ORDIN nr. 46 din 8 mai 2008
pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Capitolul I "Părţile contractante" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Societatea Comercială ..............., cu sediul în ..........., str. ........... nr. ....., judeţul/sectorul ......., cod poştal .........., telefon ........, fax ........, cod unic de înregistrare ........, cod de înregistrare fiscală ..........., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ............., având codul IBAN nr. ......., deschis la .........., reprezentată legal prin ..........., în calitate de prestator al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, titular al Licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. ......./......., denumită în cele ce urmează distribuitor (operator de distribuţie)
  şi
  ................, furnizor de gaze naturale, persoană juridică, sau consumator eligibil, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează beneficiar,
  (Se va completa cu datele de identificare ale beneficiarului; în cazul în care beneficiar este un furnizor de gaze naturale, calitatea acestuia de furnizor se va certifica prin licenţa de furnizare.)
  au convenit încheierea prezentului contract."
  2. Capitolul II "Date şi documente generale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Locul de consum ..............(localitatea, judeţul/sectorul, str., nr.),............. identificat prin ............/Contractul de locaţiune (închiriere imobil)/Contractul de comodat nr. ...........; (actul de proprietate/contractul de locaţiune/contractul de comodat sau alte documente care să justifice calitatea beneficiarului de utilizator al locului de consum vor fi prezentate la încheierea contractului exclusiv de consumatorii eligibili, în calitate de beneficiari care încheie direct prezentul contract cu distribuitorul)."
  3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Distribuitorul are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, înainte de semnarea contractului, şi să le afişeze la sediile şi/sau la alte locaţii ale acestuia."
  4. Articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de distribuitor pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de distribuţie şi vehicularea prin sistemul de distribuţie a cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, asigurate de beneficiar pe perioada de valabilitate a prezentului contract.
  (2) Capacitatea rezervată este de ....... unităţi de energie pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului contract şi se stabileşte de comun acord între părţi, la solicitarea beneficiarului. În cazul în care beneficiarul are mai multe locuri de consum, capacitatea rezervată prin prezentul contract rezultă din însumarea capacităţilor de distribuţie rezervate la nivel maxim pentru fiecare loc de consum.
  (3) În cazul în care există mai multe puncte de livrare pentru acelaşi loc de consum, capacitatea rezervată pentru locul de consum rezultă din însumarea capacităţilor de distribuţie rezervate la nivel maxim pentru fiecare punct de livrare.
  (4) Cantităţile de gaze naturale vehiculate prin sistemul de distribuţie, exprimate în unităţi de energie, sunt prevăzute în anexa nr. 1."
  5. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - (1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. Buletinul de analiză cromatografică va preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/mc. Buletinele de analiză cromatografică vor fi puse la dispoziţia părţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (2) Distribuitorul va pune la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia, modul de calcul al puterii calorifice superioare, efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale livrate."
  6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza cantităţilor de gaze naturale livrate de către distribuitor, exprimate în unităţi de energie."
  7. La articolul 6, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Beneficiarul este îndreptăţit să solicite şi să primească:
  a) o sumă calculată prin înmulţirea diferenţei dintre cantitatea predată şi cea preluată de beneficiar cu preţul gazelor naturale din import, considerat de autoritatea de reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziţia gazelor naturale în perioada respectivă, în situaţia în care cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, predată distribuitorului la punctul de predare/preluare de la intrarea în sistemul de distribuţie nu este integral livrată beneficiarului în punctul de predare/preluare de la ieşirea din sistemul de distribuţie;
  b) o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la ieşirea din sistemul de distribuţie şi care se află, potrivit buletinelor de analiză, în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, din perioada de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă;
  .........................................................................
  (3) Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţiile de plată ale beneficiarului prevăzute la alin. (2), partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.
  (4) Distribuitorul este îndreptăţit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la intrarea în sistemul de distribuţie şi care, potrivit buletinelor de analiză, se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, din perioada de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă."
  8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţei de judecată competente ori vor fi supuse arbitrajului comercial, la alegerea părţilor."
  9. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prezentul contract se consideră modificat de drept în situaţia modificării/completării contractului-cadru care a stat la baza acestuia, a modificării tarifelor de distribuţie, distribuitorul având obligaţia să notifice beneficiarului aceste modificări/completări."
  10. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Anexa nr. 1 «Programul de distribuţie a gazelor naturale»; anexa nr. 2 «Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuţie» şi anexa nr. 3 «Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport de categoriile de consumatori» fac parte integrantă din prezentul contract."
  11. Anexele nr. 1, 2 şi 3^1 la contractul-cadru se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  12. Anexa nr. 3 la contractul-cadru se abrogă.


  Articolul II

  Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La capitolul I "Cerinţe generale", punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "2. Cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, distribuită conform programului de distribuţie, stipulat ca anexă la contractul de distribuţie a gazelor naturale, va fi asigurată de către beneficiar în punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzătoare reglementărilor în vigoare, urmând să fie livrată în aceleaşi condiţii la locul de consum stipulat în contract.
  3. Măsurarea cantităţii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare."
  2. La capitolului II "Drepturile şi obligaţiile distribuitorului" punctul 1 litera C, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) nerespectarea programului de distribuţie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuţie a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4 - B6; în acest caz, limitarea va fi aplicată pentru locul de consum unde s-a constatat depăşirea;".
  3. La capitolul II punctul 1 litera D, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) nerespectarea programului de distribuţie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuţie a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4 - B6; în acest caz, întreruperea va fi aplicată pentru locul de consum unde s-a constatat depăşirea;
  ........................................................................
  c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea funcţionării în condiţii tehnice de siguranţă a instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice;".
  4. La capitolul II punctul 1 litera D, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
  "l) neasigurarea condiţiilor de calitate prevăzute de normele tehnice aplicabile, pentru cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, livrate de beneficiar la intrarea în sistemul de distribuţie."
  5. La capitolul II punctul 1, litera E se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "E. să aibă acces la echipamentele de măsurare a volumelor de gaze naturale livrate şi la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, amplasate pe proprietatea consumatorului, care servesc la decontarea cantităţilor de gaze naturale livrate, exprimate în unităţi de energie, în vederea verificării periodice, pe bază de program convenit de părţi sau ori de câte ori este necesar."
  6. La capitolul II punctul 2, literele b), c), f), i), j), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) să precizeze pe factura emisă data limitării/întreruperii/reluării prestării serviciilor de distribuţie, rezilierii contractului, precum şi cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neachitării contravalorii serviciilor de distribuţie;
  c) să rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractată, în vederea distribuirii cantităţilor de gaze naturale convenite de părţi, exprimate în unităţi de energie;
  .........................................................................
  f) să verifice şi să întreţină periodic contoarele/sistemele de măsurare a gazelor naturale, precum şi aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operaţiunilor de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale, precum şi a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, aflate în proprietatea distribuitorului, cu excepţia situaţiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia sau unui terţ;
  .......................................................................
  i) să asigure parametrii de debit şi presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a gazelor naturale;
  j) să permită beneficiarului accesul la contoarele/echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  ..........................................................................
  l) în condiţiile permiterii accesului de către beneficiar, să reia prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale către beneficiar, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivelor întreruperii sau, după caz, de la data la care distribuitorul este informat cu privire la încetarea motivului întreruperii, cu excepţia următoarelor situaţii:
  - încetarea valabilităţii contractului de distribuţie a gazelor naturale;
  - consum fraudulos de gaze naturale;
  m) să recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constată defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de măsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi în situaţia în care se constată defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;".
  7. La capitolul II punctul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
  "o) să pună la dispoziţia beneficiarului lista serviciilor care pot fi prestate şi care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale;
  p) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, beneficiarul va preciza locul de consum unde solicită limitarea/întreruperea prestării serviciilor de distribuţie."
  8. La capitolul III "Drepturile şi obligaţiile beneficiarului" punctul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) să conteste în mod justificat datele privind cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, distribuite de către distribuitor şi măsurate la locul de consum stabilit prin contractul de distribuţie a gazelor naturale;
  c) să solicite distribuitorului întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de distribuţie;".
  9. La capitolul III punctul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) să solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale."
  10. La capitolul III punctul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) să asigure cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, ce urmează a fi distribuite, potrivit programului de distribuţie - anexă la contractul de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile referitoare la condiţiile de calitate prevăzute în normele tehnice aplicabile;
  c) să informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, pe care acesta urmează să le distribuie, în limita capacităţii contractate, conform programului de distribuţie, în cazul consumatorilor încadraţi în categoriile de consumatori B4 - B6;".
  11. La capitolul III punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) să solicite distribuitorului întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor."
  12. La capitolul IV "Condiţii de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale", punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului de distribuţie, în limita capacităţii rezervate; modificările aduse acestuia vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării.
  3. La solicitarea distribuitorului, beneficiarul va prezenta nominalizările/renominalizările aprobate de operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale care să justifice solicitarea efectuată."
  13. La capitolul V "Răspunderea contractuală", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Nivelul daunelor-interese prevăzute la pct. 1 nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, la momentul constatării consumului fraudulos, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni."
  14. La capitolul VII "Notificări", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Cu excepţia modificărilor şi/sau completărilor Condiţiilor generale prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei toate notificările se vor transmite în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, cu confirmare de primire."
  15. Capitolul IX "Dispoziţii finale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa «Definirea unor termeni», care face parte integrantă din prezentele condiţii, în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte reglementări în vigoare."
  16. Anexa "Definirea unor termeni" la Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale încadraţi în categoriile B4-B6, distribuitorii vor proceda la regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru cantităţile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.


  Articolul IV

  Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca, în cazul în care doresc să prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, să solicite acordul acestora, exprimat în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul V

  Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca la redactarea textului contractelor încheiate cu consumatorii casnici de gaze naturale să utilizeze fonturi a căror mărime să fie de minimum 10.


  Articolul VI

  Părţile din contractele de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.


  Articolul VII

  Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, şi Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul VIII

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Gergely Olosz
  Bucureşti, 8 mai 2008.
  Nr. 46.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 1 la contractul-cadru)
  ---------------------------------
  Programul de distribuţie a gazelor naturale
  Locul de consum ...........................................................
  1. Capacitate rezervată ...................................................
  2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ........... şi .........(bar)
  3. Presiunea minimă tehnologică P(1) .........(bar); presiunea de avarie P(2) .......... (bar)
  Nr. crt. Perioada de distribuţie - lună - Cantitate - unităţi de energie - Observaţii
  0 1 2 3
  1 Ianuarie
  . ..............
  12 Decembrie
  13 TOTAL:

  NOTĂ:
  1. În cazul locurilor de consum unde există mai multe puncte de livrare, nivelul presiunilor, precum şi programul de distribuţie vor fi stabilite pentru fiecare punct de livrare.
  2. Pentru consumatorii încadraţi în categoriile de consumatori B1-B3, programul de distribuţie va fi stabilit pe baza istoricului de consum al acestora.
  3. Defalcarea cantităţilor lunare pe cantităţi zilnice/orare va fi făcută, la solicitarea distribuitorului, pentru categoriile de consumatori B4-B6.
  4. Presiunea minimă tehnologică/presiunea de avarie va fi completată, după caz.
  .
  .
  .


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 2 la contractul-cadru)
  ---------------------------------
  Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuţie

  Articolul 1

  (1) Tariful reglementat pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este de ....... lei/unităţi de energie, conform reglementărilor în vigoare, corespunzător categoriei ............, în care beneficiarul este încadrat pentru locul de consum ..................
  (2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu include TVA.


  Articolul 2

  În cazul în care beneficiarul este un titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuţie pentru clienţii săi, consumatori eligibili de gaze naturale, tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie vor fi prevăzute distinct pentru fiecare dintre consumatorii eligibili, pentru fiecare loc de consum, în funcţie de categoria în care aceştia s-ar încadra.


  Anexa 3
  -------
  (Anexa nr. 3^1 la contractul-cadru)
  ----------------------------------
  Modalitatea de încadrare a beneficiarului
  în raport de categoriile de consumatori

  Articolul 1

  (1) Încadrarea beneficiarului într-o anumită categorie de consumatori se face de către distribuitor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum al consumatorilor încadraţi în categoria B1-B3 şi, respectiv, de programul de distribuţie anual al consumatorilor încadraţi în categoriile B4-B6.
  (2) În cazul în care beneficiarul este un titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuţie pentru clienţii săi, consumatori de gaze naturale, încadrarea într-o anumită categorie de consumatori se va face de către distribuitor pentru fiecare consumator şi, după caz, pentru fiecare loc de consum al consumatorului, pentru o perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum anual/programul de distribuţie din intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, pentru respectivul loc de consum.


  Articolul 2

  (1) Pentru un consumator care începe să consume gaze naturale ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către distribuitor, avându-se în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, după caz, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, şi programul de distribuţie pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul 1 ianuarie-31 decembrie.
  (2) Pentru un consumator care a devenit eligibil ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către distribuitor, avându-se în vedere consumul realizat până la momentul în care acesta a devenit eligibil şi, respectiv, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, după caz, programul de distribuţie pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul 1 ianuarie-31 decembrie.


  Articolul 3

  În cazul beneficiarului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o categorie de consumatori pentru care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru activitatea de distribuţie, acesta va fi încadrat în categoria cu cel mai favorabil tarif reglementat pentru consumator dintre cele practicate de distribuitor.


  Articolul 4

  Beneficiarul, pentru locul de consum ................, se încadrează în funcţie de consumul anual în categoria ................, determinată în conformitate cu reglementările în vigoare.


  Articolul 5

  (1) Distribuitorul va modifica încadrarea pentru un anumit loc de consum al beneficiarului, astfel: a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat;
  b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat.
  (2) Prin excepţie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
  (3) În cazul rezilierii contractului de distribuţie a gazelor naturale încheiat pentru un loc de consum al unui consumator care devine eligibil sau care revine la furnizarea reglementată, anterior datei de 31 decembrie inclusiv, distribuitorul nu va modifica încadrarea locului de consum al beneficiarului.


  Articolul 6

  (1) În cazul modificării încadrării, distribuitorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel:
  a) pentru situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită până în momentul modificării încadrării şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat;
  b) pentru situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), distribuitorul nu va recalcula valoarea serviciilor de distribuţie prestate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.


  Articolul 7

  Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din contractul-cadru, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contract.


  Articolul 8

  În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior rezilierii contractului-cadru, părţile se obligă să îşi regularizeze obligaţiile financiare ce decurg din aceasta, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezenta anexă.


  Anexa 4
  -------
  (Anexa la Condiţiile generale de contractare
  --------------------------------------------
  a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale)
  ------------------------------------------------
  Definirea unor termeni
  - beneficiar - titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale - persoană juridică, română sau străină, ori consumatorul eligibil - persoană fizică sau juridică;
  - capacitate rezervată - capacitatea pe care distribuitorul se obligă să o ţină la dispoziţia beneficiarului în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilită în funcţie de cantitatea maximă solicitată de beneficiar şi acceptată de distribuitor pentru a fi vehiculată prin sistemul de distribuţie într-o oră; este exprimată în unităţi de energie/oră;
  - consum fraudulos - consumul bazat pe înşelăciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;
  - loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poştală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri şi/sau PRM-uri aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceluiaşi SRM sau PRM, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de consumator, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de consumatori, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;
  - punct de livrare - ansamblul format din branşament şi sistem de măsurare; un loc de consum poate avea mai multe puncte de livrare;
  - presiune minimă tehnologică - presiunea minimă necesară, în regim de limitare la consumator, destinată menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;
  - presiune de avarie - presiunea minimă necesară pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului.
  ---------