REGULI din 10 decembrie 2021pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 10 decembrie 2021 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 183 din 10 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Echiparea polițiștilor, precum și asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament și regulilor de aplicare a acestora.


  Articolul 2
  (1) Normele de echipament prevăd articole de echipament care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosință sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită și denumită durată de serviciu, cu excepția articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.(2) Pentru articolele de echipament prevăzute în normele nr. 3-5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosință, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade, cu excepția articolelor de echipament prevăzute în norma nr. 4 din aceeași anexă, a căror durată de serviciu corespunde perioadei de școlarizare. Cantitățile articolelor de echipament prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menținute în folosință.


  Articolul 3
  (1) Echipamentul pentru studenții și elevii instituțiilor de învățământ pentru polițiști se distribuie pentru folosință, pe perioada școlarizării, urmând ca la absolvirea instituției să fie restituit.(2) Echipamentul specific formațiunilor de poliție se distribuie pentru folosință polițiștilor, urmând ca la încetarea situației pentru care a fost acordat să fie restituit unității.


  Articolul 4

  Scoaterea din serviciu, cu vinovăție, a articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 3-5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de îndeplinirea duratei de serviciu, constituie pagubă materială și se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.


  Articolul 5

  Drepturile de echipament ale polițiștilor în activitate se stabilesc în funcție de cantitatea și durata de serviciu prevăzute în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură gratuit și se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute în normele menționate.


  Articolul 6

  Drepturile anuale de echipament pentru polițiști se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se asigură corespunzător încadrării la drepturi de echipament.


  Articolul 7
  (1) Polițiștilor rezerviști li se poate acorda dreptul de a purta uniforma de reprezentare și ceremonialuri, la solicitarea acestora, dreptul în cauză fiind consemnat în ordinul de trecere în rezervă.(2) Pentru completarea uniformei pe care o dețin, polițiștii rezerviști pot solicita și primi echipament în condițiile prevăzute la pct. 3 din nota la norma nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Uniforma de poliție poate fi utilizată numai în cadrul festivităților desfășurate cu ocazia zilelor aniversare, ceremonii în familie sau societate ori alte evenimente organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.


  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipament
  A. Normele pentru echiparea ofițerilor și agenților de poliție (normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
  &1. Stabilirea și acordarea drepturilor

  Articolul 8
  (1) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale va fi recalculat (reactualizat) anual, în funcție de evoluția prețurilor, în trimestrul III al anului în curs, pentru anul următor. Acesta se recalculează (reactualizează) de către Direcția Generală Logistică, se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către Direcția Generală Financiară și se aprobă de ministrul afacerilor interne.(2) Prețurile folosite pentru recalcularea (reactualizarea) echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament sunt prețuri medii ponderate, obținute din prețurile rezultate în urma procedurilor de achiziție și comunicate de către ordonatorii de credite ai structurilor de poliție. În situația în care numai o singură structură transmite prețul de achiziție pentru articolele de echipament și nu se poate stabili un preț mediu ponderat, se va folosi prețul de achiziție comunicat.(3) Pentru stabilirea coeficienților de calcul pe categorii de polițiști și grade profesionale, Direcția Generală Management Resurse Umane transmite către Direcția Generală Logistică numărul de indicatori al polițiștilor existenți în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.(4) În situația în care la nivelul ordonatorilor de credite ai structurilor de poliție nu au fost raportate prețuri de achiziție pentru articolele de echipament, Direcția Generală Logistică va utiliza pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părți anuale prețuri ale articolelor de echipament similare cu ale structurilor militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau indicele prețurilor de consum actualizat cu rata inflației din portalul Institutului Național de Statistică, după caz.(5) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament, metodologia de calcul, precum și prețurile articolelor ce se distribuie în cadrul drepturilor se comunică unităților până la data de 30 septembrie a anului în curs, pentru anul următor, de către Direcția Generală Logistică.(6) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale se aplică în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care a fost stabilită.


  Articolul 9

  Până la calcularea echivalentului valoric al coteipărți anuale a drepturilor de echipament aferent noilor norme de echipare, polițiștii beneficiază de drepturi de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale de care au beneficiat anterior aprobării Hotărârii Guvernului nr. 985/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști.


  Articolul 10
  (1) Pentru asigurarea noilor articole de echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iulie 2022 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.
  (la 28-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 martie 2022 )
  (2) Asigurarea noilor articole de echipament se va realiza potrivit strategiilor de echipare elaborate și aprobate anual, până la data de 31 ianuarie, la nivelul inspectoratelor generale și al unităților necuprinse în structura acestora, în funcție de specificul misiunilor.(3) Achiziția articolelor de echipament prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează eșalonat, la nivelul inspectoratelor generale și al unităților necuprinse în structura acestora, pentru toate unitățile din subordine/coordonare, după caz, având la bază strategiile anuale de echipare și urmărindu-se încadrarea în fondurile alocate anual în buget pentru aceste naturi de cheltuieli.


  Articolul 11
  (1) Până la data de 31 decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima și în funcție de strategiile de echipare, polițiștii se alocă la drepturi de echipament la categoria „numai echipament“.(2) După data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițiștii, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, se alocă la drepturi de echipament și pot primi:
  a) numai echipament;
  b) echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani;
  c) numai bani.
  (3) Alocarea personalului din subordine la drepturi de echipament, pe formațiuni, compartimente sau locuri de muncă, se face urmărind respectarea dispozițiilor proprii sau ale eșalonului superior cu privire la echiparea efectivelor.(4) Prin excepție de la alin. (1), în anul 2022, polițiștii se alocă la drepturi de echipament la categoria «echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani», urmând ca diferența în bani să fie acordată până la termenul și în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1).
  (la 28-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 martie 2022 )


  Articolul 12
  (1) Până la data de 31 decembrie 2024, drepturile anuale de echipament și articolele de echipament distribuite pe parcursul anului de echipare în cuantumul acestor drepturi vor fi consemnate pentru fiecare polițist în formularul Fișa de evidență a drepturilor de echipament.(2) Modelul formularului Fișa de evidență a drepturilor de echipament se stabilește de către Direcția Generală Logistică și se transmite tuturor unităților de poliție până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.(3) Până la data de 31 martie 2022 și în perioada 15-30 noiembrie a fiecărui an cuprins până la data de 31 decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițiștii vor completa în Fișa de evidență a drepturilor de echipament doar taliile și mărimile proprii, certificând datele completate prin semnătură pe documentul în cauză.(4) Fișele de evidență a drepturilor de echipament, completate în condițiile prevăzute la alin. (3) vor fi înregistrate la structurile logistice ale unităților de poliție, unde vor fi completate cu toate operațiunile ce vizează drepturile de echipament și modul de acordare a acestora pe anul următor.


  Articolul 13
  (1) După data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, anual, până la data de 15 octombrie, polițiștii vor completa în totalitate fișele de evidență a drepturilor de echipament, prin care vor solicita articolele de echipament pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă și regulamentară pentru perioada de vară și iarnă, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.(2) Fișele de evidență a drepturilor de echipament se completează după cum urmează:
  a) polițiștii alocați la categoria „numai echipament“ vor solicita echipamentul necesar până la echivalentul integral al valorii cotei-părți anuale la care au dreptul;
  b) polițiștii alocați la categoria „echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani“ vor solicita echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferențele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se acordă în bani;
  c) polițiștii alocați la categoria „numai bani“ vor menționa pe Fișa de evidență a drepturilor de echipament sintagma „Dețin uniformă completă și regulamentară, aferentă sezonului cald și sezonului rece, necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu“.
  (3) Polițiștii pot solicita numai articole de echipament specifice corpului din care fac parte, fără a depăși echivalentul valoric al cotei-părți anuale.(4) Fișele de evidență a drepturilor de echipament se analizează și se avizează de șeful nemijlocit al structurii din care fac parte polițiștii, se aprobă de șeful unității, iar după înregistrarea lor se transmit structurilor logistice.(5) Pe timpul perioadei de avizare și aprobare a fișelor de evidență a drepturilor de echipament, șefii ierarhici și/sau nemijlociți sunt obligați să verifice fizic uniforma pe care o deține polițistul. În cazul constatării unor deficiențe, șefii ierarhici și/sau nemijlociți vor dispune imediat măsuri de remediere, iar polițiștii au obligația de a se conforma în îndeplinirea respectivelor măsuri.(6) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot stabili pentru toate unitățile din subordine/ coordonare, după caz, prin dispoziții proprii, articolele de echipament din compunerea uniformelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiunilor specifice postului, precum și articolele de echipament ce se vor asigura și distribui în mod obligatoriu polițiștilor pe parcursul anului de echipare.(7) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora stabilesc, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, necesarul de echipament ce se achiziționează și se distribuie în anul următor pe baza centralizării solicitărilor transmise de unitățile din subordine sau a fișelor de evidență a drepturilor de echipament, pentru efectivele proprii.


  Articolul 14
  (1) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în cuantum de 1/12 din valoarea acestora.
  (la 28-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 martie 2022 )
  (2) Polițiștii care pe parcursul anului constată necesitatea completării uniformei pot solicita echipamentul necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.


  Articolul 15
  (1) Echipamentul în natură solicitat de polițiști se achiziționează și se distribuie în tot cursul anului calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie), în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.(2) Articolele de echipament nedistribuite în cursul anului pentru care au fost solicitate constituie restanțe și se distribuie cu prioritate începând cu anul următor.


  Articolul 16
  (1) Evidența drepturilor de echipament pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte și pentru cei din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se ține de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.(2) Fișele de evidență a drepturilor de echipament pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte și pentru cei din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se avizează de către șeful serviciului și se aprobă de către prefect și director general sau director, după caz.

  &2. Drepturi la înaintarea în grad profesional

  Articolul 17
  (1) Ofițerii înaintați la gradul de chestor de poliție, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul respectiv au dreptul, în plus, la echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în grad, respectiv: o șapcă din stofă, un costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni) și un pardesiu, care au montate accesoriile prevăzute în structura normelor menționate, 3 perechi de suporți cu grad profesional și două perechi de epoleți cu grad profesional.(2) Pentru femei se poate asigura o pălărie în loc de șapcă din stofă și fustă în loc de un pantalon.(3) Echipamentul menționat la alin. (1) și (2) se distribuie în natură cu ocazia avansării.(4) Echipamentul solicitat pe anul respectiv și nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru chestori.


  Articolul 18

  Ofițerii avansați la gradul de comisar-șef de poliție primesc, începând cu anul în care a intervenit avansarea, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți stabilite pentru ofițeri, și echivalentul valoric al cotei-părți aferente unei căciuli și unui guler din blană naturală astrahan/caracul.


  Articolul 19
  (1) Agenții de poliție înaintați la gradul de ofițer, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul respectiv, au dreptul la echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă, numai o singură dată, la înaintarea în gradul de ofițer, respectiv: o șapcă din stofă, un costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni) și un pardesiu, care au montate accesoriile prevăzute în structura normelor menționate, 3 perechi de suporți cu grad profesional și două perechi de epoleți cu grad profesional.(2) Pentru femei se poate asigura o pălărie în loc de șapcă din stofă și fustă în loc de un pantalon.(3) Echipamentul menționat la alin. (1) și (2) se distribuie în natură cu ocazia avansării.(4) Echipamentul solicitat pe anul respectiv și nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru ofițeri.


  Articolul 20

  Ofițerii și agenții de poliție înaintați la gradul următor, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc, în natură, la data avansării, accesoriile corespunzătoare noilor grade și articolele de echipament, după caz, astfel:
  a) pentru ofițeri - 3 perechi de suporți de grad profesional pentru umăr și două perechi de epoleți cu grad profesional, iar pentru polițiștii avansați de la gradul de inspector principal la subcomisar se asigură în plus o șapcă din stofă, un costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni), care are montate accesoriile prevăzute în structura normelor din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și o șapcă cu două coafe impermeabilă. Pentru femei se poate asigura o pălărie în loc de șapcă din stofă și fustă în loc de un pantalon.
  b) pentru agenți - 3 perechi de suporți de grad profesional pentru umăr și două perechi de epoleți cu grad profesional.


  Articolul 21

  Atașaților de afaceri interne/ofițerilor de legătură, ofițerilor și agenților trimiși la studii sau cu misiuni în străinătate, în situația în care echipamentul necesar depășește echivalentul valoric al cotei-părți anuale la care au dreptul, pot primi la plecare, cu anticipație pentru anul următor, pe bază de raport scris aprobat de șeful unității la care sunt alocați la drepturi, echipamentul necesar desfășurării activității.

  &3. Drepturile la mutarea în altă structură/armă, cu și fără schimbarea culorii uniformei

  Articolul 22
  (1) Ofițerii și agenții mutați din structurile de poliție în structurile militare din Ministerul Afacerilor Interne sau ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, care la data mutării nu au primit drepturile de echipament în natură sau în bani, beneficiază de la unitatea din care se mută de echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru numărul de luni lucrate, inclusiv luna în care au fost mutați, dacă au lucrat cel puțin o zi în luna respectivă.(2) În situația în care la data mutării se constată că au fost acordate drepturi de echipament în plus, față de lunile efectiv lucrate, în natură sau în bani, diferența se recuperează de către unitatea din care se mută.


  Articolul 23
  (1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii mutați din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională în structurile de poliție au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile efectiv lucrate, mai puțin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată la încadrare.(2) Drepturile se acordă începând cu prima zi a lunii următoare mutării sau din luna în care au fost mutați, dacă mutarea s-a realizat începând cu data de 1 a lunii respective.(3) În situația în care trebuie să li se asigure o uniformă completă li se distribuie echipamentul necesar, pe bază de raport scris, iar valoarea care depășește drepturile anului respectiv se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament pentru anul următor.

  &4. Drepturi la acordarea gradului profesional și la reîncadrare

  Articolul 24
  (1) Absolvenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor și cei încadrați din sursă externă în corpul polițiștilor, la acordarea gradului de ofițer sau agent, au dreptul, cumulativ, la:
  a) articolele de echipament prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului, menționate în coloana nr. 3 a tabelului din anexa la prezentele reguli;
  b) articole de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute gratuit în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care au dreptul.
  (2) În cadrul drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură cu prioritate articolele de echipament menționate în coloana nr. 4 a tabelului din anexa la prezentele reguli.(3) Diferența dintre drepturile de echipament cuvenite și valoarea echipamentului primit de către absolvenți se rezolvă de unitățile unde au fost repartizați, astfel:
  a) când valoarea echipamentului primit este mai mare, diferența se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament;
  b) când valoarea echipamentului primit este mai mică, diferența se acordă în echipament de către unitățile în care au fost încadrați.
  (4) În primul trimestru al anului în curs, Direcția Generală Logistică transmite structurilor care urmează să încadreze absolvenți școlarizați în instituțiile de învățământ aparținând sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională situația repartizării numerice a acestora, în vederea asigurării drepturilor de echipament.(5) Persoanele încadrate în unitățile de poliție, care anterior încadrării au mai deținut calitatea de ofițer, agent/subofițer în oricare componentă a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, nu au dreptul la articolele de echipament prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului.


  Articolul 25
  (1) Articolele de echipament prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului profesional se acordă în anul încadrării, indiferent de data acordării acestuia.(2) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute gratuit în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ, celor încadrați din sursă externă și polițiștilor reîncadrați în activitate după cel puțin un an de la data trecerii în rezervă, în anul încadrării, indiferent de data acordării gradului.


  Articolul 26

  Polițiștii luați în evidență ca rezerviști, care au fost reîncadrați în același an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie) în care au fost trecuți în rezervă și care la trecerea în rezervă au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situația în care au primit drepturile numai pentru lunile efectiv lucrate, polițiștii beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile efectiv lucrate de la data reîncadrării.


  Articolul 27
  (1) Agenții de poliție care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior din cadrul sectorului de apărare, ordine publică și securitate națională - curs de zi - primesc la intrarea în instituție, pentru folosință în timpul formării, articolele de echipament prevăzute de norma instituției respective, încetând aplicarea normei pentru agent.(2) Drepturile de echipament se acordă numai pentru lunile efectiv lucrate ca agent, procedându-se astfel:
  a) echipamentul distribuit în natură se consideră legal acordat și nu se mai recuperează;
  b) contravaloarea anticipațiilor se recuperează integral de către unitatea care a acordat dreptul.
  (3) Agenții care nu sunt avansați ofițeri la finalizarea cursurilor primesc în continuare drepturile de echipament conform gradului deținut.

  &5. Drepturi de echipament restante și anticipații

  Articolul 28
  (1) Prin drepturi de echipament restante se înțelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin fișele de evidență a drepturilor de echipament și a căror contravaloare a fost reținută din echivalentul valoric al cotei-părți anuale, precum și sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.(2) Articolele de echipament solicitate și nedistribuite până la sfârșitul anului de echipare constituie restanțe și se preiau în fișele de evidență a drepturilor de echipament aferente anului următor, asigurându-se cu prioritate.(3) După data de 31 decembrie 2024, restanțele în natură se pot acorda și sub formă bănească, cu excepția celor acumulate până la 31 decembrie 2024, care se acordă numai în natură.(4) Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile folosite la calculul cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.(5) Nu se consideră restanțe și nu se mai acordă articolele de echipament neridicate pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.


  Articolul 29
  (1) Anticipațiile reprezintă valoarea articolelor de echipament acordată peste echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, aferentă anului în care a fost acordată.(2) Acordarea cu anticipație a contravalorii articolelor de echipament este strict interzisă.


  Articolul 30
  (1) Articolele de echipament din compunerea noilor uniforme se pot acorda cu anticipație în următoarele situații:
  a) uzarea prematură ca urmare a unor condiții deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată;
  b) când polițiștii, datorită conformației fizice și portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.
  (2) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipație a articolelor de echipament se acordă de șeful unității, care are și calitatea de ordonator de credite.(3) Contravaloarea articolelor de echipament aprobate a fi distribuite cu anticipație se înscrie în fișele de evidență a drepturilor de echipament, în rubrica „anticipații“ și se recuperează din drepturile pe anul următor.(4) Pentru obținerea aprobării de distribuire cu anticipație a unor articole de echipament, polițiștii depun rapoarte personale pe cale ierarhică, prin care se angajează că, în cazul încetării raporturilor de serviciu, suportă integral contravaloarea articolelor de echipament ce depășește echivalentul valoric al cotei-părți anuale cuvenite, în anul în care a intervenit încetarea raporturilor de serviciu, calculat la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția Generală Logistică.

  &6. Acordarea drepturilor în cazul detașărilor, mutărilor sau al distrugerii echipamentului

  Articolul 31
  (1) Polițiștii detașați/împuterniciți pe funcții la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne primesc drepturile de echipament de la unitatea de care aparțin (la care sunt alocați la drepturi).(2) Dacă detașarea/împuternicirea se face pe o perioadă mai mare de un an, aceștia pot fi alocați la drepturi de echipament la unitatea în care sunt detașați.(3) Polițiștii detașați la alte instituții publice beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament de care au beneficiat anterior detașării.


  Articolul 32
  (1) Unitatea din care a fost mutat polițistul comunică noii unități, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ, extrasul drepturilor de echipament distribuite, la care se anexează o copie a Fișei de evidență a drepturilor de echipament.(2) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost mutat polițistul.
  (la 28-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 32 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 martie 2022 )


  Articolul 33
  (1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau degradate, cu excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri, în care acestea au fost generate de riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de forță majoră. În aceste situații, echipamentul se distribuie gratuit, pe bază de raport scris, avizat de șeful nemijlocit al structurii din care face parte polițistul și aprobat de șeful unității care are calitatea de ordonator de credite.(2) În cazul în care nu se obține aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, iar polițistul a beneficiat de toate drepturile de echipament în limita echivalentului valoric al coteipărți anuale, articolele de echipament se distribuie, potrivit cererii polițistului, contra cost, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția Generală Logistică sau cu anticipație.(3) În cazul articolelor de echipament din structura normelor nr. 3-5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pierdute, distruse sau degradate se aplică prevederile legislației incidente răspunderii materiale.

  &7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu, pe perioada suspendării sau în caz de deces

  Articolul 34
  (1) Data încetării/suspendării drepturilor de echipament ale polițiștilor se consideră prima zi a lunii următoare celei în care a survenit încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu, dacă în luna respectivă au lucrat cel puțin o zi.(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:
  a) dacă a fost distribuit echipament în natură, se consideră legal acordat și nu se mai recuperează;
  b) dacă nu au fost distribuite articolele de echipament, se acordă numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile efectiv lucrate;
  c) articolele de echipament primite pe bază de raport, ce constituie anticipație pentru anul următor, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția Generală Logistică;
  d) drepturile de echipament acordate în bani, care depășesc echivalentul valoric al cotei-părți anuale aferente lunilor efectiv lucrate, cu excepția intervenirii decesului, se recuperează integral.


  Articolul 35
  (1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, în mod obligatoriu, în toate cazurile, se operează în Fișa de evidență a drepturilor de echipament situația drepturilor pe anul respectiv, ținându-se cont simultan de următoarele:
  a) drepturile de echipament cuvenite pentru lunile efectiv lucrate, din anul respectiv, precum și valoarea restanțelor din ultimii 3 ani, calculate la valoarea financiară a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;
  b) valoarea articolelor de echipament distribuite în natură, precum și drepturile de echipament în bani, primite până la data încetării raporturilor de serviciu;
  c) valoarea eventualelor anticipații acordate.
  (2) Diferența rezultată dintre valoarea drepturilor de echipament cuvenite pentru lunile efectiv lucrate și valoarea articolelor de echipament distribuite în natură și/sau în bani, atunci când aceasta din urmă este mai mică, constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu.


  Articolul 36
  (1) În caz de deces, urmașii polițiștilor decedați în timpul activității primesc valoarea echipamentului restant pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, până inclusiv în luna când a intervenit decesul. La solicitarea scrisă a urmașilor adresată unității de poliție cu competență teritorială și aprobată de ordonatorul de credite, la care se anexează copia actului de deces, se poate asigura gratuit, pentru polițistul decedat, o uniformă pentru înhumare, constituită din articole de echipament din compunerea uniformei de reprezentare și ceremonialuri.(2) În situația în care valoarea drepturilor de echipament acordată până la data decesului depășește drepturile prevăzute la alin. (1), diferențele nu se mai recuperează.(3) Scăderea din evidența contabilă a articolelor de echipament se face cu bon de consum.

  &8. Obligațiile polițiștilor la încetarea raporturilor de serviciu

  Articolul 37

  La trecerea în rezervă a polițiștilor, unitățile sunt obligate să le aducă la cunoștință, sub semnătură pe fișa de lichidare, următoarele obligații:
  a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma;
  b) să nu modifice articolele de echipament de care dispun.

  &9. Rezolvarea drepturilor de echipament ale polițiștilor puși la dispoziție sau suspendați din funcție

  Articolul 38

  Polițiștilor luați în evidență ca rezerviști prin demisie, pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătorești le este interzis portul uniformei primite anterior datei de trecere în rezervă.


  Articolul 39
  (1) Polițiștii puși la dispoziție, față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau care sunt judecați în stare de libertate ori liberați provizoriu pe cauțiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini și atribuții de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Polițiștii suspendați din funcție ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de drepturile de echipament începând cu data suspendării.(3) Atunci când s-au dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, în baza unei sentințe judecătorești definitive care atestă achitarea lor, se procedează astfel:
  a) polițistul beneficiază de toate drepturile de echipament avute la data punerii la dispoziție sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție sau suspendării, în cuantumul aferent anului în care îndeplinea condițiile;
  b) dacă pe timpul punerii la dispoziție sau suspendării a intervenit demisia sau pensionarea polițistului, la data repunerii în drepturile anterioare, acesta beneficiază de toate drepturile de echipament cuvenite, în cuantumul aferent anului în care îndeplinea condițiile, inclusiv pentru luna în care i-au încetat raporturile de serviciu.
  (4) Polițiștii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau grațiere, nu mai au dreptul la echipament.(5) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din inițiativa polițiștilor, aceștia nu mai beneficiază de drepturile de echipament, începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit suspendarea, dacă în luna în care și-au suspendat raporturile de serviciu au cel puțin o zi lucrată. La reluarea activității, aceștia primesc drepturile începând cu luna următoare celei în care le-a încetat suspendarea.(6) Polițiștii aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părți anuale de echipament de care au beneficiat anterior alegerii.(7) Polițiștii, pe timpul concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, acordate conform legii, precum și pe timpul concediului de acomodare, primesc integral valoarea financiară neimpozabilă, actualizată a normei de echipament de care au beneficiat anterior acordării concediului.

  B. Normele pentru echiparea studenților și elevilor instituțiilor de învățământ (normele nr. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

  Articolul 40
  (1) Din articolele de echipament prevăzute în normele nr. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie următoarele uniforme:
  a) de oraș;
  b) de instruire.
  (2) La intrarea în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ sau în alte unități de învățământ pentru formarea polițiștilor, studenților și elevilor din anul I li se distribuie echipament nou.


  Articolul 41

  Echiparea studenților și elevilor aparținând altor ministere, precum și a celor din alte țări, care urmează cursurile instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, se realizează conform actelor normative și convențiilor încheiate.

  C. Alte norme pentru asigurarea cu echipament specific (norma nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

  Articolul 42

  Articolele de echipament prevăzute în norma nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul căruia îi sunt destinate.


  Articolul 43

  Pentru activități și misiuni speciale, la nivelul unităților se pot constitui câte 5 uniforme de reprezentare și ceremonialuri, 5 uniforme de serviciu, precum și 5 rânduri de echipament specific formațiunilor de poliție, cu regim de garderobă. Utilizarea acestora este aprobată de ordonatorul de credite.


  Capitolul III Dispoziții privind achiziționarea și distribuirea articolelor de echipament
  &1. Asigurarea drepturilor de echipament

  Articolul 44

  Polițiștii solicită și primesc echipament de poliție numai de la unitățile în care sunt încadrați sau la care sunt alocați la drepturi de echipament.


  Articolul 45
  (1) Articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se achiziționează la nivelul inspectoratelor generale și al unităților necuprinse în structura acestora, se repartizează unităților subordonate/aflate în coordonare, în funcție de strategiile anuale de echipare până la data de 31 decembrie 2024, iar ulterior, în raport cu solicitările de echipament ale respectivelor unități.(2) Articolele de echipament prevăzute în normele nr. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se achiziționează la nivelul instituțiilor de învățământ.(3) Articolele de echipament prevăzute în norma nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se achiziționează la nivelul fiecărui ordonator de credite pentru necesitățile personalului propriu și ale celui aflat în asigurare logistică.


  Articolul 46
  (1) Polițiștilor care au talii excepționale li se execută la operatorii economici aflați în proceduri legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, pe bază de comenzi individuale și a măsurătorilor (talii, grosimi sau numere), articolele de echipament care nu corespund din punctul de vedere al măsurilor/mărimilor cu cele executate în producție de serie.(2) Unitățile stabilesc, prin clauze contractuale cu operatorul economic care furnizează echipament, ca acesta să execute gratuit eventualele retușuri.


  Articolul 47

  Articolele de echipament prevăzute în normele nr. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură studenților și elevilor de către unitățile/instituțiile de învățământ din care fac parte, în limita fondurilor aprobate anual de ordonatorii de credite ierarhic superiori pentru aceste naturi de cheltuieli.


  Articolul 48

  Echipamentul necesar efectivelor participante la diferite festivități se solicită și se asigură conform instrucțiunilor și dispozițiilor emise de organizatori.

  &2. Evidența tehnico-operativă și contabilă a articolelor de echipament

  Articolul 49
  (1) Echipamentul pentru polițiști distribuit în cadrul drepturilor anuale se scade din evidența contabilă pe baza bonului de consum, în care se preiau din buletinele de distribuție-retragere totalul cantităților distribuite și prețurile aferente din evidența contabilă a unităților.(2) Articolele de echipament distribuite se operează în Fișa de evidență a drepturilor de echipament numai la prețurile înscrise în aceasta, stabilite de către Direcția Generală Logistică.(3) Până la stabilirea echivalentului valoric al cotei-părți anuale de către Direcția Generală Logistică, articolele de echipament se operează în Fișa de evidență a drepturilor de echipament, după cum urmează:
  a) articolele de echipament achiziționate ce corespund vechilor modele de uniforme prevăzute în structura normelor de echipare anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021 se evidențiază la prețurile înscrise în lista de prețuri transmisă de către Direcția Generală Logistică;
  b) articolele de echipament achiziționate conform structurii normelor de echipare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2021 se evidențiază la prețurile din contabilitatea unităților care le distribuie.
  (4) Fișele de evidență a drepturilor de echipament se închid la finele anului, stabilindu-se valoarea totală a drepturilor de echipament distribuite, și, prin comparație cu drepturile cuvenite, se calculează valoarea restanțelor sau a eventualelor anticipații ce se vor reporta pe fișele de evidență a drepturilor de echipament din anul următor.


  Articolul 50
  (1) Se scad din evidență în momentul distribuției articolele de echipament distribuite personalului care participă la misiuni internaționale, conform precizărilor din nota la pct. VII al normei nr. 5, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort, oferite membrilor delegațiilor străine din structuri similare, aflate în vizită în țara noastră sau oferite de delegațiile române cu ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul relațiilor de protocol în alte țări, se scad din evidență pe baza bonului de consum, la care se anexează documentele justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în domeniu.


  Articolul 51
  (1) Articolele de echipament aflate asupra studenților și elevilor bolnavi de tuberculoză pulmonară, clasați „inapt serviciu“, care necesită continuarea tratamentului într-un sanatoriu sau spital, rămân în proprietatea acestora.(2) În situația în care echipamentul bolnavului de tuberculoză rămâne în unitatea de învățământ, acesta se distruge prin ardere.(3) Scăderea din evidența contabilă a echipamentului se face pe baza bonului de consum, la care se anexează dispoziția zilnică a șefului unității pentru trecerea în rezervă a studentului sau elevului ca „inapt serviciu - bolnav de tuberculoză pulmonară“ și inventarul articolelor de echipament aflate asupra acestuia la internarea în spital/sanatoriu.


  Articolul 52
  (1) Pentru studenții și elevii decedați în timpul cursurilor de învățământ se asigură, la cerere, o ținută nouă, de oraș, completă, în funcție de anotimp.(2) Scăderea din evidența contabilă a articolelor de echipament se face cu bon de consum, emis în baza dispoziției zilnice și a unui proces-verbal în care se menționează numărul, data și emitentul actului de deces.


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 53
  (1) Polițiștii care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu durata de cel puțin 6 luni, primesc articolele de echipament menționate la pct. VII al normei nr. 5, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Polițiștii care execută misiuni în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la alin. (1), participă la respectivele misiuni sau activități cu uniformele pe care le au în dotare, asigurate din drepturile de echipament cuvenite.


  Articolul 54

  Direcția Generală Logistică, inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot elabora dispoziții în legătură cu uniformele și drepturile de echipament ale polițiștilor, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentelor reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.


  Articolul 55
  (1) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.(2) Echipamentul prevăzut de normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.


  ANEXĂ

  la Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
  TABEL
  privind articolele de echipament prevăzute de norme, care se distribuie absolvenților instituțiilor de învățământ, precum și celor încadrați din sursă externă în corpul polițiștilor, la acordarea gradului profesional de ofițer sau agent

  Nr. crt.Denumirea articolului de echipamentU/MCantități ce se distribuieObservații
  O dată pentru totdeaunaDin prevederile normelorTotal
  0123456
  1Șapcă din stofăbuc.112Pentru femei se poate asigura pălărie.
  2Căciulă reprezentarebuc.
  11
  3Căciulă serviciubuc.
  11
  4Șepcuță/Beretăbuc.
  11
  5Șapcă cu 2 coafe impermeabilăbuc.
  11
  6Fesbuc.
  11
  7Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)buc.112Pentru femei se poate asigura fustă în loc de pantalon.
  8Pulover reprezentarebuc.
  11
  9Pulover serviciubuc
  11
  10Scurtă reprezentarebuc.1
  1
  11Scurtă serviciubuc
  11
  12Impermeabil pentru ploaie/Pardesiubuc.1
  1
  13Pelerină ploaiebuc.
  11
  14Bluzonbuc.
  11
  15Jachetăbuc.
  11
  16Pantaloni intervenție/tacticibuc.
  22
  17Bluză intervenție/tacticăbuc.
  11
  18Cămașăbuc.2
  2
  19Cămașă-bluză reprezentarebuc.2
  2
  20Cămașă-bluză serviciubuc.
  22
  21Tricoubuc.
  22
  22Costum termic (bluză și pantalon)buc.
  11
  23Pantofi din pieleper.112
  24Pantofi intervenție/tacticiper.
  22
  25Ghete din pieleper.
  11Pentru femei se pot asigura cizme din piele.
  26Gheteper.
  11
  27Cravatăbuc.1
  1
  28Fularbuc.
  11
  29Mănuși din pieleper.
  11
  30Mănușiper
  11
  31Curea din pielebuc.
  11
  32Centurăbuc.
  11
  33Suport cu grad profesionalper.2
  2
  34Epoleți cu grad profesionalper.2
  2
  35Suport de grad pentru mânecăper.1
  1Pentru fiecare produs pe care sunt montate
  36Set ecusoane pentru mânecă (național și al structurii)*buc.2
  2Pentru fiecare produs pe care sunt montate
  37Petlițeper.1
  1Pentru fiecare produs pe care sunt montate
  38Eghilet cu accesorii/Șnur ceremoniebuc.1
  1Eghiletul se acordă pentru ofițeri, iar șnurul pentru agenți.
  39Ciorapiper.6410Pentru femei se pot asigura dresuri.
  40Geantă transport echipamentbuc.1
  1

  * Pentru efectivele Poliției Române se distribuie 10 buc.

  ----