ORDIN nr. 1.076 din 27 septembrie 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999  Ministrul finanţelor,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 15 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
  emite următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

  Articolul 1

  Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute în anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999.


  Articolul 2

  Plătitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice şi juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe, cu excepţiile prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite în sume fixe şi se aplică pentru fiecare act sau operaţiune taxabila, cu excepţiile prevăzute de lege.


  Articolul 4

  (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.
  (2) În cazul taxelor extrajudiciare de timbru plătite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 117/1999, pentru servicii ce vor fi prestate după intrarea în vigoare a acesteia se vor percepe diferenţele de taxa corespunzătoare cuantumului taxelor extrajudiciare de timbru în vigoare la data prestării serviciului.


  Articolul 5

  Taxele extrajudiciare de timbru nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării serviciilor, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 6

  La eliberarea actelor (avize, autorizaţii, certificate, licenţe etc.) care sunt supuse taxelor stabilite prin reglementări legale cu caracter special nu se percep şi taxe extrajudiciare de timbru.


  Articolul 7

  (1) Actele prin care se comunică solicitantului ca cererea este în curs de soluţionare sau ca serviciul nu poate fi prestat nu se taxeaza.
  (2) De asemenea, nu se taxeaza actele prin care se comunică solicitantului modul de soluţionare a cererilor prin care se solicita acordarea de înlesniri la plata creanţelor bugetare, astfel cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.


  Articolul 8

  Pentru eliberarea copiilor, duplicatelor şi extraselor de pe documentele aflate în arhiva creatorilor şi deţinătorilor de documente se percepe taxa extrajudiciara de timbru stabilită potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999, cu excepţiile prevăzute de lege.


  Articolul 9

  În cazul în care prestatorii serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru fac menţiuni prin care se certifica anumite situaţii de fapt direct pe documentele prezentate de solicitant, fără a elibera certificate, adeverinte sau alte acte în acest sens, se percepe taxa prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999.


  Articolul 10

  Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civilă sau alte acte originale personale aflate în dosar se restituie titularului fără percepere de taxe extrajudiciare de timbru.


  Articolul 11

  (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru actele şi serviciile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 117/1999.
  (2) Scutirea se aplică şi în cazul eliberării copiilor şi duplicatelor de pe actele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), j), k) din Legea nr. 117/1999, precum şi în cazul eliberării unui nou certificat de stare civilă în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.


  Articolul 12

  Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute în anexa la Legea nr. 117/1999 constituie venituri la bugetul consiliului local în a cărui raza teritorială îşi are sediul prestatorul serviciului taxabil, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care se face venit la bugetul de stat.


  Articolul 13

  (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I-IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se încasează în contul bugetului local astfel:
  a) la unităţile trezoreriei statului, în contul 21.17.02.13 "Taxe extrajudiciare de timbru", deschis pe seama consiliului local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii;
  b) în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, se deschide la Banca Comercială Română - S.A., sectorul 4, contul 63.17.x.13 "Taxe extrajudiciare de timbru".
  (2) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se încasează în contul bugetului de stat astfel:
  a) la unităţile trezoreriei statului, în contul 20.22.01.30 "Încasări din alte surse";
  b) în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, la Banca Comercială Română - S.A., sectorul 4, se deschide pe seama Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat contul 60.22.x.30 "Încasări din alte surse".


  Articolul 14

  (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru se efectuează astfel:
  a) în numerar, la casieriile trezoreriei statului, la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sau la casieriile prestatorilor serviciilor supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite la art. 16 din prezentele norme metodologice, eliberandu-se plătitorilor chitanţe;
  b) cu ordin de plată tip trezoreria statului, din conturile plătitorilor în conturile prevăzute la art. 13 din prezentele norme metodologice;
  c) prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, pentru taxele extrajudiciare de timbru de până la 50.000 lei inclusiv, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care se plăteşte numai prin modalităţile prevăzute la lit. a) şi b).
  (2) Pe chitanţele eliberate potrivit alin. (1) lit. a) şi pe ordinele de plată prevăzute la alin. (1) lit. b) se înscriu elementele de identificare a taxei plătite (numele, prenumele şi adresa plătitorului, cuantumul taxei plătite, felul actului sau al serviciului taxabil, denumirea prestatorului serviciului etc.).
  (3) Copia de pe ordinul de plată vizat de unitatea la care s-a făcut plata, respectiv copia de pe chitanţa eliberata de casieria unităţii trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni, vizate pentru conformitate de prestatorul serviciului supus taxei extrajudiciare de timbru, constituie dovada plăţii şi se anexează la dosarul cererii.


  Articolul 15

  (1) Unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni înregistrează în borderou încasările pe baza chitantelor eliberate, în conturile prevăzute la art. 13 din prezentele norme metodologice.
  (2) Sumele încasate de unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sunt virate în contul unităţilor trezoreriei statului, respectiv al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Ilfov, după caz, la aceleaşi termene la care se virează şi celelalte venituri bugetare, conform convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor.


  Articolul 16

  (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot incasa şi de prestatorii serviciilor supuse acestor taxe, care au obligaţia de a le vira la bugetul local sau la bugetul de stat, după caz, scop în care procedează astfel:
  a) prestatorii serviciilor solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere în vederea încasării taxelor extrajudiciare de timbru;
  b) organele financiare teritoriale eliberează chitantiere tip Ministerul Finanţelor, care reprezintă documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, utilizare, difuzare şi păstrare a chitantierelor tip Ministerul Finanţelor sunt prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare;
  c) organizarea evidentei eliberării şi folosirii chitantierelor se va face de către organul fiscal teritorial în raza căruia îşi are sediul prestatorul serviciului, cu respectarea normelor prevăzute pentru agenţii fiscali;
  d) la încasarea sumei se va elibera plătitorului chitanţa. Chitanţa se întocmeşte în doua exemplare la indigo. Originalul chitanţei se da plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar rămâne la cotorul chitantierului, care va fi predat organelor fiscale teritoriale pe măsura consumarii chitantierelor.
  (2) Menţiunea privind încasarea taxelor extrajudiciare de timbru se va înscrie în Registrul de evidenta a actelor şi serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se întocmeşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Registrul, snuruit şi parafat de conducătorul instituţiei, se întocmeşte anual. Termenul de păstrare a acestuia este termenul prevăzut de lege pentru executarea creanţelor bugetare.
  (3) Sumele încasate se virează la unităţile trezoreriei statului sau la unitatea Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, din localitatea în care prestatorul serviciului îşi are sediul, în termen de 10 zile de la data încasării.
  (4) Nedepunerea sumelor la termenul prevăzut la alin. (3) se sancţionează potrivit reglementărilor legale privind executarea creanţelor bugetare.


  Articolul 17

  (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile se efectuează astfel:
  a) În toate cazurile în care se întocmeşte un act care se detaseaza dintr-un carnet cotor-vârf, un act în original şi o copie, un extras sau o copie de pe un act aflat la dosar sau când actul eliberat este tipizat, timbrul propriu-zis (partea dreaptă a timbrului) se aplică pe documentul ce se eliberează, iar matca (partea stanga a timbrului) se aplică, după caz, pe cotorul actului, pe copia de pe acesta sau, atunci când nu se întocmeşte o copie, pe cererea solicitantului.
  b) Când natura serviciului prestat nu permite folosirea timbrului dublu prin divizarea lui, plata taxelor extrajudiciare de timbru se face potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentele norme metodologice.
  (2) Timbrul fiscal face dovada perceperii taxelor extrajudiciare de timbru numai dacă părţile acestuia sunt anulate prin aplicarea semnăturii persoanei autorizate sa reprezinte prestatorul serviciului şi a ştampilei acestuia.
  (3) În cazul aplicării incorecte a părţilor timbrului, neanularii sau anulării incorecte a acestora, timbrul fiscal nu face dovada achitării taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana răspunzătoare de neincasarea taxei legale va fi sancţionată potrivit legii.
  (4) Pentru a putea servi la perceperea taxelor extrajudiciare de timbru timbrele fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  - să fie autentice;
  - să fie în circulaţie;
  - sa nu poarte semnatura sau vreun alt semn de anulare;
  - sa nu poarte ştersături, razuituri sau urme de spalare;
  - să fie întregi.
  (5) Timbrele fiscale pot fi utilizate, cu excepţiile prevăzute de lege, ca mijloc de plată numai pentru plata taxelor extrajudiciare de timbru în cuantum de până la 50.000 lei inclusiv.
  (6) Plafonul de 50.000 lei se considera pentru fiecare operaţiune taxabila.
  (7) Acceptarea timbrelor fiscale pentru achitarea taxelor de peste 50.000 lei sau pentru achitarea taxei prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 nu face dovada achitării taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana răspunzătoare pentru neincasarea taxei va fi sancţionată potrivit legii.


  Articolul 18

  (1) Taxele sau diferenţele de taxe extrajudiciare de timbru, care nu au fost achitate în cuantumul legal şi în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme metodologice, se debiteaza şi se urmăresc de organele fiscale.
  (2) Debitarea se face prin înştiinţarea organului fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, indicandu-se identitatea şi domiciliul/sediul debitorului, condiţiile de fapt care au dus la naşterea obligaţiei de plată, natura serviciului prestat, taxa legală şi suma de plată.


  Articolul 19

  (1) Taxele extrajudiciare de timbru, cu excepţia celor achitate prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, se restituie sau se compensează, la cerere, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 117/1999.
  (2) Cererea de restituire sau de compensare a taxelor extrajudiciare de timbru se depune la organul care a prestat serviciul, în cadrul termenului de prescripţie prevăzut de reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare.
  (3) Prestatorul serviciului, după avizarea cererii de restituire sau de compensare, o va transmite pentru aprobare organului fiscal în contul căruia s-a făcut plata, însoţită de o comunicare din care să rezulte identitatea documentului de plată (numărul, seria, data, emitentul), cuantumul sumei de restituit sau de compensat, condiţiile de fapt şi textul legal care indreptateste restituirea sau compensarea sumei.
  (4) În cazul în care exista drept la restituirea unei părţi dintr-o sumă plătită drept taxa extrajudiciara de timbru, restul fiind legal datorat, documentul original de plată se retine la dosar. Organul care a prestat serviciul şi care este în drept sa avizeze restituirea, dacă acest drept exista şi exercitarea lui nu este prescrisă, înscrie pe acel document o menţiune în sensul că s-a avizat restituirea sumei de .... lei din totalul achitat, în conformitate cu art. ... din Legea nr. 117/1999, cu adresa nr. ..... din ..... .
  (5) În cazul aprobării restituirii organul fiscal prevăzut la alin. (3) va remite cererea unităţii trezoreriei statului, care va proceda după cum urmează:
  a) pentru persoanele fizice restituirea se efectuează prin casieria trezoreriei statului direct persoanei în cauza;
  b) pentru persoanele juridice suma se restituie cu ordin de plată, în contul beneficiarului indicat în cererea de restituire.
  (6) În cazul aprobării compensării procedura este cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.
  (7) Organele fiscale vor comunică prestatorului serviciului taxabil modul de soluţionare a cererii, cuantumul sumei restituite sau compensate, precum şi numărul documentului de restituire a sumelor solicitate.


  Articolul 20

  În baza prevederilor art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, pot acorda înlesniri la plata taxelor extrajudiciare de timbru, în condiţiile legii.


  Anexă

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  - Denumirea prestatorului serviciului
  - Sediul
  REGISTRU
  de evidenta a actelor şi serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, eliberate/prestate în anul ........
    Nr. crt.Data înregistrării cereriiNumele şi prenumele sau denumirea titularului cereriiFelul actului sau al serviciului eliberat/prestatSuma plătităDocumentul de plată (felul, numărul, seria, data, emitentul)Alte menţiuni*)
                 
                 
                 
  Notă *) Coloana se utilizează pentru:
  - înscrierea menţiunii privind scutirea la plata taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi baza legală a scutirii;
  - înscrierea menţiunii privind acordarea unei înlesniri la plata (felul inlesnirii, numărul şi data documentului, emitentul).
  ----------