LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006



  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
  (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 se stabileşte la venituri în sumă de 22.716,7 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 22.438,1 milioane lei, cu un excedent de 278,6 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2007 este prevăzută în anexa nr. 2/03.
  (4) Sumele alocate din credite externe detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.
  (5) Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2007 sunt prevăzute în anexa nr. 4/03.
  (6) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare şi detalierea pe fişe a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5/03.


  Capitolul II Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat


  Articolul 3

  Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 sunt în sumă de 22.716,7 milioane lei şi se prezintă astfel:
    VENITURI - TOTAL- milioane lei -
    22.716,7
    din care:  
    Venituri curente22.705,0
      din acestea:  
      Contribuţii de asigurări22.546,3
      din care:  
        - contribuţiile angajatorilor15.249,0
        - contribuţiile asiguraţilor7.297,3
      Venituri nefiscale158,7
    Subvenţii11,7


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat


  Articolul 4

  Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, în sumă de 22.438,1 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:
      - milioane lei -
    CHELTUIELI - TOTAL22.438,1
    din care:  
    1.Cheltuieli curente22.407,8
      a) cheltuieli de personal106,8
      b) bunuri şi servicii375,9
      c) dobânzi43,8
      d) transferuri între unităţi ale administraţiei publice1,7
      e) alte transferuri11,7
      f) asistenţă socială21.867,9
    2.Cheltuieli de capital26,3
    3.Rambursări de credite4,0


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 se stabilesc în sumă de 22.438,1 milioane lei, din care: 106,8 milioane lei cheltuieli de personal, 375,9 milioane lei bunuri şi servicii, 43,8 milioane lei dobânzi, 1,7 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 21.867,9 milioane lei asistenţă socială, 26,3 milioane lei cheltuieli de capital şi 4,0 milioane lei rambursări de credite.
  (2) În anul 2007, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 476.000 de locuri, din care 411.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă.
  (3) Din numărul total de 411.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri.
  (4) În anul 2007 se pot acorda gratuit până la 50.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin:
  a) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
  (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
  (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.
  (8) Biletele de odihnă finanţate în anul 2007 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din prevederile bugetului pe anul 2008.
  (9) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în anul 2007 se recuperează pentru anul 2006 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora.
  (10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  (11) Biletele de odihnă şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
  (12) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.


  Articolul 6

  Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 22.332,7 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială şi 105,4 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 7

  Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.


  Articolul 8

  Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007 sunt în sumă de 384,0 milioane lei, din care: contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 375,0 milioane lei şi alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 9,0 milioane lei.


  Articolul 9

  (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007 se stabilesc în sumă de 105,4 milioane lei, din care: 4,8 milioane lei cheltuieli de personal, 4,5 milioane lei bunuri şi servicii, 1,7 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 78,7 milioane lei asistenţă socială şi 4,0 milioane lei cheltuieli de capital.
  (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 92,1 milioane lei.
  (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 13,3 milioane lei.


  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj


  Articolul 10

  (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
  (2) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2007, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
  (3) Sumele alocate din credite externe, detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.
  (4) Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 4/04.
  (5) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare şi detalierea pe fişe a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5/04.
  (6) Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.
  (7) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul "Învăţământ", este cuprinsă şi suma de 0,75 milioane lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".
  (8) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 45,0 milioane lei.
  (9) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2007 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (8) este de 1,5 milioane lei.


  Articolul 11

  Prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor, se aplică şi în cazul bugetului asigurărilor pentru şomaj.


  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale


  Articolul 12

  Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007.


  Articolul 13

  Veniturile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt în sumă de 180,8 milioane lei, din care: 178,9 milioane lei contribuţii ale angajatorilor, 1,1 milioane lei venituri din dobânzi şi 0,8 milioane lei alte venituri.


  Articolul 14

  (1) Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt în sumă de 50,0 milioane lei.
  (2) Cheltuielile necesare în anul 2007 pentru plata creanţelor salariale prevăzute la art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se stabilesc în sumă de 41,9 milioane lei.
  (3) Cheltuielile de gestionare a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pentru anul 2007 se stabilesc în sumă de 8,1 milioane lei.
  (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) şi (3) se suportă în anul 2007 din subvenţia acordată de la bugetul de stat, în sumă de 50,0 milioane lei.


  Capitolul VII Responsabilităţi în aplicarea legii


  Articolul 15

  (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
  (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.
  (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
  (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.


  Articolul 16

  (1) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2007.
  (2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 17

  (1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2008, începând cu luna ianuarie 2008.
  (2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se asigură plata premiului anual aferent anului 2006.
  (3) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor, prevăzute în anexele nr. 4/03 şi 4/04.


  Articolul 18

  În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie.


  Articolul 19

  Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2007 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.


  Articolul 20

  (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2007, este de 396,2 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei.


  Articolul 21

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 1.270 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.


  Articolul 22

  (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2007 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
  a) pentru condiţii normale de muncă - 29%;
  b) pentru condiţii deosebite de muncă - 34%;
  c) pentru condiţii speciale de muncă - 39%.
  (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
  (3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.


  Articolul 23

  (1) În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006, pentru anul 2007 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
  a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2%;
  b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1%;
  c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 3,25%;
  d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 este de 0,25%.
  (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.


  Articolul 24

  Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, prevăzute la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 3,6%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.


  Articolul 25

  Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


  Articolul 26

  Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006.


  Articolul 27

  (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
  (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.


  Articolul 28

  Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 27 decembrie 2006.
  Nr. 487.


  Anexa 1/03
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
  pe anul 2007
  - SINTEZA -
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0001 03 0002 2000 2003 01 04 2103 01 04 05 06 2900 03 3000 3003 07 3300 03 3303 11 3603 50 4100 03 4200 4203 24 5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 30 02 04 06 30 30 02 02 03 02 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 05 30 06 01 02 11 12 13 30 30 51 01 21 55 01 17 57 02 01 02 70 71 01 01 03 03 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 9903 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asigurati Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguratilor Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Reparatii capitale aferente activelor fixe Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond EXCEDENT/DEFICIT 22.716.714 22.705.014 22.546.335 15.249.001 14.874.025 374.976 7.297.334 7.037.522 250.811 9.000 1 158.679 9.000 9.000 9.000 149.679 69.679 69.679 80.000 80.000 11.700 11.700 11.700 11.700 22.438.104 22.407.815 106.758 375.884 43.797 1.712 11.752 21.867.912 26.265 26.265 4.024 4.024 22.438.104 22.407.815 106.758 375.884 43.797 1.712 11.752 21.867.912 26.265 26.265 4.024 4.024 22.332.737 22.306.479 101.973 78.187 46.456 1.500 2.200 6.770 850 700 6.000 6.500 3.067 305 339 3.500 23.786 15.419 1.955 5.442 399 571 371.428 33.117 813 325 2.439 813 3.252 488 57 6.408 275 18.247 6.858 225 225 542 321 221 1.338 100 1.238 5.505 5.250 255 118 40 1.630 12 80 80 321.963 12 5.000 276.420 40.531 43.797 2.283 2.283 41.514 41.514 21.789.281 21.228.600 560.681 249.877 310.804 22.234 22.234 18.777 9.954 292 7.531 1.000 3.457 4.024 4.024 4.024 4.024 21.228.600 310.804 249.877 543.456 276.420 267.036 105.367 101.336 4.785 3.725 2.212 30 13 410 21 300 300 174 65 200 1.060 708 93 223 10 26 4.456 3.163 110 44 327 109 436 66 7 873 37 1.154 303 303 43 30 13 60 29 52 806 806 1.712 1.712 1.712 11.752 11.752 11.752 78.631 78.631 70.821 7.810 4.031 4.031 3.320 1.937 1.383 711 69.372 38.340 31.032 8.571 2.400 11.752 11.752 13.272 13.272 278.610


  Anexa 2/03
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
  SINTEZA
  fondurilor alocate pe surse şi pe
  titluri de cheltuieli
  pe anul 2007
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 01 10 20 30 57 70 71 79 81 6900 01 10 20 51 55 57 70 71 5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 20 30 57 70 71 79 81 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 20 70 71 6906 01 20 70 71 TOTAL GENERAL ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 22.448.084 22.410.010 106.786 378.051 43.797 1.712 11.752 21.867.912 34.050 34.050 4.024 4.024 22.341.246 22.307.488 102.001 372.409 43.797 21.789.281 29.734 29.734 4.024 4.024 106.838 102.522 4.785 5.642 1.712 11.752 78.631 4.316 4.316 22.438.104 22.407.815 106.758 375.884 43.797 1.712 11.752 21.867.912 26.265 26.265 4.024 4.024 22.332.737 22.306.479 101.973 371.428 43.797 21.789.281 22.234 22.234 4.024 4.024 21.228.600 310.804 249.877 543.456 276.420 267.036 105.367 101.336 4.785 4.456 1.712 11.752 78.631 4.031 4.031 69.372 38.340 31.032 8.571 2.400 11.752 11.752 13.272 13.272 9.980 2.195 28 2.167 7.785 7.785 8.509 1.009 28 981 7.500 7.500 1.471 1.186 1.186 285 285


  Anexa 3/03
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  BUGETUL
  pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole şi alineate, după caz
  pe anul 2007
  (sumele alocate din credite externe)
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 01 13 20 05 30 06 01 02 12 13 16 30 30 70 71 01 03 30 6806 50 03 6906 01 20 05 30 12 70 71 01 03 6906 50 03 CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Consultanţă şi expertiza CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 9.980 2.195 28 2.167 7.785 7.785 8.509 1.009 28 28 28 981 250 250 88 60 28 197 100 100 246 246 7.500 7.500 7.500 5.600 1.900 8.509 8.509 1.471 1.186 1.186 1.000 1.000 186 285 285 285 285 1.471 1.471


  Anexa 4/03
  Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei
  Numărul maxim de posturi şi fondul
  aferent salariilor de baza
  pe anii 2006-2007
  (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR
  SOCIALE DE STAT)
  Numar maxim de posturi în anul 2006 Salariu mediu de baza în luna decembrie 2006 (lei) Modificarea numarului de posturi în anul 2007 faţa de anul 2006 Numar maxim de posturi în anul 2007 Fond aferent salariilor de baza pe anul 2007 (mii lei)
  0 1 2 3 4=1+3 5=(2*4*12 luni)/1000
  TOTAL: din care: 6803 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA - BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT din care: I. Persoane care ocupa functii de demnitate publică Preşedinţe (Casa Naţionala de Pensii şi Asigurări Sociale) III. Cabinetul demnitarului Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) Director de cabinet Consilier (consilier personal) Consultant (asistent de cabinet) Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) V. A. Funcţii publice generale (conform 0.U. nr.92/2004) 1. Inalţi funcţionari publici Secretar general Secretar general adjunct 2. Funcţii publice de conducere Director Director adjunct Sef serviciu Sef birou Director executiv Director executiv adjunct Sef serviciu, sef administraţie financiară - nivel oraş Sef birou, sef administraţie financiară-nivel comuna 3. Funcţii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Expert superior treapta 2 Expert superior treapta 3 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Expert debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 2 Auditor principal treapta 1 Auditor principal treapta 3 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Inspector superior treapta 1 Inspector superior treapta 2 Inspector superior treapta 3 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Auditor asistent treapta 1 Auditor asistent treapta 2 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate asistent treapta 2 Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate superior treapta 3 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 3 Referent de specialitate asistent treapta 1 Referent de specialitate asistent treapta 2 Referent de specialitate asistent treapta 3 c. Clasa III studii medii Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent principal treapta 3 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent debutant VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii interpret profesional subinginer; gradul IA Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III Consilier juridic gradul IA Consilier juridic gradul I Referent IA Referent I Referent II Referent III Referent IV Referent debutant Medic primar Medic specialist Secretar de redactie, tehnoredactor I Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Sora medicală principala Sora medicală Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist Biolog, biochimist, chimist, fizician Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasa; principal Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasa Infirmiera, agent D.D.D. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare Sofer autosanitara II Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Farmacist primar Asistent medical principal Asistent medical Profesor C.F.M.; principal Cercetator ştiinţific principal gradul II Cercetator ştiinţific principal gradul III Cercetator ştiinţific Asistent de cercetare stiintifica Asistent I Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II, economist, referent, inginer gradul I Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA Tehnician, merceolog, contabil, referent; I Tehnician, merceolog, contabil, referent; III Operator, controlor date IV VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Secretar-dactilograf, dactilograf; I Secretar-dactilograf, dactilograf; II Casier magaziner; I Casier magaziner; II Functionar arhivar; I Functionar arhivar; II Functionar arhivar; III Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor calificat VI Muncitor necalificat Sofer 6903 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE din care: V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 1. Inalti functionari publici Director general executiv 2. Functii publice de conducere Director Sef birou 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 2 Expert superior treapta 3 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Expert asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 2 Inspector superior treapta 2 Inspector superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 2 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Expert asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 3 Inspector debutant c. Clasa III - studii medii Referent principal treapta 2 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Referent, inspector, revizor contabil; debutant Medic specialist VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Sofer 4.337 4.181 3.175 2 1 1 423 9 3 24 4 42 85 228 28 2.750 1.368 31 8 10 1 3 2 1 2 2 7 10 6 1 2 1 1 1 4 5 5 2 12 1 5 10 1 3 3 6 1 2 3 1 1 241 19 12 4 3 6 25 7 6 10 10 10 17 5 2 133 41 45 25 6 6 8 12 21 1 7 8 60 165 144 13 53 36 1 7 2 28 6 2 5 1 1 93 4 1 1 1 32 6 8 17 7 2 6 5 3 1.289 48 2 9 4 2 778 132 56 142 20 12 12 41 28 3 803 4 1 1 9 7 1 2 1 1 87 29 26 16 10 2 158 49 1 1 83 80 1 13 15 1 1 3 4 17 32 2 28 17 8 1 48 12 1 4 4 3 2 1 4 6 1 3 2 203 12 9 17 11 28 10 8 26 5 3 8 54 5 1 2 4 156 91 1 1 3 2 1 87 86 4 5 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 16 9 1 1 10 8 5 2 1 1 8 1 1 1 63 58 2 1 1 1 2 2 5.102 1.160 2.111 2.111 1.296 710 3.373 2.970 1.565 1.565 1.565 1.565 1.465 1.465 1.465 1.313 1.565 1.369 1.240 1.565 1.369 1.240 1.565 1.240 1.111 999 925 1.111 925 1.111 999 1.111 999 925 833 776 721 833 776 721 833 776 721 833 776 721 533 533 533 1.733 1.259 917 1.465 1.313 1.190 1.465 1.313 1.190 1.465 1.313 1.190 1.066 958 887 1.066 958 887 1.066 958 887 1.066 958 887 799 746 693 799 746 693 799 746 693 799 746 693 533 533 533 1.465 1.313 1.190 1.066 799 746 1.268 1.031 857 508 1.258 1.021 918 851 829 631 527 504 476 829 640 570 488 472 804 695 609 570 532 515 497 487 471 454 1.325 1.160 1.051 942 845 1.160 765 1.325 1.160 676 588 546 479 455 414 1.360 974 762 1.067 791 708 410 652 544 896 691 1.230 752 432 432 489 1.360 974 854 1.355 1.003 896 1.003 1.804 1.407 1.088 857 684 961 768 602 553 457 439 493 450 528 474 517 474 432 429 419 571 541 504 474 429 419 691 3.373 1.565 1.565 1.565 1.369 1.240 1.369 1.240 925 925 925 833 776 776 776 721 1.465 1.313 1.190 1.313 1.313 1.190 1.066 958 887 958 1.066 958 887 1.066 958 799 746 693 693 533 537 1.325 1.160 845 439 974 691 1 1 5 1 1 1 1 1 23 10 10 13 -8 3 3 1 1 1 -5 2 -1 1 -5 -1 -2 -10 1 2 -2 -1 1 1 1 1 -1 1 21 25 -2 -1 -1 1 1 -1 -1 -26 2 -5 -23 -1 -1 1 1 -3 -2 -1 55 55 55 2 1 -1 -1 -1 -4 6 42 1 2 10 -1 -2 -1 2 -5 5 -1 1 -55 -54 -1 4.337 4.181 1 1 5 1 1 1 1 1 3.198 2 1 1 433 9 3 24 4 42 85 228 38 2.763 1.360 34 8 13 1 1 4 2 1 2 2 8 5 8 2 1 1 1 1 4 5 5 2 7 1 4 8 1 3 3 6 1 2 3 1 1 241 9 12 4 3 6 25 7 6 10 10 10 17 5 2 133 41 46 25 6 6 8 12 21 1 7 8 60 165 146 13 51 35 2 8 3 29 6 2 4 2 1 93 4 1 1 1 32 6 8 17 7 2 6 5 3 1.310 48 27 9 4 2 776 131 55 143 20 12 13 41 27 2 777 6 1 1 4 7 1 2 1 1 64 29 26 16 10 2 157 49 1 1 82 81 1 13 15 1 1 3 4 17 32 2 28 17 8 1 48 12 1 4 4 3 2 1 1 4 6 1 3 2 200 12 9 17 11 28 10 8 24 5 3 8 54 5 1 1 4 156 146 1 1 3 2 1 142 141 6 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15 5 6 42 1 1 1 10 2 10 7 3 2 1 2 3 5 1 1 1 8 4 2 1 1 2 2 48.668 46.456 61 61 89 14 25 25 16 9 36.761 76 40 36 7.591 169 56 451 75 738 1.494 4.008 599 29.094 16.593 639 131 193 19 16 60 38 15 27 24 89 67 89 24 13 12 11 10 37 43 50 19 61 10 37 69 10 28 26 38 6 13 62 15 11 4.237 142 171 70 47 86 440 110 86 128 115 106 217 57 21 1.701 471 490 320 69 64 77 107 175 10 63 67 575 1.477 1.214 125 457 291 13 51 19 510 95 29 51 19 9 1.078 61 12 10 6 483 74 88 174 70 15 38 30 17 11.423 478 207 62 23 11 7.487 1.093 402 978 128 74 78 240 153 11 8.364 95 14 13 45 71 14 18 16 14 519 205 170 92 55 10 2.562 573 9 13 778 688 5 102 98 11 8 44 36 88 166 12 457 199 82 16 578 129 12 87 68 39 21 8 12 37 43 7 16 11 1.182 71 49 108 63 174 57 41 124 25 21 52 327 28 5 5 33 2.212 2.087 40 40 56 38 19 1.990 1.983 113 82 30 16 15 11 22 22 10 9 9 9 264 79 86 662 16 14 13 115 21 115 90 34 21 12 19 27 42 6 6 6 108 64 28 5 12 17 17


  Anexa 5/03/20/120
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE
  DE INVESTITII ŞI SURSE DE FINANTARE
    - mii lei -
    I - credite de angajament II - credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    TOTAL GENERAL
    1. Total surse de finanţareI261.111157.92229.84329.88214.07414.51914.871  
    II261.111157.92229.84329.88214.07414.51914.871  
    1.3. Credite externeI101.70086.3867.5297.785        
      II101.70086.3867.5297.785        
    1.7. Alte surseI159.41171.53622.31422.09714.07414.51914.871  
      II159.41171.53622.31422.09714.07414.51914.871  
    B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
    1. Total surse de finanţareI954     954        
    II954     954        
    1.7. Alte surseI954     954        
      II954     954        
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    1. Total surse de finanţareI260.157157.92229.84328.92814.07414.51914.871  
    II260.157157.92229.84328.92814.07414.51914.871  
    1.3. Credite externeI101.70086.3867.5297.785        
      II101.70086.3867.5297.785        
    1.7. Alte surseI158.45771.53622.31421.14314.07414.51914.871  
      II158.45771.53622.31421.14314.07414.51914.871  
    Capitol: 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    1. Total surse de finanţareI242.077152.64124.13926.27712.63613.03813.346  
    II242.077152.64124.13926.27712.63613.03813.346  
    1.3. Credite externeI97.86884.6865.6827.500        
      II97.86884.6865.6827.500        
    1.7. Alte surseI144.20967.95518.45718.77712.63613.03813.346  
      II144.20967.95518.45718.77712.63613.03813.346  
    B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
    1. Total surse de finanţareI954     954        
    II954     954        
    1.7. Alte surseI954     954        
      II954     954        
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    1. Total surse de finanţareI241.123152.64124.13925.32312.63613.03813.346  
    II241.123152.64124.13925.32312.63613.03813.346  
    1.3. Credite externeI97.86884.6865.6827.500        
      II97.86884.6865.6827.500        
    1.7. Alte surseI143.25567.95518.45717.82312.63613.03813.346  
      II143.25567.95518.45717.82312.63613.03813.346  
    Capitol: 69.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse de finanţareI19.0345.2815.7043.6051.4381.4811.525  
    II19.0345.2815.7043.6051.4381.4811.525  
    1.3. Credite externeI3.8321.7001.847285        
      II3.8321.7001.847285        
    1.7. Alte surseI15.2023.5813.8573.3201.4381.4811.525  
      II15.2023.5813.8573.3201.4381.4811.525

      Programul s─a obţinut din centralizarea a 8 fise.

      Notă:
      Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


  Anexa 5/03/20/121
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.03.0002
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  AMENAJARE SEDIU CASA LOCALA DE PENSII BIRLAD
    Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou
           
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1.Judeţ/SectorVASLUI
      1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBÎRLAD
      1.3.AmplasamentSTR. STROE BELLOESCU NR. 3
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)DECIZIA NR. ........../2006
             
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna 08/anul 2006)   954
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)S.C. 559 71 MP  
          S.D. 559 71 MP  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   6
             
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna 01/anul 2007)   954
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)   6
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)   03/2007
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   09/2007
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)    
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)    
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)   954
                           
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.03.0002)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI954     954        
    II954     954        
    1.7.Alte surseI954     954        
        II954     954        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.03.0001b CNPAS
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
      1.1.Judeţ/Sector  
      1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3.Amplasament  
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
           
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice]  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)43.825
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)6.371
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (miI lei)26.648
                           
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.03.0001b CNPAS)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI II76.844 76.84443.825 43.8256.371 6.3716.323 6.3236.576 6.5766.773 6.7736.976 6.976  
    1.7.Alte surseI II76.844 76.84443.825 43.8256.371 6.3716.323 6.3236.576 6.5766.773 6.7736.976 6.976  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.03.0001bBM CP
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)107.816
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)6.932
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)9.000
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.03.0001bBM CP)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse DE finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI123.748107.8166.9329.000        
    II123.748107.8166.9329.000        
    1.3.Credite externeI97.86884.6865.6827.500        
        II97.86884.6865.6827.500        
    1.7.Alte surseI25.88023.1301.2501.500        
        II25.88023.1301.2501.500        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.03.0001c
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate
  şi fezabilitate
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A. DAT E GENERALE  
      1.Date geografice:  
      1.1.Judeţ/Sector  
      1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3.Amplasament  
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3.Durata de realizare aprobată [număr luni)  
    C. DAT E PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)1.000
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)1.000
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)4.195
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.03.0001c)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Su rse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI6.1951.0001.0001.0001.0601.0651.070  
    II6.1951.0001.0001.0001.0601.0651.070  
    1.7.Alte surseI6.1951.0001.0001.0001.0601.0651.070  
        II6.1951.0001.0001.0001.0601.0651.070  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.03.001
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  a) achizitii de imobile
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice;
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)9.836
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)24.500
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.03.001)
      II - Credite bugetare- mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI34.336   9.8369.0005.0005.2005.300  
    II34.336   9.8369.0005.0005.2005.300  
    1.7.Alte surseI34.336   9.8369.0005.0005.2005.300  
        II34.336   9.8369.0005.0005.2005.300  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.69.03.001
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
           
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)3.581
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)1.323
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)5.770
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.69.03.001)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Su rse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI10.6743.5811.3231.3261.4381.4811.525  
    II10.6743.5811.3251.3261.4381.4811.525  
    1.7.Alte surseI10.6743.5811.3231.3261.4381.4811.525  
        II10.6743.5811.3231.3261.4381.4811.525  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.69.03.002 b BM
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)1.700
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)2.527
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 11/12/2006 (mii lei)342
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.69.03.002b BM)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI4.5691.7002.527342        
    II4.5691.7002.527342        
    1.3.Credite externeI3.8321.7001.847285        
    II3.8321.7001.847285        
    1.7.Alte surseI737   68057        
    II737   68057        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.69.03.003
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
  a) achizitii de imobile
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DAT E PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)1.854
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)1.937
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.69.03.003)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI3.791   1.8541.937        
    II3.791   1.8541.937        
    1.7.Alte surseI3.791   1.8541.937        
    II3.791   1.8541.937        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)  

  Notă:
  Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                    pe anul 2007
                                     ─ SINTEZA ─
                                                                    ─ mii lei ─

  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
  │pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 │
  │tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │
  ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 2.429.696│
  │0002 │I. VENITURI CURENTE │ 2.289.696│
  │2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 2.271.403│
  │2004 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 1.610.370│
  │ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │
  │ │datorate de angajatori │ 1.610.370│
  │2104 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 661.033│
  │ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │
  │ │datorate de asigurati │ 661.033│
  │2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 18.293│
  │3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 10.733│
  │3104 │VENITURI DIN DOBANZI │ 10.733│
  │ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 10.733│
  │3600 04 │C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.560│
  │3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.560│
  │ 50 │Alte venituri │ 7.560│
  │4004 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │
  │ │ACORDATE │ 90.000│
  │ 03 │Încasări din rambursarea imprumuturilor │ │
  │ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ │
  │ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 90.000│
  │4100 04 │IV. SUBVENTII │ 50.000│
  │4200 │SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 50.000│
  │4204 │SUBVENTII LA BUGETUL DE STAT │ 50.000│
  │ 25 │Subventii primite de bugetul │ │
  │ │asigurarilor pentru şomaj │ 50.000│
  │5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.370.859│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.278.625│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.853│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
  │ 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ │
  │ │profesionala a angajatilor │ 6.397│
  │ 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ │
  │ │de muncă │ 10.200│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
  │ 01 │Transferuri curente │ 475.545│
  │ 01 │Transferuri către institutii publice │ 17.900│
  │ 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ │
  │ │stat │ 281.714│
  │ 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ │
  │ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
  │ │forţei de muncă │ 103.665│
  │ 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ │
  │ │de asigurări sociale de sănătate │ 71.745│
  │ 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ │
  │ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
  │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ │
  │ │pentru şomeri pe durata practicii │ │
  │ │profesionale │ 521│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 01 │A. Transferuri interne │ 6.834│
  │ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
  │ │finanţare nerambursabilă │ 509│
  │ 11 │Cofinantarea asistentei financiare │ │
  │ │nerambursabile post aderare de la │ │
  │ │Comunitatea Europeana │ 6.325│
  │ 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ │
  │ │(către organizaţii internationale) │ 243│
  │ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │
  │ │internationale │ 243│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.558.683│
  │ 01 │Asigurari sociale │ 1.254.499│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 304.184│
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 302.330│
  │ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 1.854│
  │ 59 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA │ 41.850│
  │ 25 │Sume aferente platii creanţelor salariale │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 56.519│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ │
  │ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.940.296│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.894.362│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 89.376│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 371.880│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.297.839│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.219│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │6504 │INVATAMANT │ 49.034│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 454│
  │ 01 │Salarii de baza │ 194│
  │ 02 │Salarii de merit │ 5│
  │ 03 │Indemnizatie de conducere │ 24│
  │ 04 │Spor de vechime │ 35│
  │ 06 │Alte sporuri │ 3│
  │ 07 │Ore suplimentare │ 20│
  │ 08 │Fond de premii │ 41│
  │ 09 │Prima de vacanta │ 100│
  │ 12 │Indemnizatii platite unor persoane │ │
  │ │din afara unităţii │ 2│
  │ 13 │Indemnizatii de delegare │ 5│
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 25│
  │ 03 │Contribuţii │ 148│
  │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 94│
  │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 13│
  │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ │
  │ │sănătate │ 33│
  │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 5│
  │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │
  │ │indemnizatii │ 3│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.236│
  │ 01 │Bunuri şi servicii │ 14.256│
  │ 01 │Furnituri de birou │ 77│
  │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 20│
  │ 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 591│
  │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 93│
  │ 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 57│
  │ 06 │Piese de schimb │ 81│
  │ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 191│
  │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │
  │ │caracter functional │ 11.386│
  │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
  │ │şi functionare │ 1.760│
  │ 02 │Reparatii curente │ 226│
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 351│
  │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 101│
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│
  │ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 10│
  │ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 10│
  │ 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 25│
  │ 13 │Pregatire profesionala │ 67│
  │ 14 │Protectia muncii │ 3│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 298│
  │ 04 │Chirii │ 115│
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 183│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
  │ 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ │
  │ │profesionala a angajatilor │ 6.397│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │
  │ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
  │ 01 │Transferuri curente │ 17.900│
  │ 01 │Transferuri către institutii publice │ 17.900│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 2.604│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 2.604│
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 750│
  │ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 1.854│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
  │ 01 │Active fixe │ 2.295│
  │ 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ │
  │ │transport │ 1.950│
  │ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ │
  │ │corporale │ 345│
  │ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 4.000│
  │6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 17.900│
  │ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
  │ │calificare şi recalificare │ 17.900│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 31.134│
  │6804 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.891.262│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.851.623│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.180│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 62.541│
  │ 01 │Salarii de baza │ 40.842│
  │ 02 │Salarii de merit │ 1.396│
  │ 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.503│
  │ 04 │Spor de vechime │ 7.400│
  │ 06 │Alte sporuri │ 427│
  │ 07 │Ore suplimentare │ 200│
  │ 08 │Fond de premii │ 5.648│
  │ 09 │Prima de vacanta │ 2.000│
  │ 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │
  │ │afara unităţii │ 1.816│
  │ 13 │Indemnizatii de delegare │ 159│
  │ 30 │Alte drepturi salariate în bani │ 150│
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 29│
  │ 04 │Locuinta de serviciu folosită de │ │
  │ │salariat şi familia sa │ 14│
  │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 15│
  │ 03 │Contribuţii │ 18.610│
  │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 11.680│
  │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.550│
  │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ │
  │ │sănătate │ 4.330│
  │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 615│
  │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 435│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.140│
  │ 01 │Bunuri şi servicii │ 35.106│
  │ 01 │Furnituri de birou │ 1.056│
  │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 150│
  │ 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 5.248│
  │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 450│
  │ 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 1.010│
  │ 06 │Piese de schimb │ 500│
  │ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │
  │ │internet │ 3.900│
  │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │
  │ │caracter functional │ 17.844│
  │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
  │ │şi functionare │ 4.948│
  │ 02 │Reparatii curente │ 2.000│
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.597│
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.597│
  │ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.050│
  │ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.368│
  │ 02 │Deplasari în strainatate │ 682│
  │ 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 229│
  │ 12 │Consultanţă şi expertiza │ 113│
  │ 13 │Pregatire profesionala │ 896│
  │ 14 │Protectia muncii │ 76│
  │ 16 │Studii şi cercetari │ 85│
  │ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │
  │ │imprumuturilor │ 285│
  │ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │
  │ │imprumuturilor externe │ 285│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 31.703│
  │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 100│
  │ 04 │Chirii │ 4.500│
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ │
  │ │drepturilor │ 16.768│
  │ 09 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 101│
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 10.234│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.238│
  │ 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.238│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
  │ 01 │Transferuri curente │ 353.980│
  │ 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ │
  │ │stat │ 281.714│
  │ 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ │
  │ │de asigurări sociale de sănătate │ 71.745│
  │ 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ │
  │ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
  │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ │
  │ │pentru şomeri pe durata practicii │ │
  │ │profesionale │ 521│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.295.235│
  │ 01 │Asigurari sociale │ 1.254.499│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 40.736│
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 40.736│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 25 │Sume eferente platii creanţelor salariale │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.420│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.420│
  │ 01 │Active fixe │ 25.290│
  │ 01 │Constructii │ 21.500│
  │ 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ │
  │ │transport │ 2.000│
  │ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ │
  │ │corporale │ 650│
  │ 30 │Alte active fixe │ 1.140│
  │ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 4.130│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.219│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │ 01 │Rambursari de credite externe │ 10.219│
  │ 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │
  │ │de ordonatorii de credite │ 10.219│
  │6804 07 │Asigurari pentru şomaj │ 1.608.479│
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.736│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
  │ │excluderii sociale │ 40.736│
  │ 16 │Asigurari pentru plata creanţelor salariale │ 41.850│
  │ 17 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │
  │ │de garantare a creanţelor salariale │ 8.150│
  │ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
  │ │drepturilor │ 565│
  │ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.585│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ │
  │ │şi asistentei sociale │ 192.047│
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
  │ │drepturilor │ 16.203│
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 175.844│
  │8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 430.563│
  │8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
  │ │DE MUNCĂ │ 430.563│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 384.263│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.477│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 2.477│
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.477│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
  │ 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ │
  │ │de muncă │ 10.200│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
  │ 01 │Transferuri curente │ 103.665│
  │ 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ │
  │ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
  │ │forţei de muncă │ 103.665│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 01 │A. Transferuri interne │ 6.834│
  │ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │
  │ │nerambursabilă │ 509│
  │ 11 │Cofinantarea asistentei financiare │ │
  │ │nerambursabile post aderare de la │ │
  │ │Comunitatea Europeana │ 6.325│
  │ 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ │
  │ │(către organizaţii internationale) │ 243│
  │ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │
  │ │internationale │ 243│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 260.844│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 260.844│
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 260.844│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.300│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
  │ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │
  │ │şomaj │ 45.000│
  │ 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │
  │ │guvernamentale şi administrate prin agentii │ │
  │ │de credit │ 1.300│
  │8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 430.563│
  │ 04 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 106.142│
  │ 05 │Stimularea crearii de locuri de muncă │ 271.044│
  │ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 53.377│
  │9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 58.837*)│
  └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  ---------
      *) din care: 180.758 mii lei reprezinta excedentul Fondului de garantare pentru
     plata creanţelor salariale şi 121.921 mii lei reprezinta deficitul sistemului de
     asigurări pentru şomaj care se finanţează din disponibilitatile anilor precedenti.


  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                    SINTEZA
               fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2007
                                                                  ─ mii lei ─

  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
  │pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 │
  │tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │
  ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │5000 │TOTAL GENERAL │ │
  │ │───────────── │ 2.411.785│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.294.228│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.953│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107.285│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.558.683│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.270│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.270│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 75.287│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 65.068│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │6500 │INVATAMANT │ 49.034│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.236│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 2.604│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
  │6800 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.910.285│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.864.091│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.351│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 86.437│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.295.235│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.975│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.975│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.219│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │8000 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │
  │ │ŞI DE MUNCĂ │ 433.698│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 387.398│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.612│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 260.844│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.300│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
  │8700 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 18.768│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 18.768│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
  │5004 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 2.370.859│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.278.625│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.853│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.558.683│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 56.519│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │6504 │INVATAMANT │ 49.034│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.236│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 2.604│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
  │6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 17.900│
  │ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
  │ │calificare şi recalificare │ 17.900│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 31.134│
  │6804 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.891.262│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.851.623│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.180│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.140│
  │ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.295.235│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.420│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.420│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.219│
  │ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
  │6804 07 │Asigurari pentru şomaj │ 1.608.479│
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.736│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
  │ │excluderii sociale │ 40.736│
  │ 16 │Asigurari pentru plata creanţelor salariale │ 41.850│
  │ 17 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │
  │ │de garantare a creanţelor salariale │ 8.150│
  │ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
  │ │drepturilor │ 565│
  │ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.585│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ │
  │ │şi asistentei sociale │ 192.047│
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
  │ │drepturilor │ 16.203│
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 175.844│
  │8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
  │ │DE MUNCĂ │ 430.563│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 384.263│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.477│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
  │ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
  │ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 260.844│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.300│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
  │8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 430.563│
  │ 04 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 106.142│
  │ 05 │Stimularea crearii de locuri de muncă │ 271.044│
  │ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 53.377│
  │5006 │CREDITE EXTERNE │ │
  │ │─────────────── │ 40.926│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.603│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.432│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 18.768│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
  │6806 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 19.023│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.468│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.297│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
  │ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
  │6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ │
  │ │şi asistentei sociale │ 19.023│
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 19.023│
  │8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
  │ │DE MUNCĂ │ 3.135│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.135│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.135│
  │8006 02 │Acţiuni generale de muncă │ 3.135│
  │8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 18.768│
  │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 18.768│
  │ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
  │8706 50 │Alte acţiuni economice │ 18.768│
  └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘


  Anexa 3/04
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  BUGETUL
  pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
  articole şi alineate pe anul 2007
  (sumele alocate din credite externe)
                                                                       - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 01 13 20 05 30 06 01 02 12 13 16 30 30 70 71 01 03 30 6806 50 03 8006 01 20 30 30 8006 02 8706 79 80 8706 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 40.926 15.603 171 15.432 6.555 6.555 18.768 18.768 19.023 12.468 171 171 171 12.297 2.600 2.600 1.280 1.180 100 1.600 1.500 2.200 3.117 3.117 6.555 6.555 6.555 3.000 3.555 19.023 19.023 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 18.768 18.768 18.768 18.768


  Anexa 4/04
  Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei
  Numărul maxim de posturi şi fondul
  aferent salariilor de baza
  pe anii 2006 - 2007
  (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)
  Numar maxim de posturi în anul 2006 Salariu mediu de baza în luna decembrie 2006 (lei) Modificarea numarului de posturi în anul 2007 faţa de anul 2006 Numar maxim de posturi în anul 2007 Fond aferent salariilor de baza pe anul 2007 (mii lei)
  0 1 2 3 4=1+3 5=(2*4* 12 luni)/1000
  TOTAL: din care: 6504 INVATAMANT - SOMAJ din care: V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 2. Functii publice de conducere Director executiv Director executiv adjunct 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Consilier principal treapta 3 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul IV, economist, referent, inginer gradul III VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Administrator I Sofer 6804 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA - SOMAJ din care: I. Persoane care ocupa functii de demnitate publică Presedinte al Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 1. Inalti functionari publici Secretar general Director general executiv 2. Functii publice de conducere Director Sef serviciu Director executiv Director executiv adjunct Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel oras Sef birou, sef administratie financiară - nivel comuna 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier principal treapta 1 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 3 Inspector debutant Auditor superior treapta 1 Auditor principal treapta 2 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Expert superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 2 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Expert debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Auditor principal treapta 2 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate asistent treapta 3 Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 2 Referent de specialitate asistent treapta 1 Referent de specialitate asistent treapta 3 c. Clasa III - studii medii Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent principal treapta 3 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent debutant VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II Referent IA Referent I Referent III VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Stenodactilograf I Stenodactilograf II Administrator I Casier magaziner; I Functionar arhivar; I Functionar arhivar; II Sofer IA Sofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Sofer 3.430 3.430 3.359 1 1 469 9 14 42 84 188 132 2.889 1.440 38 13 8 1 2 16 1 4 14 2 10 2 2 4 6 12 27 6 1 4 1 1 409 97 1 1 14 5 9 4 53 13 12 213 21 8 27 6 2 8 41 1 40 124 48 6 39 2 5 4 1 19 19 4 8 1 169 4 1 2 113 15 22 4 4 4 1.280 21 1 1 7 4 2 1 4 827 108 10 194 14 3 21 50 11 1 12 1 3 4 2 2 59 4 1 2 3 9 1 2 24 4 5 4 1.465 1.465 1.465 1.313 1.190 887 961 715 600 571 5.102 3.373 3.373 1.565 1.565 1.465 1.465 1.465 1.465 1.565 1.369 1.240 1.565 1.111 1.111 999 925 1.111 999 925 1.111 833 776 833 776 721 833 721 533 2.188 1.733 1.465 1.313 1.190 1.465 1.313 1.465 1.313 1.066 958 1.066 958 887 1.066 958 887 1.066 958 887 693 799 746 693 799 746 693 799 746 693 533 533 533 1.465 1.313 1.190 1.066 958 1.268 857 481 1.258 1.021 851 829 527 476 829 717 640 570 537 501 488 472 804 695 609 570 532 515 497 487 471 454 1.325 1.051 676 588 479 504 462 600 528 517 474 691 606 571 541 504 691 -114 15 9 2 1 1 7 7 3 1 1 2 4 2 2 2 1 1 -129 1 1 -132 1 -1 11 1 4 6 -143 -127 -8 -3 -6 -5 -2 -5 -19 -1 -3 -17 47 -1 -5 -8 -12 -11 -1 1 1 -1 -1 -7 -4 -16 -37 -3 -1 -1 -15 -2 -17 1 3 2 2 -2 -24 26 3.316 15 9 2 1 1 7 7 3 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3.301 1 1 3.227 1 1 480 10 18 42 90 188 132 2.746 1.313 30 10 8 1 2 16 1 4 8 2 5 2 2 2 6 7 8 6 4 1 1 406 80 47 1 1 14 5 9 3 48 13 4 201 10 7 28 6 1 1 7 34 1 36 108 11 6 39 2 5 1 1 19 19 4 8 1 168 4 1 2 112 15 22 4 4 4 1.265 21 1 1 7 4 2 1 2 810 108 10 194 14 4 21 53 11 1 14 1 3 6 2 2 59 4 1 2 3 9 1 4 5 4 26 41.036 194 139 35 18 18 104 104 53 16 14 21 40 23 17 14 7 7 40.842 61 61 40.228 40 40 8.472 188 338 738 1.582 3.305 2.321 31.716 18.386 563 164 119 19 27 213 12 44 107 24 56 27 20 19 60 65 69 60 26 26 21 7.137 1.260 671 18 16 246 79 115 34 614 149 43 2.571 115 75 358 69 11 8 67 304 8 345 967 91 58 349 17 32 6 6 334 299 57 102 12 2.270 61 10 12 1.691 184 225 40 25 23 11.060 209 9 8 48 26 12 6 11 7.815 901 73 1.327 89 25 125 310 62 5 128 16 38 49 14 12 424 24 6 14 19 56 6 27 32 24 216


  Anexa 5/04/20/128
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE
  DE INVESTITII ŞI SURSE DE FINANTARE
                         
    - mii lei -
    I - credite DE angajament   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    II - credite bugetare
    CAPITOL/GRUPA/SURSA
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
    1.Total surse de finanţareI77.33621.78113.05134.1402.5332.6453.186  
    II77.33621.78113.05134.1402.5332.6453.186  
    1.2.Credite interneI59.17415.0558.17027.5852.5332.6453.186  
        II59.17415.0558.17027.5852.5332.6453.186  
    1.3.Credite externeI18.1626.7264.8816.555        
        II18.1626.7264.8816.555        
    Capitol: 65.04 - ÎNVĂŢĂMÂNT
    1.Total surse de finanţareI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
      II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    1.2.Credite interneI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
        II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    1.Total surse de finanţareI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
      II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    1.2.Credite interneI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
        II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420

    Capitol: 68.04 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1.Total surse de finanţareI63.29814.68112.04131.8451.4471.5181.766  
    II63.29814.68112.04131.8451.4471.5181.766  
    1.2.Credite interneI45.1367.9557.16025.2901.4471.5181.766  
        II45.1367.9557.16025.2901.4471.5181.766  
    1.3.Credite externeI18.1626.7264.8816.555        
        II18.1626.7264.8816.555      

      Programul s-a obţinut din centralizarea a 4 fise.
      Notă: Credite Interne = Bugetul Asigurarilor pentru şomaj


  Anexa 5/ 04 / 20/ 129
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol: 65.04 -- INVATAMANT
  Cod 20.65.04.001
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
  DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)7.100
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)1.010
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)5.928
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.65.04.001)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse DE finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    1.2.Credite interneI14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    II14.0387.1001.0102.2951.0861.1271.420  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF ( preliminări)  

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.04.001a ANOFM
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
  DE INVESTITII
  a) achizitii de imobile
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)4.500
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)4.860
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)21.500
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.001a ANOFM)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI30.8604.5004.86021.500        
    II30.8604.5004.86021.500        
    1.2.Credite interneI30.8604.5004.86021.500        
        II30.8604.5004.86021.500        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)  

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.04.001b ANOFM
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
  DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2. 3.Durata de realizare contractată (număr luni) Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)1.945
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)539
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)7.039
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.001b ANOFM)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Su rse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI9.5231.9455392.3081.4471.5181.766  
    II9.5231.9455392.3081.4471.5181.766  
    1.2.Credite interneI9.5231.9455392.3081.4471.5181.766  
    II9.5231.9455392.3081.4471.5181.766  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA
  Cod 20.68.04.001BM ANOFM
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
  DE INVESTITII
  b) dotari independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DAT E GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1.Judeţ/Sector
      1.2.Municipiu/Oraş/Comună
      1.3.Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1.Numărul şi data Acordului MFP
      2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)8.236
      6.Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)6.642
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)8.037
                         
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.001BM ANOFM)
      II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2007ESTIMĂRI
    200820092010anii ulteriori
      012=3+..+93456789
    1.Total surse de finanţareI22.9158.2366.6428.037        
    II22.9158.2366.6428.037        
    1.2.Credite interneI4.7531.5101.7611.482        
    II4.7531.5101.7611.482        
    1.3.Credite externeI18.1626.7264.8816.555        
        II18.1626.7264.8816.555        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  


  Anexa 6/04/
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  SINTEZA
  sumelor alocate pentru institutii publice
  finantate parţial din venituri proprii
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 6510 10 01 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 71 03 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 18.240 I. VENITURI CURENTE C2.VANZARI DE, BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ___________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe 340 340 340 340 17.900 17.900 17.900 18.240 16.130 3.000 11.515 1.615 2.110 2.110 18.240 16.130 3.000 2.327 1.457 43 86 337 12 93 204 16 37 42 673 440 56 149 11 17 11.515 10.817 50 34 730 67 114 141 246 8.273 1.162 60 203 203 180 180 47 83 73 52 35 17 1.615 1.615 1.615 2.110 2.110 110 50 60 2.000


  Anexa 6/04/01
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
  BRAŞOV
  BUGETUL
  instituţiilor publice finanţate
  parţial din venituri proprii
  pe anul 2007
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I.VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 4.164 50 50 50 50 4.114 4.114 4.114 4.164 4.148 500 3.246 402 16 16 4.164 4.148 500 375 210 7 11 47 3 22 55 2 18 125 80 10 28 4 3 3.246 3.103 22 20 264 9 17 17 68 2.388 298 38 38 25 25 10 10 60 402 402 402 16 16 16 6 10 4.164 4.164


  Anexa 6/04/02
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
  CALĂRAŞI
  BUGETUL
  instituţiilor publice finanţate
  parţial din venituri proprii
  pe anul 2007
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 6510 10 01 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 30 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 71 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURI CURENTE C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 4.688 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 4.688 70 70 70 70 4.618 4.618 4.618 2.671 624 1.678 369 2.017 2.017 4.688 2.671 624 497 296 8 15 66 4 28 53 11 4 12 127 83 10 29 2 3 1.678 1.631 4 3 152 9 27 15 22 1.099 300 10 10 13 13 8 10 3 3 3 369 369 369 2.017 2.017 17 7 10 2.000 4.688 4.688


  Anexa 6/04/03
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
  CLUJ
  BUGETUL
  instituţiilor publice finanţate
  parţial din venituri proprii
  pe anul 2007
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 30 30 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.442 60 60 60 60 2.382 2.382 2.382 2.442 2.425 452 1.647 326 17 17 2.442 2.425 452 361 229 7 12 61 3 10 24 10 5 91 61 8 19 1 2 1.647 1.437 3 1 90 8 17 68 80 1.000 170 20 25 25 90 90 15 50 10 10 326 326 326 17 17 17 7 10 2.442 2.442


  Anexa 6/04/04
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALI
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
  DOLJ
  BUGETUL
  Instituţiilor publice finanţate parţial
  din venituri proprii pe anul 2007
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 07 08 12 6510 10 01 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 30 06 01 11 6510 20 30 30 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ 1.VENITURI CURENTE C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ___________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărti, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.165 35 35 35 35 2.130 2.130 2.130 2.165 2.145 419 1.610 116 20 20 2.165 2.145 419 324 209 7 16 38 22 19 5 5 3 95 63 8 20 1 3 1.610 1.530 7 3 35 5 14 10 23 1.335 98 50 50 22 22 4 4 4 116 116 116 20 20 20 10 10 2.165 2.165


  Anexa 6/04/05
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
  TELEORMAN
  BUGETUL
  instituţiilor publice finanţate parţial
  din venituri
  proprii pe anul 2007
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 08 13 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURi CURENTE C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subvenţii pentru institutii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.127 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.127 25 25 25 25 2.102 2.102 2.102 2.107 493 1.338 276 20 20 2.127 2.107 493 375 259 7 16 62 26 5 118 75 10 28 2 3 1.338 1.248 6 1 76 12 11 20 29 1.047 46 20 30 30 15 15 5 10 10 276 276 276 20 20 20 10 10 2.127 2.127


  Anexa 6/04/06
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
  ŞI FAMILIEI
  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
  VÂLCEA
  BUGETUL
  Instituţiilor publice finantate
  parţial din
  venituri proprii pe anul 2007
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 30 04 57 02 02 70 71 01 02 6510 71 01 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I.VENITURI CURENTE C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare 2.654 100 100 100 100 2.554 2.554 2.554 2.654 2.634 512 1.996 126 20 20 2.654 2.634 512 395 254 7 16 63 2 11 27 11 4 117 78 10 25 1 3 1.996 1.868 8 6 113 24 28 11 24 1.404 250 20 50 50 15 15 5 3 35 35 126 126 126 20 20 20 10 10 2.654 2.654

  -------