ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009  Având în vedere necesitatea de a oferi absolvenţilor învăţământului liceal posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi competenţele digitale, generale şi specifice, formate pe durata învăţământului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoaşterii, pentru a asigura tuturor şi fiecăruia împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi cetăţenia activă şi ocuparea unui loc de muncă,
  ţinând cont de necesitatea standardizării evaluărilor naţionale, pentru a asigura obiectivitatea, credibilitatea evaluărilor şi pentru a asigura relevanţa acestora în raport cu progresul şcolar al elevilor, precum şi pentru a raporta rezultatele învăţării la standardele europene,
  pentru eliminarea situaţiilor excepţionale în care cadrele didactice din învăţământul superior se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia de preşedinte al unei comisii de bacalaureat, în care au fost numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării,
  întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
  A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  C. probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
  D. probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
  E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
  a) probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
  b) probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:
  (i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
  (îi) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
  d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:
  (i) fizică, chimie, biologie sau informatică;
  (îi) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie."
  2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au susţinut probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D;
  b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
  c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel puţin 6.
  (2) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.
  (3) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
  (4) Absolvenţilor clasei a XII-a/a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.
  (5) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele evaluărilor susţinute conform art. 26 alin. (4) lit. A-D, respectiv rezultatele probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
  (6) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
  (7) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar de stat pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  (8) Evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţii stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7).
  (9) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.
  (10) Comisia prevăzută la alin. (9) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. În situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
  (11) Comisia prevăzută la alin. (9) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
  (12) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (9) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propunerea inspectoratelor şcolare.
  (13) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."


  Articolul II

  Pentru anul şcolar 2009-2010, lista cuprinzând probele de examen, conţinutul programelor de examen şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat se dau publicităţii în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 9 septembrie 2009.
  Nr. 97.
  ------