ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020
  Ținând cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic, fie de faptul că activitățile desfășurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanțe militare pe perioada declarării stării de urgență sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situație în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în șomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național,
  deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID -19 - Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, care urmează a fi utilizat pentru finanțarea activităților curente ale IMM-urilor,
  având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31 decembrie 2020,
  întrucât IMM-urile dețin o parte însemnată din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 de contracte încheiate de întreprinderi mici și 816.685 de contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiții este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,
  având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de investiții, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România,
  deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat,
  întrucât o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie să își realoce activitatea prin crearea unor capacități de producții noi, prin desfășurarea unor activități noi sau prin implementarea unor proiecte de investiții noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiții de mică valoare, astfel încât să se creeze capacități de producție mici și să se poată obține produse și servicii noi adaptate la cerințele consumatorilor,
  luând în considerare că există un risc substanțial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 și lanțurile de aprovizionare și schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activităților economice,
  având în vedere faptul că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul IMM, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de relansare a activităților, de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,
  ținând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condițiile în care acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,
  luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operațional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, având în vedere numărul mare de IMM-uri afectate și impactul implicit asupra economiei, precum și faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată-limită 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesară adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru și investițional propus,
  întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19,
  întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,
  având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:
  a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
  b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
  c) abrogată;
  (la 15-06-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )
  (3) Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a).


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM-POC, inclusiv pentru aplicațiile eligibile a căror valoare excedează plafonului acestor contracte;
  (la 17-02-2022, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 ) Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.

  b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS;
  c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  d) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat și dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MAT, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (3), în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; sistemul informatic este găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT și AIMMAIPE, fondurile necesare proiectării, dezvoltării, testării, punerii în funcțiune, operării, administrării tehnice și operaționale, respectiv mentenanței preventive și corective fiind asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin POC, și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare semnat în acest sens de AM-POC cu MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform regulilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  e) beneficiarii finali ai ajutorului de stat - IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică și sportivă, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
  (la 15-06-2021, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )

  f) CMI - unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În CMI își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
  g) capital de lucru - diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi;
  h) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019;
  i) abrogată;
  (la 15-06-2021, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )
  j) IMM - întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro;
  k) microgrant - grant direct în valoare de 2.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2;
  l) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;
  m) industrii creative - industrii care își au originea în creativitatea, talentul și măiestria indiviziilor și care au potențialul creării de locuri de muncă și prosperitate prin generarea și exploatarea proprietății intelectuale.


  Articolul 3
  (1) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în cadrul POC pentru care MIPE îndeplinește funcția de Autoritate de management, denumită în continuare AM, și furnizor de ajutor de stat.
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (2) Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2), MAT în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplinește funcția de administrator de schemă de ajutor de stat, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare încheiate între MIPE, prin AM-POC, pe de o parte, și MAT în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )


  Capitolul II Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

  Articolul 4
  (1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.


  Articolul 5
  (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
  a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
  b) PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
  (la 02-11-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )

  b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1.
  (la 19-11-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 )

  c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )


  Articolul 6

  Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
  b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).
  (la 19-11-2020, Litera b) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 )

  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.


  Articolul 7
  (1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
  (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.


  Articolul 8

  Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.


  Articolul 9
  (1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) MAT, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui sa își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune Fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din fonduri externe nerambursabile, denumit în continuare FEN post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  b) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  c) MIPE și MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  d) MAT va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  e) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  f) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismul de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  g) MAT solicită Ministerului Finanțelor Publice (MFP) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MAT, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MAT, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  i) băncile efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și încarcă în aplicația electronică extrasele de cont;
  (la 16-10-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )

  j) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MIPE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MIPE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declarații de cheltuieli lunare;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  k) MAT verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activității timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date. Verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face pe bază de eșantion de 1%, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  (la 16-10-2020, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.


  Capitolul III Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

  Articolul 10
  (1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )


  Articolul 11
  (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:
  a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
  (2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.
  (la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.(4) Pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care se adaugă de la bugetul de stat 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicațiilor eligibile a căror valoare excedează plafonului contractului de finanțare încheiat conform art. 16 alin. (1) lit. c) din prezentul act normativ.
  (la 18-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Articolul XLVII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )
  (4^1) Suma de 570.000.000 lei aferentă aplicațiilor eligibile depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, a căror valoare excedează plafonului contractului de finanțare, prevăzute la alin. (4) se asigură din bugetul MAT, la un articol distinct denumit «Sume suportate din buget aferente proiectelor eligibile din cadrul schemei de ajutor de stat în contextul crizei provocate de COVID-19 a căror valoare excedează plafonului contractului de finanțare», în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prevăzut la art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 17-02-2022, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (4^2) Sumele prevăzute la alin. (4^1) sunt gestionate de MAT cu respectarea acelorași condiții precum cele prevăzute în contractul de finanțare menționat la art. 16 alin. (1) lit. c).
  (la 17-02-2022, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (5) În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată care nu se încadrează în categoria IMMurilor a depus o singură cerere de finanțare în condițiile prevăzute la alin. (7), valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului.
  (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (6) Fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (5) se vor aloca de la bugetul de stat și nu includ cofinanțarea beneficiarilor prevăzută la alin. (3).
  (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (7) Termenele și condițiile de acordare a ajutorului de stat pentru întreprinderile prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, ulterior autorizării schemei în condițiile legii.
  (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (la 17-02-2022, sintagma: ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )


  Articolul 12
  (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, viticultură, distribuția de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniile învățământ, cultură și sport, cât și celor de utilitate publică din domeniul social.
  (la 02-11-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )


  Articolul 13
  (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
  (2) În perioada 1 august-15 septembrie 2020, MAT eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (3) Certificatul pentru situații de urgență emis de către MAT constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (4) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019.
  (la 02-11-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )


  Articolul 14
  (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
  h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
  (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.


  Articolul 15

  Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.


  Articolul 16
  (1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) MAT, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui să își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  b) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  c) MIPE și MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  d) MAT va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  e) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  f) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  g) MAT solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MAT pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MAT, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  i) băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat și transmit lunar prin aplicația electronică ordinele de plată către MAT;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  j) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MIPE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MIPE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor prin declarații de cheltuieli lunare;
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )

  k) MAT verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pe bază de eșantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


  Articolul 16^1
  (1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (1) lit. h) din prezenta ordonanță de urgență nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informații lipsă ori nu au fost completate cu informațiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AMPOC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.
  (la 17-04-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 2^1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 88 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 14 aprilie 2022 )


  Articolul 16^2
  (1) În situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat/finali, alții decât cei cărora li s-au aplicat prevederile art. 16^1, nu au respectat termenele de depunere a rapoartelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (1) lit. h) sau au depus rapoartele cu informații lipsă ori nu au completat informațiile/documentele solicitate, iar sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, aceștia pot depune raportul complet și corect în termen de 45 de zile, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, a continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă de ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.(2) În cazul în care AM-POC/MAT/AIMMAIPE a inițiat procedurile de recuperare a ajutorului de stat, acestea se suspendă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
  (la 21-04-2023, Capitolul III a fost completat de Articolul XIII^1, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 94 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 18 aprilie 2023 )


  Capitolul IV Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 18 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 19 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 20 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 21 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 22 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 23 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 24 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 25 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 15-06-2021, Articolul 26 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Capitolul V Măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile

  Articolul 27
  (1) Pe perioada stării de alertă, prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, instituțiile și autoritățile publice, autoritățile de management, organismele intermediare și alți beneficiari de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor necesare implementării proiectelor.(2) Pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile realizate de MAT în parteneriat cu AIMMAIPE și STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027, în condițiile legii, pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare activității de monitorizare a durabilității proiectelor derulate și a investițiilor realizate de beneficiari, implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025.
  (la 16-10-2020, Articolul 27 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (3) Bugetele pentru formele de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu această destinație din POC, facilitatea de finanțare REACT-EU sau alte fonduri externe nerambursabile, cu aplicarea prevederilor art. 30.
  (la 15-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 28
  (1) MAT întocmește raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la bănci, și le transmite către MIPE - AM-POC prin sistemul informatic MySMIS 2014 , lunar.
  (la 17-02-2022, sintagma: MEEMA a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )
  (2) MIPE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cheltuielile, efectuează plățile aferente FEDR către MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS.
  (la 17-02-2022, sintagma: MFE a fost înlocuită de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022 )


  Articolul 29

  Pe baza convențiilor bancare încheiate cu băncile, MEAT transferă, în termen de maximum 7 zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile în baza convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile din fonduri externe nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant sau grant pentru capital de lucru, după caz.
  (la 15-06-2021, Articolul 29 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Articolul 30

  Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia între MIPE prin AM-POC și MAT, în parteneriat AIMMAIPE și STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2) și art. 11 alin. (4), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării care nu pot fi decontate din alocarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin realocări/economii înregistrate la nivelul programului sau, după caz, sunt declarate cheltuieli neeligibile de către autoritățile competente rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
  (la 26-05-2023, Articolul 30 din Capitolul V a fost modificat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )


  Articolul 31
  (1) Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


  Articolul 32
  (1) Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, supusă avizării Comisiei Europene.(2) Modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri își produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.
  (la 19-11-2020, Articolul 32 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 )


  Articolul 33

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  (la 15-06-2021, Articolul 33 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 15 iunie 2021, prevede:
  Articolul II
  Cererile de finanțare depuse pentru granturile pentru investiții până la data de 29 ianuarie 2021 vor fi modificate sau completate, după caz, și depuse pentru finanțare cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite la nivelul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 31 iulie 2020.
  Nr. 130.

  Anexa nr. 1

  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
  pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă
  [art. 5 alin. (1) lit. b)]
  în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"

  (la 02-11-2020, Titlul Anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )

  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763

  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE

  6920

  Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

  7722

  Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

  8230

  Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  9104

  Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9311

  Activități ale bazelor sportive

  9312

  Activități ale cluburilor sportive

  9313

  Activități ale centrelor de fitness

  9319

  Alte activități sportive

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.

  (la 02-11-2020, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat și completat de Punctele 10-12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )


  Anexa nr. 2

  LISTA
  domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“

  01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
  4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  46. COMERȚ CU RIDICATA CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  50. TRANSPORTURI PE APĂ
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  51. TRANSPORTURI AERIENE
  5110Transporturi aeriene de pasageri
  5121Transporturi aeriene de marfă
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE;
  ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a

  66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE
  ȘI FONDURI DE PENSII
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  68. TRANZACȚII IMOBILIARE
  6810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  6831Agenții imobiliare
  6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6910Activități juridice
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  75. ACTIVITĂȚI VETERINARE
  7500Activități veterinare
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
  9603Activități de pompe funebre și similare
  9604Activități de întreținere corporală

  (la 02-11-2020, Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat și completat de Punctele 13-21, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )


  Anexa nr. 3
  Abrogată.
  (la 15-06-2021, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )


  Anexa nr. 4
  Abrogată.
  (la 15-06-2021, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 15 iunie 2021 )