ORDIN nr. 919 din 12 iunie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor.
  (2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.
  (3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene."
  2. La articolul 5, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  "k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora."
  3. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
  "(9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse."
  4. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
  "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţii justificate, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 pot transmite direct Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare pentru anul în curs, atât pentru obiectivele de investiţii în continuare, cât şi pentru obiectivele de investiţii noi. Acestea sunt însoţite de solicitarea de includere în Program, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi notă justificativă prin care beneficiarul fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei."
  5. La articolul 11, alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează lista cu propunerile de finanţare prevăzută la alin. (7) şi (71), iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează se comunică consiliilor judeţene în vederea transmiterii către beneficiari.
  ...............................................................................................
  (12) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în listele prevăzute la alin. (10), beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 7, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe obiecte, categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta."
  6. La articolul 11, alineatele 15-17 se abrogă.
  7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - După încheierea contractelor de finanţare, pentru obiectivele de investiţii noi, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice."
  8. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:
  "(5) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea decontării obligaţiilor de plată prevăzute în contractele de finanţare încheiate în cadrul Programului, beneficiarii vor transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o notă justificativă, documentele justificative prevăzute la art. 16, precum şi o copie conformă cu originalul a ordinelor de plată aferente facturilor decontate din bugetele locale.
  (6) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (5) se face în limita contractului de finanţare încheiat pentru anul în curs.
  (7) Sumele care constituie decontare pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului conform clasificaţiei bugetare.
  (8) Sumele care constituie decontarea din anii precedenţi conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent»."
  9. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Situaţiile de lucrări, stadiul fizic de execuţie şi centralizatoarele situaţiilor de lucrări sunt verificate şi asumate de către beneficiari, iar centralizatoarele situaţiilor de lucrări se transmit de către beneficiari la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea decontării."
  10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale procedează după cum urmează:
  a) solicită în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în perioada cuprinsă între 1 şi 10 ale lunii în curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, în completarea sumelor de la bugetul local, după caz, pentru decontarea lucrărilor executate/serviciilor şi a altor cheltuieli, executate în luna precedentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
  b) solicitarea prevăzută la lit. a) va fi însoţită de centralizatoarele situaţiilor de lucrări prevăzute la art. 15 alin. (1), verificate şi asumate de executant, dirigintele de şantier şi beneficiar, precum şi de o copie conformă cu originalul a facturilor emise şi nedecontate.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transmite spre informare consiliilor judeţene documentele prevăzute la alin. (1).
  (3) Alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru lucrările executate se va face pe baza solicitărilor transmise de beneficiari, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.
  (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează sumele alocate şi aprobate prevăzute la alin. (3) prin ordin de plată în conturile beneficiarilor prevăzute la art. 14 alin. (1)."
  11. Articolul 17 se abrogă.
  12. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 12 iunie 2014.
  Nr. 919.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  -------------------------------------
  BENEFICIAR U.A.T. .....................
  SITUAŢIA*)
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat în
  completarea sumelor de la bugetul local pentru decontarea
  lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli
  realizate în anul ........ până la sfârşitul lunii ......
  *Font 7*
                                                                                                         - lei -
  Nr. DenumireaDenumirea Valoarea Valoarea totală Valoarea totală Factură Sume
  crt. unităţii obiecti- contractului de nedecontată în decontată de la fiscală solicitate
  adminis- vului de finanţare pentru limita contractuluiînceputul anului.... la plată Stadiu
  trativ- investiţii anul ....... de finanţare pe (până la data de la fizic
  terito- anul în curs solicitării) bugetul de realizat
  riale stat în până
  luna ....., la data
  buget buget buget buget buget buget Număr/Valoareîn limita solici-
  Total de local Total de local Total de local dată totală contractului tării
  stat (in- stat (in- stat (in- factu-factură de finan- %
  (in- clu- (in- clu- (in- clu- ţare pentru
  clu- siv clu- siv clu- siv anul .....
  siv TVA) siv TVA) siv TVA) (inclusiv
  TVA) TVA) TVA) TVA)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  TOTAL
  LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
  1.1.
  ....
  ....
  LUCRĂRI NOI
  1.1.
  ....
  ....

  ------- Notă *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.
  NOTĂ:
  Prezenta anexă va fi însoţită obligatoriu de:
  1. Centralizatorul situaţiilor de lucrări însuşit de executant, dirigintele de şantier şi conducătorul unităţii administrativ-teritoriale contractante.
  2. Facturile fiscale aferente situaţiilor de lucrări executate cu menţiunea "Bun de plată", conform cu originalul şi semnate conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.
  Beneficiar U.A.T.,
  .............................................
  -----