;3. contractele sau convențiile de colaborare pentru realizarea intervenției;4. tabelul nominal cu personalul, funcțiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă și modul de înștiințare;5. tabelul cu necesarul de materiale și tehnică, în funcție de structura serviciului;6. tabelul cu materialele și tehnica existente în dotare;7. evidența referatelor privind completarea cu materiale și tehnică, întocmite de șeful serviciului;8. schema legăturilor fir-radio cu forțele ce acționează în cazul situațiilor de urgență;9. fișele de instruire individuale privind securitatea și sănătatea în muncă.III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:1. planuri de intervenție (răspuns) în funcție de riscurile identificate în sectorul de competență;2. planuri de cooperare;3. planul de evacuare în caz de situații de urgență;4. planul sectorului de competență pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici și instituțiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile și vulnerabile la riscuri.IV. Dosar operativ:1. organizarea intervenției pe ture de serviciu;2. registrul cu note de anunțare și de evidență a intervențiilor;3. raportul de intervenție (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);4. proceduri specifice de intervenție pe tipuri de riscuri.V. Dosar privind pregătirea personalului:1. planul de pregătire profesională lunară și anuală, pe teme și exerciții;2. registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute;3. planificarea exercițiilor și aplicațiilor.VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfășurată de personalul:
  A. Serviciului voluntar:
  1. graficul controalelor la gospodăriile populației, operatorilor economici și instituțiilor din subordine;2. graficul activităților de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum;3. carnetele și notele de control cu constatările rezultate din controale;4. graficul acțiunilor de informare preventivă.
  B. Serviciului privat:
  1. graficul de control;2. programul serviciului de rond;3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;4. notele de control;5. registrul cu evidența lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.VII. Dosar tehnic:1. planul de asistență la autospecialele și utilajele de intervenție;2. dosar tehnic al utilajelor și autospecialelor de intervenție.VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

  ----------